Συνοπτικός τίτλος.

1.- Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος του 1980.

Ερμηνεία

2.- (1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου―

"αναδιάρθρωση" σημαίνει την άμεση ή έμμεση διάθεση και μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς και μεταβίβαση δικαιωμάτων δυνάμει πωλητηρίου εγγράφου κατατεθειμένου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, μεταξύ ενός ή περισσότερων δανειοληπτών και/ή οφειλετών και/ή εγγυητών σχετικά με την ίδια πιστωτική διευκόλυνση ή χορήγηση ή οφειλή και ενός ή περισσοτέρων δανειστών, η οποία διενεργείται εντός εννέα (9) ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2015 και αποσκοπεί στη μείωση ή εξόφληση των πιστωτικών διευκολύνσεων ή χορηγήσεων ή οφειλών που δόθηκαν προς δανειολήπτες από έναν ή περισσότερους δανειστές:

Νοείται ότι, η διάθεση και μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας, όπως και η μεταβίβαση δικαιωμάτων δυνάμει πωλητηρίου εγγράφου κατατεθειμένου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, δύναται να πραγματοποιείται προς δανειστή και/ή  προς μη «συνδεδεμένο πρόσωπο», όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι η διάθεση και μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς και η μεταβίβαση δικαιωμάτων δυνάμει πωλητηρίου εγγράφου κατατεθειμένου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας προς μη «συνδεδεμένο πρόσωπο», εξαιρουμένου του δανειστή, εμπίπτει στον παρόντα ορισμό μόνο αναφορικά με τη μείωση ή εξόφληση εκείνων των πιστωτικών διευκολύνσεων ή χορηγήσεων ή οφειλών που προκύπτουν στο πλαίσιο γραπτής συμφωνίας με το δανειστή:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι οι ως άνω διατάξεις ισχύουν αναφορικά με μη εξυπηρετούμενες χορηγίες (ΜΕΧ) κατά ή πριν την 31η Δεκεμβρίου 2015, όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, αναδιάρθρωση θεωρείται και η διάθεση και μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας προς την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ με αριθμό εγγραφής ΗΕ 387704 ή προς θυγατρική εταιρεία αυτής, που διενεργείται στο πλαίσιο του σχεδίου "ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΔΟΣΗΣ" και η παρούσα διάταξη ισχύει αναφορικά με μη εξυπηρετούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 και κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022, όπως ορίζεται στο σχέδιο "ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΔΟΣΗΣ"·

"Αναδιοργάνωση" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο·

"αναπροσαρμοσμένη αξία κτήσεως" σημαίνει το ποσό της αγοραίας αξίας της ιδιοκτησίας κατά το χρόνο κτήσεώς της μειωμένο κατά το ποσό κεφαλαιουχικού κέρδους, που προέκυψε στο παρελθόν και για το οποίο σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, δεν έχει καταβληθεί φόρος·

''αντίστροφη χρηματοδοτική μίσθωση'' έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Νόμο˙

''απλή χρηματοδοτική μίσθωση'' έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Νόμο·

''δανειολήπτης'' σημαίνει πρόσωπο το οποίο συμβλήθηκε με το δανειστή «και περιλαμβάνει πρόσωπο του οποίου η πιστωτική διευκόλυνση εξαγοράστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου και είτε αναλήφθηκε από είτε μεταφέρθηκε σε δημόσιο φορέα ή εταιρεία που είναι αδειοδοτημένος/η και ο οποίος ή η οποία διατηρεί ή στον οποίο ή στην οποία έχουν μεταφερθεί χορηγήσεις από πιστωτικό ίδρυμα οι οποίες έχουν καθυστερήσεις και/ή έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες δυνάμει των τεχνικών προτύπων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, τα οποία καθορίζουν τα κριτήρια για ταξινόμηση μιας χορήγησης ως μη εξυπηρετούμενης και/ή ρυθμισμένης ως έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Εκτελεστικού Κανονισμού 2015/227:

Νοείται ότι, δανειολήπτης θεωρείται και οποιοδήποτε συνδεδεμένο πρόσωπο του πρωτοφειλέτη, όπως ο όρος «συνδεδεμένο πρόσωπο» ερμηνεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, νοουμένου ότι η διάθεση και μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς και η μεταβίβαση δικαιωμάτων δυνάμει πωλητήριου εγγράφου κατατεθειμένου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πραγματοποιείται προς όφελος του δανειστή·

"δανειστής" σημαίνει αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου και περιλαμβάνει τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα που λειτουργούν στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10Α αυτού, καθώς και τις θυγατρικές εταιρείες αυτών ή εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, καθώς και τις θυγατρικές εταιρείες αυτής ή δημόσιο φορέα ή εταιρεία που είναι αδειοδοτημένος/η και ο οποίος ή η οποία διατηρεί ή στον οποίο ή στην οποία έχουν μεταφερθεί από πιστωτικό ίδρυμα χορηγήσεις οι οποίες έχουν καθυστερήσεις και/ή έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες δυνάμει των τεχνικών προτύπων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, τα οποία καθορίζουν τα κριτήρια για ταξινόμηση μίας χορήγησης ως μη εξυπηρετούμενης και/ή ρυθμισμένης ως έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Εκτελεστικού Κανονισμού 2015/227˙

"δημόσια εταιρεία" έχει την έννοια η οποία αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο:

Νοείται ότι εταιρείες που λογίζονταν δημόσιες εταιρείες πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου λογίζονται δημόσιες εταιρείες για περίοδο τριών ετών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του παρόντος ορισμού·

"Διευθυντής" σημαίνει τον Διευθυντήν του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων·

"εκμισθωτής" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Νόμο·

"εταιρεία" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο·

"ιδιοκτησία" σημαίνει –

(i) ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στη Δημοκρατία,

(ii) μετοχές εταιρειών των οποίων η ιδιοκτησία συνίσταται και από ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στη Δημοκρατία,

(iii) μετοχές εταιρειών που άμεσα ή έμμεσα συμμετέχουν σε εταιρεία ή εταιρείες που κατέχουν ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στη Δημοκρατία και τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατόν (50%) της αγοραίας αξίας των μετοχών αυτών προέρχεται από την αγοραία αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στη Δημοκρατία, και

(iv) συμφωνία πώλησης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, στον υπολογισμό του κατά πόσον η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατόν (50%) της αξίας των μετοχών δεν λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε υποχρεώσεις·

"κέρδος" σημαίνει το κέρδος παντός προσώπου το οποίον προκύπτει μετά την ημερομηνίαν της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου λόγω διαθέσεως ιδιοκτησίας και το οποίον δεν αποτελεί κέρδος εμπίπτον εντός των διατάξεων των εκάστοτε εν ισχύϊ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων και περιλαμβάνει κέρδος το οποίο απαλλάσσεται από το φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου.

"Κυρίαρχος Περιοχή των Βάσεων" σημαίνει την υπό Βρεττανικήν Κυριαρχίαν Περιοχήν της Βάσεως Ακρωτηρίου ως και την υπό Βρεττανικήν Κυριαρχίαν Περιοχήν της Βάσεως Δεκελείας, ως αύται καθορίζονται εν τω άρθρω 1 της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως της Δημοκρατίας, ήτις υπεγράφη εν Λευκωσία την 16ην Αυγούστου, 1960·

"μίσθιο" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Νόμο·

"μισθωτής" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Νόμο·

"οικογένεια" για τους  σκοπούς  του παρόντος  Νόμου  περιλαμβάνει συζύγους και πρόσωπα μέχρι και τρίτου βαθμού συγγένειας, είτε αυτά είναι άγαμα είτε είναι έγγαμα·

"οργανισμός προσώπων" [Διαγράφηκε]·

"πρόσωπο" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο·

"συνδεδεμένο πρόσωπο" σημαίνει συνδεδεμένο πρόσωπο κατά τα προβλεπόμενα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 33 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου·

''τιμή αναδιάρθρωσης'' σημαίνει την τιμή στην οποία ακίνητη ιδιοκτησία μεταβιβάζεται στο πλαίσιο  αναδιάρθρωσης, και η οποία καθορίζεται σε γραπτή συμφωνία που συνάπτεται στο πλαίσιο αυτό·

"φόρος" σημαίνει τον δυνάμει του παρόντος Νόμου επιβαλλόμενον φόρον·

"χρηματοδοτική μίσθωση" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Νόμο.

Διευθυντής

3.- (1) Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος δια την καλήν και πιστήν εφαρμογήν του παρόντος Νόμου, επί τούτω δε δύναται να προβαίνη εις πάσαν ενέργειαν ήν ήθελε κρίνει αναγκαίαν ή σκόπιμον δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) H άσκησις εξουσιών και αρμοδιοτήτων αναφερομένων εις την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου δύναται να ανατίθηται υπό του Διευθυντού εις έτερον ή ετέρους λειτουργούς του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων.

Επιβολή του φόρου

4.- Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και τηρουμένων των εν τω παρόντι Νόμω εμπεριεχομένων εξαιρέσεων, επί παντός κέρδους λόγω διαθέσεως ιδιοκτησίας, επιβάλλεται και καταβάλλεται φόρος κατά συντελεστήν είκοσι τοις εκατόν επί του τοιούτου κέρδους.

Εξαιρέσεις

5.-(1) Ουδείς φόρος καταβάλλεται οσάκις το συνολικόν κέρδος το οποίον προκύπτει εκ της διαθέσεως ή διαθέσεων ιδιοκτησίας υπό φυσικού τινος προσώπου δεν υπερβαίνη το ποσόν των δέκα χιλιάδων λιρών ή εις περίπτωσιν διαθέσεως γεωργικής γης υπό φυσικού τινος προσώπου του οποίου το κύριον επάγγελμα είναι η γεωργία δεν υπερβαίνη το ποσόν των δεκαπέντε χιλιάδων λιρών, είτε τούτο εκτήθη κατά την διάρκειαν του ιδίου έτους ή οιουδήποτε ετέρου έτους.

(2) Δεν καταβάλλεται φόρος σε περίπτωση που το κέρδος το οποίο προκύπτει από τη διάθεση κύριας κατοικίας, που χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη για συνολική περίοδο τουλάχιστο πέντε ετών αποκλειστικά για σκοπούς ιδιοκατοίκησης και βρίσκεται σε έκταση γης μέχρι ενάμισι δεκάριο, δεν  υπερβαίνει το ποσό  των  πενήντα  χιλιάδων λιρών:

Νοείται ότι:

(i) Σε περίπτωση που το κέρδος υπερβαίνει το ποσό των πενήντα  χιλιάδων  λιρών,  θα  καταβάλλεται  φόρος πάνω στο ποσό που υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες λίρες-

(ii) σε περίπτωση που η κατοικία βρίσκεται σε έκταση γης πέραν του ενάμισι δεκαρίου, επιβάλλεται φόρος πάνω    στην αναλογία του κέρδους που προκύπτει από τη   διάθεση της γης πέραν της έκτασης του ενάμισι δεκαρίου·

(iii) σε περίπτωση διάθεσης κατοικίας για δεύτερη φορά ή περισσότερες, η συνολική περίοδος χρήσης από τον ιδιοκτήτη αποκλειστικά για σκοπούς ιδιοκατοίκησης αυξάνεται σε τουλάχιστο δέκα έτη·

(iv) σε περίπτωση διάθεσης της κατοικίας μετά την πάροδο τουλάχιστον ενός χρόνου από τη διακοπή της ιδιοκατοίκησης, δε θα παρέχεται  καμιά εξαίρεση·

(ν) κανένα πρόσωπο δε δικαιούται και τις δύο εξαιρέσεις που παραχωρούνται σύμφωνα με το εδάφιο αυτό και το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, αλλά δικαιούται μόνο μια από τις δύο εξαιρέσεις, οποιαδήποτε είναι η μεγαλύτερη.

(3) Κανένας φόρος δεν καταβάλλεται στο κέρδος το οποίο προκύπτει από τη διάθεση μετοχών εισηγμένων σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο Αξιών.

(4) (α) Δεν καταβάλλεται οποιοσδήποτε φόρος για κέρδος που προκύπτει από τη διάθεση της κύριας κατοικίας που χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη αποκλειστικά για σκοπούς ιδιοκατοίκησης, στις περιπτώσεις που το προϊόν διάθεσης αυτής δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€350.000) και η διάθεση πραγματοποιείται-

(ί) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου, στα πλαίσια αναδιάρθρωσης:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος από το προϊόν διάθεσης επιστρέφεται στο διαθέτη, τότε κατά την ημερομηνία της επιστροφής, καταβάλλεται ο φόρος που εξαιρέθηκε δυνάμει του παρόντος εδαφίου μέχρι του ύψους του ποσού που επιστρέφεται:

Νοείται περαιτέρω ότι, η ισχύς των διατάξεων της παρούσας υποπαραγράφου αναστέλλεται, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2015 μέχρι την ημερομηνία λήξης αυτού.

(ίί) στα πλαίσια συμβιβασμού ή σχεδίου διευθέτησης που εγκρίθηκε από το Δικαστήριο ή από τον Επίσημο Παραλήπτη ή το Διαχειριστή που ενεργεί σύμφωνα με Διάταγμα Πτώχευσης που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του περί Πτώχευσης Νόμου:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που μη διανεμηθέν μέρος της πτωχευτικής περιουσίας επιστρέφεται στον πτωχεύσαντα, τότε κατά την ημερομηνία της επιστροφής καταβάλλεται ο φόρος που εξαιρέθηκε δυνάμει του παρόντος εδαφίου μέχρι του ύψους του ποσού ή και της αξίας της περιουσίας που επιστρέφεται στον πτωχεύσαντα:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που-

(αα) το Δικαστήριο ακυρώνει συμβιβασμό ή σχέδιο διευθέτησης για το λόγο ότι η έγκριση του Δικαστηρίου για τον εν λόγω συμβιβασμό ή σχέδιο διευθέτησης εξασφαλίστηκε κατόπιν απάτης, ή

(ββ) το Δικαστήριο με διάταγμα ακυρώνει την κήρυξη του χρεώστη σε πτώχευση για το λόγο ότι, κατά τη γνώμη του Δικαστηρίου, ο χρεώστης δεν έπρεπε να είχε κηρυχθεί σε πτώχευση,

ο φόρος που εξαιρέθηκε δυνάμει του παρόντος εδαφίου είναι καταβλητέος από την ημερομηνία της διάθεσης·

(ίίί) στα πλαίσια Προσωπικού Σχεδίου Αποπληρωμής το οποίο βρίσκεται σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου του 2015:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που επιστρέφεται οποιοδήποτε μη διανεμηθέν μέρος της περιουσίας στο χρεώστη, τότε κατά την ημερομηνία της επιστροφής καταβάλλεται ο φόρος που εξαιρέθηκε δυνάμει του παρόντος εδαφίου μέχρι του ύψους του ποσού ή και της αξίας της περιουσίας που επιστρέφεται στο χρεώστη:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που χρεώστης είναι ένοχος ποινικού αδικήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου του 2015, ο φόρος που εξαιρέθηκε δυνάμει του παρόντος εδαφίου είναι καταβλητέος από την ημερομηνία της διάθεσης·

(iv) στα πλαίσια διατάγματος εκκαθάρισης εταιρείας ή στα πλαίσια διορισμού εξεταστή από το Δικαστήριο δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία διανέμονται στους μετόχους της εταιρείας, τότε κατά την ημερομηνία της διανομής καταβάλλεται ο φόρος που εξαιρέθηκε δυνάμει του παρόντος εδαφίου μέχρι του ύψους του ποσού ή και της αξίας της περιουσίας που διανέμεται στους μετόχους ·

(ν) δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που οποιοδήποτε υπόλοιπο από το προϊόν της πώλησης καταβάλλεται στον ενυπόθηκο οφειλέτη, τότε καταβάλλεται ο φόρος που εξαιρέθηκε δυνάμει του παρόντος εδαφίου μέχρι του ύψους του ποσού του υπολοίπου που καταβάλλεται στον ενυπόθηκο οφειλέτη.

Για σκοπούς της παρούσας παραγράφου-

(ί) στην περίπτωση που n κατοικία ανήκει σε εταιρεία και αυτή αποτελεί την κύρια κατοικία μετόχου της και χρησιμοποιείται από το μέτοχο αποκλειστικά για σκοπούς ιδιοκατοίκησης, τότε ο μέτοχος θεωρείται ο ιδιοκτήτης της κατοικίας·

(ίί) Οι εξαιρέσεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται αναφορικά με διάθεση που πραγματοποιείται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017.

(β) Δεν καταβάλλεται οποιοσδήποτε φόρος για κέρδος που προκύπτει από τη διάθεση ιδιοκτησίας στα πλαίσια οποιασδήποτε άλλης αναδιάρθρωσης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση διάθεσης ή κατοχής δι’ ίδιαν χρήσιν ακίνητης ιδιοκτησίας από το δανειστή η οποία αποκτήθηκε στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης για σκοπούς φορολόγησης του δανειστή δυνάμει του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, ως κόστος κτήσης θεωρείται η τιμή αναδιάρθρωσης και το προϊόν διάθεσης μειώνεται με οποιοδήποτε ποσό επιστρέφεται στο δανειολήπτη:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που:

(i) κατά την αναδιάρθρωση ή

(ii) κατά τη διάθεση ή κατοχή δι’ ιδίαν χρήσιν ακίνητης ιδιοκτησίας από το δανειστή, η οποία αποκτήθηκε στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης,

επιστρέφεται ή περισσεύει, κατά περίπτωση στο δανειολήπτη οποιοδήποτε μέρος από το προϊόν διάθεσης, τότε καταβάλλεται φόρος από το δανειολήπτη κατ' αναλογία επί του ποσού που επιστρέφεται ή περισσεύει, κατά περίπτωση.

Για τους σκοπούς της παρούσας επιφύλαξης-

(i) ο φόρος που προκύπτει βαρύνει το δανειολήπτη και παρακρατείται από το δανειστή από το εν λόγω ποσό που επιστρέφεται ή περισσεύει, κατά περίπτωση και καταβάλλεται στον Έφορο.

(ii) ο φόρος που προκύπτει και καταβάλλεται δυνάμει της παρούσας επιφύλαξης και των κατ’ αναλογίαν διατάξεων του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2015 και του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ποσό που επιστρέφεται ή περισσεύει, κατά περίπτωση:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο Διευθυντής στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης διαπιστώσει ότι απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου ή επιβολή μηδενικού φόρου με βάση τις διατάξεις του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2015 είναι λανθασμένη λόγω πράξεων του προσώπου οι οποίες αποδεδειγμένα δεν είναι γνήσιες ή είναι εικονικές, έχει εξουσία όπως παρά τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου, προχωρήσει σε επιβολή στο πρόσωπο αυτό, του ορθού ποσού φόρου.

Ειδική διάταξη

5Α.(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, διάθεση ιδιοκτησίας η οποία αποτελείται από ακίνητη ιδιοκτησία συνισταμένη σε γη, γη με οικοδομή ή γη με οικοδομές, απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου, νοουμένου ότι:

(i) Αποκτήθηκε εντός της περιόδου που ορίζεται από την έναρξη της ισχύος του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015 και την 31η Δεκεμβρίου 2016·

(ii) αποκτήθηκε με αγορά ή συμφωνία αγοράς, αλλά όχι με ανταλλαγή ή δωρεά, στην αγοραία αξία της από μη συνδεδεμένο πρόσωπο, όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται από τις διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου:

Νοείται ότι, διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, εμπίπτει στην απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ανεξάρτητα αν αυτή διενεργήθηκε εντός της ως άνω καθοριζομένης περιόδου ή καθ’ οιονδήποτε χρόνο μετά τη λήξη αυτής.

(2) Ουδεμία εξαίρεση από την υποχρέωση επιβολής και καταβολής φόρου, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ισχύει, αναφορικά με διάθεση ιδιοκτησίας κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, η οποία αποκτήθηκε στα πλαίσια διαδικασίας πώλησης ακινήτου δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VI και του Μέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου.

Καθορισμός του κέρδους.

6. Κατά τον υπολογισμό του κέρδους θα εκπίπτεται—

(α) Η αξία της ιδιοκτησίας κατά την 1η  Ιανουαρίου, 1980, όπως έχει καθοριστεί ή θα καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 66, 67, 69 70, 71 και 72 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου ή και με οποιοδήποτε σχετικό νέο άρθρο ή επιφύλαξη, ή και με διάταγμα, Κανονισμό ή διάταγμα σε σχέση με τον περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο, καθώς επίσης η μετέπειτα αύξηση της αξίας της ιδιοκτησίας λόγω πληθωρισμού:

Νοείται ότι:

(i) Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία δεν ήταν ελεύθερη κατοχής, αξία της ιδιοκτησίας ως αυτή είχε κατά την 1.1.1980 λογίζεται η αγοραία αξία της όπως αυτή καθορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας˙

(ii) σε περίπτωση που η αξία της ιδιοκτησίας δεν έχει καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 66, 67, 69 70, 71 και 72 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου ή και με οποιοδήποτε σχετικό νέο άρθρο ή επιφύλαξη ή και με διάταγμα, Κανονισμό ή διάταγμα σε σχέση με τον περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμο, αξία της ιδιοκτησίας ως αυτή είχε κατά την 1.1.1980 λογίζεται η αγοραία αξία της όπως αυτή καθορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας˙

(iii) σε περίπτωση που κατά τη γενική εκτίμηση της ιδιοκτησίας, λήφθηκαν υπόψη οποιεσδήποτε προσθήκες ή αλλαγές που έγιναν μετά την 1η Ιανουαρίου 1980, αξία της ιδιοκτησίας όπως αυτή είχε κατά την 1.1.1980, προτού γίνουν οι προσθήκες ή αλλαγές, λογίζεται η αγοραία αξία της όπως αυτή καθορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας˙

(iv) σε περίπτωση που η ιδιοκτησία που διατίθεται έχει προκύψει ή θα προκύψει μετά από διαχωρισμό σε οικόπεδα, αξία της διατεθείσας ιδιοκτησίας κατά την 1.1.80 λογίζεται το μέρος της αγοραίας αξίας της ιδιοκτησίας ως είχε πριν το διαχωρισμό που αναλογεί στη διατεθείσα ιδιοκτησία, όπως αυτή καθορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας˙

(v) σε περίπτωση  που  μέρος ή ολόκληρο το ποσό της αξίας παραχωρήθηκε ως αφαίρεση, σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους, το μέρος αυτό της αξίας δε θα εκπίπτεται·

(vi) σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης επιλέξει, θα εκπίπτεται η αγοραία αξία της ιδιοκτησίας κατά τη 14η Ιουλίου, 1974, αντί της αξίας κατά την 1η Ιανουαρίου, 1980.

(vii)  σε περίπτωση που η διάθεση αφορά παραχώρηση δικαιώματος αγοράς ή δικαιώματος ανταλλαγής ή δικαιώματος μίσθωσης ιδιοκτησίας ουδέν ποσό εκπίπτει αναφορικά με την αξία της ιδιοκτησίαςˑ

(viii) σε περίπτωση που η διάθεση αφορά είσπραξη ποσού βάσει όρου συμφωνίας αναφορικά με την ακύρωση της πώλησης ή της συμφωνίας πώλησης ή της ανταλλαγής ή της μίσθωσης, ουδέν ποσό εκπίπτει αναφορικά με την αξία της ιδιοκτησίας.

(β) Οποιαδήποτε δαπάνη γίνεται εξολοκλήρου και αποκλειστικά για κτήση κέρδους μετά την 1η Ιανουαρίου, 1980 και η οποία δεν εκπίπτεται σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους, αναπροσαρμοσμένη λόγω πληθωρισμού:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που η διάθεση αφορά παραχώρηση δικαιώματος αγοράς ή δικαιώματος ανταλλαγής ή δικαιώματος μίσθωσης ιδιοκτησίας ή είσπραξη ποσού βάσει όρου συμφωνίας αναφορικά με την ακύρωση της πώλησης ή της συμφωνίας πώλησης ή της ανταλλαγής ή της μίσθωσης, εκπίπτουν μόνο δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά για την πραγματοποίηση της διάθεσης και που δεν αφορούν στην αξία της ιδιοκτησίας.

(γ) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου ο πληθωρισμός υπολογίζεται με βάση το δείκτη τιμών λιανικής πώλησης που εκδίδεται από καιρό σε καιρό από το Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(δ) Σε περίπτωση διάθεσης μετοχών εταιρείας, η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας κατά την 1η Ιανουαρίου 1980 ή η αξία κτήσης της ακίνητης ιδιοκτησίας κατά την ημερομηνία απόκτησης της από την εταιρεία που είναι ο άμεσος ιδιοκτήτης αυτής ή η αγοραία αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας κατά την ημερομηνία της απόκτησης των εν λόγω μετοχών από το πρόσωπο το οποίο προβαίνει στην διάθεση αυτών, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι μεταγενέστερη:

Νοείται ότι, σε περίπτωση –

(i) Διάθεσης ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία συνιστούσε άμεσα ή έμμεσα ιδιοκτησία εταιρείας ή εταιρειών κατά τη  διάθεση μετοχών που προηγήθηκε, ή

(ii) διάθεσης μετοχών εταιρείας που άμεσα ή έμμεσα συμμετέχει σε εταιρεία ή εταιρείες

και στην οποία διάθεση ενέχεται ακίνητη ιδιοκτησία για την οποία επιβλήθηκε και καταβλήθηκε φόρος σε προηγούμενη διάθεση, η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας που εκπίπτεται είναι ίση με το ποσό του προϊόντος διάθεσης που χρησιμοποιήθηκε για σκοπούς υπολογισμού του κέρδους στην αμέσως προηγούμενη διάθεση στην οποία ενεχόταν η εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που οι μετοχές που διατίθενται αποκτήθηκαν από συνδεδεμένο πρόσωπο με συναλλαγή η οποία δεν υπέστη φορολογία δυνάμει των διατάξεων του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2015, η ημερομηνία απόκτησης των μετοχών αγνοείται για σκοπούς του παρόντος εδαφίου.

Ζημίαι

7.― (1) Το ποσόν ζημίας το οποίον προκύπτει λόγω διαθέσεως ιδιοκτησίας υπολογίζεται κατά τον αυτόν τρόπον ως υπολογίζεται το κέρδος εκ της διαθέσεως ιδιοκτησίας.

(2) Οσάκις το ποσόν ζημίας το οποίον προκύπτει λόγω διαθέσεως ιδιοκτησίας είναι τοσούτον ώστε να μη δύναται να συμψηφισθή καθ' ολοκληρίαν μετά κέρδους λόγω ταυτοχρόνου διαθέσεως άλλης ιδιοκτησίας, το ποσόν της τοιαύτης ζημίας, καθ' ην έκτασιν τούτο δεν συμψηφίζεται ούτω, μεταφέρεται και συμψηφίζεται μετά του κέρδους λόγω μεταγενεστέρας διαθέσεως ιδιοκτησίας μέχρις ότου η ζημία αύτη αποσβεσθή.

Χρόνος κτήσεως κέρδους ή ζημίας.

8. Το κέρδος ή η ζημία λόγω διαθέσεως ιδιοκτησίας λογίζεται ως προκύπτον ή, αναλόγως της περιπτώσεως, ως προκύπτουσα, κατά τον χρόνον της διαθέσεως της τοιαύτης ιδιοκτησίας.

Προϊόν διαθέσεως ιδιοκτησίας

9.-(1) Το προϊόν της διάθεσης ιδιοκτησίας είναι το ποσό το οποίο δηλώνεται από τους συμβαλλομένους:

Νοείται ότι σε περίπτωση αμφισβήτησης της δήλωσης από το Διευθυντή, ο τελευταίος δικαιούται, το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία της δήλωσης, να προβεί σε έρευνα και αν αποδεδειγμένα διαπιστωθεί ότι η δήλωση ήταν ψευδής έχει δικαίωμα να απαιτήσει την καταβολή φόρου πάνω στη διαφορά μεταξύ του ποσού της δήλωσης και του ποσού της αποδειχθείσας διάθεσης της ιδιοκτησίας και τόκο προς 9% από την ημέρα της καταβολής του φόρου με βάση τη δήλωση των συμβαλλομένων:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που η διάθεση αφορά παραχώρηση δικαιώματος αγοράς ή δικαιώματος ανταλλαγής ή δικαιώματος μίσθωσης ιδιοκτησίας ή είσπραξη ποσού βάσει όρου συμφωνίας αναφορικά με την ακύρωση της πώλησης ή της συμφωνίας πώλησης ή της ανταλλαγής ή της μίσθωσης, προϊόν της διάθεσης της ιδιοκτησίας αποτελεί το ποσό που εισπράχθηκε:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που στο προϊόν διάθεσης ιδιοκτησίας περιλαμβάνεται ποσό για την παραχώρηση του δικαιώματος αγοράς ή του δικαιώματος ανταλλαγής ή του δικαιώματος μίσθωσης της ιδιοκτησίας, του οποίου η είσπραξη έχει προηγηθεί και το οποίο φορολογείται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το προϊόν διάθεσης ιδιοκτησίας δεν περιλαμβάνει το εν λόγω ποσό.

(2) Σε περίπτωση διάθεσης μετοχών εταιρείας, το προϊόν της διάθεσης της ιδιοκτησίας υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση την ακίνητη ιδιοκτησία της εταιρείας και των εταιρειών στις οποίες άμεσα ή έμμεσα συμμετέχει, και λογίζεται ως ποσό ίσο προς το ποσό που η ακίνητη ιδιοκτησία, κατά τη γνώμη του Διευθυντή θα απέφερε εάν επωλείτο στην ελεύθερη αγορά κατά το χρόνο που επισυνέβη η διάθεση μετοχών.

(3) Εάν δεν έχη λάβει χώραν αγορά ή πώλησις, θα λογίζηται ως πληρωθέν ή ληφθέν, αναλόγως της περιπτώσεως, ποσόν ίσον προς το ποσόν όπερ η τοιαύτη ιδιοκτησία, κατά την γνώμην του Διευθυντού θα απέφερεν εάν ηγοράζετο ή επωλείτο, αναλόγως της περιπτώσεως, εν τη ελευθέρα αγορά καθ' ον χρόνον επισυνέβη το γεγονός.

(4) Σε περίπτωση πώλησης μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων, όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται από τον εκάστοτε σε ισχύ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο, όπου δηλώνεται ως προϊόν διάθεσης ποσό το οποίο είναι μικρότερο από την αγοραία αξία της ιδιοκτησίας, θα λογίζεται ως προϊόν διάθεσης το ποσό της αγοραίας αξίας της ιδιοκτησίας κατά την ημερομηνία της διάθεσης, όπως αυτή υπολογίζεται από το Διευθυντή.

Διάθεσις Ιδιοκτησίας.

10. Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, διάθεση ιδιοκτησίας περιλαμβάνει πώληση, πώληση από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή από Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό με δημόσιο πλειστηριασμό, συμφωνία πώλησης, εκχώρηση δικαιωμάτων που απορρέουν από σύμβαση πώλησης ιδιοκτησίας, ανταλλαγήν, μίσθωσιν, ήτις ενεγράφη συμφώνως προς τας διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύϊ περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου, δωρεάν ιδιοκτησίας, εγκατάλειψη χρήσης ή εκμετάλλευσης οποιουδήποτε σχετικού δικαιώματος, παραχώρηση δικαιώματος αγοράς ή δικαιώματος ανταλλαγής ή δικαιώματος μίσθωσης ιδιοκτησίας, ως και είσπραξη οποιουδήποτε ποσού βάσει όρου συμφωνίας αναφορικά με την ακύρωση της πώλησης ή της συμφωνίας πώλησης ή της ανταλλαγής ή της μίσθωσης, αλλά δεν περιλαμβάνει―

(α) μεταβίβασιν αιτία θανάτου·

Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση αξία της ιδιοκτησίας λογίζεται η αξία κατά το χρόνο κτήσης ή η αναπροσαρμοσμένη αξία κτήσης κατά το χρόνο απόκτησης της ιδιοκτησίας από τον αποβιώσαντα ή η αξία της την 1η Ιανουαρίου, 1980, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι η μεταγενέστερη:

Νοείται ακόμη ότι, σε περίπτωση που η ιδιοκτησία αποκτήθηκε από τον αποβιώσαντα πριν από τις 14 Ιουλίου, 1974, ο διαθέτης δύναται να επιλέξει να λογιστεί αξία της ιδιοκτησίας η αξία που είχε αυτή στις 14 Ιουλίου, 1974.

(β) Δωρεά που έγινε από γονέα σε τέκνο, είτε αυτό είναι έγγαμο είτε άγαμο, μεταξύ συζύγων ή μεταξύ προσώπων συγγενών μέχρι και τρίτου βαθμού, είτε τα πρόσωπα αυτά είναι άγαμα είτε είναι έγγαμα:

Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή, ως αξία της ιδιοκτησίας λογίζεται η αρχική αξία ή η αναπροσαρμοσμένη αξία κτήσης, οποιαδήποτε είναι η μικρότερη κατά το χρόνο κτήσης της ιδιοκτησίας από το δωρητή, ή η αξία της κατά την 1η Ιανουαρίου 1980, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι μεταγενέστερη. Σε περίπτωση διαδοχικών δωρεών, δωρητής για σκοπούς της επιφύλαξης αυτής είναι ο πρώτος δωρητής:

Νοείται περαιτέρω ότι εις περίπτωσιν καθ' ην η ιδιοκτησία εκτήθη υπό του δωρητού προ της 14ης Ιουλίου, 1974, ο δωρεοδόχος δύναται να επιλέξει όπως ως αξία της ιδιοκτησίας λογισθή η αξία αυτής κατά την 14ην Ιουλίου, 1974·

(β1) Δωρεά ακίνητης ιδιοκτησίας που έγινε από ανάδοχο γονέα προς ανάδοχο τέκνο:

Νοείται ότι, για σκοπούς της παρούσας παραγράφου "ανάδοχος γονέας" και "ανάδοχο τέκνο" έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Μέρος ΙΙΙ του περί Παιδιών Νόμου.

(γ) Ανταλλαγή αναφορικά με ιδιοκτησίες οι οποίες περιέρχονται σε καθένα από τα μέρη που διενεργούν την ανταλλαγή:

Νοείται ότι:

(i) Σε περίπτωση που η αξία κατά το χρόνο κτήσης της ιδιοκτησίας ή η αναπροσαρμοσμένη αξία κτήσης της ιδιοκτησίας, οποιαδήποτε είναι η μικρότερη, ή η αξία της κατά την 1η Ιανουαρίου, 1980, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι μεταγενέστερη, είναι ίση ή μεγαλύτερη της αξίας της ιδιοκτησίας με την οποία ανταλλάσσεται κατά το    χρόνο    της ανταλλαγής, καταβάλλεται φόρος πάνω  σε  ολόκληρο το κέρδος  που προκύπτει από τη διάθεση.

(ii) Σε περίπτωση που η αξία κατά το χρόνο κτήσης της ιδιοκτησίας ή η αναπροσαρμοσμένη αξία κτήσης της ιδιοκτησίας, οποιαδήποτε είναι η μικρότερη, ή η αξία της κατά την 1η Ιανουαρίου, 1980, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι μεταγενέστερη, είναι μικρότερη της αξίας της ιδιοκτησίας με την οποία ανταλλάσσεται κατά το χρόνο της ανταλλαγής, καταβάλλεται φόρος μόνο πάνω στο κέρδος το οποίο δε διατέθηκε για την απόκτηση της άλλης ιδιοκτησίας. Στην περίπτωση αυτή το κόστος κτήσεως  της νέας ιδιοκτησίας που περιέρχεται στην κατοχή του διαθέτη μειώνεται κατά το ποσό του κέρδους για το οποίο δεν καταβλήθηκε φόρος.

