Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας Νόμος του 2000.

Ερμηνεία.

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια—

«αναβαθμολογητής» σημαίνει τον εντεταλμένο βαθμολογητή για κάθε θέμα των εισαγωγικών εξετάσεων, στον οποίο παραπέμπονται για επαναξιολόγηση όλες οι περιπτώσεις για τις οποίες οι βαθμολογητές έχουν διαφορά στη βαθμολογία πάνω από 10% της συνολικής βαθμολογίας για το μάθημα ή μέρος του μαθήματος·

«Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» ή «ΑΑΕΙ» σημαίνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο, τη Νοσηλευτική Σχολή, τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, περιλαμβανομένων των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών, ή οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα αποφασίσει η αρμόδια αρχή, στο βαθμό που αυτά παραχωρούν θέσεις σε Κυπρίους ή πρόσωπα κυπριακής καταγωγής ή άλλους υποψηφίους μέσω των εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται στην Κύπρο·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού·

«βαθμολογητής» σημαίνει τον εντεταλμένο λειτουργό για τη βαθμολόγηση των γραπτών ή των άλλων μορφών αξιολόγησης των υποψηφίων για τις εισαγωγικές εξετάσεις·

«εισαγωγικές εξετάσεις» σημαίνει τις εξετάσεις που διεξάγονται για την κατάταξη των υποψηφίων με σκοπό την εισδοχή τους στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας·

«επιτηρητής» σημαίνει τον εντεταλμένο λειτουργό για την επιτήρηση της ομαλής και αδιάβλητης διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων

«επιτροπή εξεταστικού κέντρου» σημαίνει την επιτροπή που διορίζεται σε κάθε εξεταστικό κέντρο και έχει την ευθύνη της παραλαβής των εξεταστικών δοκιμίων, της αναπαραγωγής, αν χρειάζεται, και της διανομής τους στους επιτηρητές και την ευθύνη της όλης οργάνωσης και ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων

«επιτροπή θεματοθετών» σημαίνει την επιτροπή που διορίζεται για την ετοιμασία των γραπτών δοκιμίων για το αντίστοιχο μάθημα, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της αρμόδιας αρχής·

«θέση» σημαίνει τη διαθέσιμη θέση στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας την οποία διεκδικούν οι υποψήφιοι των εισαγωγικών εξετάσεων·

«Οδηγός Εξετάσεων» σημαίνει το έντυπο που εκδίδει κάθε χρόνο η Υπηρεσία Εξετάσεων για την καθοδήγηση των υποψηφίων για τις εισαγωγικές εξετάσεις·

«πρακτική δοκιμασία» σημαίνει την πρακτική εξέταση των υποψηφίων για εισδοχή στις Σχολές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε αθλήματα που καθορίζονται στον Οδηγό Εξετάσεων

«Υπηρεσία Εξετάσεων» σημαίνει την ειδική υπηρεσία της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού υπό την ευθύνη της οποίας διεξάγονται οι εισαγωγικές εξετάσεις·

«υποτροφία ΙΚΥ» σημαίνει τις υποτροφίες που προσφέρει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας σε Κυπρίους υποψηφίους για εισδοχή στα ΑΑΕΙ Ελλάδας·

«υποψήφιος με ειδικές ανάγκες» σημαίνει άτομο που έχει σοβαρή μαθησιακή ή ειδική μαθησιακή, λειτουργική ή προσαρμοστική, δυσκολία που οφείλεται σε σωματικές (συμπεριλαμβανομένων των αισθητηριακών), διανοητικές ή άλλες γνωστικές ή ψυχικές ανεπάρκειες ή άλλου είδους φυσικές ή επίκτητες δυσχέρειες που χρήζουν ειδικής διευκόλυνσης για σκοπούς συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις.

Σκοπός των εξετάσεων.

3.—(1) Η κατανομή των θέσεων στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας γίνεται με βάση εισαγωγικές εξετάσεις που διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), αποκλείεται η προσφορά δύο θέσεων στον ίδιο υποψήφιο σε διαφορετικά Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), δεύτερη θέση μπορούν να εξασφαλίσουν μόνο οι υποψήφιοι φοιτητές των Δραματικών Σχολών και των Σχολών Καλών Τεχνών.

(4) Οι υποτροφίες που προσφέρονται σε Κυπρίους από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας παραχωρούνται με βάση τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής

4.—(1) Δικαίωμα συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις έχουν—

(α) Οι Κύπριοι υπήκοοι ή όσοι έχουν έναν από τους γονείς τους κυπριακής καταγωγής και οι οποίοι είναι—

(i) Απόφοιτοι εξατάξιου δημόσιου σχολείου μέσης εκπαίδευσης Κύπρου ή Ελλάδας, ή

(ii) απόφοιτοι ιδιωτικού σχολείου μέσης εκπαίδευσης πλήρους κύκλου σπουδών που αντιστοιχεί στο μέγιστο αριθμό ετών που η σχολή προσφέρει πρόγραμμα σπουδών μέσης εκπαίδευσης, ανάλογα με τον τύπο σχολείου που είναι εγγεγραμμένο στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, ή

(iii) απόφοιτοι της έβδομης τάξης της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας, ή

(iv) κάτοχοι απολυτηρίου ελληνικής σχολής μέσης εκπαίδευσης εξωτερικού, εξαετούς τουλάχιστο φοίτησης, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, ή

(ν) απόφοιτοι ξένου σχολείου μέσης εκπαίδευσης (λυκειακού επιπέδου) που λειτουργεί νόμιμα σε ξένη χώρα, με την προϋπόθεση ότι το απολυτήριο τους συνοδεύεται από βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της ξένης χώρας ότι ο κάτοχος του συγκεκριμένου τίτλου έχει το δικαίωμα εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας στην οποία υπάγεται το σχολείο, ή

(νi) κάτοχοι του ευρωπαϊκού απολυτηρίου International Baccalaureate.

(β) Έλληνες υπήκοοι απόφοιτοι δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης Κύπρου οι οποίοι αποφοίτησαν μετά την 1η Ιουνίου 1998:

Νοείται ότι δικαίωμα συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις έχουν και όσοι υποψήφιοι κατά το χρόνο της διεξαγωγής των εξετάσεων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των υποπαραγράφων (i), (ii), (iii), (iv), (ν) και (νi) της παραγράφου (α) και της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου, νοουμένου ότι αυτοί θα πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του έτους κατά το οποίο διεξάγονται οι εισαγωγικές εξετάσεις.

(2) Οι υποψήφιοι που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (ii) και (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) που θα επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις, για να περιληφθούν στους πίνακες εισακτέων στα ΑΑΕΙ Ελλάδας, πρέπει να υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής της ξένης χώρας που εδρεύει στην Κύπρο, με την οποία να ικανοποιούν την Υπηρεσία Εξετάσεων ότι με τα ειδικά προσόντα που κατέχουν, αναλόγως της χώρας, μπορούν να γίνουν δεκτοί για φοίτηση σε πανεπιστήμια της συγκεκριμένης χώρας.

(3) Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των κύκλων στους οποίους μπορεί να συμμετάσχει ένας υποψήφιος.

(4) Ανεξάρτητα από την εξασφάλιση θέσης σε ΑΑΕΙ, για μερικά τμήματα ή σχολές υπάρχουν περιοριστικά κριτήρια εισδοχής τα οποία καθορίζονται από τα ίδια τα τμήματα ή τις σχολές και τα οποία ο υποψήφιος πρέπει να πληροί, για να μπορεί να εισαχθεί σ' αυτά. Τέτοια κριτήρια υπάρχουν για—

(α) Τα Ανώτερα και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα·

(β) το Τμήμα Λογοθεραπείας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πατρών·

(γ) τη Νοσηλευτική Σχολή Κύπρου-

(δ) τη Δραματική Σχολή Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν·

(ε) άλλα τμήματα ή σχολές που αναφέρονται στους οδηγούς σπουδών τους.

Γλώσσα δοκιμίων

5.—(1) Η γλώσσα των εξεταστικών δοκιμίων των εισαγωγικών εξετάσεων για τα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας είναι η ελληνική, με εξαίρεση—

(α) Τα εξεταστικά δοκίμια για τις ξένες γλώσσες·

(β) το εξεταστικό δοκίμιο της λογιστικής. Στο μάθημα αυτό το μέρος του εξεταστικού δοκιμίου που αναφέρεται στη θεωρία και οι απαντήσεις των υποψηφίων θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Οι ασκήσεις του εξεταστικού δοκιμίου και οι απαντήσεις των υποψηφίων είναι στην αγγλική γλώσσα·

(γ)τα εξεταστικά δοκίμια για τους αποφοίτους των ιδιωτικών σχολείων που θα διεκδικήσουν θέση στο Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο μπορούν να δοθούν στην αγγλική γλώσσα, αν το ζητήσει ο υποψήφιος, νοουμένου ότι με τα ίδια εξεταστικά δοκίμια ο υποψήφιος δε διεκδικεί επίσης θέση σε οποιοδήποτε άλλο ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας.

Ομαδοποίηση σχολών κατά κύκλο. Παράρτημα

6.—(1) Οι διάφορες σχολές και τα τμήματα που καλύπτουν οι εξετάσεις ομαδοποιούνται σε κύκλους και ομάδες, όπως φαίνονται στο Παράρτημα 1.

(2) Η αρμόδια αρχή μπορεί κάθε έτος να διενεργεί οποιεσδήποτε αλλαγές στους κύκλους ή τις ομάδες σχολών ή οτιδήποτε άλλο ρυθμίζεται στα παραρτήματα του παρόντος Νόμου μέχρι την ημέρα εκδόσεως του Οδηγού Εξετάσεων, αλλά όχι αργότερα από την 28η Φεβρουαρίου.

(3) Η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί τυχόν τμήματα για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σε κάποιο στάδιο.

Τέλη εξετάσεων

7. Τα τέλη των εισαγωγικών εξετάσεων για κάθε μάθημα καθορίζονται από την αρμόδια αρχή. Για μάθημα στο οποίο ο υποψήφιος εξετάζεται μια φορά και η επίδοσή του στο μάθημα αυτό λαμβάνεται υπόψη για περισσότερους από έναν κύκλους, τα τέλη θεωρούνται για ένα μόνο μάθημα. Για την πρακτική δοκιμασία και την προφορική εξέταση των Δραματικών Σχολών, το τέλος εξέτασης πολλαπλασιάζεται επί δύο.

(2) [Καταργήθηκε]

Αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις

8.—(1) Αιτήσεις για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις υποβάλλονται στην Υπηρεσία Εξετάσεων από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι την 5η Μαρτίου κάθε χρόνου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί, με απόφαση της αρμόδιας αρχής, να παρατείνεται η προθεσμία μέχρι την 31η Μαρτίου.

Νοείται ότι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση πριν ή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου μπορούν να την αποσύρουν και να υποβάλουν νέα αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

(2) Οι αιτήσεις υποβάλλονται με έντυπο που καθορίζει η Υπηρεσία Εξετάσεων και πρέπει να συμπληρώνονται με γραφή που να είναι ευανάγνωστη. Η ευθύνη για λάθη από δυσανάγνωστη γραφή βαρύνει τον αιτητή.

