ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 2000.

Ερμηνεία

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

"εισαγωγή" μαζί με τις γραμματικές παραλλαγές και τις συγγενικές εκφράσεις του όρου αυτού σημαίνει τη διά θαλάσσης ή αέρος μεταφορά εμπορευμάτων στη Δημοκρατία από το εξωτερικό·

"Ευρωπαϊκή Ένωση" ή "χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης" σημαίνει τις χώρες και τα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζονται ειδικά στον Πρώτο Πίνακα·

"τελωνειακοί νόμοι" σημαίνει τον παρόντα Νόμο, τους περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους 1967 έως 1999, όπως και όλους τους εκάστοτε σε ισχύ στη Δημοκρατία Νόμους και Κανονισμούς, που αφορούν τα Τελωνεία και τους Φόρους Κατανάλωσης·

"τελωνισμός" σημαίνει την κατάθεση διασάφησης μαζί με τα αναγκαία έγγραφα τα οποία καθορίζονται από τους εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακούς νόμους, την καταβολή των τελωνειακών δασμών και φόρων κατανάλωσης που αναλογούν στα εμπορεύματα και την απομάκρυνσή τους από τον τελωνειακό έλεγχο.

(2) Λέξεις και όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο, οι οποίοι ερμηνεύονται στους περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους 1967 έως 1999, έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτούς από τους πιο πάνω αναφερόμενους περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους 1967 έως 1999, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια.