Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

«Οδηγία 2008/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008, σχετικά με κοινοτική διαδικασία για τη βελτίωση της διαφάνειας των τιμών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή».

Η Βουλή των Αντιπρόσωπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διαφάνειας των Τιμών Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας για τον Τελικό Βιομηχανικό Καταναλωτή Νόμος του 2001.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά— «αρμόδια αρχή» σημαίνει την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή τέτοια άλλη αρχή ή υπηρεσία, η οποία εξουσιοδοτείται από τον Υπουργό για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει οποιοδήποτε λειτουργό της αρμόδιας αρχής, ο οποίος εξουσιοδοτείται με γνωστοποίηση του Υπουργού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ο οποίος ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος λειτουργός για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

«επιχείρηση» σημαίνει πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, το οποίο προμηθεύει αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια έναντι αντιτίμου σε τελικούς βιομηχανικούς καταναλωτές·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· «Eurostat» είναι η Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια για τη συλλογή εθνικών στατιστικών πληροφοριών απαραίτητων για την προετοιμασία στατιστικών και αναλύσεων από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«τελικοί βιομηχανικοί καταναλωτές» σημαίνει τους καταναλωτές, όπως αυτοί καθορίζονται στο Πρώτο και Δεύτερο Παράρτημα·

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

ΜΕΡΟΣ II ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΤΕΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται

3.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7, η επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιεί στη Eurostat και στην αρμόδια αρχή, με τη μορφή που προβλέπεται στο άρθρο 4—

(α) Τις τιμές και τους όρους πώλησης αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς βιομηχανικούς καταναλωτές·

(β) τα ισχύοντα συστήματα τιμών

(γ) την κατάταξη των τελικών βιομηχανικών καταναλωτών και των αντίστοιχων ποσοτήτων ανά κατηγορία κατανάλωσης, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα, σε εθνικό επίπεδο, των κατηγοριών αυτών.

(2) Η επιχείρηση καταγράφει τις πληροφορίες, που απαιτούνται σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1), την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα Ιανουαρίου και την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα Ιουλίου κάθε έτους.

(3) Στην περίπτωση που η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας είναι πέραν της μίας, οι πληροφορίες πρέπει να γνωστοποιούνται από τις επιχειρήσεις στην Στατιστική Υπηρεσία η οποία θα τις γνωστοποιεί στη Eurostat.

Μορφή και περιεχόμενο των γνωστοποιητέων πληροφοριών

4. Το πλαίσιο εφαρμογής, η μορφή, το περιεχόμενο, καθώς και όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τα οποία απαιτεί να γνωστοποιούνται δυνάμει του άρθρου 3, παρατίθενται στο Πρώτο και Λεύτερο Παράρτημα.

Αναλυτικά στοιχεία και μέθοδοι υπολογισμού ή αξιολόγησης

5.—(1) Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να δημιουργεί, ενημερώνει και διατηρεί, για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών από την καταγραφή τους, κατάλληλα και επαρκή αναλυτικά στοιχεία καθώς και μεθόδους υπολογισμού ή αξιολόγησης, στα οποία βασίζονται τα στοιχεία που η επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιεί στη Eurostat και στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3.

(2) Η επιχείρηση οφείλει να θέτει στη διάθεση της αρμόδιας αρχής ή εξουσιοδοτημένου λειτουργού της, τα πιο πάνω στοιχεία οποτεδήποτε ζητηθούν για σκοπούς επιθεώρησής τους από την αρμόδια αρχή και, μέσω αυτής, για σκοπούς τυχόν επιθεώρησής τους από τη Eurostat.

(3) Κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εξουσία να αιτείται και να λαμβάνει, από επιχείρηση, τα αναλυτικά στοιχεία καθώς και τις μεθόδους υπολογισμού ή αξιολόγησης σύμφωνα με το εδάφιο (1).

(4) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός, ο οποίος αιτείται και λαμβάνει τα αναλυτικά στοιχεία και τις μεθόδους υπολογισμού ή αξιολόγησης δυνάμει του εδαφίου (3), τα χρησιμοποιεί μόνο για τους σκοπούς του εδαφίου (2).

Απόδειξη ακρίβειας πληροφοριών

6. Η αρμόδια αρχή δύναται, οποτεδήποτε υπάρχουν υποψίες ότι τα στοιχεία που απαιτούνται να γνωστοποιούνται δυνάμει του άρθρου 5 είναι ανακριβή ή εσφαλμένα, να απαιτεί από την συγκεκριμένη επιχείρηση όπως αποδείξει την ακρίβεια των στοιχείων αυτών.

Χρόνος γνωστοποίησης των πληροφοριών

7.—(1) Οι γνωστοποιητέες δυνάμει των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 πληροφορίες, διαμορφωμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, γνωστοποιούνται εντός δύο μηνών από τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 3, στη Eurostat και στην αρμόδια αρχή.

(2) Οι γνωστοποιητέες δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 πληροφορίες, γνωστοποιούνται στη Eurostat και στην αρμόδια αρχή ανά διετία.

(3) Η έναρξη των προθεσμιών ή περιόδων που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) αρχίζει, όσον αφορά τη Eurostat από την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και, όσον αφορά την αρμόδια αρχή, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ III ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αδικήματα και ποινές

8.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, επιχείρηση διαπράττει αδίκημα αν—

(α) Αρνείται ή παραλείπει να παράσχει τις πληροφορίες που οφείλει να γνωστοποιεί βάση του εδαφίου (1) του άρθρου 3·

(β) παρέχει ψευδείς, ελλιπείς ή ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί τις αληθείς πληροφορίες ή χωρίς εύλογη αιτία αρνείται να παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου 3·

(γ) παραλείπει να δημιουργεί, ενημερώνει ή διατηρεί τα αναλυτικά στοιχεία και τις μεθόδους υπολογισμού ή αξιολόγησης δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 5·

(δ) αμελεί ή παραλείπει να συμμορφωθεί με την υποχρέωση που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 5 ή, συμμορφούμενη με τέτοια υποχρέωση, παρέχει ψευδή, ελλιπή ή ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία ή αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί τα αληθή στοιχεία·

(2) Οποιοσδήποτε είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του εδαφίου (1) υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του—

(α) Σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές· και

(β) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ποινική ευθύνη αξιωματούχων νομικών προσώπων

9. Όταν αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου, το οποίο έχει διαπραχθεί από νομικό πρόσωπο, αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση ή ανοχή ή ότι οφείλεται σε αμέλεια, οποιουδήποτε διευθύνοντος συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλου παρόμοιου αξιωματούχου του νομικού προσώπου ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο εμφανιζόταν ότι ενεργεί με οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα, το πρόσωπο αυτό καθώς και το νομικό πρόσωπο είναι ένοχο του αδικήματος αυτού.

Διοικητικό πρόστιμο

10.—(1) Ανεξάρτητα από ποινική δίωξη οποιουδήποτε προσώπου για οποιοδήποτε αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή έχει εξουσία σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 5, να επιβάλει στην επιχείρηση αυτή διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες. Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης παράβασης, η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες.

(2) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στην επιχείρηση με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής που βεβαιώνει την παράβαση, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους ή δώσει την ευκαιρία σ' αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους.

Ιεραρχική Προσφυγή

11.—(1) Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου δυνάμει του άρθρου 10, μπορεί να προσβληθεί με προσφυγή ενώπιον του Υπουργού. Η προσφυγή ασκείται εγγράφως μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα ημερών από την επίδοση της γνωστοποίησης επιβολής διοικητικού προστίμου.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους ή δώσει την ευκαιρία σ' αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους, αποφασίζει για την τύχη της σύμφωνα με το εδάφιο (3).

(3) Ο Υπουργός μπορεί να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(4) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την αρμόδια αρχή αν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου ή, σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού σύμφωνα με το εδάφιο (1), από τη γνωστοποίηση της επί της προσφυγής απόφασης του Υπουργού.

(5) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενων από την αρμόδια αρχή χρηματικών κυρώσεων, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Διορισμός εξουσιοδοτημένων λειτουργών και εξουσίες τους

12.—(1) Ο Υπουργός μπορεί, με γνωστοποίησή του δημοσιευμένη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτήσει κατάλληλο πρόσωπο ή πρόσωπα για να ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί στην εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Διαταγμάτων ή Κανονισμών.