(3) Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την εγκυρότητα της αίτησης φαίνονται στο Παράρτημα 2.

Εξεταστικά Κέντρα

9.—(1) Τα εξεταστικά κέντρα ανακοινώνονται κάθε χρόνο από την αρμόδια αρχή ανάλογα με τον αριθμό και την προέλευση των υποψηφίων.

Δήλωση προτίμησης

10.—(1) Ο κάθε υποψήφιος συμπληρώνει μαζί με την αίτηση συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις δήλωση προτίμησης, στην οποία δηλώνει τη σειρά προτίμησής του για τις σχολές του κύκλου ή των κύκλων για τους οποίους θα είναι υποψήφιος.

(2) Με τη δήλωση προτίμησης ο υποψήφιος αποδέχεται ότι—

(α) Δεν μπορεί να επιλεγεί σε τμήμα που δεν έχει συμπεριλάβει στις προτιμήσεις του·

(β) δεν μπορεί να επιλεγεί σε τμήμα στο οποίο τις θέσεις καταλαμβάνουν υποψήφιοι με ψηλότερη ανηγμένη βαθμολογία-

(γ) αν, με τη συνολική ανηγμένη βαθμολογία που έχει, μπορεί να επιλεγεί σε περισσότερα από ένα τμήματα, θα επιλεγεί τελικά μόνο σε εκείνο που προσδιόρισε στη δήλωσή του με ένδειξη προτίμησης ψηλότερης προτεραιότητας σε σχέση με άλλα τμήματα που έχει δηλώσει. Ψηλότερης προτεραιότητας προτίμησης είναι το τμήμα που δηλώθηκε στη θέση με αρ. 1 και η αμέσως χαμηλότερη προτεραιότητα προτίμησης είναι το τμήμα που δηλώθηκε στη θέση με αρ. 2 και ούτω καθεξής.

(3) Η δήλωση προτίμησης κάθε υποψηφίου είναι οριστική και δεσμευτική.

(4) Τροποποίηση της δήλωσης προτίμησης υποψηφίου μπορεί να γίνει με υποβολή νέας αίτησης μαζί με την οποία καταβάλλονται εκ νέου όλα τα νενομισμένα τέλη και η οποία υποβάλλεται μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις.

(5) Ο υποψήφιος δίνει τη σειρά προτίμησής του κατά τρόπο ενιαίο για τις σχολές των κύκλων για τους οποίους είναι υποψήφιος και όχι για κάθε κύκλο ξεχωριστά και μπορεί η πρώτη προτίμηση να είναι σχολή από έναν κύκλο, η δεύτερη από άλλο κύκλο και ούτω καθεξής.

Δοκιμαστική βαθμολόγηση

10Α. (1)  Πριν από τη βαθμολόγηση των γραπτών, γίνεται συντονισμός των βαθμολογητών από τον ή τους επιθεωρητές που μετέχουν στην αντίστοιχη επιτροπή θεματοθετών του μαθήματος και τους δίνονται γραπτώς λεπτομερείς οδηγίες ως προς τον τρόπο βαθμολόγησης όλων των απαντήσεων του εξεταστικού δοκιμίου.

(2) Της κανονικής βαθμολόγησης των γραπτών προηγείται δοκιμαστική βαθμολόγηση κατά την οποία-

(α) παραχωρούνται σε κάθε βαθμολογητή 10 τουλάχιστον αντίγραφα ανωνύμων τετραδίων απαντήσεων, τα οποία επιλέγονται τυχαία και τα ίδια γραπτά βαθμολογούνται από όλους τους βαθμολογητές σε συνεννόηση με το θεματοθέτη για ενιαίο τρόπο βαθμολόγησης, και

(β) όταν ο θεματατοθέτης βεβαιωθεί ότι υπάρχει ομοιόμορφη βαθμολόγηση και οι αποκλίσεις στη βαθμολογία είναι μικρότερες του 10%, τότε οι βαθμολογητές προχωρούν στην κανονική διόρθωση των γραπτών.

Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων-αναβαθμολόγηση.

11.—(1) Μετά το πέρας κάθε εξέτασης, το κάθε γραπτό βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές. Ο πρώτος βαθμολογητής σημειώνει τους βαθμούς κατά ερώτηση και το σύνολο της βαθμολογίας στον ειδικό χώρο του γραπτού και, αφού τους καλύψει αδιαφανώς, παραδίνει τα γραπτά στον υπεύθυνο του βαθμολογικού κέντρου. Ο δεύτερος βαθμολογητής σημειώνει τους βαθμούς κατά ερώτηση και το σύνολο της βαθμολογίας του σε ειδικό χώρο του γραπτού και παραδίνει τα γραπτά στον υπεύθυνο του βαθμολογικού κέντρου.

(2) Μετά τη βαθμολόγηση του γραπτού και από το δεύτερο βαθμολογητή αποκαλύπτεται με ευθύνη και επίβλεψη της Υπηρεσίας Εξετάσεων η πρώτη βαθμολογία και συγκρίνεται με τη δεύτερη. Αν στο σύνολο των δύο βαθμολογιών δεν υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από 10%, τότε το άθροισμα των δύο βαθμολογιών αποτελεί το βαθμό του γραπτού στο μάθημα, με τους κλασματικούς αριθμούς να μετατρέπονται σε ακέραιο, κατά προσέγγιση μονάδας.

(3) Σε περίπτωση που μεταξύ των δύο συνολικών βαθμολογιών υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από 10% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος, τότε το γραπτό δοκίμιο αναβαθμολογείται. Στον αναβαθμολογητή δεν κοινοποιούνται τα ονόματα των δύο βαθμολογητών του γραπτού που αναβαθμολογείται. Η βαθμολογία του αναβαθμολογητή κυμαίνεται στο κλειστό διάστημα των δύο συνολικών βαθμολογιών των βαθμολογητών. Η βαθμολογία του αναβαθμολογητή διπλασιαζόμενη αποτελεί το βαθμό του γραπτού στο συγκεκριμένο μάθημα και δεν επιδέχεται αναθεώρηση.

(4) Επανεξέταση των γραπτών ή άλλη αναβαθμολόγηση δεν επιτρέπεται.

(5) Ο τρόπος παραλαβής και παράδοσης των εξεταστικών δοκιμίων, καθώς και ο τόπος διόρθωσης των γραπτών ορίζονται από την αρμόδια αρχή, ανάλογα με τα μέσα και την υποδομή που είναι διαθέσιμα στην Υπηρεσία Εξετάσεων κάθε χρόνο.

Αναγωγή των αρχικών βαθμολογιών.

12.—(1) Οι βαθμολογίες των γραπτών των υποψηφίων στα διάφορα μαθήματα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν όπως είναι, γιατί δεν έχουν κοινό μέτρο σύγκρισης. Για να το αποκτήσουν γίνεται αναγωγή των αρχικών βαθμολογιών σε νέα κλίμακα με βάση στατιστικό τύπο και πρακτικές, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα. 3. Στους υποψηφίους ανακοινώνονται μόνο οι ανηγμένες βαθμολογίες.

Δικαίωμα διεκδίκησης θέσης

13. Δικαίωμα διεκδίκησης θέσης αποκτούν όσοι από τους υποψηφίους παρακαθήσουν σε όλα τα μαθήματα του κύκλου και κατά την ημερομηνία της κατανομής των θέσεων έχουν υποβάλει αναγνωρισμένο απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Εξετάσεων ή υπάρχει βεβαίωση από το διευθυντή του σχολείου τους ότι έχουν αποκτήσει απολυτήριο σχολείου μέσης εκπαίδευσης.

Κατανομή και προσφορά θέσεων προς τους υποψηφίους

14.—(1) Όσοι εξασφαλίσουν δικαίωμα διεκδίκησης θέσης σε έναν κύκλο τοποθετούνται στη σειρά με κριτήριο την ολική ανηγμένη βαθμολογία που συγκέντρωσε ο καθένας.

(2) Στη συνέχεια γίνεται η πρώτη κατανομή και προσφορά των θέσεων, αρχίζοντας από τον πρώτο στη σειρά επιτυχίας και, με βάση τη δήλωση προτίμησης που συμπλήρωσε, ικανοποιείται η καλύτερη, στη σειρά, προτίμηση του υποψηφίου (1η, 2η, 3η και ούτω καθεξής) που του επιτρέπει η σειρά επιτυχίας του. Με τον τρόπο αυτό γίνεται η πρώτη κατανομή των υποψηφίων στις διαθέσιμες θέσεις των ΑΑΕΙ και για τον κάθε υποψήφιο εκδίδεται και αποστέλλεται το δελτίο αποτελεσμάτων για τη θέση που εξασφάλισε.

(3) Η πρώτη κατανομή δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και ζητείται από τους υποψηφίους να δηλώσουν γραπτώς, με υπεύθυνη δήλωση, το ενδιαφέρον τους για τη θέση που τους προσφέρθηκε μέσα σε δέκα μέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση εντός της προθεσμίας αυτής θεωρείται ότι αυτός αποδέχεται τη θέση που προσφέρθηκε σ' αυτόν κατά την πρώτη κατανομή.

(4) Μετά την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων εκ μέρους των υποψηφίων και την εγγραφή των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου γίνεται η δεύτερη και οριστική κατανομή των θέσεων, με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται στην πρώτη κατανομή και εκδίδονται οι βεβαιώσεις για τη θέση που εξασφάλισε οριστικά ο κάθε υποψήφιος.

(5) Οι κενές θέσεις που πιθανόν να απομείνουν μετά τη δεύτερη κατανομή ανακοινώνονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων και ορίζεται ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων από τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται για τις θέσεις αυτές. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν όλοι οι υποψήφιοι που έχουν παρακαθήσει στις εξετάσεις των αντίστοιχων κύκλων για κάθε θέση, έστω και αν δε δήλωσαν τα τμήματα αυτά στην αρχική τους αίτηση. Απαραίτητη προϋπόθεση επίσης είναι η κατοχή απολυτηρίου αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης κατά την ημερομηνία κατανομής των θέσεων ή βεβαίωση του διευθυντή του σχολείου του υποψηφίου ότι έχει αποκτήσει απολυτήριο σχολείου μέσης εκπαίδευσης.

(6) Τα ΑΑΕΙ της Κύπρου αποφασίζουν τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι θέσεις τους κατά τη δεύτερη και τρίτη κατανομή.

(7) Η Υπηρεσία Εξετάσεων κατανέμει τις θέσεις των ΑΑΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, χωρίς το δικαίωμα να προσφέρει σε έναν υποψήφιο πέραν της μιας θέσης, εκτός όπου τούτο αναφέρεται στον παρόντα Νόμο ή στον Οδηγό Εξετάσεων. Η κατανομή θέσεων αποτελεί προσφορά θέσης στους επιτυχόντες υποψηφίους.

(8) Αν διαπιστωθεί λάθος στην προσφορά θέσης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας κατανομής των θέσεων μέχρι την ημερομηνία υποβολής του τελικού καταλόγου προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, η Υπηρεσία Εξετάσεων έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει ή και να τροποποιήσει την προσφορά θέσης, ούτως ώστε η τελική κατανομή να γίνεται αυστηρά με βάση τη σειρά επιτυχίας και τις προτιμήσεις κάθε υποψηφίου, όπως αυτές δηλώνονται στην αίτηση που υποβάλλεται για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις.