(iii) Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία αποκτήθηκε από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη πριν από τις 14 Ιουλίου, 1974, ο ιδιοκτήτης μπορεί να επιλέξει να υπολογιστεί ως αξία της ιδιοκτησίας η αξία που είχε αυτή στις 14 Ιουλίου, 1974.

(δ) Δωρεά που γίνεται σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, της οποίας οι μέτοχοι είναι μέλη και εξακολουθούν για μια πενταετία μετά τη δωρεά να είναι μέλη της οικογένειας του διαθέτη:

Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση  αξία της ιδιοκτησίας λογίζεται η αξία κατά το χρόνο κτήσης ή η αναπροσαρμοσμένη αξία κτήσης κατά το χρόνο απόκτησης της ιδιοκτησίας από το δωρητή, οποιαδήποτε είναι η μικρότερη, ή η αξία της κατά την 1η Ιανουαρίου, 1980, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι η μεταγενέστερη:

Νοείται ακόμη ότι, σε περίπτωση που η ιδιοκτησία αποκτήθηκε από το δωρητή πριν από τις 14 Ιουλίου, 1974, ο δωρεοδόχος δύναται να επιλέξει να λογιστεί αξία της ιδιοκτησίας η αξία που είχε αυτή στις 14 Ιουλίου, 1974.

Νοείται ακόμα ότι η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται και στην περίπτωση  που οι μετοχές  μέλους της οικογένειας του διαθέτη περιέρχονται, πριν από την παρέλευση μιας πενταετίας μετά τη δωρεά, σε μη μέλος της οικογένειας του διαθέτη, λόγω κληρονομικής διαδοχής.

(ε) Δωρεά που γίνεται από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, της οποίας όλοι οι μέτοχοι είναι μέλη της ίδιας οικογένειας, σε μέτοχό της όταν το αντικείμενο της δωρεάς αποκτήθηκε από την εν λόγω εταιρεία επίσης με δωρεά:

Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση αξία της ιδιοκτησίας λογίζεται η αξία κατά το χρόνο κτήσης της ή η αναπροσαρμοσμένη  αξία κτήσης κατά το χρόνο απόκτησης της ιδιοκτησίας από το δωρητή, οποιαδήποτε είναι η μικρότερη, ή η αξία της κατά την 1η Ιανουαρίου, 1980, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι η μεταγενέστερη:

Νοείται ακόμη ότι, σε περίπτωση που η ιδιοκτησία αποκτήθηκε από το δωρητή πριν από τις 14 Ιουλίου, 1974, ο δωρεοδόχος δύναται να επιλέξει να λογιστεί αξία της ιδιοκτησίας η αξία που είχε αυτή στις 14 Ιουλίου, 1974:

Νοείται ακόμη ότι, σε περίπτωση δωρεάς από την εταιρεία σε μέτοχό της, δε θα παραχωρείται η εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 5, όταν η διάθεση της ιδιοκτησίας από το δωρεοδόχο γίνεται πριν από την  παρέλευση τουλάχιστο τριών χρόνων από τη μεταβίβασή της στο όνομά του.

(στ) Δωρεά στη Δημοκρατία και δωρεά που γίνεται για εκπαιδευτικούς, μορφωτικούς ή άλλους   φιλανθρωπικούς σκοπούς σε αρχή τοπικής διοίκησης ή σε οποιοδήποτε φιλανθρωπικό ίδρυμα στη Δημοκρατία το οποίο εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(ζ) ανταλλαγήν ή πώλησιν δυνάμει των εκάστοτε εν ισχύϊ περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμων.

(η) μεταβίβαση ιδιοκτησίας σε περίπτωση αναδιοργάνωσης:

Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση αξία της ιδιοκτησίας λογίζεται η αξία κατά το χρόνο κτήσης ή η αναπροσαρμοσμένη αξία κτήσης κατά το χρόνο απόκτησης της ιδιοκτησίας από το διαθέτη, οποιαδήποτε είναι η μικρότερη, ή η αξία της κατά την 1η Ιανουαρίου 1980, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι η μεταγενέστερη·

(θ) η μεταβίβαση μετοχών σε περίπτωση αναδιοργάνωσης, που αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο της λήπτριας ή αποκτώσας εταιρείας προς ή από ένα μέτοχο της μεταβιβάζουσας ή αποκτώμενης εταιρείας σε αντάλλαγμα μετοχών που αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο της τελευταίας εταιρείας:

Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση αξία της ιδιοκτησίας λογίζεται η αξία κατά το χρόνο κτήσης ή η αναπροσαρμοσμένη αξία κτήσης κατά το χρόνο απόκτησης της ιδιοκτησίας από το διαθέτη, οποιαδήποτε είναι η μικρότερη, ή η αξία της κατά την 1η Ιανουαρίου 1980, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι η μεταγενέστερη.

(ι)(i) Σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιοκτησίας μεταξύ προσώπων που διετέλεσαν σύζυγοι και που ο γάμος τους έχει λυθεί με την έκδοση απόφασης διαζυγίου από αρμόδιο δικαστήριο, ή σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιοκτησίας μεταξύ των ιδίων προσώπων για σκοπούς ρύθμισης των περιουσιακών τους σχέσεων βάσει του περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμου εφόσον προβλέπεται σχετικά σε διάταγμα ή σε απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου, με την οποία επιλύονται ή διευθετούνται οι οποιεσδήποτε μεταξύ τους περιουσιακές διαφορές:

Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή, ως αξία της ιδιοκτησίας λογίζεται η αρχική αξία ή η αναπροσαρμοσμένη αξία κτήσης, οποιαδήποτε είναι μικρότερη κατά το χρόνο κτήσης της ιδιοκτησίας από τον πρώην σύζυγο ή η αξία της κατά την 1η Ιανουαρίου 1980, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι μεταγενέστερη.  Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία αποκτήθηκε από τον πρώην σύζυγο δια δωρεάς, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (β) του παρόντος άρθρου:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που η ιδιοκτησία αποκτήθηκε από τον πρώην σύζυγο πριν από την 14η Ιουλίου, 1974, ο ιδιοκτήτης δύναται να επιλέξει να λογιστεί ως αξία της ιδιοκτησίας η αξία που είχε αυτή στις 14 Ιουλίου, 1974.

(ii) Οι διατάξεις της υποπαραγράφου (i) ισχύουν αναφορικά με οποιαδήποτε εκκρεμούσα διαδικασία ρύθμισης περιουσιακών σχέσεων των συζύγων βάσει του περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμου ή αναφορικά με οποιαδήποτε εκκρεμούσα αγωγή διαζυγίου ενώπιον οικογενειακού δικαστηρίου ή διαδικασία λύσης γάμου ενώπιον εκκλησιαστικού δικαστηρίου, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2008.

(κ) (i) Απλή χρηματοδοτική μίσθωση ή αντίστροφη χρηματοδοτική μίσθωση στην οποία προβλέπεται δικαίωμα αγοράς του μισθίου από το μισθωτή, η οποία έχει εγγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.

(ii) Μεταβίβαση από το μισθωτή στον εκμισθωτή, του μισθίου αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης στην οποία προβλέπεται δικαίωμα αγοράς του μισθίου από το μισθωτή, η οποία έχει εγγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση ως αξία της ιδιοκτησίας λογίζεται η αξία κατά το χρόνο κτήσης ή η αναπροσαρμοσμένη αξία κτήσης κατά το χρόνο απόκτησης της ιδιοκτησίας από το μισθωτή, οποιαδήποτε είναι η μικρότερη, ή η αξία της κατά την 1η Ιανουαρίου 1980, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι η μεταγενέστερη, ανεξάρτητα από το ποσό που καταβλήθηκε από τον εκμισθωτή στο μισθωτή.

(iii) Μεταβίβαση από τον εκμισθωτή στο μισθωτή, του μισθίου απλής χρηματοδοτικής μίσθωσης ή αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης στην οποία προβλέπεται δικαίωμα αγοράς του μισθίου από το μισθωτή, η οποία έχει εγγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου:

Νοείται ότι, στην περίπτωση απλής χρηματοδοτικής μίσθωσης ως αξία της ιδιοκτησίας λογίζεται η αξία κτήσης της από τον εκμισθωτή:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης ως αξία της ιδιοκτησίας λογίζεται η αξία κατά το χρόνο αρχικής κτήσης της ή η αναπροσαρμοσμένη αξία κτήσης κατά το χρόνο αρχικής απόκτησης της ιδιοκτησίας από το μισθωτή, οποιαδήποτε είναι η μικρότερη, ή η αξία της κατά την 1η Ιανουαρίου 1980, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι η μεταγενέστερη.