(2) Για σκοπούς ελέγχου και διαπίστωσης συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται, κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα, επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, εφόσον του ζητηθεί, να εισέλθει σε οποιοδήποτε κτίριο, υποστατικό ή άλλο χώρο εκτός από εκείνα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως κατοικία προσώπου, και να πραγματοποιήσει ελέγχους και έρευνες σε οποιαδήποτε βιβλία ή έγγραφα ή στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή στα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχονται οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία δικαιούται να ζητήσει και λάβει δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 5.

(3) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός που εισέρχεται σε οποιοδήποτε κτίριο, υποστατικό ή άλλο χώρο δυνάμει του εδαφίου (2), δύναται να κρατήσει αντίγραφα οποιωνδήποτε στοιχείων για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι ενδεχομένως να χρειαστούν για αποδεικτικούς σκοπούς σε ποινική διαδικασία αναφορικά με οποιοδήποτε αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου ή για σκοπούς επιβολής του διοικητικού προστίμου ή για την παροχή των αντιγράφων αυτών στη Eurostat οποτεδήποτε ζητηθούν από αυτή.

ΜΕΡΟΣ V ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Απόρρητο πληροφοριών, εμπιστευτικότητα των λαμβανόμενων πληροφοριών

13.—(1) Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από την αρμόδια αρχή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, θεωρούνται εμπιστευτικά κατά την έννοια του άρθρου 13 του περί Στατιστικής Νόμου.

(2) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός ο οποίος λαμβάνει μέρος στη διενέργεια έρευνας ή ελέγχων, όπως προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 12 και χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση δημοσιεύει ή γνωστοποιεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εκτός για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, οποιαδήποτε πληροφορία που του εδόθη ή έλαβε κατά την άσκηση των καθηκόντων του, είναι ένοχος αδικήματος, και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η διαβίβαση προς τη Eurostat εμπιστευτικών δεδομένων, όταν αυτά είναι αναγκαία για την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών.

ΜΕΡΟΣ VI ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση Κανονισμών

14.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου καθώς και για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος, το οποίο κατά τον παρόντα Νόμο χρειάζεται ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος νόμου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει αυτούς, μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κατάθεση τους. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τους Κανονισμούς ή η προθεσμία των εξήντα ημερών περάσει άπρακτη, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσιεύσεώς τους.

Ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου

15. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρα 2, 4)

ΤΙΜΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

Οι τιμές αερίου για τον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή* πρέπει να συλλέγονται και να καταρτίζονται σύμφωνα με την ακόλουθη μεθοδολογία:

α) Οι τιμές που πρέπει να αναφέρονται είναι οι τιμές τις οποίες πληρώνουν οι τελικοί βιομηχανικοί καταναλωτές που αγοράζουν φυσικό αέριο διανεμόμενο μέσω δικτύου σωληνώσεων για ιδία χρήση.

β) Εξετάζονται όλες οι χρήσεις αερίου για βιομηχανικούς σκοπούς ωστόσο,  από το σύστημα εξαιρούνται οι καταναλωτές αερίου που το χρησιμοποιούν-

- για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ή σταθμούς συμπαραγωγής θερμότητας ηλεκτρισμού,

- για μη ενεργειακές χρήσεις (π.χ. στη χημική βιομηχανία),

- σε ποσότητες άνω των τεσσάρων εκατομμυρίων (4 000 000) Gigajoule (GJ) ετησίως.

γ) Οι καταγραφόμενες τιμές βασίζονται σε σύστημα τυπικών επιπέδων κατανάλωσης που ορίζεται με κλίμακα ετήσιας κατανάλωσης αερίου.

δ) Οι τιμές συλλέγονται δύο (2) φορές ανά έτος, στην αρχή κάθε εξαμήνου (Ιανουάριος και Ιούλιος) και αφορούν τις μέσες τιμές που πλήρωσαν βιομηχανικοί τελικοί καταναλωτές για αέριο στο διάστημα του προηγουμένου εξαμήνου. Η πρώτη ανακοίνωση των στοιχείων στη Eurostat για τις τιμές θα αφορά την κατάσταση όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί την 1η Ιανουαρίου 2008.

ε) Οι τιμές πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ ανά Gigajoule. Η χρησιμοποιούμενη μονάδα ενέργειας μετριέται   με βάση την ακαθάριστη θερμογόνο δύναμη (ΑΘΔ).

