Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Νόμος του 1999.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

«Αξία χρηματιστηριακής συναλλαγής» σημαίνει το γινόμενο του αριθμού των τίτλων που αποτελούν το αντικείμενο της συναλλαγής επί την τιμή που έχει συμφωνηθεί μεταξύ αγοραστή και πωλητή·

«ειδικό τέλος συναλλαγής» σημαίνει το τέλος που επιβάλλεται κατά την κατάρτιση των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο ή κατά την ανακοίνωση των συναλλαγών προς το Χρηματιστήριο·

«νομικό πρόσωπο» σημαίνει οποιοδήποτε σώμα, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, καθώς και κάθε εταιρεία, αδελφότητα ή άλλη ένωση προσώπων, με νομική προσωπικότητα ή όχι·

«συναλλαγή» σημαίνει τη δικαιοπραξία που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση της κυριότητας τίτλων·

«τίτλοι» σημαίνει μετοχές, χρεόγραφα, ομολογίες, ιδρυτικούς και άλλους τίτλους εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων, που έχουν κατά νόμο συσταθεί στη Δημοκρατία ή την αλλοδαπή, καθώς και δικαιώματα επ' αυτών, που είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο·

«Χρηματιστήριο» σημαίνει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, που ιδρύθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 μέχρι 1999.

(2) Όροι που δεν ορίζονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, έχουν την έννοια που αποδίδουν σ' αυτούς οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμοι του 1993 μέχρι 1999 και οι Κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει αυτών.

Επιβολή ειδικού τέλους συναλλαγής

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, επί όλων των συναλλαγών που καθορίζονται στον Πίνακα και καταρτίζονται βάσει των Κανόνων Διαπραγμάτευσης Αξιών (Ηλεκτρονικού Συστήματος) του 1999 ή άλλως πως στο Χρηματιστήριο, ή ανακοινώνονται προς το Χρηματιστήριο, επιβάλλεται ειδικό τέλος συναλλαγής με βάση τους φορολογικούς συντελεστές και τους όρους που εκτίθενται στο άρθρο 4.

(2) Το ποσό που αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος συναλλαγής βαρύνει τον πωλητή ή το πρόσωπο που ανακοινώνει τη συναλλαγή, αναλόγως της περιπτώσεως, και εισπράττεται με τον τρόπο που καθορίζεται στο άρθρο 5.

Φορολογικός συντελεστής

4. Ο φορολογικός συντελεστής του ειδικού τέλους συναλλαγής καθορίζεται σε 0,15% και υπολογίζεται ως ακολούθως:

(α) Προκειμένου περί συναλλαγής που καταρτίζεται στο Χρηματιστήριο, πάνω στο ποσό της αξίας της χρηματιστηριακής συναλλαγής.

(β) Προκειμένου περί οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής που καθορίζεται στον Πίνακα και ανακοινώνεται στο Χρηματιστήριο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων 1993 μέχρι 1999, πάνω στη συνολική αξία των τίτλων κατά την ημέρα ανακοίνωσης της συναλλαγής στο Χρηματιστήριο με βάση την τιμή κλεισίματος των τίτλων την ημέρα της ανακοίνωσης ή, αν δεν υπάρχει τέτοια τιμή, με βάση την τελευταία υπάρχουσα τιμή κλεισίματος ή με βάση τη δηλωθείσα τιμή, οποιαδήποτε από τις πιο πάνω τιμές είναι η ψηλότερη.

Υποχρέωση για καταβολή τέλους

5.-(1) Υπόχρεο για την καταβολή του ειδικού τέλους συναλλαγής στο Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας είναι το Χρηματιστήριο και η πληρωμή συνοδεύεται από τα αναγκαία έγγραφα, τις καταστάσεις και τις πληροφορίες που ζητά ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας για σκοπούς επιβεβαίωσης της ορθότητας των υπό του Χρηματιστηρίου καταβαλλόμενων ποσών του ειδικού τέλους συναλλαγής.

Στις περιπτώσεις συναλλαγών που καταρτίζονται στο Χρηματιστήριο, η υποχρέωση του Χρηματιστηρίου για την καταβολή του ειδικού τέλους συναλλαγής γεννάται κατά το χρόνο που καταρτίζεται η συναλλαγή.

Στις περιπτώσεις συναλλαγών που καταρτίζονται εκτός Χρηματιστηρίου, η υποχρέωση του Χρηματιστηρίου για την καταβολή του ειδικού τέλους συναλλαγής γεννάται κατά την ημέρα της ανακοίνωσης των συναλλαγών αυτών στο Χρηματιστήριο.