(λ)  Δωρεά σε πολιτικό κόμμα και απόκτηση από αυτό ακίνητης ιδιοκτησίας:

Νοείται ότι, ο όρος “πολιτικό κόμμα” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο τηρούμενο από τον Έφορο Τήρησης του Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων Νόμου κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του εν λόγω Νόμου.

'Εκπτωσις εκ του φόρου κληρονομιών.

11.― (1) Φόρος καταβληθείς δυνάμει των προνοιών του παρόντος Νόμου λόγω δωρεάς ιδιοκτησίας υπό προσώπου τινός θα εκπίπτηται εκ του φόρου κληρονομίας του αναλογούντος επί της τοιαύτης ιδιοκτησίας δυνάμει των προνοιών των εκάστοτε εν ισχύϊ περί Φορολογίας των Κληρονομιών Νόμου:

Νοείται ότι εν ουδεμιά περιπτώσει η έκπτωσις θα υπερβαίνει το ποσόν του καταβλητέου φόρου κληρονομίας.

(2) Φόρος ο οποίος, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Φορολογίας Κληρονομιών Νόμων που βρίσκονται σε ισχύ, καταβλήθηκε από πρόσωπο και που αναλογεί στην ιδιοκτησία που διατίθεται θα εκπίπτεται από το φόρο που επιβάλλεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι η έκπτωση δε θα υπερβαίνει το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου.

Δήλωσις διαθέσεως ιδιοκτησίας.

12.-(1) Ο διαθέτης ιδιοκτησίας οφείλει δι' εκάστην διάθεσιν ιδιοκτησίας να δίδη εις τον Διευθυντήν, εντός ενός μηνός από της τοιαύτης διαθέσεως αλλά εν πάση περιπτώσει προ της μεταβιβάσεως της ιδιοκτησίας, δήλωσιν περί ταύτης και τοιαύτα έτερα στοιχεία οία δυνατόν να απαιτηθώσι δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και να καταβάλλει το υπ' αυτού υπολογιζόμενο ποσό φόρου:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση διάθεσης του μισθίου απλής χρηματοδοτικής μίσθωσης ή αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης, στην οποία προβλέπεται δικαίωμα αγοράς του μισθίου από το μισθωτή και η οποία έχει εγγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, σε πρόσωπο άλλο από το μισθωτή ή σε συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο αλλά για λογαριασμό ή προς όφελος του μισθωτή, διαθέτης ιδιοκτησίας θεωρείται ο μισθωτής.

(2) Η δυνάμει των διατάξεων του παρόντος του παρόντος άρθρου απαιτουμένη δήλωσις δέον να είναι εν τύπω εγκεκριμένω υπό του Διευθυντού.

(3) Σε περίπτωση πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή από Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό με δημόσιο πλειστηριασμό, διαθέτης ιδιοκτησίας για σκοπούς του παρόντος Νόμου θεωρείται ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή ο Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός.

(4) Η δήλωση διάθεσης για την ιδιοκτησία που πωλείται από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή από Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό με δημόσιο πλειστηριασμό, δίδεται στο Διευθυντή εντός ενός (1) μηνός από την κατάθεση στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ποσού του εκπλειστηριάσματος και το ποσό του φόρου καταβάλλεται στο Διευθυντή από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή από Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό από το ποσό του εκπλειστηριάσματος.

Ο Διευθυντής προβαίνει εις βεβαίωσιν του φόρου.

13.- Ο Διευθυντής δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον, αν η δήλωσις διαθέσεως δεν επεδόθη, να προβή εις βεβαίωσιν του βεβαίωσιν του φόρου του πληρωτέου αναφορικώς προς την διάθεσιν ιδιοκτησίας και θα αποστέλλη εις τον διαθέτην της ιδιοκτησίας ειδοποίησιν περί της τοιαύτης βεβαιώσεως.

Συμπληρωματικαί φορολογίαι.

14.- Οσάκις ο Διευθυντής κρίνη ότι το ποσόν το οποίον πρόσωπόν τι υποχρεούται να καταβάλη ως φόρον έχει εκτιμηθή ως έλασσον του δέοντος, ούτος δύναται, καθ' οιονδήποτε χρόνον εντός τριών μηνών από της ημερομηνίας της αυτοφορολογίας και καταβολής του φόρου, να προβή εις συμπληρωματικήν βεβαίωσιν του ποσού το οποίον το τοιούτο πρόσωπον, κατά την γνώμην του, οφείλει να καταβάλη:

Νοείται ότι εις περιπτώσεις καθ' ας η χαμηλή φορολογία οφείλεται εις δόλον ή εσκεμμένην φοροδιαφυγήν, η τοιαύτη συμπληρωματική βεβαίωσις δύναται να γίνη καθ' οιονδήποτε χρόνον.

Ενστάσεις και προσφυγή

15. Οι διατάξεις των εκάστοτε σε ισχύ περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων που αφορούν ενστάσεις και προσφυγές εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών:

Νοείται ότι ο Διευθυντής αποφασίζει πάνω στις ενστάσεις που του υποβάλλονται εντός δύο ετών από την ημερομηνία της υποβολής τους:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει εκπρόθεσμη ένσταση στην περίπτωση πώλησης από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή από Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό με δημόσιο πλειστηριασμό, για να διεκδικήσει τυχόν έξοδα και απαλλαγές που δικαιούται, όχι αργότερα από το τέλος του μήνα ο οποίος έπεται του μήνα στον οποίο του έχει κοινοποιηθεί η επιβολή φορολογίας με συστημένη επιστολή στην τελευταία γνωστή διεύθυνση.

Προσαγωγή αποδεικτικών στοιχείων.

16. [Διαγράφηκε]
Τροποποίησις της φορολογίας κοινή συναινέσει.

17. [Διαγράφηκε]
Λήψις αποφάσεως επί της ενστάσεως.

18. [Διαγράφηκε]
Προσφυγή κατά της φορολογίας.

19. [Διαγράφηκε]
Υποχρέωσις καταβολής φόρου.

16. Ο διαθέτης ιδιοκτησίας υποχρεούται να καταβάλη τον φόρον κατά τον χρόνον της διαθέσεως της ακινήτου ιδιοκτησίας:

Νοείται ότι εις περίπτωσιν συμφωνίας πωλήσεως ήτις προνοεί την πληρωμήν του προϊόντος πωλήσεως της ιδιοκτησίας δια δόσεων, ο φόρος καταβάλλεται μετά τόκου κατά την αναλογίαν των τοιούτων δόσεων.

Τρόπος πληρωμής του φόρου.

17.―(1) Ο φόρος καταβάλλεται εν τω τρόπω τω καθοριζομένω εν τη ειδοποιήσει περί της επιβληθείσης φορολογίας, προ ή κατά την εν τη τοιαύτη ειδοποιήσει καθοριζομένην ημερομηνίαν.

(2) Ο φόρος καταβάλλεται ανεξαρτήτως οιασδήποτε ενστάσεως ή προσφυγής αλλά οπωσδήποτε πριν από τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας, εκτός εάν ο Διευθυντής διατάξη την αναστολήν της πληρωμής του φόρου ή μέρους αυτού μέχρι της εν τω τοιούτω διατάγματι καθοριζομένης ημερομηνίας:

Νοείται ότι, με εξαίρεση την περίπτωση πώλησης από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή από Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό με δημόσιο πλειστηριασμό, δε διενεργείται οποιαδήποτε μεταβίβαση της ιδιοκτησίας πριν από την πληρωμή του οφειλόμενου φόρου ως φόρου που βαρύνει το ακίνητο, εκτός εάν ο Διευθυντής διατάξει αναστολή της πληρωμής:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση πώλησης από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή από Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό με δημόσιο πλειστηριασμό, το ποσό του οφειλόμενου φόρου αφαιρείται από το εκπλειστηρίασμα ως φόρος που βαρύνει το ακίνητο και καταβάλλεται στο Διευθυντή:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση διάθεσης που εμπίπτει στις διατάξεις της επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 12, ο εκμισθωτής καταβάλλει για λογαριασμό του μισθωτή το φόρο που προκύπτει από τη διάθεση του μισθίου:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση διάθεσης ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία αποτελεί το μίσθιο χρηματοδοτικής μίσθωσης στην οποία προβλέπεται δικαίωμα αγοράς του μισθίου από το μισθωτή, σε οποιοδήποτε πρόσωπο άλλο από το μισθωτή, αλλά για λογαριασμό ή προς όφελος του μισθωτή, ενόσω ισχύει η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή ενεργώντας σε συνεργασία ή κατόπιν οδηγιών του μισθωτή κατά ή μετά τη λήξη της μίσθωσης, ενόσω το μίσθιο παραμένει εγγεγραμμένο στο όνομα του εκμισθωτή, ο εκμισθωτής υποχρεούται όπως καταβάλει ή διασφαλίσει την καταβολή οποιωνδήποτε άλλων φόρων που προκύπτουν, δυνάμει των διατάξεων του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου, του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, σε περίπτωση που η διάθεση δεν υπάγεται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών και του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, άμεσα ή έμμεσα από τη διάθεση του μισθίου και βαρύνουν το μισθωτή και καμία μεταβίβαση του μισθίου δεν πραγματοποιείται πριν την καταβολή ή τη διασφάλιση της καταβολής των φόρων, με τρόπο που να ικανοποιεί το Διευθυντή:

Νοείται έτι, έτι έτι περαιτέρω ότι, ο Διευθυντής καθορίζει το ακριβές ύψος των οφειλόμενων φόρων, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής από το μισθωτή ή τον εκμισθωτή των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό των οφειλόμενων φόρων, όπως αυτά καθορίζονται με οδηγία του Διευθυντή.

