Συνοπτικός τίτλος

1. Ο Νόμος αυτός θα θεωρείται ως ο περί Ταμείου Θήρας Νόμος του 1990.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό:

"Επιτροπή" σημαίνει την Ειδική Επιτροπή που καθιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 4.

"κυνηγετική ομοσπονδία" σημαίνει το σωματείο που εγγράφεται σύμφωνα με τους περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμους του 1972 και 1997, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, και αποτελεί τη συνένωση εβδομήντα πέντε τουλάχιστον κυνηγετικών οργανώσεων υπό ενιαία διεύθυνση και διοίκηση˙

"κυνηγετική οργάνωση" σημαίνει σωματείο ή ίδρυμα ή λέσχη που εγγράφεται ή ιδρύεται σύμφωνα με τους περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμους του 1972 και 1997 ή τον περί Εγγραφής Λεσχών Νόμο, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται˙».

"Νόμος" σημαίνει τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο.

"Οδηγία 79/409/ΕΟΚ" σημαίνει την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών, όπως αυτή τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2008/102/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

"Οδηγία 92/43/ΕΟΚ" σημαίνει την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, όπως αυτή τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2006/105/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

"Προϊστάμενος" σημαίνει τον Προϊστάμενο του Ταμείου.

"Προσωπικό" σημαίνει τον Προϊστάμενο, Λειτουργούς, Θηροφύλακες και Ωρομίσθιους.

"Ταμείο" σημαίνει το Ειδικό Ταμείο που ιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 3.

"Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας" σημαίνει την Υπηρεσία του Ταμείου που ιδρύεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 5.

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.

Ίδρυση Ταμείου

3.-(1) (α) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου και του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, για σκοπούς-

(i) προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης της πανίδας,

(ii) εφαρμογής της Oδηγίας 79/409/ΕΟΚ,

(iii) εφαρμογής του μέρους της Oδηγίας 92/43/ΕΟΚ,

(iv) εφαρμογής του περί της Συμφωνίας για τη Διατήρηση της Ευρωασιατικής Υδρόβιας Πτηνοπανίδας (Κυρωτικού) Νόμου του 2008,

(v) εφαρμογής του περί της Σύμβασης για τη Διατήρηση της Ευρωπαϊκής Άγριας Ζωής και των Φυσικών Οικοτόπων (Κυρωτικού) Νόμου του 1988,

(vi) εφαρμογής του περί της Σύμβασης για τη Διατήρηση των Αποδημητικών Ειδών που Ανήκουν στην Άγρια Πανίδα (Κυρωτικού) Νόμου του 2001,

(vii) εξύψωσης του κυνηγετικού αθλήματος, και

(viii) εφαρμογής οποιασδήποτε άλλης οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και συμφωνίας ή και σύμβασης για την πανίδα η οποία τέθηκε σε ισχύ, μετά την ψήφιση του παρόντος Nόμου,

καθιδρύεται ειδικό ταμείο που καλείται «Ταμείο Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας», το οποίο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

(β)  Από το Ταμείο, μεταξύ άλλων, χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

(i) Επιστημονικές έρευνες με στόχο την λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων  για τα είδη της πανίδας και ειδικότερα για τα θηράματα που θα βοηθήσουν στην διατήρηση και αειφόρο κάρπωσή τους,

(ii) η συστηματική μελέτη και παρακολούθηση της πανίδας,

(iii) η παροχή πλήρους προστασίας προς τα σπάνια και προστατευόμενα είδη πανίδας, αλλά και κάθε δυνατή βοήθεια για περαιτέρω αύξηση του πληθυσμού τους,

(iv) η βελτίωση και αποκατάσταση κατεστραμμένων βιοτόπων, ώστε να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης των ειδών,

(v) η επιμόρφωση του κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα και θέματα κυνηγίου,

(vi) η διενέργεια σεμιναρίων και εξετάσεων για χορήγηση πρώτης άδειας κυνηγίου,

(vii) η διοργάνωση και συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια ή και άλλα συνέδρια,

(viii) η περίθαλψη ειδών της πανίδας ή και της άγριας ζωής με σκοπό την επανένταξη τους στο φυσικό τους περιβάλλον,

(ix) η πάταξη της λαθροθηρίας,

(x) η δημιουργία και διαχείριση ειδικών Ζωνών Ειδικής Προστασίας για τα Άγρια Πτηνά,

(xi) η εκπόνηση και εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων για το αγρινό,

(xii) η αγορά θηραμάτων,

(xiii) η δημιουργία και λειτουργία εκτροφείων θηραμάτων ή και άλλων ειδών πανίδας και η απελευθέρωση τους για εμπλουτισμό,

(xiv) οποιαδήποτε άλλη φιλοθηραματική ή φιλοκυνηγετική δαπάνη, ή οποιαδήποτε άλλη δαπάνη για την άγρια πανίδα που θα εγκριθεί από την Επιτροπή,

(xv) ο έλεγχος του πληθυσμού της άγριας πανίδας,

(xvi) η εκπόνηση και εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων για την άγρια πανίδα,

(xvii) η απασχόληση προσωπικού,

(xviii) η λειτουργία των κυνηγετικών ομοσπονδιών και των κυνηγετικών οργανώσεων που τις απαρτίζουν, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

(αα) Τηρουμένων των διατάξεων των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 έως 2012, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, κάτοχος άδειας κυνηγίου, κατά την ανανέωση της άδειάς του, δύναται να επιλέξει κυνηγετική οργάνωση που είναι εγγεγραμμένη σε κυνηγετική ομοσπονδία και στην οποία το Ταμείο δύναται να παραχωρεί χορηγία ίση με το 2% των τελών ανανέωσης της άδειας κυνηγίου του, εφόσον η κυνηγετική οργάνωση υποβάλει στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, μέχρι την 1η  Οκτωβρίου έκαστου έτους και εφόσον η χορηγία που δύναται να λάβει είναι μεγαλύτερη των πενήντα ευρώ (€50), τα πιο κάτω:

(1) Bεβαίωση ότι έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από την ημερομηνία ίδρυσής της·

(2) βεβαίωση, υπογεγραμμένη από την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της οργάνωσης, ότι η οργάνωση συνεχίζει να υφίσταται˙

(3) ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, από την οποία  προκύπτει η συνεισφορά της οργάνωσης προς όφελος της πανίδας και προς απόκτηση κυνηγετικής και περιβαλλοντικής συνείδησης·

(4) στην περίπτωση που υπάρχουν εργοδοτούμενοι, βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αναφέρει το συνολικό αριθμό εργοδοτουμένων της οργάνωσης και ότι η οργάνωση έχει διευθετήσει  τις εισφορές της στα ταμεία, στα οποία υπάρχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών.

(ββ) Το Ταμείο δύναται να παραχωρεί στην κυνηγετική ομοσπονδία, στην οποία ανήκει η κυνηγετική οργάνωση που επιλέχθηκε σύμφωνα με την υπο-υποπαράγραφο (αα), χορηγία ισόποση με αυτήν που αναφέρεται στην υπο-υποπαράγραφο (αα), η οποία και υπολογίζεται όπως αναφέρεται στην εν λόγω υπο-υποπαράγραφο, εφόσον η κυνηγετική ομοσπονδία υποβάλει στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας μέχρι την 1η Οκτωβρίου έκαστου έτους τα πιο κάτω:

(1) Βεβαίωση ότι έχουν παρέλθει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία ίδρυσής της·

(2) βεβαίωση, υπογεγραμμένη από την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της κυνηγετικής ομοσπονδίας, ότι αυτή συνεχίζει να υφίσταται·

(3) ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, από την οποία προκύπτει η συνεισφορά της κυνηγετικής ομοσπονδίας προς όφελος της πανίδας και προς απόκτηση κυνηγετικής και περιβαλλοντικής συνείδησης·

(4) στην περίπτωση που υπάρχουν εργοδοτούμενοι, βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αναφέρει το συνολικό αριθμό εργοδοτουμένων της κυνηγετικής ομοσπονδίας και ότι η κυνηγετική ομοσπονδία έχει διευθετήσει  τις εισφορές της στα ταμεία, στα οποία υπάρχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών:

Νοείται ότι για να παραχωρηθεί χορηγία σε κυνηγετική ομοσπονδία, θα πρέπει οι κυνηγετικές οργανώσεις που την απαρτίζουν να έχουν επιλεγεί τουλάχιστον από το  δώδεκα τοις εκατόν (12%) των κυνηγών της κάθε επαρχίας, οι οποίοι έχουν ανανεώσει την άδεια κυνηγίου τους.