στ) Στις τιμές πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι καταβλητέες επιβαρύνσεις: επιβαρύνσεις δικτύου συν καταναλωθείσα ενέργεια, μείον τυχόν εκπτώσεις ή δώρα, συν λοιπές επιβαρύνσεις (μίσθωση του μετρητή, πάγιο τέλος κ.λπ.). Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη αρχικής σύνδεσης.

ζ) Οι τιμές πρέπει να καταγράφονται ως εθνικοί μέσοι όροι.

η) Η Στατιστική Υπηρεσία αναπτύσσει και εφαρμόζει οικονομικώς συμφέρουσες διαδικασίες για τη διασφάλιση αντιπροσωπευτικού συστήματος κατάρτισης δεδομένων με βάση τους ακόλουθους κανόνες-

- οι τιμές θα αντιπροσωπεύουν σταθμισμένους μέσους όρους τιμών, χρησιμοποιώντας ως στάθμιση τα μερίδια της αγοράς των επιχειρήσεων προμήθειας αερίου της έρευνας. Θα δίνονται αριθμητικοί μέσοι όροι τιμών μόνο όταν δεν μπορούν να υπολογισθούν σταθμισμένα αριθμητικά στοιχεία. Και στις δύο περιπτώσεις, η Στατιστική Υπηρεσία θα διασφαλίζει την κάλυψη αντιπροσωπευτικού μεριδίου της εθνικής αγοράς από την έρευνα,

- τα μερίδια της αγοράς πρέπει να βασίζονται στην ποσότητα αερίου που αναγράφεται στο τιμολόγιο που εκδίδει η επιχείρηση προμήθειας αερίου στο βιομηχανικό τελικό καταναλωτή. Στο μέτρο του δυνατού, τα μερίδια της αγοράς θα υπολογίζονται χωριστά για κάθε επίπεδο κατανάλωσης. Η Στατιστική Υπηρεσία θα διαχειρίζεται τις χρησιμοποιούμενες πληροφορίες για τον υπολογισμό των σταθμισμένων μέσων όρων τιμών, τηρώντας τους κανόνες περί εμπιστευτικότητας,

- για να διαφυλαχθεί η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, τα στοιχεία που σχετίζονται με τις τιμές θα ανακοινώνονται μόνο εφόσον, στο οικείο κράτος μέλος, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις τελικοί καταναλωτές σε καθεμία από τις κατηγορίες που εμφαίνονται στο σημείο (ι).

θ) Πρέπει να δίνονται τρία επίπεδα τιμών-

- τιμές χωρίς φόρους και εισφορές,

- τιμές χωρίς ΦΠΑ και λοιπούς ανακτήσιμους φόρους,

- τιμές συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως φόρων, εισφορών και ΦΠΑ.

ι) Η έρευνα θα καλύπτει τις τιμές αερίου για τις ακόλουθες κατηγορίες βιομηχανικών τελικών καταναλωτών:

Βιομηχανικός τελικός καταναλωτής Ετήσια κατανάλωση αερίου (GJ)
Κατώτατη Ανώτατη
Επίπεδο I1 < 1 000
Επίπεδο I2 1 000        < 10 000
Επίπεδο I3 10 000      < 100 000
Επίπεδο I4 100 000     < 1 000 000
Επίπεδο I5 1 000 000   <= 4 000 000.

ια) Μία φορά ανά διετία, μαζί με την αναφορά τιμών του Ιανουαρίου, στη Eurostat θα γνωστοποιούνται πληροφορίες σχετικά με το χρησιμοποιούμενο σύστημα κατάρτισης και ειδικότερα: περιγραφή της έρευνας και της έκτασής της (πλήθος επιχειρήσεων προμήθειας που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, συγκεντρωτικά εκατοστιαία ποσοστά της αγοράς που αντιπροσωπεύουν κ.λπ.), και των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογισθούν οι σταθμισμένοι μέσοι όροι τιμών, καθώς και οι συγκεντρωτικοί όγκοι κατανάλωσης που αντιπροσωπεύει κάθε επίπεδο.

Η πρώτη ανακοίνωση σχετικά με το σύστημα κατάρτισης θα αφορά την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί την 1η Ιανουαρίου 2008.