(3) Φόρος μη πληρωθείς προ ή κατά την ημερομηνίαν την καθοριζομένην εν τη ειδοποιήσει περί της επιβληθείσης φορολογίας ή εν οιωδήποτε διατάγματι εκδοθέντι δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου θεωρείται εν υπερημερία.

Τόκος επί του οφειλομένου φόρου.

18.-(1) Απλούς τόκος προς εννέα τοις εκατόν κατ' έτος καταβάλλεται επί παντός φόρου από της παρόδου ενός μηνός από της ημερομηνίας της διαθέσεως της ιδιοκτησίας μέχρι της ημερομηνίας της πληρωμής, και εισπράττεται ως εάν απετέλει μέρος του εν υπερημερία φόρου:

Νοείται ότι εις περιπτώσεις καθ' ας δεν έχει γίνει η βεβαίωσις του πληρωτέου φόρου, το υπόχρεον εις την καταβολήν του φόρου πρόσωπον δύναται να καταβάλη εις τον Διευθυντήν παν ποσόν έναντι του μετέπειτα βεβαιωθησομένου φόρου, και παν ποσόν ούτω καταβαλλόμενον καταλογίζεται κατά την βεβαίωσιν του φόρου έναντι του φόρου του οφειλομένου υπό του προσώπου τούτου:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση πώλησης από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή από τον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό με δημόσιο πλειστηριασμό δεν καταβάλλεται οποιοσδήποτε τόκος.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο ετήσιος τόκος υπολογίζεται με βάση τους συμπληρωμένους μήνες για τους οποίους καθυστερεί η καταβολή του φόρου και αφορά οφειλόμενο φόρο ο οποίος καταβάλλεται κατά ή μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Περιστάσεις υφ' ας δυνατόν να επιστραφή φόρος.

19. Εάν αποδειχθή, κατά τρόπον ικανοποιούντα τον Διευθυντήν, ότι πρόσωπόν τι κατέβαλε φόρον υπερβαίνοντα το ποσόν του φόρου του ορθώς επ' αυτού επιβλητέου, το πρόσωπον τούτο δικαιούται όπως τω αποδοθή το ούτω καθ' υπερβολήν καταβληθέν ποσόν ομού μετά απλού τόκου προς εννέα τοις εκατόν κατ' έτος από της παρόδου ενός μηνός από της ημερομηνίας της πληρωμής του καθ' υπέρβασιν πληρωθέντος φόρου μέχρι της ημερομηνίας της αποδόσεως:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που καταβλήθηκε τόκος πάνω στο ποσό που ξεπερνά το ποσό φόρου, ο τόκος επιστρέφεται.

Καταλογισμός πληρωμών.

20. Οσάκις δυνάμει του παρόντος Νόμου ποσόν καθίσταται πληρωτέον υπό προσώπου τινός υπό μορφήν τόκου και φόρου, πάσα πληρωμή γενομένη υπό του προσώπου τούτου, καταλογίζεται πρώτον έναντι του οφειλομένου τόκου και το υπόλοιπον έναντι του φόρου.

Κύρωσις δια την παράλειψιν υποβολής δηλώσεως.

21. Πας όστις παραλείπει να υποβάλη δήλωσιν διαθέσεως ιδιοκτησίας εντός της υπό του άρθρου 12 καθοριζομένης ημερομηνίας είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας πεντακοσίας λίρας.

Κύρωσις δια παράλειψιν παροχής πληροφοριών.

22. Πας όστις δεν συμμορφούται προς ειδοποίησιν εκδοθείσαν δυνάμει του άρθρου 16 είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας πεντακοσίας λίρας.

Ποινικαί διώξεις αναφορικώς προς δόλον, κλπ.

23. Πας όστις εσκεμμένως, με σκοπόν να αποφύγη ή να βοηθήση έτερόν τι πρόσωπον να αποφύγη την πληρωμήν φόρου-

(α) υπογράφει δήλωσιν επιδιδομένην δυνάμει του παρόντος Νόμου, χωρίς ευλόγως να εκλαμβάνη ταύτην ως αληθή·

(β) δίδει ψευδή απάντησιν, προφορικώς ή εγγράφως, εις οιανδήποτε ερώτησιν ή παράκλησιν προσαγωγής πληροφοριών γενομένων συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος Νόμου·

(γ) ετοιμάζει ή τηρεί ή εξουσιοδοτεί την ετοιμασίαν ή τήρησιν αναληθών λογιστικών βιβλίων ή άλλων εγγράφων·

(δ) ποιείται χρήσιν ή επιτρέπει την χρήσιν δολίων επινοημάτων ή τεχνασμάτων·

(ε) προβαίνει εις αναληθή δήλωσιν εν σχέσει προς απαίτησιν εκπτώσεως δαπανών·

(στ) προβαίνει σε ψευδή δήλωση σε σχέση με το προϊόν της διάθεσης της ιδιοκτησίας,

είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται, δι' έκαστον τοιούτον αδίκημα, εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν το άθροισμα του ποσού των χιλίων λιρών και του τριπλασίου του φόρου τον οποίον ούτος ή το πρόσωπον όπερ υπεβοήθησεν οφείλει να καταβάλη ή εις φυλάκισιν δια διάστημα μη υπερβαίνον το έν έτος ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

Διοικητικά πρόστιμα

23Α. Ανεξαρτήτως των διατάξεων των άρθρων 20, 21, 22 και 23 του παρόντος Νόμου-

(α) Πρόσωπο που αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να δώσει ειδοποίηση ή να υποβάλει δήλωση ή να παράσχει στοιχεία ή να εκτελέσει οποιοδήποτε καθήκον, το οποίο προβλέπεται ρητά στον παρόντα Νόμο, εντός της χρονικής προθεσμίας που προβλέπεται ή καθορίζεται ρητά στον παρόντα Νόμο, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκατόν (100) ευρώ·

(β) πρόσωπο που αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να δώσει ειδοποίηση ή να υποβάλει δήλωση ή να παράσχει στοιχεία ή να εκτελέσει οποιοδήποτε καθήκον, για το οποίο ο παρών Νόμος προβλέπει προθεσμία συμμόρφωσης και ο Διευθυντής απαιτήσει από  το πρόσωπο αυτό όπως συμμορφωθεί εντός της προθεσμίας που καθορίζεται ρητά  σε ειδοποίηση που επιδίδεται δεόντως  στο πρόσωπο αυτό και η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερών, υπόκειται, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, σε χρηματική επιβάρυνση  διακοσίων (200) ευρώ·

(γ) πρόσωπο που αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να δώσει ειδοποίηση ή να υποβάλει δήλωση ή να παράσχει στοιχεία ή να εκτελέσει οποιοδήποτε καθήκον, για το οποίο ο παρών Νόμος δεν προβλέπει προθεσμία συμμόρφωσης και ο Διευθυντής απαιτήσει από  το πρόσωπο αυτό όπως συμμορφωθεί εντός προθεσμίας που  καθορίζεται  σε ειδοποίηση που επιδίδεται δεόντως στο πρόσωπο αυτό και η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερών, υπόκειται, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην ειδοποίηση, σε χρηματική επιβάρυνση  διακοσίων (200) ευρώ·

(δ) πρόσωπο που αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να δώσει ειδοποίηση ή να υποβάλει δήλωση ή να παράσχει στοιχεία ή να εκτελέσει οποιοδήποτε καθήκον, για το οποίο ο παρών Νόμος δεν προβλέπει προθεσμία συμμόρφωσης και η απαιτούμενη ειδοποίηση ή δήλωση  ή στοιχεία αφορούν άλλο πρόσωπο και ο Διευθυντής απαιτήσει από τέτοιο πρόσωπο όπως συμμορφωθεί εντός προθεσμίας ειδικώς καθοριζομένης σε σχετική ειδοποίηση που επιδίδεται δεόντως στο πρόσωπο αυτό και η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερών, υπόκειται, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης  εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην ειδοποίηση, σε χρηματική επιβάρυνση  εκατόν (100) ευρώ·

(ε) πρόσωπο που παραλείπει να καταβάλει οφειλόμενο φόρο μέχρι την καθοριζόμενη προθεσμία στον παρόντα Νόμο ή μέχρι την προθεσμία που καθορίζεται σε ειδοποίηση του Διευθυντή, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση ίση προς πέντε τοις εκατόν (5%) του οφειλόμενου φόρου.