(9) Οι θέσεις που ενδέχεται να παραμείνουν κενές μετά την τρίτη κατανομή των θέσεων μπορούν να προσφερθούν σε Κυπρίους ομογενείς, μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, εκτός της Ελλάδας, που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση στην Υπηρεσία Εξετάσεων.

Έναρξη φοίτησης στα τεχνολογικά ιδρύματα

15.—(1) Ποσοστό 50% του καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αρχίζουν τη φοίτησή τους το χειμερινό εξάμηνο (Οκτώβριο) και ποσοστό 50% αρχίζουν τη φοίτησή τους το εαρινό εξάμηνο (Φεβρουάριο). Η κατανομή στα δύο εξάμηνα γίνεται με μοναδικό κριτήριο τη βαθμολογία των επιτυχόντων στο συγκεκριμένο τμήμα.

(2) Όλοι οι εισαγόμενοι στη Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ), στην Ανωτέρα Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ) και στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου αρχίζουν τη φοίτησή τους το χειμερινό εξάμηνο.

Υποτροφίες ΙΚΥ

16.—(1) Με βάση τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων ετοιμάζεται ο κατάλογος όσων προτείνονται για τις υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας, αφού ληφθούν υπόψη και οι προϋποθέσεις που εκάστοτε καθορίζονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας.

(2) Για διεκδίκηση υποτροφίας ΙΚΥ υποβάλλονται σε ειδικό έντυπο αιτήσεις προς την Υπηρεσία Εξετάσεων μέσα σε είκοσι μέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εισαγωγικών εξετάσεων για τα ΑΑΕΙ.

Υπηρεσία Εξετάσεων

17. Η Υπηρεσία Εξετάσεων έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη για την οργάνωση και διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων και την κατανομή των θέσεων στα ΑΑΕΙ.

Οδηγός Εξετάσεων

18. Προς το σκοπό της λεπτομερούς ενημέρωσης των υποψηφίων, η Υπηρεσία Εξετάσεων εκδίδει κάθε χρόνο Οδηγό Εξετάσεων που περιέχει—

(α) Τις γενικές οδηγίες για τους υποψηφίους·

(β) το διαχωρισμό των θέσεων σε κύκλους και ομάδες·

(γ) τα εξεταζόμενα μαθήματα κατά κύκλο και ομάδα·

(δ) την εξεταστέα ύλη για κάθε μάθημα·

(ε) δειγματικά δοκίμια από προηγούμενες εξετάσεις·

(στ) οποιαδήποτε περιοριστικά κριτήρια έχουν ανακοινώσει τα ιδρύματα και σχολές ΑΑΕΙ·

(ζ) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κρίνει απαραίτητες η αρμόδια αρχή.

Καθορισμός εξεταστέας ύλης.

19. Η εξεταστέα ύλη για κάθε μάθημα καθορίζεται από τους διευθυντές μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης, αντίστοιχα για κάθε μάθημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους, αφού διαβουλευθούν με τους επιθεωρητές κάθε μαθήματος.

Καθορισμός και υποχρεώσεις θεματοθετών

20.—(1) Τα θέματα των εξετάσεων καθορίζονται από τις οικείες επιτροπές θεματοθετών, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση της αρμόδιας αρχής.

(2) Οι επιτροπές θεματοθετών αποτελούνται από—

(α) Δύο επιθεωρητές μέσης γενικής ή τεχνικής/επαγγελματικής εκπαίδευσης, οικείας ή συναφούς ειδικότητας, από τους οποίους ο ένας ορίζεται ως πρόεδρος·

(β) ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, που ορίζεται από το πανεπιστήμιο, οικείας ή συναφούς ειδικότητας· και

(γ) δύο μέχρι έξι άλλα μέλη επιλεγόμενα μεταξύ διευθυντών σχολείων μέσης γενικής ή τεχνικής εκπαίδευσης ή βοηθών διευθυντών ή έμπειρων καθηγητών ή και άλλων ειδικών.

(3) Τα μέλη των επιτροπών θεματοθετών υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν ασχοληθεί με κατ' οίκον ή κατ' ιδίαν μαθήματα κατά το σχολικό έτος που διεξάγονται οι εισαγωγικές εξετάσεις και δεν έχουν υποψήφιο που είναι συγγενής τους μέχρι τέταρτου βαθμού συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

(4) Σε ειδικές περιπτώσεις που δεν μπορεί να εφαρμοστούν οι πρόνοιες του εδαφίου (2), η σύνθεση των σχετικών επιτροπών θεματοθετών αποφασίζεται από την αρμόδια αρχή.

(5) Η αντίστοιχη επιτροπή θεματοθετών συνέρχεται στο εκάστοτε καθοριζόμενο από την αρμόδια αρχή μέρος και κάτω από συνθήκες που εξασφαλίζουν πλήρως το αδιάβλητο των εξετάσεων μέχρι και είκοσι τέσσερις ώρες πριν από τη διαβίβαση των θεμάτων στα εξεταστικά κέντρα και διατυπώνει τα

Με ευθύνη της επιτροπής θεματοθετών γίνονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες, για να αποφευχθούν τυχόν λάθη, ελλείψεις ή ασάφειες στα θέματα και να διασφαλιστεί ότι αυτά εξασφαλίζουν το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό εγκυρότητας και αξιοπιστίας, καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας, ώστε να παρέχουν δυνατότητα διάκρισης των υποψηφίων, είναι μέσα στη διδακτέα ύλη σύμφωνα με τον Οδηγό Εξετάσεων και μπορούν ν' απαντηθούν στο χρόνο που διατίθεται για την εξέταση. Παράλληλα ετοιμάζονται οι απαντήσεις του εξεταστικού δοκιμίου με την κατανομή μονάδων, που θα δοθούν στους βαθμολογητές.

(6) Οι θεματοθέτες είναι υπεύθυνοι για την ετοιμασία των εξεταστικών δοκιμίων καθώς και των απαντήσεων/λύσεων και των οδηγιών προς τους βαθμολογητές, συμπεριλαμβανομένης της αναλυτικής βαθμολογίας του δοκιμίου. Είναι επίσης υπεύθυνοι για την επίβλεψη της δακτυλογράφησης των δοκιμίων από την εντεταλμένη από την Υπηρεσία Εξετάσεων δακτυλογράφο, για την επίβλεψη της πολυγράφησής τους και για την ετοιμασία των σφραγισμένων φακέλων για κάθε εξεταστικό κέντρο.

(7) Οι θεματοθέτες είναι υπεύθυνοι για την ετοιμασία γραπτών οδηγιών που αποσκοπούν στην ομοιόμορφη και αντικειμενική βαθμολόγηση των γραπτών και πρέπει να μεριμνούν για την κατάλληλη καθοδήγηση, την αξιολόγηση και την έγκαιρη και ορθή επιτέλεση του έργου των βαθμολογητών. Για το λόγο αυτό ενεργούν και ως αναβαθμολογητές, όπου τούτο απαιτείται, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 11.

(8) Οι θεματοθέτες είναι άμεσα υπεύθυνοι για το αδιάβλητο των εξετάσεων και πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα που να διασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο των δοκιμίων δε θα διαρρεύσει σε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο άτομο και φέρουν ακέραιη την ευθύνη για τυχόν διαρροές.

(9) Οι λειτουργοί της Υπηρεσίας Εξετάσεων διεκπεραιώνουν τη διοικητική οργάνωση των εξετάσεων και σε καμιά περίπτωση δε γίνονται γνώστες του περιεχομένου των δοκιμίων.

Καθορισμός και υποχρεώσεις βαθμολογητών

21.—(1) Οι βαθμολογητές ορίζονται από την αρμόδια αρχή και επιλέγονται από κατάλογο που υποβάλλουν οι οικείοι επιθεωρητές σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εξετάσεων. Οι βαθμολογητές υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι κατά το σχολικό έτος που διεξάγονται οι εξετάσεις δεν έχουν υποψηφίους που είναι συγγενείς τους μέχρι τέταρτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

(2) Για σκοπούς συντονισμού και καθοδήγησης οι βαθμολογητές συμμετέχουν σε κοινή σύσκεψη με τους θεματοθέτες και παίρνουν λεπτομερείς οδηγίες για τη σωστή, ομοιόμορφη και αντικειμενική βαθμολόγηση των γραπτών.

(3) Ο κάθε βαθμολογητής χρεώνεται με συγκεκριμένο αριθμό γραπτών, τα οποία είναι υπεύθυνος να βαθμολογήσει με εμπιστευτικότητα και να τα φυλάξει ασφαλισμένα, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σ' αυτά σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, σύμφωνα με τις οδηγίες που καθορίζει η αρμόδια αρχή. Δίνει τη βαθμολογία κατά ερώτηση και το σύνολο της βαθμολογίας στην κατάλληλη θέση του τετραδίου και αποφεύγει να σημειώσει οτιδήποτε στο γραπτό. Εάν διαπιστώσει στοιχεία που δημιουργούν υπόνοιες για δολίευση, επικοινωνεί με τον υπεύθυνο του βαθμολογικού κέντρου και αναφέρει τα σχετικά στοιχεία.

(4) Ο βαθμολογητής δυνατό να κληθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων για αποκατάσταση τυχόν αβλεψίας ή παράλειψης εκ μέρους του που παρατηρείται μετά τη βαθμολόγηση του γραπτού.

Υποχρεώσεις υποψηφίων.

22.—(1) Κατά τη διάρκεια της εξέτασης τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου γράφονται μόνο στον ειδικό χώρο που υπάρχει στην πρώτη σελίδα του εξωφύλλου του τετραδίου απαντήσεων και καλύπτονται αδιαφανώς από τον επιτηρητή κατά την παράδοση του τετραδίου.

(2) Οι Κύπριοι που διαμένουν στο εξωτερικό γράφουν στο τετράδιο απαντήσεων τον αριθμό ταυτότητας που υπάρχει στο δελτίο υποψηφίου, έστω και αν αυτός είναι διαφορετικός από τον αριθμό της πραγματικής πολιτικής τους ταυτότητας.

(3) Η παράδοση του γραπτού τετραδίου απαντήσεων από κάθε υποψήφιο που φεύγει από την αίθουσα των εξετάσεων είναι υποχρεωτική. Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση κανενός υποψηφίου από την αίθουσα των εξετάσεων, πριν περάσουν σαράντα πέντε λεπτά από την έναρξη της εξέτασης.

(4) Οι απαντήσεις σε όσα μαθήματα υπάρχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής γράφονται στο φύλλο απαντήσεων που υπάρχει στο τετράδιο απαντήσεων, διαφορετικά δε λαμβάνονται υπόψη.

(5) Η δολίευση ή η απόπειρα για δολίευση ή η άρνηση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις και συστάσεις των επιτηρητών συνεπάγεται την αποπομπή του εξεταζομένου από την αίθουσα και τη βαθμολόγηση του γραπτού του στο συγκεκριμένο μάθημα με ανηγμένη βαθμολογία τη μονάδα, καθώς και τον αποκλεισμό του από όλες τις κατανομές θέσεων.