ιβ) Μία φορά ανά έτος, μαζί με την αναφορά τιμών του Ιανουαρίου, στη Eurostat θα γνωστοποιούνται πληροφορίες σχετικά με τα κυριότερα κατά μέσον όρο χαρακτηριστικά και παράγοντες που επηρεάζουν τις αναφερθείσες τιμές για κάθε επίπεδο κατανάλωσης.

Οι πληροφορίες θα περιλαμβάνουν-

- μέσους συντελεστές φορτίου για βιομηχανικούς τελικούς καταναλωτές, που αντιστοιχούν σε κάθε επίπεδο κατανάλωσης, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση τη συνολική προσφορά ενέργειας και τη μέση μέγιστη ζήτηση,

- περιγραφή των εκπτώσεων που δίνονται για μη αδιάλειπτη παροχή,

- περιγραφή των πάγιων τελών, της επιβάρυνσης μίσθωσης του μετρητή και τυχόν άλλων επιβαρύνσεων που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο.

ιγ) Μία φορά ανά έτος, μαζί με την αναφορά τιμών του Ιανουαρίου, πρέπει επίσης να γνωστοποιούνται τα ποσά και η μέθοδος υπολογισμού, καθώς και η περιγραφή των φόρων που επιβάλλονται στις πωλήσεις αερίου προς βιομηχανικούς τελικούς καταναλωτές. Η περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει τυχόν εισφορά μη φορολογικού χαρακτήρα, η οποία καλύπτει έξοδα συστήματος και υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας.

Η παρεχόμενη περιγραφή των φόρων θα περιλαμβάνει τρεις σαφώς χωριστές ενότητες-

- φόρους, εισφορές, εισφορές μη φορολογικού χαρακτήρα, τέλη και τυχόν άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις μη προσδιοριζόμενες στα τιμολόγια που εκδίδονται στους βιομηχανικούς τελικούς καταναλωτές. Τα περιγραφόμενα στο παρόν σημείο στοιχεία θα περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των αναφερόμενων αριθμητικών στοιχείων για το επίπεδο τιμής: “Τιμές χωρίς φόρους και εισφορές”,

- φόρους και εισφορές προσδιοριζόμενους στα τιμολόγια που εκδίδονται στους βιομηχανικούς τελικούς καταναλωτές και θεωρούνται μη ανακτήσιμοι. Τα περιγραφόμενα στο παρόν σημείο στοιχεία θα περιλαμβάνονται, επομένως, στο πλαίσιο των αναφερόμενων αριθμητικών στοιχείων για το επίπεδο τιμής: “Τιμές χωρίς ΦΠΑ και λοιπούς ανακτήσιμους φόρους”,

- Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και λοιποί ανακτήσιμοι φόροι προσδιοριζόμενοι στα τιμολόγια που εκδίδονται στους βιομηχανικούς τελικούς καταναλωτές. Τα περιγραφόμενα στο παρόν σημείο στοιχεία θα περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των αναφερόμενων αριθμητικών στοιχείων για το επίπεδο τιμής: “Τιμές συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως φόρων, εισφορών και ΦΠΑ”.

Οι διάφοροι επιβαλλόμενοι φόροι, εισφορές, εισφορές μη φορολογικού χαρακτήρα, τέλη και φορολογικές επιβαρύνσεις έχουν σε αδρές γραμμές ως εξής-

- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας,

- τέλη παραχώρησης. Αφορούν συνήθως τις άδειες και τα τέλη για την κατάληψη γης και δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας από δίκτυα ή άλλα μηχανήματα του δικτύου αερίου,

- περιβαλλοντικοί φόροι ή εισφορές. Αφορούν συνήθως την προώθηση είτε των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είτε τη συμπαραγωγή θερμότητας-ηλεκτρισμού ή αντιπροσωπεύουν την επιβάρυνση για εκπομπές CO2, SO2 ή άλλης ουσίας που ευθύνεται για το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής,

- άλλου είδους φόροι ή εισφορές συνδεόμενες με τον ενεργειακό τομέα: υποχρεώσεις/επιβαρύνσεις δημόσιας υπηρεσίας, εισφορές για τη χρηματοδότηση ρυθμιστικών αρχών ενέργειας κ.λπ.,

- άλλου είδους φόροι ή εισφορές μη συνδεόμενες με τον ενεργειακό τομέα: εθνικοί, τοπικοί ή περιφερειακοί φόροι κατανάλωσης ενέργειας, φόροι διανομής αερίου κ.λπ.

Οι φόροι εισοδήματος, οι φόροι περιουσίας, τα καύσιμα αυτοκινήτων, οι φόροι οδικής κυκλοφορίας, οι φόροι για άδειες τηλεπικοινωνιών, ραδιοεπικοινωνίας, διαφήμισης, τα τέλη για άδειες, οι φόροι στα απόβλητα κ.λπ. δεν θα λαμβάνονται υπόψη και εξαιρούνται από την παρούσα περιγραφή, επειδή αναμφισβήτητα αποτελούν μέρος των δαπανών των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης και επιβάλλονται επίσης σε άλλους κλάδους ή δραστηριότητες.

ιδ) Στην περίπτωση που όλες οι βιομηχανικές πωλήσεις καλύπτονται από μία και μόνη εταιρεία αερίου, η εν λόγω εταιρεία πρέπει να γνωστοποιεί τις σχετικές πληροφορίες. Στην περίπτωση που δραστηριοποιούνται περισσότερες εταιρείες, οι πληροφορίες να γνωστοποιούνται από τη Στατιστική Υπηρεσία.

* Ο βιομηχανικός τελικός καταναλωτής μπορεί να περιλαμβάνει άλλου είδους μη οικιακό κταναλωτή.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρα 2, 4)


ΤΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή* πρέπει να συλλέγονται και καταρτίζονται σύμφωνα με την ακόλουθη μεθοδολογία:

α) Οι τιμές που πρέπει να αναφέρονται είναι οι τιμές τις οποίες πληρώνουν οι τελικοί βιομηχανικοί καταναλωτές που αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια για ιδία χρήση.

β) Εξετάζονται όλες οι χρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανικούς σκοπούς.

γ) Οι καταγραφόμενες τιμές βασίζονται σε σύστημα τυπικών επιπέδων κατανάλωσης που ορίζεται με κλίμακα ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρισμού.

δ) Οι τιμές συλλέγονται δύο φορές κατ’ έτος, στην αρχή κάθε εξαμήνου (Ιανουάριος και Ιούλιος) και αφορούν τις μέσες τιμές που πλήρωσαν βιομηχανικοί τελικοί καταναλωτές για ηλεκτρική ενέργεια στο διάστημα του προηγουμένου εξαμήνου. Η πρώτη ανακοίνωση στη Eurostat των στοιχείων για τις τιμές θα αφορά την κατάσταση όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί την 1η Ιανουαρίου 2008.

ε) Οι τιμές πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ ανά kWh.

στ) Στις τιμές πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι καταβλητέες επιβαρύνσεις: επιβαρύνσεις δικτύου συν καταναλωθείσα ενέργεια, μείον τυχόν εκπτώσεις ή δώρα, συν λοιπές επιβαρύνσεις (χρέωση δυναμικότητας, εμπορία, μίσθωση του μετρητή κ.λπ.). Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη αρχικής σύνδεσης.

ζ) Οι τιμές πρέπει να καταγράφονται ως εθνικοί μέσοι όροι.

η) Η Στατιστική Υπηρεσία αναπτύσσει και εφαρμόζει οικονομικώς συμφέρουσες διαδικασίες για τη διασφάλιση αντιπροσωπευτικού συστήματος κατάρτισης δεδομένων, με βάση τους ακόλουθους κανόνες-

- οι τιμές θα αντιπροσωπεύουν σταθμισμένους μέσους όρους τιμών, χρησιμοποιώντας ως στάθμιση τα μερίδια της αγοράς των επιχειρήσεων προμήθειας ηλεκτρισμού της έρευνας. Θα δίνονται αριθμητικοί μέσοι όροι τιμών μόνο όταν δεν μπορούν να υπολογισθούν σταθμισμένα αριθμητικά στοιχεία. Και στις δύο περιπτώσεις, η Στατιστική Υπηρεσία θα διασφαλίζει την κάλυψη αντιπροσωπευτικού μεριδίου της εθνικής αγοράς από την έρευνα,