(2) Το ειδικό τέλος συναλλαγής καθίσταται απαιτητό και καταβάλλεται από το Χρηματιστήριο στο Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που έπεται της εβδομάδας εντός της οποίας καταρτίστηκε η συναλλαγή ή ανακοινώθηκε στο Χρηματιστήριο.

(3)(α) Στις περιπτώσεις κατάρτισης συναλλαγής, το Χρηματιστήριο μετακυλίει το ποσό που αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος συναλλαγής και το εισπράττει από το μέλος του Χρηματιστηρίου που ενεργεί εκ μέρους του πωλητή των τίτλων, το δε μέλος αυτό μετακυλίει το ποσό που αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος συναλλαγής και το εισπράττει από τον πωλητή με την αποκοπή του ποσού που αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος συναλλαγής από το προϊόν της πώλησης.

Σε περίπτωση που το μέλος παραλείψει να καταβάλει στο Χρηματιστήριο το ποσό που αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος συναλλαγής για οποιαδήποτε συναλλαγή που κατάρτισε εντός του χρόνου που εκάστοτε καθορίζεται από το Χρηματιστήριο, ο διευθυντής έχει εξουσία να μην επιτρέψει την υποβολή ή αποδοχή από το μέλος αυτό προτάσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές, μέχρι την καταβολή του οφειλόμενου ειδικού τέλους συναλλαγής.

(β) Στις περιπτώσεις συναλλαγής που ανακοινώνεται στο Χρηματιστήριο, το Χρηματιστήριο εισπράττει το ποσό που αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος συναλλαγής από το πρόσωπο που ανακοινώνει τη συναλλαγή στο Χρηματιστήριο, σε περίπτωση δε άρνησης ή παράλειψης του εν λόγω προσώπου να καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ειδικό τέλος συναλλαγής, η παράλειψη ή η άρνηση συνιστά λόγο μη περαιτέρω προώθησης της συναλλαγής προς τελείωση.

Αδικήματα και ποινές

6. Μέλος του Χρηματιστηρίου που παραλείπει να καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος συναλλαγής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 5, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εφαρμογή του Νόμου

7.-(1) Η ευθύνη για την πιστή εφαρμογή του παρόντος Νόμου ανατίθεται στο Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας.

(2) Ο Γενικός Λογιστής και οι λειτουργοί που εξουσιοδοτούνται από αυτόν, υποχρεούνται να θεωρούν και τηρούν ως απόρρητο και εμπιστευτικό κάθε στοιχείο εγγράφου ή καταλόγου που περιέχεται σε γνώση τους κατά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, προς το δημόσιο συμφέρον και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 20 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 1999, να εξουσιοδοτήσει τη μετάδοση ή κοινοποίηση των πω πάνω στοιχείων και του περιεχομένου των εγγράφων ή καταλόγων σε πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία ειδικώς καθορίζει.

Έναρξη και διάρκεια της ισχύος του παρόντος Νόμου

8. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2000 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

(ΑΡΘΡΟ 3)

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

 

Όλες οι συναλλαγές που καταρτίζονται εντός Χρηματιστηρίου και όλες οι συναλλαγές οι οποίες ανακοινώνονται στο Χρηματιστήριο με εξαίρεση-

(α) την έκδοση και εξαγορά τίτλων από τον εκδότη·

(β) συναλλαγές με αντικείμενο εταιρικά χρεόγραφα·

(γ) συναλλαγές με αντικείμενο εταιρικά ομόλογα·

(δ) συναλλαγές με αντικείμενο χρεόγραφα, χρεόγραφα αναπτύξεως και γραμμάτια δημοσίου·

(ε) δωρεές με αντικείμενο τίτλους, οι οποίες γίνονται από γονέα σε τέκνο, είτε αυτό είναι έγγαμο είτε άγαμο, μεταξύ συζύγων ή μεταξύ συγγενών μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας, είτε τα πρόσωπα αυτά είναι έγγαμα είτε άγαμα·

(στ) μεταβιβάσεις τίτλων αιτία θανάτου·

(ζ) συναλλαγές που καταρτίζονται εκτός του Χρηματιστηρίου (του τύπου Over the Counter - OTC) που αφορούν μεταβίβαση τίτλων του ίδιου δικαιούχου μεταξύ διαφορετικών  θεματοφυλάκων (re-registration),  δανεισμό τίτλων, επιστροφή από το δανεισμό, παροχή εγγυήσεων και επιστροφή εγγυήσεων·

(η) συναλλαγές που διενεργούνται από Ειδικούς Διαπραγματευτές στο πλαίσιο της εκτέλεσης υποχρεώσεων ειδικής διαπραγμάτευσης, που θα αναλαμβάνουν για συγκεκριμένους εισηγμένους τίτλους.