(6)(α) Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα των εξετάσεων κινητό τηλέφωνο, βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, λογαριθμικούς ή άλλους πίνακες, προγραμματιζόμενες ηλεκτρονικές μηχανές ή οτιδήποτε σχετικό με το εξεταζόμενο μάθημα. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι γραμμένες με πένα χρώματος μπλε. Τα σχήματα μπορούν να γίνονται με μολύβι. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση διορθωτικού υγρού (tippex).

(β) Οι υποψήφιοι με ειδικές ανάγκες επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα των εξετάσεων τον εξοπλισμό που κρίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος Νόμου, απαραίτητος για τη διεξαγωγή της εξέτασης.

(7) Το κάπνισμα απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Επιτροπή εξεταστικού κέντρου.

23.—(1) Σε κάθε εξεταστικό κέντρο συγκροτείται επιτροπή εξεταστικού κέντρου με απόφαση του Διευθυντή Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που εκδίδεται κάθε έτος.

(2) Την επιτροπή εξεταστικού κέντρου αποτελούν—

(α) Ο διευθυντής του σχολείου που λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο ή εκπρόσωπος του βοηθός διευθυντής, ως πρόεδρος·

(β) ένας τουλάχιστο βοηθός διευθυντής που ορίζεται από το διευθυντή του σχολείου· και

(γ) πέντε μέχρι εννέα μέλη του διδακτικού προσωπικού, ανάλογα με το μέγεθος του εξεταστικού κέντρου, που ορίζονται από το διευθυντή του σχολείου.

(3) Έργο της επιτροπής εξεταστικού κέντρου είναι η οργάνωση του εξεταστικού κέντρου, η εποπτεία για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, η αναπαραγωγή, αν χρειάζεται, των θεμάτων που αποστέλλονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων, η κατανομή των επιτηρητών στις αίθουσες εξετάσεων, ο καθορισμός των αναπληρωτών επιτηρητών και των τομέων ευθύνης τους, η συγκέντρωση και αποστολή των γραπτών στο βαθμολογικό κέντρο και γενικά η λήψη κάθε μέτρου που απαιτείται για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων. Για τη διευκόλυνση του έργου της επιτροπής εξεταστικού κέντρου τα μέλη της απαλλάσσονται από τις εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου κατά την περίοδο των εξετάσεων, όχι όμως από τη βαθμολόγηση γραπτών και έκδοση αποτελεσμάτων των μαθητών τους.

Καθορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών

24.—(1) Οι επιτηρητές είναι λειτουργοί μέσης εκπαίδευσης και ο αριθμός τους ανά σχολείο ορίζεται από το Διευθυντή Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους οικείους διευθυντές μέσης γενικής και τεχνικής/επαγγελματικής εκπαίδευσης.

(2) Ο επιτηρητής έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Δε δίνει διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά το εξεταστικό δοκίμιο, μπορεί όμως να βοηθήσει τους υποψηφίους να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία τους και τον κωδικό μαθήματος στο τετράδιο απαντήσεων.

(β) Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε η εξέταση να διεξάγεται ομαλά και να αποφεύγεται δολίευση των εξετάσεων.

(γ) Προσέρχεται στο εξεταστικό κέντρο είκοσι τουλάχιστο λεπτά πριν από την εξέταση.

(δ) Παραλαμβάνει τα εξεταστικά δοκίμια και τα τετράδια εξετάσεων από την επιτροπή του εξεταστικού κέντρου, ανοίγει το σφραγισμένο φάκελο στην παρουσία των υποψηφίων και διανέμει τα δοκίμια στους υποψηφίους στον καθορισμένο χρόνο.

(ε) Ελέγχει ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν μαζί τους οτιδήποτε απαγορεύεται να φέρουν σύμφωνα με το εδάφιο (6) του άρθρου 22 ή οποιοδήποτε αντικείμενο που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για δολίευση στις εξετάσεις.

(στ) Επιτρέπει τη χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής μόνο στην εξέταση στα μαθηματικά, στη φυσική, στη χημεία, στη λογιστική, στην πολιτική οικονομία και στις τεχνολογίες.

(ζ) Απαγορεύει τη χρήση υπολογιστικής μηχανής που δεν είναι ελεγμένη και σφραγισμένη από την επιτροπή εξεταστικού κέντρου, η οποία οπωσδήποτε δεν πρέπει να επιδέχεται προγραμματισμό. Χρήση μη εγκεκριμένης υπολογιστικής μηχανής θεωρείται απόπειρα δολίευσης, που συνεπάγεται την αποπομπή του εξεταζομένου από την αίθουσα και τη βαθμολόγηση του γραπτού του στο συγκεκριμένο μάθημα με ανηγμένη βαθμολογία τη μονάδα.

(η) Γράφει στον πίνακα της αίθουσας το χρόνο έναρξης και λήξης της εξέτασης.

(θ) Δίνει οδηγίες στους υποψηφίους να γράφουν τα ατομικά στοιχεία τους στο ειδικό πλαίσιο της πρώτης σελίδας του εξωφύλλου του τετραδίου εξετάσεων. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο επιτηρητής ελέγχει την ταυτότητα ή το διαβατήριο και το δελτίο υποψηφίου και τα συγκρίνει με τα ατομικά στοιχεία που ο υποψήφιος έγραψε στο τετράδιο εξετάσεων.

(ι) Επιτρέπει την έξοδο των εξεταζομένων από την αίθουσα εξετάσεων μόνο μετά παρέλευση σαράντα πέντε λεπτών από την έναρξη της εξέτασης. Κατά τη διάρκεια της πρώτης μισής ώρας είναι δυνατό να γίνουν δεκτοί, ύστερα από απόφαση του προέδρου της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου ή εκπροσώπου του, υποψήφιοι που καθυστέρησαν να προσέλθουν στην αίθουσα εξετάσεων.

(ια) Καλύπτει με το αδιαφανές κάλυμμα το ειδικό πλαίσιο του εξωφύλλου των τετραδίων εξετάσεων στα οποία είναι γραμμένα τα ατομικά στοιχεία των υποψηφίων, κατά την παράδοση των γραπτών, αφού κάμει το σχετικό έλεγχο των ονομαστικών στοιχείων στην παρουσία του υποψηφίου και ελέγξει με ιδιαίτερη προσοχή αν υπάρχει τυχόν σημείωση ονομαστικών ή άλλων διακριτικών στοιχείων που μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητα του υποψηφίου.

(ιβ) Μονογράφει στο τέλος του γραπτού και ακυρώνει με διαγώνια ευθεία τους κενούς χώρους των γραπτών.

(ιγ) Σημειώνει τον αριθμό αίθουσας και τους παρόντες στον κατάλογο υποψηφίων, γράφοντας ανάλογα τη λέξη παρών/απών στον κατάλληλο χώρο. Επίσης συμπληρώνει τον αριθμό των παρόντων.

(ιδ) Συμπληρώνει τα στοιχεία του στον κατάλογο υποψηφίων και υπογράφει.

(ιε) Σε περίπτωση δολίευσης, παραλαμβάνει τα τεκμήρια της δολίευσης και καλεί επί τόπου τον πρόεδρο της επιτροπής εξεταστικού κέντρου ή εκπρόσωπο του. Μετά τη διαπίστωση της δολίευσης και από τον πρόεδρο της επιτροπής εξεταστικού κέντρου, ο επιτηρητής παίρνει το γραπτό του υποψηφίου που δολιεύθηκε και τον αποπέμπει από την αίθουσα, αφού ακουστεί η άποψη του υποψηφίου. Ο επιτηρητής γράφει συνοδευτική παρατήρηση πάνω στο γραπτό του υποψηφίου που δολιεύθηκε και το παραδίνει στον πρόεδρο της επιτροπής εξεταστικού κέντρου. Ο υποψήφιος, εάν το επιθυμεί, μπορεί να παραδώσει στον επιτηρητή ή στον πρόεδρο της επιτροπής εξεταστικού κέντρου το δικό του γραπτό σημείωμα με την άποψή του για τα γεγονότα, που πρέπει απαραίτητα να επισυναφθεί μαζί με τις άλλες εκθέσεις για την περίπτωση.

(ιστ) Παραδίνει τα γραπτά με τον κατάλογο των παρόντων υποψηφίων στον πρόεδρο της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου.

(ιζ) Οι αναπληρωτές επιτηρητές βρίσκονται καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης στον τομέα ευθύνης τους, έχοντας οπτική επαφή με όλες τις αίθουσες στις οποίες γίνεται εξέταση. Αναλαμβάνουν καθήκοντα επιτηρητή, όταν καλούνται από κάποιο επιτηρητή, αφού ενημερώσουν τον πρόεδρο της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου. Αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα τους αναθέσει ο πρόεδρος της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.

(3) Παράταση χρόνου δίνεται μόνο σε υποψηφίους με ειδικά κριτήρια, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων και φέρουν προς τούτο σχετική επιστολή. Ο χρόνος εξέτασης των υποψηφίων δεν παρατείνεται σε καμιά άλλη περίπτωση.

(4) Οι επιτηρητές και οι πρόεδροι των επιτροπών εξεταστικών κέντρων καταγράφουν και αναφέρουν συμπεριφορά ή πράξεις των υποψηφίων που δυνατό να συνεπάγονται απόπειρα δολίευσης.

(5) Η Υπηρεσία Εξετάσεων έχει το δικαίωμα να μήν ανακοινώσει τα αποτελέσματα των εξετάσεων που αφορούν υποψήφιο για τον οποίο υπάρχει καταγγελία για απόπειρα δολίευσης ή άρνηση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις του επιτηρητή.

(6) Η Υπηρεσία Εξετάσεων διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης θέσης από τα ΑΑΕΙ, αν μετά από σχετική έρευνα αποδειχθεί ότι ο υποψήφιος είναι ένοχος δολίευσης ή πλαστοπροσωπίας.

(7) Εάν υπάρξει κατά τη διάρκεια της εξέτασης υποψία πλαστοπροσωπίας, ο επιτηρητής ενημερώνει αμέσως τον πρόεδρο της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου, ο οποίος παίρνει αμέσως μέτρα για αναγνώριση της ταυτότητας του υποψηφίου. Επιτρέπει στον υποψήφιο να παρακαθήσει στην εξέταση κανονικά, αλλά δεν επιτρέπει αναχώρησή του από το εξεταστικό κέντρο, πριν αναγνωριστεί η ταυτότητα του. Ο πρόεδρος της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου δίνει γραπτώς πλήρη περιγραφή των γεγονότων για όλες τις περιπτώσεις που αφορούν το συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο και αποστέλλει τα ακόλουθα στοιχεία στην Υπηρεσία Εξετάσεων:

(α) Υπογραμμένη αναφορά από τον επιτηρητή·

(β) υπογραμμένη δήλωση του υποψηφίου, αν έχει υποβληθεί· και

(γ) οτιδήποτε τεκμήριο υπάρχει.

Διαδικασία διαμόρφωσης, επιλογής και διαβίβασης των θεμάτων

25.—(1) Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα σύμφωνα με τις οδηγίες που τους αποστέλλονται και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της εξέτασης.

(2) Η αρμόδια αρχή αποφασίζει τον τρόπο με τον οποίο αποστέλλονται και, αν χρειάζεται, αναπαράγονται τα θέματα κάθε χρόνο, ανάλογα με την υπάρχουσα υποδομή και τα επιμέρους προβλήματα που δυνατό να αντιμετωπισθούν.

(3) Η αποστολή και ο πολλαπλασιασμός των θεμάτων μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Τα θέματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε όλα τα εξεταστικά κέντρα σαράντα πέντε λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης και μετά την είσοδο των μαθητών στις τάξεις. Όπου δεν είναι δυνατή η διαβίβαση των θεμάτων με ηλεκτρονικό τρόπο, αυτά διαβιβάζονται με τηλεομοιότυπο (φαξ) ή αποστέλλονται με συνδέσμους που καθορίζει η Υπηρεσία Εξετάσεων. Στη συνέχεια οι επιτροπές των εξεταστικών κέντρων αναπαράγουν τα θέματα σε τόσα φωτοαντίγραφα όσος είναι ο αριθμός των υποψηφίων. Τα θέματα τοποθετούνται σε φακέλους για κάθε τάξη ξεχωριστά, σφραγίζονται και υπογράφονται από ένα τουλάχιστο μέλος της επιτροπής εξεταστικού κέντρου. Τα μέλη των επιτροπών εξεταστικών κέντρων δεν επιτρέπεται να εξέλθουν από το χώρο του εξεταστικού κέντρου, αν δεν περάσει μια τουλάχιστον ώρα από την έναρξη των εξετάσεων. Δεν επιτρέπεται να επικοινωνούν τηλεφωνικά με οποιοδήποτε πρόσωπο και απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο. Σ' αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα σαράντα πέντε τουλάχιστο λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης· ή

(β) τα θέματα αναπαράγονται στο χώρο όπου συνεδριάζουν οι θεματοθέτες και κάτω από την επίβλεψή τους. Στη συνέχεια τα θέματα τοποθετούνται σε φακέλους ανά αίθουσα και εξεταστικό κέντρο ξεχωριστά, σφραγίζονται και υπογράφονται από έναν τουλάχιστο θεματοθέτη. Η μεταφορά τους στα εξεταστικά κέντρα γίνεται από εντεταλμένους λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, που τα παραδίνουν στον πρόεδρο των επιτροπών εξεταστικού κέντρου ή εκπρόσωπο του.

(4) Οι θεματοθέτες, οι δακτυλογράφοι και γενικά το προσωπικό που ασχολείται με τα θέματα παραμένουν στο χώρο μισή ώρα μετά την έναρξη της εξέτασης.

(5) Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα θέματα διανέμονται στους επιτηρητές και ανοίγονται στην παρουσία των υποψηφίων από τον επιτηρητή κάθε τάξης.

(6) Δεν επιτρέπεται η είσοδος στις αίθουσες εξετάσεων άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα εξεταστικά κέντρα, εκτός των επιτηρητών και των μελών της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου. Εξαιρείται το προσωπικό παροχής βοήθειας σε έκτακτες ανάγκες.

(7) Μετά το πέρας της εξέτασης, ο πρόεδρος της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου, αφού συμπληρωθεί το σχετικό έντυπο παραλαβής, παραδίνει τα γραπτά στον εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο οποίος τα μεταφέρει αμέσως στο βαθμολογικό κέντρο.

(8) Η αρμόδια αρχή αποφασίζει για τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης των ειδικών μαθημάτων του ελεύθερου σχεδίου, των μουσικών σπουδών, των καλών τεχνών, της δραματικής τέχνης και της πρακτικής δοκιμασίας της επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 4.

Υποψήφιοι με ειδικές ανάγκες

26. Οι υποψήφιοι με ειδικές ανάγκες υποβάλλουν με την αίτηση για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις και αίτηση με τα αναγκαία δικαιολογητικά προς την Υπηρεσία Εξετάσεων για διευκόλυνση τους κατά τη διαδικασία των εξετάσεων. Στις περιπτώσεις που εγκρίνονται παραχωρείται ως αντιστάθμισμα των δυσκολιών που έχει ο υποψήφιος επιπρόσθετος χρόνος για την εξέταση ή λαμβάνονται άλλα μέτρα ανάλογα με την περίπτωση.

Λάθη στα δοκίμια

27. Σε περίπτωση λάθους στα δοκίμια δε γίνεται καμιά διευκρίνιση ή διόρθωση κατά τη διάρκεια της εξέτασης και η αρμόδια αρχή αποφασίζει σε μεταγενέστερο στάδιο για τη σοβαρότητα του λάθους στην απάντηση της ερώτησης και καθορίζει με οδηγίες προς τους βαθμολογητές τον τρόπο με τον οποίο βαθμολογείται η ερώτηση, σύμφωνα με τα διεθνώς κρατούντα.

Επιστροφή και φύλαξη γραπτών

28. —(1) Τα γραπτά μετά τη βαθμολόγησή τους επιστρέφονται στην Υπηρεσία Εξετάσεων και φυλάσσονται υπό την ευθύνη της για δύο τουλάχιστο χρόνια, εκτός αν υπάρχει δικαστική υπόθεση σε εξέλιξη, οπότε τα συγκεκριμένα γραπτά φυλάσσονται για όσο επιπρόσθετο χρόνο απαιτείται,

(2) Επιτρέπεται η μετακίνηση των γραπτών, για τα οποία δεν υπάρχει καμιά δικαστική εκκρεμότητα, είτε για ερευνητικούς σκοπούς είτε για περαιτέρω μελέτη των αποτελεσμάτων για εκπαιδευτικούς λόγους.

Δημοσίευση των Παραρτημάτων

29. Το περιεχόμενο των Παραρτημάτων του παρόντος Νόμου διαμορφώνεται κάθε χρόνο από την αρμόδια αρχή και δημοσιεύεται στον Οδηγό Εξετάσεων.

Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου

30. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

(Άρθρο 6)

Καθορισμός Κύκλων και Ομάδων ΑΑΕΙ

1. ΚΥΚΛΟΣ Α. Πολυτεχνικός - Φυσικομαθηματικός- Γεωπονοδασολογικός- Βιολογικός - Στρατιωτικών Σχολών Αξιωματικών

Ομάδα Α. Περιλαμβάνει τα πιο κάτω τμήματα:

Του Πανεπιστημίου Κύπρου: Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών και Στατιστικής, Πληροφορικής.

Των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας: Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Χημείας, Μαθηματικών, Φυσικής, Βιολογίας, Γεωλογίας, Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Γεωργικής Οικονομίας, Γεωργικών Βιομηχανιών, Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής, Δασολογίας Φυσικού Περιβάλλοντος, τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και τη Σχολή Ικάρων.

Ομάδα Β. Περιλαμβάνει τα τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

2. ΚΥΚΛΟΣ Β. Ιατρικός - Φαρμακευτικός

Περιλαμβάνει τα πιο κάτω Τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας: Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Διαιτολογίας, Νοσηλευτικής, τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων -Τμήμα Ιατρικό, Οδοντιατρικό, Φαρμακευτικό, Κτηνιατρικό- και τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής.

Σημ.: Στα πιο πάνω Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μπορεί να μην υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

3. ΚΥΚΛΟΣ Γ. Φιλολογικός - Νομικός

Ομάδα Α. Περιλαμβάνει τα πιο κάτω τμήματα:

Του Πανεπιστημίου Κύπρου: Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας.

Των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας: Θεολογίας, Κοινωνικής Θεολογίας, Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Φιλολογίας, Ελληνικής Φιλολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ιστορίας, Ιστορίας Εθνολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Νομικής, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Κοινωνιολογίας, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Θεατρικών Σπουδών, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Θεάτρου, Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, Ανθρωπογεωγραφίας, Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης και Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων - Τμήμα Στρατολογικό.

Σημ.: Στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων - Τμήμα Στρατολογικό μπορεί να μην υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Ομάδα B.l. Περιλαμβάνει τα Τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Ομάδα Β.2. Περιλαμβάνει τα Τμήματα Γαλλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Ομάδα Β.3. Περιλαμβάνει τα Τμήματα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Ομάδα Β.4. Περιλαμβάνει τα Τμήματα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Ομάδα Β.5. Περιλαμβάνει τα Τμήματα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Ομάδα Γ. Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Πανεπιστημίου Ιονίου (Κέρκυρα).

Ομάδα Δ. Περιλαμβάνει το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ομάδα Ε. Περιλαμβάνει το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

4. ΚΥΚΛΟΣ Δ. Οικονομικός

Ομάδα Α. Περιλαμβάνει τα πιο κάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου: Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πτυχίο Διοικητικής Επιστήμης, Πτυχίο Λογιστικής, Πτυχίο Μάρκετιγκ/ Διοίκησης και Πτυχίο Χρηματοοικονομικής).

Ομάδα Β. Περιλαμβάνει τα πιο κάτω Τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας: Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κοινωνικής Διοίκησης, Στατιστικής, Πληροφορικής, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Ναυτιλιακών Σπουδών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετιγκ, Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής και Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων - Τμήμα Οικονομικό.

Σημ.: Στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων - Τμήμα Οικονομικό μπορεί να μην υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

5. ΚΥΚΛΟΣ Ε. Επιστημών της Αγωγής. Περιλαμβάνει—

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση) του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τα Παιδαγωγικά Τμήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας.

Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας του Χαροκόπειου Α.Ε.Ι. Ελλάδας.

6. ΚΥΚΛΟΣ ΣΤ. Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Περιλαμβάνει τα Τμήματα της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας.

Σημ.: Αθλητές/τριες που συμμετέσχαν σε εθνικές ομάδες ή πέτυχαν νίκες σε ορισμένους αγώνες δικαιούνται επιδότηση της βαθμολογίας τους στην Πρακτική Δοκιμασία σύμφωνα με το σχέδιο παροχής κινήτρων για μαθητές/αθλητές που αναγράφεται μετά την εξεταστέα ύλη της Πρακτικής Δοκιμασίας του γυμναστικού κύκλου.

Τα τρία θεωρητικά μαθήματα βαθμολογούνται με το 50% της συνολικής βαθμολογίας και η Πρακτική Δοκιμασία με το άλλο 50%.

7. ΚΥΚΛΟΣ Ζ. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ελλάδας (ΤΕΙ), Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, Νοσηλευτική Σχολή Κύπρου και Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου.

Ομάδα Α (Πολυτεχνική). Περιλαμβάνει τα πιο κάτω Τμήματα Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας:Πολιτικών Δομικών Έργων, Τεχνολόγων Πολιτικών, Πολιτικών Έργων Υποδομής, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Κλωστοϋφαντουργίας, Αυτοματισμού, Ενεργειακής Τεχνικής, Ναυπηγικής, Τοπογραφίας, Τεχνολογίας Πετρελαίου, Ορυχείων, Οχημάτων, Φωτογραφίας, Διακοσμητικής, Γραφιστικής, Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων, Φυτικής Παραγωγής, Ιχθυοκομίας, Αλιείας, θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Ζωικής Παραγωγής, Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων. Τις πιο κάτω Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών Ελλάδας: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς, Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας, Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων.Σημ.: Σε ορισμένα τμήματα των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών      μπορεί να μην υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Ομάδα Β (Ιατρική). Περιλαμβάνει τα πιο κάτω Τμήματα Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας: Τεχνολογίας Τροφίμων, Διατροφής, Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, Φυσικοθεραπείας, Ιατρικών Εργαστηρίων, Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, Ραδιολογίας και Ακτινολογίας, Οδοντοτεχνικής, Οπτικής, Εργοθεραπείας, Αισθητικής, Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας, Δημόσιας Υγιεινής, Μαιευτικής.