(2) Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται:

(α) Από τα εισπραττόμενα τέλη για την έκδοση αδειών κυνηγίου και κατοχής πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με τους περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμους και τον περί Πυροβόλων Όπλων Νόμο, αντίστοιχα,

(β) από δωρεές και εισφορές που γίνονται προς το Ταμείο,

(γ) από χρήματα που προέρχονται από οποιεσδήποτε δραστηριότητες της Επιτροπής,

(δ) από τόκους ή έσοδα που προέρχονται από καταθέσεις ή επενδύσεις,

(ε) από οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο δυνατόν να διατεθεί υπέρ του Ταμείου σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου.

(στ) από ετήσια κυβερνητική χορηγία, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την εκπλήρωση των σκοπών που καθορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου.

Επιτροπή Διαχείρισης

4.-(1) Καθιδρύεται Επιτροπή Διαχείρισης του ταμείου αποτελουμένη από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ως Πρόεδρο, το Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού, το Γενικό Λογιστή, ή εκπροσώπους τους, και από τρεις δεόντως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής, ως μέλη, οι οποίοι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα, με βάση τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου ή του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου, τα τελευταία δέκα (10) χρόνια και δεν έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον στη διεξαγωγή του κυνηγίου.

(2) Τηρουμένων των οδηγιών που θα εκδώσει ο Υπουργός η επιτροπή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της διαχειρίζεται τα χρηματικά ποσά τα οποία κατατίθενται στο Ταμείο και εγκρίνει τη διενέργεια κάθε αναγκαίας δαπάνης σε σχέση με τους σκοπούς του Ταμείου. Νοείται ότι θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών και των Κανονισμών Αποθηκών.

(3) Η επιτροπή τελεί κάτω από την επίβλεψη και καθοδήγηση του Υπουργού.

(4) Ο Πρόεδρος και δύο μέλη της Επιτροπής αποτελούν απαρτία. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, προεδρεύει το αρχαιότερο στην ιεραρχία Κυβερνητικό μέλος.

(5) (α) Ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας του, το αρχαιότερο στην ιεραρχία κυβερνητικό μέλος καλεί συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής.

(β) Ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας του, το αρχαιότερο στην ιεραρχία κυβερνητικό μέλος καλεί συνεδρία εάν αυτό του ζητηθεί γραπτώς από δύο τουλάχιστον μέλη της Επιτροπής εντός τριών ημερών από την παραλαβή της ειδοποιήσεως και η συνεδρία θα πραγματοποιείται εντός δέκα ημερών από τη παραλαβή αυτής.

(γ)Εάν ο Πρόεδρος ή το αρχαιότερο στην ιεραρχία κυβερνητικό μέλος, ανάλογα με τις περιστάσεις, παραλείψει να καλέσει συνεδρία σύμφωνα με τα πιο πάνω εδάφια, δύο οποιαδήποτε μέλη της Επιτροπής, με γραπτή ειδοποίηση υπογεγραμμένη από αυτούς, μπορούν να καλέσουν τον Πρόεδρο ή το αρχαιότερο στην ιεραρχία κυβερνητικό μέλος και τα μέλη της Επιτροπής σε συνεδρία.

(δ)Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο προεδρεύων αποκτά δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(ε)Ο Προϊστάμενος συμμετέχει στις συνεδρίες της Επιτροπής χωρίς ψήφο.

(στ)Τηρούνται πρακτικά των εργασιών κάθε συνεδρίας. Κάθε μέλος που είναι παρόν στη συνεδρία μπορεί να ζητήσει όπως οι απόψεις του, οι οποίες είναι ουσιώδεις για λήψη απόφασης, καταχωρηθούν στα πρακτικά.