Εξουσία του Διευθυντού προς συμβιβασμόν αδικημάτων

24. Ο Διευθυντής δύναται, καθ' οιονδήποτε χρόνον προ της ενάρξεως ποινικής διώξεως, να συμβιβάση παν αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι εις περιπτώσεις καθ' ας ήρξατο ποινική δίωξις προσώπου τινός δι' αδίκημά τι, βάσει του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής δύναται, τη συναινέσει του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας, να συμβιβάση το τοιούτον αδίκημα καθ' οιονδήποτε χρόνον προ της εκδικάσεως της αποφάσεως, και, τη τοιαύτη συναινέσει, να αποσύρη την κατηγορίαν.

Ο φόρος είναι πληρωτέος ανεξαρτήτως λήψεως ενδίκων μέτρων δι' επιβολήν κυρώσεων.

25. Η δίωξις προσώπου τινός δι' αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου, η καταδίκη προσώπου τινός δι' οιονδήποτε αδίκημα ή η επιβολή οιασδήποτε κυρώσεως, χρηματικής ποινής ή φυλακίσεως δυνάμει του παρόντος Νόμου, δεν επηρεάζει την υποχρέωσιν του προσώπου τούτου εις φόρον ή εις καταβολήν τοιούτου φόρου.

Δεν χωρεί ποινική δίωξις άνευ της εγκρίσεως του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας

26. Δεν λαμβάνονται μέτρα ποινικής διώξεως αναφορικώς προς αδίκημά τι δυνάμει του παρόντος Νόμου εκτός τη εισηγήσει ή τη εγγράφω εγκρίσει του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα παρέχωσι βοήθειαν εις τον Διευθυντήν

27.―(1) Οσάκις ο Διευθυντής πιστεύη ότι δημόσιος υπάλληλος είναι εις θέσιν να παράσχη οιανδήποτε πληροφορίαν την οποίαν ο Διευθυντής δυνατόν να χρειάζεται δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, δύναται, δι' εγγράφου ειδοποιήσεως να απαιτήση παρά του τοιούτου δημοσίου υπαλλήλου όπως παράσχη την πληροφορίαν ταύτην. έκαστος δε τοιούτος δημόσιος υπάλληλος θα παρέχη τας αιτηθείσας πληροφορίας εξ όσων ούτος κάλλιον γνωρίζει και πιστεύει.

(2) Πας δημόσιος υπάλληλος έχων υπό την φύλαξιν αυτού μητρώα, βιβλία, αρχεία, έγγραφα ή δικόγραφα, η εξέτασις των οποίων δυνατόν να βοηθήση εις την εξασφάλισιν φόρου βάσει του παρόντος νόμου ή να αποδείξη ή να οδηγήση εις την ανακάλυψιν οιουδήποτε δόλου ή παραλείψεως αναφορικώς προς τον τοιούτον φόρον, υποχρεούται όπως κατά πάντα εύλογον χρόνον επιτρέπη εις παν υπό του Διευθυντού εγγράφως εξουσιοδοτημένον πρόσωπον όπως εξετάζη δια τους σκοπούς τούτους τα τοιαύτα μητρώα, βιβλία, αρχεία, έγγραφα και δικόγραφα, και όπως λαμβάνη ατελώς τοιαύτας σημειώσεις και αντίγραφα άτινα ήθελε κρίνει αναγκαία.

(3) Εν τω παρόντι άρθρω ο όρος "δημόσιος υπάλληλος" περιλαμβάνει και άπαντας τους εν τη υπηρεσία Αρχής Τοπικής Διοικήσεως υπαλλήλους.

Ο ανώτερος υπάλληλος ενεργεί εκ μέρους εταιρείας ή ετέρου οργανισμού προσώπων

28. Ο γραμματεύς, διευθυντής, πρόεδρος ή έτερος ανώτερος υπάλληλος εταιρείας ή οργανισμού τινος προσώπων θα είναι υπεύθυνος όπως διενεργή πάσαν πράξιν ή άλλο τι όπερ δέον να διενεργηθή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου υπό της τοιαύτης εταιρείας ή οργανισμού ή προσώπων:

Νοείται ότι παν πρόσωπον εις ο επεδόθη ειδοποίησις δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ως αντιπροσωπεύον εταιρείαν ή οργανισμόν προσώπων, θα λογίζηται ως ο ανώτερος υπάλληλος του σώματος τούτου εκτός εάν αποδείξη ότι ουδεμίαν σχέσιν έχει μετά της τοιαύτης εταιρείας ή οργανισμού, ή ότι έτερόν τι πρόσωπον διαμένον εν τη Δημοκρατία, είναι ο ανώτερος υπάλληλος της εταιρείας ή οργανισμού τούτου.

Φόρος επί ιδιοκτησίας κειμένης εντός των Κυριάρχων Περιοχών των βάσεων ή επί άλλης τινός ιδιοκτησίας

29.―(1) Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου, η υπαγωγή εις φόρον αναφορικώς προς ιδιοκτησίαν κειμένην εντός του εδάφους της Δημοκρατίας και ανήκουσαν κατά κυριότητα εις τας Αρχάς του Ηνωμένου Βασιλείου ή τας Ενόπλους Δυνάμεις της Δημοκρατίας της Ελλάδος ή της Δημοκρατίας της Τουρκίας θα διέπηται υπό των οικείων προνοιών της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως ή της Συμφωνίας περί της Εφαρμογής της Συνθήκης Συμμαχίας, ήτις υπεγράφη εν εκατέρα περιπτώσει, εν Λευκωσία την 16ην Αυγούστου, 1960, και ο φόρος επιβάλλεται και εισπράττεται βάσει των ρηθεισών προνοιών.

(2) Δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου―

(α) ο όρος "Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως" σημαίνει την αφορώσαν εις την Εγκαθίδρυσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου Συνθήκην, την υπογραφείσαν εν Λευκωσία την 16ην Αυγούστου, 1960, και περιλαμβάνει την Ανταλλαγήν Διακοινώσεων την υπογραφείσαν εν Λευκωσία κατά την αυτήν ημερομηνίαν·

(β) οι εν τω εδαφίω (1) του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούμενοι όροι και λέξεις θα έχωσιν την έννοιαν την αποδιδομένην εις αυτούς ή αυτάς εν τη Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως ή τη συμφωνία περί της Εφαρμογής της Συνθήκης Συμμαχίας της υπογραφείσης, εν εκατέρα περιπτώσει, εν Λευκωσία την 16ην Αυγούστου, 1960.

Κανονισμοί

30.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να θεσπίζη Κανονισμούς αποσκοπούντας εις την πραγμάτωσιν των σκοπών του παρόντος Νόμου.

(2) Οι τοιούτοι Κανονισμοί δύνανται να καθορίζωσιν κυρώσεις δια πάσαν παράβασιν αυτών μη υπερβαινούσας εν εκάστη περιπτώσει το ποσόν των είκοσι πέντε λιρών· και παν πρόσωπον παραβαίνον Κανονισμόν τινα δια την παράβασιν του οποίου καθωρίσθη κύρωσίς της θα είναι ένοχον αδικήματος όπερ δύναται να εκδικασθή συνοπτικώς υπό Προέδρου ή άλλου Δικαστού του Επαρχιακού Δικαστηρίου.

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως αυτών εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ' αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

Υφιστάμεναι συμβάσεις προσκομίζονται εις τον Διευθυντήν

31.- Ουδεμία σύμβασις διαθέσεως ιδιοκτησίας γενομένη προ της ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου δύναται, δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, να ληφθή υπ' όψιν εκτός εάν αύτη προσαχθή, και αντίγραφον αυτής κατατεθή εις το Γραφείον του Διευθυντού εντός δύο μηνών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου.

Σημείωση
16 του Ν. 135/1990Εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 135/1990] εφαρμόζεται σε σχέση με διαθέσεις ιδιοκτησίας κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου, 1989 με εξαίρεση τα άρθρα 12 και 14 των οποίων η ισχύς αρχίζει την 1η Αυγούστου, 1980.

Σημείωση
5 του Ν. 119(Ι)/2002Έναρξη ισχύος

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 119(Ι)/2002] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, 2003.

Σημείωση
2 του Ν. 135(Ι)/2010Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 135(Ι)/2010] αρχίζει έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
3 του Ν. 117(Ι)/2015Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 117(Ι)/2015]

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 117(Ι)/2015] αρχίζει από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
5 του Ν. 189(Ι)/2015Έναρξη της ισχύος του Ν. 189(Ι)/2015

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 189(Ι)/2015]αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
4 του Ν. 213(I)/2015Έναρξη και λήξη της ισχύος του Ν. 213(I)/2015

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 213(I)/2015] αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και λήγει δύο (2) έτη μετά την ημερομηνία αυτή.

Σημείωση
3 του Ν. 133(Ι)/2017Έναρξη και λήξη της ισχύος του Ν. 133(Ι)/2017

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 133(Ι)/2017] αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Σημείωση
Σημείωση
Σημείωση
3 του Ν. 157(I)/2019Έναρξη και λήξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 157(Ι)/2019]

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 157(Ι)/2019] αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Σημείωση
3 του Ν. 93(Ι)/2020'Εναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 93(Ι)/2020]

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 93(Ι)/2020] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.