Ομάδα Γ (Γενική). Περιλαμβάνει τα Τμήματα Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δηλαδή Κοινωνικής Εργασίας, Βιβλιοθηκονομίας, Βρεφονηπιοκομίας, Λογοθεραπείας.

Σημ.: Στο τμήμα Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας δε γίνονται δεκτοί σπουδαστές που παρουσιάζουν κώφωση ή βαρηκοΐα ή δυσαρθρία ή τραύλισμα ή εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου- άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Για το λόγο αυτό, όσοι εισάγονται υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις και, αν διαπιστωθεί ότι κάποιος από αυτούς παρουσιάζει μία ή περισσότερες από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό.

Ομάδα Δ (Οικονομική). Περιλαμβάνει τα πιο κάτω Τμήματα Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων: Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επαγγελμάτων, Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ομάδα Ε (Νοσηλευτική Σχολή Κύπρου). Περιλαμβάνει τα Τμήματα Νοσοκόμων Γενικής και Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής. Ομάδα ΣΤ (Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου). Περιλαμβάνει όλους τους κλάδους του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ).

8. ΚΥΚΛΟΣ Η (Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κύπρου)

Ομάδα Α. Περιλαμβάνει όλους τους κλάδους του ΑΤΙ: Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Πολιτικών Μηχανικών, Ναυτομηχανικών, Πληροφορικής.

Ομάδα Β. Περιλαμβάνει τον κλάδο Πληροφορικής του ΑΤΙ. Ομάδα Γ (Για αποφοίτους Τεχνικών Σχολών). Περιλαμβάνει ορισμένο αριθμό θέσεων σε όλους τους κλάδους του ΑΤΙ.

9. ΚΥΚΛΟΣ Θ. Πολυτεχνικός Τεχνικών Σχολών (θέσεις που παραχωρούνται ειδικά για αποφοίτους Τεχνικών Σχολών). Τις θέσεις που παραχωρούνται ειδικά για αποφοίτους Τεχνικών Σχολών μπορούν να διεκδικήσουν μόνο απόφοιτοι δημόσιων εξατάξιων Τεχνικών Σχολών. Οι ίδιοι μπορούν επίσης, αν το επιθυμούν, να παρακαθήσουν στις εξετάσεις οποιουδήποτε άλλου Κύκλου και να διεκδικήσουν οποιαδήποτε θέση σε τμήμα ή σχολή του Κύκλου στις εξετάσεις του οποίου παρακάθησαν.

Ομάδα Α. Περιλαμβάνει ορισμένα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών.

Σημ.: Σε ορισμένα τμήματα των Στρατιωτικών Σχολών πιθανόν να μην υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Ομάδα Β. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

10. ΚΥΚΛΟΣ I. Δραματική Τέχνη. Για τη Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου παραχωρούνται ειδικά για Κυπρίους δύο θέσεις. Στους δύο υποψηφίους που επιτυγχάνουν στις εξετάσεις παραχωρούνται υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σύμφωνα με τα κριτήρια του Ιδρύματος.

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (Θ.Ο.Κ.) παραχωρεί μέχρι δύο υποτροφίες σε Κρατική Θεατρική Σχολή της Ελλάδας με βάση τη σειρά επιτυχίας στις εξετάσεις και με τις προϋποθέσεις ότι—

(α) Οι υποψήφιοι έχουν εξασφαλίσει 120/140 του βαθμού της προφορικής εξέτασης, και

(β) οι άρρενες υποψήφιοι έχουν συμπληρώσει τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά ή έχουν νόμιμη απαλλαγή από αυτή.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν απόφοιτοι εξατάξιων δημόσιων σχολείων που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους.

Αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις και εξασφάλιση υποτροφίας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ή το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου πρέπει να υποβάλλονται σε ειδικό έντυπο στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Οι υποψήφιοι για το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, εκτός από την αίτηση τους προς την Υπηρεσία Εξετάσεων, πρέπει να υποβάλλουν και άλλη αίτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας για πρόσθετες εξετάσεις που διεξάγονται στην Ελλάδα.

11. ΚΥΚΛΟΣ ΙΑ. Καλές Τέχνες. Περιλαμβάνει την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών και το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

12. ΚΥΚΛΟΣ IB. Μουσικές Σπουδές. Περιλαμβάνει τα τμήματα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιονίου (Κέρκυρα) και Μακεδονίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

(Άρθρο 8)

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις

1. Αιτήσεις.

Αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις πρέπει να υποβάλλονται στην Υπηρεσία Εξετάσεων από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι τις 5 Μαρτίου κάθε χρόνου ή στην αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα, αν οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι επίσημη αργία. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε γίνονται δεκτές.

Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται με γραφή που να είναι ευανάγνωστη. Η ευθύνη για λάθη από δυσανάγνωστη γραφή βαρύνει τον αιτητή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται έντυπα αιτήσεων από την Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 1434 Στρόβολος, Λευκωσία, Πολυκατοικία Προπύλαια, στη συμβολή Κίμωνος και Αρσινόης και από τα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στη Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο.

Οι αιτήσεις των τελειοφοίτων πρέπει να υποβάλλονται μέσω του Διευθυντή του σχολείου τους και να συνοδεύονται από—

(α) Κατάλογο με τα ονόματα των υποψηφίων· και

(β) βεβαίωση του Διευθυντή που να πιστοποιεί ότι οι υποψήφιοι—

(i) φοιτούν στην τελευταία τάξη του σχολείου (έκτη για τα εξατάξια σχολεία και έβδομη για τα επτατάξια σχολεία).

(ii) είναι Κύπριοι υπήκοοι ή ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους είναι Κυπριακής καταγωγής. Η Κυπριακή υπηκοότητα να διαπιστώνεται από την ταυτότητα ή το διαβατήριο του υποψηφίου. Μαζί με κάθε αίτηση των υποψηφίων που δεν είναι Κύπριοι υπήκοοι, αλλά έχουν έναν από τους γονείς τους Κυπριακής καταγωγής, να υποβάλλεται βεβαίωση από το Τμήμα Μεταναστεύσεως ή την Κυπριακή Πρεσβεία της χώρας που διαμένει ο υποψήφιος, που να πιστοποιεί ότι ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους είναι Κυπριακής καταγωγής.

(iii) είναι Έλληνες υπήκοοι και φοιτούν στην τελευταία τάξη δημόσιου κυπριακού σχολείου μέσης εκπαίδευσης.

Οι απόφοιτοι των σχολείων πρέπει να υποβάλλουν, με την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, αποδεικτικό απόλυσης ή φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τους πιστοποιημένο από το Διευθυντή του σχολείου τους. Αν είναι Κύπριοι υπήκοοι, να παρουσιάζουν, κατά την παράδοση της αίτησης στην Υπηρεσία Εξετάσεων, την Κυπριακή ταυτότητα ή το διαβατήριο τους, για διαπίστωση της υπηκοότητάς τους. Αν όμως στέλλουν την αίτηση συμμετοχής ταχυδρομικά, πρέπει να επισυνάπτουν βεβαίωση από το Τμήμα Μεταναστεύσεως ή την Κυπριακή Πρεσβεία της χώρας όπου διαμένουν, που να πιστοποιεί την Κυπριακή υπηκοότητα. Στην περίπτωση που δεν είναι Κύπριοι υπήκοοι, πρέπει να υποβάλλουν, με την αίτηση συμμετοχής, βεβαίωση από το Τμήμα Μεταναστεύσεως ή την Κυπριακή Πρεσβεία της χώρας όπου διαμένουν, που να πιστοποιεί ότι ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους είναι Κυπριακής καταγωγής.

Οι Έλληνες υπήκοοι, απόφοιτοι δημόσιων κυπριακών σχολείων μέσης εκπαίδευσης, πρέπει να υποβάλλουν, μαζί με την αίτηση συμμετοχής στης εξετάσεις, απολυτήριο δημόσιου κυπριακού σχολείου μέσης εκπαίδευσης και βεβαίωση της ελληνικής τους υπηκοότητας από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

— ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ.

— ΠΡΟΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΝΑ ΚΡΑΤΟΥΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ.

— ΚΑΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.

Οι υποψήφιοι για τα Ανώτερα και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα πρέπει να υποβάλλουν εκτός από την αίτησή τους για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις και άλλη αίτηση, συνοδευόμενη από τα κατάλληλα πιστοποιητικά, στο Υπουργείο Άμυνας.

Οι μαθητές της Β' Λυκείου των Ενιαίων Λυκείων, που ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θέση στα Αρχιτεκτονικά Τμήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας μπορούν να επιλέξουν να παρακαθήσουν στις εξετάσεις του Ελεύθερου και Τεχνικού Σχεδίου είτε κατά τη σχολική χρονιά που φοιτούν στη Β' Λυκείου είτε όταν είναι τελειόφοιτοι.

Στην περίπτωση που επιλέγουν να παρακαθήσουν στις εξετάσεις κατά τη σχολική χρονιά που φοιτούν στη Β' Λυκείου, πρέπει να γνωρίζουν ότι—

(α) Η ανηγμένη βαθμολογία τους στα μαθήματα αυτά χρησιμοποιείται την επόμενη χρονιά, μαζί με τις βαθμολογίες των άλλων εξεταζόμενων μαθημάτων, για διεκδίκηση θέσης στα Αρχιτεκτονικά Τμήματα των Α.Ε.Ι. της Ελλάδας, και

(β) δε δικαιούνται να παρακαθήσουν στις εξετάσεις του επόμενου χρόνου στα μαθήματα αυτά.

2. Εξεταστικά Κέντρα

Τα εξεταστικά κέντρα ανακοινώνονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτικού.

Πληροφορίες για τα εξεταστικά κέντρα δίνονται στους υποψηφίους στο φυλλάδιο «οδηγίες για τις εξετάσεις» που τους αποστέλλεται.

3. Υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) Ελλάδας

Με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων, δίνονται επίσης και οι υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις που εκάστοτε καθορίζονται από το ΙΚΥ Ελλάδας.

Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν υποτροφία ΙΚΥ, πέρα από την αίτησή τους για συμμετοχή στις εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν και αίτηση για υποτροφία ΙΚΥ, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη της Πρεσβείας της Ελλάδας που δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο αμέσως μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

(Άρθρο 12)

Αναγωγή των βαθμολογιών

Οι βαθμολογίες των γραπτών των υποψηφίων, στα διάφορα μαθήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως είναι, γιατί δεν έχουν κοινό μέτρο σύγκρισης. Για να το αποκτήσουν, γίνεται αναγωγή των αρχικών βαθμολογιών σε νέα κλίμακα με κοινό μέσο όρο μy =20 και τυπική απόκλιση σy = 6. Ως αποτέλεσμα της αναγωγής, όλα τα μαθήματα αποκτούν την ίδια βαρύτητα. Η μέθοδος αναγωγής που χρησιμοποιείται αλλάζει την αρχική βαθμολογία των υποψηφίων, αλλά  διατηρεί τη σειρά επιτυχίας τους κατά μάθημα. Η διεκπεραίωση της αναγωγής γίνεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή με το στατιστικό τύπο:

για κάθε μάθημα, όπου

Υ : η ανηγμένη βαθμολογία

Χ : η αρχική βαθμολογία

μχ : ο μέσος όρος των αρχικών βαθμολογιών του συγκεκριμένου μαθήματος

σχ : η τυπική απόκλιση των αρχικών βαθμολογιών του συγκεκριμένου μαθήματος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Άρθρο 25(8))

Α. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

Η Πρακτική Δοκιμασία περιλαμβάνει εξέταση στη Γυμναστική, τον Αθλητισμό Στίβου και τις Αθλοπαιδιές.

Αναγκαία προϋπόθεση για συμμετοχή στην Πρακτική Δοκιμασία είναι η προσκόμιση πιστοποιητικού υγείας από κυβερνητικό γιατρό (παθολόγο-καρδιολόγο) ή δελτίο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού συνοδευόμενο από φωτοτυπία του. Επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαίωσης και από ιδιωτικό γιατρό.

Η πρακτική δοκιμασία γίνεται σε χώρο ή χώρους που ορίζονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σύμφωνα με το πρόγραμμα των εισαγωγικών εξετάσεων.

Τα αγωνίσματα διεξάγονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Στο άλμα εις μήκος και στη σφαιροβολία οι υποψήφιοι δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη.

Η παρουσία οποιουδήποτε προσώπου, μη εντεταλμένου από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού μέσα στους χώρους που διεξάγεται η πρακτική δοκιμασία, απαγορεύεται.

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων τόσο στη Γυμναστική, όσο και στις Αθλοπαιδιές, γίνεται από δύο ανεξάρτητους βαθμολογητές και ως βαθμολογία λαμβάνεται ο μέσος όρος των δύο βαθμολογιών. Οι βαθμολογίες των δύο βαθμολογητών πρέπει να είναι ανεξάρτητες και να μην είναι αποτέλεσμα συνεννόησης.

Όσοι μετέχουν στην αγωνόδικο επιτροπή εξετάσεων για τα Τμήματα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν υποψηφίους που είναι συγγενείς τους μέχρι τέταρτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και ότι κατά το σχολικό έτος που διεξάγονται οι αγώνες Πρακτικής Δοκιμασίας δεν ήταν προπονητές σε υποψηφίους.

Στο άλμα εις μήκος και στη σφαιροβολία η μέτρηση γίνεται από δύο κριτές. Ο ένας από τους δύο κριτές αναφωνεί την επίδοση που σημειώνεται από τη γραμματεία του αντίστοιχου αγωνίσματος. Εντεταλμένος από την Υπηρεσία Εξετάσεων λειτουργός ελέγχει κατά πόσο σημειώθηκε η σωστή επίδοση.

Η χρονομέτρηση των δρόμων γίνεται από τον αρμόδιο χρονομέτρη ο οποίος αναφωνεί το χρόνο που σημειώνεται από τη γραμματεία του αγωνίσματος. Δύο εντεταλμένοι από την Υπηρεσία Εξετάσεων λειτουργοί ελέγχουν κατά πόσο (α) αναφωνήθηκε ο σωστός χρόνος και (β) σημειώθηκε από τη γραμματεία ο σωστός χρόνος.

Η μη συμμετοχή του υποψηφίου σε αγώνισμα πρακτικής δοκιμασίας σημειώνεται με την ένδειξη ΑΠΟΥΣΙΑ και για την εξαγωγή του τελικού βαθμού υπολογίζεται ως βαθμός το μηδέν (0). Ο υποψήφιος για να έχει δικαίωμα επιλογής, πρέπει να έχει συμμετοχή σ' ένα τουλάχιστον αγώνισμα.

Οι υποψήφιοι κατά τη διενέργεια των πρακτικών δοκιμασιών έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς, συμμόρφωσης προς τους κανόνες ευταξίας και πειθαρχίας, καθώς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των υπευθύνων των εντεταλμένων από την Υπηρεσία Εξετάσεων.

Υποψήφιος που δολιεύεται με οποιοδήποτε τρόπο την εξέταση ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή της είναι δυνατό να αποκλειστεί από την παραπέρα εξέταση στο συγκεκριμένο αγώνισμα μετά από προηγούμενη απολογία του. Σε περίπτωση υποτροπής, ο υποψήφιος μπορεί να αποκλείεται από τις εξετάσεις των αγωνισμάτων που δεν έχουν διεξαχθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος, με αιτιολογημένη απόφαση της επιτροπής, που λαμβάνεται μετά από προηγούμενη απολογία του υποψηφίου.

Στην περίπτωση που, αντί του υποψηφίου έλαβε μέρος στη διενέργεια των πρακτικών δοκιμασιών άλλο πρόσωπο (πλαστοπροσωπία), ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για τα Τμήματα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και η βαθμολογία του στα αγωνίσματα που τυχόν έλαβε μέρος θεωρείται ως ουδέποτε επιτευχθείσα. Το ίδιο ισχύει και για τους υποψηφίους που τυχόν έχουν συνεργήσει στην τέλεση του παραπάνω αδικήματος.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ

1. Γυμναστική

Η εξέταση συνίσταται στην εκτέλεση ασκήσεων που δείχνουν την ευκαψία, τη δύναμη και τη δεξιότητα στην εκτέλεση που έχει ο υποψήφιος.

2. Αθλητισμός Στίβου

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα ακόλουθα τρία αγωνίσματα:

Άρρενες: Δρόμος 400 μέτρων, άλμα εις μήκος και σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 5 κιλά).

Θήλεις: Δρόμος 200 μέτρων, άλμα εις μήκος και σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 κιλά).

Σε επόμενη σελίδα αναγράφονται τα αγωνίσματα στίβου μαζί με τη βαθμολογική κλίμακα των αντίστοιχων επιδόσεων.

3. Αθλοπαιδιές

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στην εκτέλεση διάφορων τεχνικών δεξιοτήτων στα αθλήματα: καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση και ποδόσφαιρο.

Η βαθμολογία στην Πρακτική Δοκιμασία θα είναι το άθροισμα πέντε βαθμολογιών, όπως φαίνεται πιο κάτω, και θα αποτελεί το 50% της συνολικής βαθμολογίας. Το άλλο 50% θα είναι η βαθμολογία στα θεωρητικά μαθήματα.

(α) Δρόμος (Αγόρια 400μ, κορίτσια 200μ)                               20 μονάδες

(β) Αλμα εις μήκος                                20 μονάδες

(γ) Σφαιροβολία (αγόρια 5 κιλά, κορίτσια 4 κιλά)                    20 μονάδες

(δ) Αθλοπαιδιές (καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση, ποδόσφαιρο)                        20 μονάδες

(ε) Γυμναστική                                                                         20 μονάδες

Σχέδιο παροχής κινήτρων σε μαθητές/αθλητές

Το Υπουργείο Παιδείας μέσα στα πλαίσια της καθορισμένης πολιτικής του για αναβάθμιση του Κυπριακού Αθλητισμού έχει καταρτίσει σχέδιο παροχής κινήτρων σε μαθητές/αθλητές για εισδοχή στα Τμήματα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Πανεπιστημίων της Ελλάδας.

Το Σχέδιο κινήτρων είναι το ακόλουθο:

1. Θα αυξάνεται κατά 5% η βαθμολογία που πέτυχαν στην Πρακτική Δοκιμασία στις εξετάσεις για τα Τμήματα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ελλάδας (ΤΕΦΑΑ), στους αθλητές/τριες που συμμετέσχαν στις εθνικές ομάδες εφήβων/νεανίδων σε επίσημους αγώνες, αναγνωρισμένους από την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ή Διεθνή Ομοσπονδία ή τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ή έχουν κερδίσει πρώτη θέση στους Παγκύπριους μαθητικούς αγώνες ή πρώτη θέση στους Παγκύπριους αγώνες ανδρών/γυναικών ή πρώτη θέση στους Παγκύπριους αγώνες εφήβων/νεανίδων ή 2η/3η θέση στους Πανελλήνιους μαθητικούς αγώνες σε οποιοδήποτε αγώνισμα ή άθλημα.

2. Θα αυξάνεται κατά 10% η βαθμολογία που πέτυχαν στην Πρακτική Δοκιμασία στις εξετάσεις για τα ΤΕΦΑΑ, στους αθλητές/τριες που συμμετέσχαν στις εθνικές ομάδες ανδρών/ γυναικών σε επίσημους αγώνες αναγνωρισμένους από την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ή Διεθνή Ομοσπονδία ή τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ή έχουν κερδίσει πρώτη θέση στους Πανελλήνιους μαθητικούς αγώνες.

3. Θα αυξάνεται κατά 15% η βαθμολογία που πέτυχαν στην Πρακτική Δοκιμασία στις εξετάσεις για τα ΤΕΦΑΑ, στους αθλητές/τριες που πέτυχαν τέταρτη μέχρι και έκτη θέση στους Διεθνείς Σχολικούς Αγώνες της I.S.F. ή πρώτη θέση στους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης.

4. Θα αυξάνεται κατά 20% η βαθμολογία που πέτυχαν στην Πρακτική Δοκιμασία στις εξετάσεις για τα ΤΕΦΑΑ, στους αθλητές/τριες που πέτυχαν δεύτερη ή τρίτη θέση στους Διεθνείς Σχολικούς Αγώνες της I.S.F.

5. Οι αθλητές/τριες που πέτυχαν πρώτη θέση στους Διεθνείς Σχολικούς Αγώνες της I.S.F. ή πρώτη μέχρι και όγδοη θέση στους Παγκόσμιους αγώνες εφήβων/νεανίδων ή στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες εφήβων/νεανίδων ή στους Μεσογειακούς αγώνες ανδρών/γυναικών ή στους Κοινοπολιτειακούς αγώνες ανδρών/γυναικών (οι οποίοι διεξάγονται ανά τετραετία) ή στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες ανδρών/γυναικών ή στους Παγκόσμιους αγώνες ανδρών/γυναικών ή στους Ολυμπιακούς αγώνες δε θα εξετάζονται στην Πρακτική Δοκιμασία στις εξετάσεις για τα ΤΕΦΑΑ και θα παίρνουν όλες τις μονάδες της Πρακτικής Δοκιμασίας που είναι το 50% της συνολικής βαθμολογίας.

6. Νοείται ότι με την αύξηση της βαθμολογίας της Πρακτικής Δοκιμασίας κατά 5% ή 10% ή 15% ή 20%, ανάλογα με την περίπτωση, η βαθμολογία της Πρακτικής Δοκιμασίας δε θα υπερβαίνει τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία, δηλ. το 50% της μέγιστης δυνατής συνολικής βαθμολογίας.

