Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διορισμού Έκτακτων Υπαλλήλων στην Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Νόμος του 1999.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά-

«Αρχή» σημαίνει την Αρχή Κρατικών Εκθέσεων

«Διοικητικό Συμβούλιο» σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων·

«έκτακτος υπάλληλος» σημαίνει κάθε αδιόριστο υπάλληλο που υπηρετεί σε έκτακτη βάση στην Αρχή Κρατικών Εκθέσεων και:

(α) Έχει προσληφθεί, με βάση τον περί της Προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων εις την Υπηρεσίαν Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμο, και

(β) εξακολουθεί να υπηρετεί στην Αρχή Κρατικών Εκθέσεων κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Όροι που δεν ορίζονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τους περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς.

Διορισμοί

3.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών που αφορούν την πρόσληψη ή τη μονιμοποίηση υπαλλήλων στην Αρχή, το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει, με βάση τον παρόντα Νόμο, όλους τους έκτακτους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αρχή, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, στις θέσεις στο βαθμό και στην ειδικότητα στα οποία υπηρετούν:

Νοείται ότι, σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών θέσεων, δημιουργείται ανάλογος αριθμός πρόσθετων θέσεων.

(2) Κανένας έκτακτος υπάλληλος δε διορίζεται σε οποιαδήποτε μόνιμη θέση, εκτός αν:

(α) Κατέχει τα προσόντα του αντίστοιχου σχεδίου υπηρεσίας της θέσης, και

(β) κρίνεται κατάλληλος για διορισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(3) Αν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι έκτακτος υπάλληλος πληροί όλες τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου, προσφέρει στον εν λόγω υπάλληλο διορισμό στην αντίστοιχη θέση.

(4) Όσοι από τους, δυνάμει του παρόντος Νόμου, διοριζόμενους έκτακτους υπαλλήλους προσλήφθηκαν και απασχολούνται με βάση ειδικά ωράρια για κάλυψη υφιστάμενων αναγκών της Αρχής, συνεχίζουν να απασχολούνται στην ίδια βάση και μετά το διορισμό τους σε μόνιμη θέση.

Κανονισμοί στους οποίους υπόκεινται οι διοριζόμενοι

4. Οι διοριζόμενοι με βάση τον παρόντα Νόμο υπόκεινται από την ημερομηνία του διορισμού τους σε μόνιμες θέσεις στις διατάξεις των περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1976, περιλαμβανομένων των σχετικών διατάξεων για τον επί δοκιμασία διορισμό και για το χρόνο της δοκιμασίας.