(ζ)Αντίγραφο των πρακτικών διανέμεται το συντομότερο στα μέλη. Οποιαδήποτε παρατήρηση επί των πρακτικών που έχουν διανεμηθεί υποβάλλεται γραπτώς στον Πρόεδρο μέσα σε πέντε εργάσιμες μέρες από την διανομή τους και λαμβάνεται απόφαση κατά την επόμενη συνεδρία, οπότε και επικυρώνονται τα πρακτικά. Αν δε γίνει οποιαδήποτε παρατήρηση εντός του καθορισθέντος διαστήματος, τα πρακτικά θεωρείται ότι επικυρώθηκαν.

(η)Τα πρακτικά υπογράφονται, όταν επικυρωθούν από τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης και τηρούνται σε ειδικό βιβλίο ή φάκελο πρακτικών.

(θ)Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή μπορεί να ρυθμίσει τα της λειτουργίας της.

Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας

5.-(1) (α) Προς υλοποίηση των σκοπών, οι οποίοι καθορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, ιδρύεται Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

(β) Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας στελεχώνεται από προσωπικό του Ταμείου, του οποίου η απασχόληση χρηματοδοτείται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (xvii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, το οποίο προσλαμβάνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2008, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(γ) Η ηλικία αναγκαστικής αφυπηρέτησης υπαλλήλου της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, που συμπληρώνει το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας του κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί Ταμείου Θήρας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2010, είναι η ηλικία των εξήντα πέντε (65) ετών:

Νοείται ότι για τη συνταξιοδότηση του προσωπικού της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου και του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(2) Για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι θηροφύλακες εφοδιάζονται με επαγγελματικό δελτίο ταυτότητας, υπογραμμένο από τον Προϊστάμενο.

(3) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι Θηροφύλακες φέρουν στολή και διακριτικά ως εξής:

(α) Θερινή στολή του Ταμείου Θήρας (Πίνακας Α'):

Παντελόνι χρώματος πράσινου με δύο τσέπες πλάγια με πατελέντα (καπάκι), δύο τσέπες πίσω με πατελέντα (καπάκι) και κορδόνι στο κάτω μέρος του παντελονιού για να δένει στο άρβυλο. Ζώνη χρώματος μαύρου, πουκάμισο χρώματος πράσινου με επωμίδες και δύο τσέπες μπροστά με πατελέντα (καπάκι) και πηλήκιο (τζόκεϊ) χρώματος μαύρου με το έμβλημα της Δημοκρατίας στο μπροστινό μέρος. Άρβυλα στρατιωτικού τύπου χρώματος μαύρου.

(β) Χειμερινή στολή του Ταμείου Θήρας (Πίνακας Α'):

Παντελόνι χρώματος πράσινου με δύο τσέπες πλάγια με πατελέντα (καπάκι), δύο τσέπες πίσω με πατελέντα (καπάκι) και κορδόνι στο κάτω μέρος του παντελονιού για να δένει στο άρβυλο. Ζώνη χρώματος μαύρου, πουκάμισο χρώματος πράσινου με επωμίδες και δύο τσέπες μπροστά με πατελέντα (καπάκι), πουλόβερ χρώματος πράσινου λαδί με επωμίδες και στο δεξί βραχίονα θέση για στυλό. Σακάκι (μπουφάν) χρώματος πράσινου σκούρου με επωμίδες και με δύο πλάγιες τσέπες. Πηλήκιο (τζόκεϊ) χρώματος μαύρου με το έμβλημα της Δημοκρατίας στο μπροστινό μέρος και άρβυλα στρατιωτικού τύπου χρώματος μαύρου.

(γ) (i) Στο κάτω εξωτερικό μέρος του αριστερού βραχίονα της στολής, το έμβλημα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, που είναι το κεφάλι του αγρινού, το περδίκι, ο λαγός, η φραγκολίνα, η σκαλιφούρτα και ο αετός, και πάνω από αυτά  τη φράση “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΗΡΑΣ & ΠΑΝΙΔΑΣ”, χρώματος κίτρινου. Η βάση είναι χρώματος μαύρου, καθώς και η περίμετρος του σήματος είναι χρώματος πράσινου φωσφορούχου, όπως αυτό παριστάνεται στον Πίνακα Β του παρόντος Νόμου.

(ii) Στο κάτω εξωτερικό μέρος του δεξιού βραχίονα της στολής, το έμβλημα της Δημοκρατίας, χρώματος κίτρινου. Πάνω από αυτό, τη φράση “ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗ ΚΥΠΡΟΥ”, χρώματος κίτρινου και κάτω από αυτό τη φράση “WILDLIFE CRIME OFFICER”, χρώματος κίτρινου. Η βάση είναι χρώματος μαύρου, καθώς και η περίμετρος του σήματος είναι χρώματος πράσινου φωσφορούχου, όπως αυτό παριστάνεται στον Πίνακα B του παρόντος Νόμου.

(δ)  Διακριτικά βαθμών (Πίνακας Γ):

Τα πιο κάτω διακριτικά βαθμών φέρονται στις στολές των Ανώτερων Θηροφυλάκων και των Θηροφυλάκων της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας και είναι χρώματος: βάση μαύρη, στις δύο επιμήκεις άκρες πράσινο φωσφορούχο και ο αριθμός του κάθε Θηροφύλακα σε μεταλικό, τα οποία θα είναι τοποθετημένα στις επωμίδες:

Νοείται ότι ο Ανώτερος Θηροφύλακας θα φέρει επιπρόσθετα στα διακριτικά δύο ασημένια αστέρια με το έμβλημα της Δημοκρατίας:

Νοείται περαιτέρω ότι ο Θηροφύλακας που βρίσκεται στη μισθολογική κλίμακα Α7 θα φέρει επιπρόσθετα στα διακριτικά τρεις ραβδώσεις χρώματος χρυσού και ο Θηροφύλακας που βρίσκεται στη μισθολογική κλίμακα Α5 θα φέρει επιπρόσθετα στα διακριτικά δύο ραβδώσεις χρώματος χρυσού:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι ο Θηροφύλακας που βρίσκεται στη μισθολογική κλίμακα Α2 θα φέρει επιπρόσθετα στα διακριτικά μια ράβδωση χρώματος χρυσού.».

Μεταφορά του προσωπικού της πρώην Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας στο Ταμείο, και κατοχύρωση της υπηρεσίας τους

5Α.-(1) Οι υπάλληλοι ή εργάτες της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών, μεταφέρονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου σε ανάλογες θέσεις του Ταμείου Θήρας αντίστοιχες προς τις θέσεις που κατέχουν στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

(2) Η υπηρεσία υπαλλήλου ή εργάτη στο Ταμείο Θήρας, θεωρείται χωρίς διακοπή συνέχιση της υπηρεσίας του στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και αναγνωρίζεται και κατοχυρώνεται για όλους τους σκοπούς, δηλαδή συνταξιοδοτικά ωφελήματα, άδειες απουσίας, προϋπηρεσία για σκοπούς προαγωγής και άλλα συναφή ωφελήματα.

(3) Η αντιμισθία και λοιποί όροι υπηρεσίας υπαλλήλου ή εργάτη στο Ταμείο Θήρας, δεν μπορούν να μεταβληθούν δυσμενώς κατά τη διάρκεια της συνέχισης της υπηρεσίας τους στο Ταμείο Θήρας.

Για σκοπούς του παρόντος εδαφίου, "όροι υπηρεσίας" σημαίνει την άδεια, παύση ή αποχώρηση, σύνταξη, πρόσθετα χορηγήματα ή άλλα παρόμοια επιδόματα.

(4) Σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου, το προσωπικό του Ταμείου που μεταφέρθηκε σ' αυτό από τη δημόσια υπηρεσία, μεταφέρεται σε ανάλογες θέσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της Δημοκρατίας με τα δικαιώματα και ωφελήματα που έχει στο Ταμείο.

Φύλαξη και λογαριασμοί του Ταμείου

6. Το Ταμείο αποτελεί χωριστό ταμείο και ενόσω βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Επιτροπής, τελεί υπό τη φύλαξη του Γενικού Λογιστή ο οποίος τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς, εκδίδει τις αναγκαίες αποδείξεις και προβαίνει στις εγκρινόμενες από την Επιτροπή πληρωμές.

Επενδύσεις

7. Τα χρηματικά αποθέματα του Ταμείου μπορούν να επενδύονται κατά τρόπο που θα αποφασίσει ο Υπουργός σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών.

Προϋπολογισμός του Ταμείου

8.-(1) Το Ταμείο έχει δικό του προϋπολογισμό που καταρτίζεται κάθε χρόνο από την Επιτροπή και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(2) Ο Προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα του Ταμείου για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

Δραστηριότητες της Επιτροπής

9. Η Επιτροπή μέσα στα πλαίσια των εξουσιών που της παρέχονται από τις διατάξεις του Νόμου αυτού μπορεί, με την έγκριση του Υπουργού, να αναπτύσσει, είτε μόνη είτε σε συνεργασία με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, οποιαδήποτε δραστηριότητα που προάγει τους σκοπούς της και να δαπανά για το σκοπό αυτό τα αναγκαία χρηματικά ποσά.

Έλεγχος του Ταμείου

10.-(1) Οι λογαριασμοί του Ταμείου καταρτίζονται το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου του αμέσως επόμενου οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται και ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή.

(2)Η Επιτροπή αποστέλλει στον Υπουργό Οικονομικών αντίγραφο της ετήσιας κατάστασης των λογαριασμών που ελέγχθησαν μαζί με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή.

(3)Αντίγραφο της ετήσιας κατάστασης λογαριασμών του Ταμείου και της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή κατατίθενται από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, και δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Διάλυση του Ταμείου

11. Σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ανήκει στο Ταμείο περιέρχεται στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας και το προσωπικό του Ταμείου εντάσσεται σε οποιοδήποτε άλλο Υπουργείο ή ανεξάρτητη υπηρεσία, χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους υπηρεσίας του, νοουμένου ότι τα καθήκοντα τα οποία θα εκτελεί δυνατό να διαφοροποιηθούν.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

12.-(1) Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Θήρας δύναται, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων και την επίτευξη των σκοπών του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των εξουσιών που παρέχονται από το εδάφιο (1), οι Κανονισμοί δύναται να περιέχουν πρόνοιες-

(α) Περί του καθορισμού κάθε θέματος που προβλέπεται στο Νόμο και χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού·

(β) περί του καθορισμού των όρων υπηρεσίας των υπαλλήλων και ιδιαίτερα των θεμάτων των σχετικών με διορισμό, προαγωγή, απόλυση, άδειες απουσίας, ιατρική και κοινωνική πρόνοια, ωφελήματα αφυπηρέτησης, χορηγήματα και πειθαρχία· και

(γ) περί του καθορισμού της χορήγησης φιλοδωρήματος ή σύνταξης σε υπαλλήλους του Ταμείου καθώς και στις χήρες και τα τέκνα αυτών και την ίδρυση του Ταμείου Συντάξεων.

(3) Κανονισμοί που έγιναν με βάση το παρόν άρθρο, κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν ύστερα από την πάροδο 60 ημερών από την κατάθεσή τους, η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφασή της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους κατατεθέντες κανονισμούς, τότε δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσής τους.

Εκπροσώπηση του Ταμείου σε δικαστική/διοικητική διαδικασία

13.  Σε οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική διαδικασία το Ταμείο εκπροσωπείται από τον Υπουργό ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται από τον Υπουργό προς το σκοπό αυτό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α'

ΠΙΝΑΚΑΣ Α'

(Άρθρο 5(3)(α) και (β))

Στολές, διακριτικά βαθμών, έμβλημα

 

(Σ.Σ.: No image available)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β'

ΠΙΝΑΚΑΣ Β'

(Άρθρο 5(3)(γ))

Πατήστε εδώ για τα εμβλήματα

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'

(Άρθρο 5(3)(δ))

Πατήστε εδώ για τα διακριτικά βαθμών

Σημείωση
4 του Ν.32(Ι)/1995Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 32(Ι)/1995]

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 32(Ι)/1995] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 1995.