7. Διευκρινίζεται ότι με το πιο πάνω Σχέδιο καλύπτονται όλα τα αθλήματα (ατομικά ή ομαδικά) που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των εκάστοτε Ολυμπιακών Αγώνων. Για σκοπούς δε εφαρμογής του Σχεδίου λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις των αθλητών σε αγώνες που διεξήχθησαν τα πέντε τελευταία χρόνια πριν από την εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας.

8. Κατά την ημέρα εξέτασης της Πρακτικής Δοκιμασίας οι αθλητές οφείλουν να παραδώσουν στον υπεύθυνο της εξέτασης, Επιθεωρητή Σωματικής Αγωγής, βεβαίωση από την αντίστοιχη Ομοσπονδία του αθλήματος τους (ατομικού ή ομαδικού) που να πιστοποιεί τη νίκη τους σε αγώνες που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5 ή συμμετοχή τους στις εθνικές ομάδες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και αφορούν αγώνες που έγιναν τα πέντε τελευταία χρόνια πριν από την εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας.

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΑΡΡΕΝΩΝ

 

Βαθμοί Δρόμος 400μ. Άλμα εις μήκος Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 5 κιλά)
20 52" και κάτω 6,20μ. και άνω 15,00μ. και άνω
19 52"1 - 53"0 6,19μ.-6,00μ. 14,99μ.- 14,50μ.
18 53"1 - 54"0 5,99μ.-5,80μ. 14,49μ.- 14,00μ.
17 54"1 - 55"0 5,79μ.- 5,60μ. 13,99μ.- 13,50μ.
16 55"1 - 56"0 5,59μ.-5,40μ. 13,49μ.- 13,00μ.
15 56"1 - 57"0 5,39μ.-5,20μ. 12,99μ.- 12,50μ.
14 57"1 - 58"0 5,19μ.-5,00μ. 12,49μ.- 12,00μ.
13 58"1 - 59"0 4,99μ.-4,80μ. 11,99μ.- 11,50μ.
12 59" 1 - 60"0 4,79μ.-4,60μ. 11,49μ - 11,00μ.
11 60"1 - 61"0 4,59μ.-4,40μ. 10,99μ.- 10,50μ.
10 61"1 - 62"0 4,39μ.-4,20μ. 10,49μ - 10,00μ.
9 62"1 - 63"0 4,19μ.-4,00μ. 9,99μ - 9,50μ.
8 63"1 - 63"5 3,99μ - 3,90μ. 9,49μ.- 9,00μ.
7 63"6 - 64"0 3,89μ.- 3,80μ. 8,99μ.- 8,50μ.
6 64 "1 - 64 "5 3,79μ.- 3,70μ. 8,49μ.- 8,00μ.
5 64"6 - 65"0 3,69μ.- 3,60μ. 7,99μ - 7,50μ.
4 65 "1 - 65 "5 3,59μ.- 3,50μ. 7,49μ - 7,00μ.
3 65"6 - 66"0 3,49μ.- 3,40μ. 6,99μ.- 6,50μ.
2 66"1 - 66"5 3,39μ.- 3,30μ. 6,49μ.- 6,00μ.
1 66"6 - 67"0 3,29μ.- 3,20μ. 5,99μ.-5,50μ.
0 67"1 και άνω 3,19μ. και κάτω 5,49μ. και κάτω

 

ΘΗΛΕΩΝ

Βαθμοί Δρόμος 200μ. Αλμα εις μήκος Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 κιλά)
20 μέχρι 26"0 5,00μ. και άνω 11,00μ. και άνω
19 26"1 - 26"5 4,99μ. - 4,80μ. 10,99μ. - 10,50μ.
18 26"6 - 27"0 4,79μ. - 4,60μ. 10,49μ. - 10,00μ.
17 27"1 - 27"5 4,59μ. - 4,40μ. 9,99μ. - 9,50μ.
16 27"6 - 28"0 4,39μ. - 4,20μ. 9,49μ. - 9,00μ.
15 28" 1 - 28"5 4,19μ. - 4,00μ. 8,99μ. - 8,50μ.
14 28"6 - 29"0 3,99μ. - 3,80μ. 8,49μ. - 8,00μ.
13 29"1 - 29"5 3,79μ. - 3,60μ. 7,99μ. - 7,60μ.
12 29"6 - 30"0 3,59μ. - 3,40μ. 7,59μ. - 7,20μ.
11 30"1 - 30"5 3,39μ. - 3,30μ. 7,19μ. - 6,80μ.
10 30"6 — 31"0. 3,29μ. - 3,20μ. 6,79μ. - 6,40μ.
9 31 "1 - 31 "5 3,19μ. - 3,10μ. 6,39μ. - 6,00μ.
8 31"6 - 32"0 3,09μ. - 3,00μ. 5,99μ. — 5,60μ.
7 32"1 - 32"5 2,99μ. - 2,90μ. 5,59μ. - 5,20μ.
6 32"6 - 33"0 2,89μ. - 2,80μ. 5,19μ. - 4,90μ.
5 33" 1 - 33"5 2,79μ. - 2,70μ. 4,89μ. - 4,60μ.
4 33"6 - 34"0 2,69μ. - 2,60μ. 4,59μ. -4,30μ.
3 34 "1 - 34 "5 2,59μ. - 2,50μ. 4,29μ. - 4,00μ.
2 34"6 - 35"0 2,49μ. - 2,40μ. 3,99μ. - 3,70μ.
1 35"1 - 35"5 2,39μ. - 2,30μ. 3,69μ. - 3,40μ.
0 35 "6 και άνω 2,29μ. και κάτω 3,39μ. και κάτω

 

Β..ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο.

Η Κριτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέχρι πέντε μέλη, που ορίζονται από τη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών, εκ των οποίων ένα πρέπει να είναι κύπριος καλλιτέχνης που ζει και εργάζεται στην Κύπρο.

Στην έκθεση των έργων που ακολουθεί μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων εκτός από τα έργα των επιτυχόντων θα εκτίθενται επίσης και τα έργα αριθμού από τους υπόλοιπους υποψηφίους, κατά σειρά επιτυχίας, ίσου προς το 50% του αριθμού των επιτυχόντων.

Για κάθε δοκιμασία ο υποψήφιος επιλέγει ελεύθερα ένα ή περισσότερα πρότυπα εκτός εκείνων που ορίζονται ως υποχρεωτικά από την εξεταστική επιτροπή.

Τα έργα που εκτελούν οι υποψήφιοι είναι—

Α. Σχέδια: Με μολύβι, κάρβουνο, μελάνι σε φύλλα χάρτου που χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (το μέγεθος του χάρτου είναι 50 εκ.Χ65 εκ.).

Β. Χρώμα: Με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά, παστέλ σε χαρτόνι που χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Απαγορεύεται η χρήση λαδιού.

Τα υλικά που απαιτούνται για τις δοκιμασίες προσκομίζονται από τους υποψηφίους.

Κάθε υποψήφιος παραδίδει στον επιτηρητή δύο μέχρι τέσσερα από τα σχέδια εκ των οποίων ένα σχέδιο από εκμαγείο και ένα μέχρι δύο από τα χρώματα που εκτελεί κατά τις πέντε μέρες της εξέτασης. Οι εξετάσεις διεξάγονται την πρώτη βδομάδα του Σεπτέμβρη και σύμφωνα με την προκήρυξη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών. Λεπτομέρειες για την ημερομηνία διεξαγωγής τους θα ανακοινώνονται τον Αύγουστο.

Γ. ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ( Μουσικά Μαθήματα)

(α) Αρμονία

Δίνονται στους εξεταζομένους, για εναρμόνιση, ένα ή δύο μουσικά κείμενα που αντιστοιχούν στις γνώσεις του υποχρεωτικού αρμονίας και ειδικότερα:

Συγχορδίες και οι αναστροφές τους (τετράφωνες κύριες και δευτερεύουσες συγχορδίες, αλλοιωμένες και χρωματικές συγχορδίες), αρμονικές αλυσίδες, μετατροπίες όλων των ειδών σε κοντινές και μακρινές κλίμακες, ξένοι φθόγγοι. Κριτήρια για τη διόρθωση της Αρμονίας

Συγχορδίες: Εύρεση των ορθών συγχορδιών, ορθές νότες συγχορδιών - ορθοί διπλασιασμοί, ορθή σύνδεση συγχορδιών, αναγνώριση και χρήση δεσπόζουσας με εβδόμη, αναγνώριση δευτέρας χρωματικής ή diminuita, αναγνώριση και χρήση της αλλοιωμένης πέμπτης, αναγνώριση Ναπολιτάνικης στη μελωδία.

Εύρεση της ορθής τονικότητας και των μετατροπιών.

Πτώσεις: Αξιοποίηση της I 6/4 στην τελική πτώση, χρήση της πλάγιας πτώσης στην τελική κατάληξη, αναγνώριση και χρήση Ισοκράτη. Διαβατικοί, Βοηθητικοί, Εναλλασσόμενοι φθόγγοι. Καθυστερήσεις. Διαφυγή. Προήγηση. Νότα καμπιάτα. Ενδιαφέρουσα μελωδική γραμμή μπάσου. Εύρεση αλυσίδων.

Γραφή: Γραφή ορθών βαθμίδων με Λατινική αρίθμηση. Γραφή ορθών αριθμήσεων. Γραφή των μετατροπιών και της διαδικασίας. Γενική εκτίμηση της όλης εναρμόνισης,

(β) Υπαγόρευση μουσικού κειμένου (DICTEE).

Οι εξεταζόμενοι ακούουν μονόφωνο μουσικό κείμενο και το καταγράφουν σε ευρωπαϊκή μουσική σημειογραφία.

Δίνεται η αξία του Μέτρου του μουσικού κειμένου και καθορίζεται κατά πόσο αυτό αρχίζει με θέση ή άρση. Δίνεται η κλίμακα του μουσικού κειμένου και ο πρώτος φθόγγος.

Διαδικασία ακρόασης: Ακρόαση όλου του μουσικού κειμένου, ακρόαση κάθε φράσης και συνδυασμού φράσεων. Ακρόαση όλου του μουσικού κειμένου δύο φορές.

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ζητείται η απόδοση εκ του φυσικού, σχεδίου νεκρής φύσης. Η εργασία να γίνει με μολύβια ΗΒ, 2Β και 4Β. Το σχέδιο εξετάζεται ως προς—

(α) Την καλή τοποθέτηση

(β) Τις ορθές αναλογίες

(γ) Τη σωστή χρήση φωτοσκίασης

(δ) Την ποιότητα του περιγράμματος

(ε) Την απόδοση της υφής.

Σημείωση
29 του Ν. 22(Ι)/06Κατάργηση

Ο Νόμος που Προνοεί για τη Διεξαγωγή των Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας, καταργείται με τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή το Ν. 22(Ι)/2006].

Σημείωση
28 του Ν.22(I)/2006Έναρξη Ισχύος του Ν.22(I)/2006

(1) Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.22(I)/2006] τίθεται σε ισχύ με την δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Σε περίπτωση που πρόνοιες του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.22(I)/2006] συγκρούονται με πρόνοιες άλλων νόμων ή κανονισμών που ρυθμίζουν θέματα εισαγωγής στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.22(I)/2006].