- τα μερίδια της αγοράς πρέπει να βασίζονται στην ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που αναγράφεται στο τιμολόγιο που εκδίδει η επιχείρηση προμήθειας ηλεκτρισμού στο βιομηχανικό τελικό καταναλωτή. Στο μέτρο του δυνατού, τα μερίδια της αγοράς θα υπολογίζονται χωριστά για κάθε επίπεδο κατανάλωσης. Η Στατιστική Υπηρεσία θα διαχειρίζεται τις χρησιμοποιούμενες πληροφορίες για τον υπολογισμό των σταθμισμένων μέσων όρων τιμών, τηρώντας τους κανόνες περί εμπιστευτικότητας,

- για να διαφυλαχθεί η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, τα στοιχεία που σχετίζονται με τις τιμές θα ανακοινώνονται μόνο εφόσον, στο οικείο κράτος μέλος, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις (3) τελικοί καταναλωτές σε καθεμία από τις κατηγορίες που εμφαίνονται στο στοιχείο (ι).

θ) Πρέπει να δίνονται τρία επίπεδα τιμών-

- τιμές χωρίς φόρους και εισφορές,

- τιμές χωρίς ΦΠΑ και λοιπούς ανακτήσιμους φόρους,

- τιμές συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως φόρων, εισφορών και ΦΠΑ.

ι) Η έρευνα θα καλύπτει τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τις ακόλουθες κατηγορίες βιομηχανικών τελικών καταναλωτών:

Βιομηχανικός τελικός καταναλωτής Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (MWh)
Κατώτατη Ανώτατη
Επίπεδο IA < 20
Επίπεδο IB 20         < 500
Κλίμακα  IC 500        < 2 000
Επίπεδο ID 2 000     < 20 000
Επίπεδο IE 20 000    < 70 000
Επίπεδο IF 70 000    <= 150 000

ια) Μία φορά ανά διετία, μαζί με την αναφορά τιμών του Ιανουαρίου, στη Eurostat θα γνωστοποιούνται πληροφορίες σχετικά με το χρησιμοποιούμενο σύστημα κατάρτισης των στοιχείων και ειδικότερα: περιγραφή της έρευνας και της έκτασής της (πλήθος επιχειρήσεων προμήθειας που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, συγκεντρωτικά εκατοστιαία ποσοστά της αγοράς που αντιπροσωπεύουν κ.λπ.), και των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογισθούν οι σταθμισμένοι μέσοι όροι τιμών, καθώς και οι συγκεντρωτικοί όγκοι κατανάλωσης που αντιπροσωπεύει έκαστο επίπεδο. Η πρώτη ανακοίνωση σχετικά με το σύστημα κατάρτισης θα αφορά την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί την 1η Ιανουαρίου 2008.

ιβ) Μία φορά κατ’ έτος, μαζί με την αναφορά τιμών του Ιανουαρίου, στη Eurostat θα γνωστοποιούνται πληροφορίες σχετικά με τα κυριότερα κατά μέσον όρο χαρακτηριστικά και παράγοντες που επηρεάζουν τις αναφερθείσες τιμές για κάθε επίπεδο κατανάλωσης.

Οι πληροφορίες που πρέπει να δίνονται θα περιλαμβάνουν-

- μέσους συντελεστές φορτίου για βιομηχανικούς τελικούς καταναλωτές, που αντιστοιχούν σε κάθε   επίπεδο κατανάλωσης, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση τη συνολική προσφορά ενέργειας και τη μέση μέγιστη ζήτηση,

- πίνακα στον οποίο εμφαίνονται τα όρια τάσης ανά χώρα,

- περιγραφή των πάγιων τελών, της επιβάρυνσης μίσθωσης του μετρητή και τυχόν άλλων επιβαρύνσεων που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο.

ιγ) Μία φορά ανά έτος, μαζί με την αναφορά τιμών του Ιανουαρίου, πρέπει επίσης να γνωστοποιούνται τα ποσά και η μέθοδος υπολογισμού, καθώς και περιγραφή των φόρων που επιβάλλονται στις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας προς βιομηχανικούς τελικούς καταναλωτές. Η περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει τυχόν εισφορά μη φορολογικού χαρακτήρα, η οποία καλύπτει έξοδα συστήματος και υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας.

Η παρεχόμενη περιγραφή των φόρων θα περιλαμβάνει τρεις σαφώς χωριστές ενότητες-

- φόρους, εισφορές, εισφορές μη φορολογικού χαρακτήρα, τέλη και τυχόν άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις μη προσδιοριζόμενες στα τιμολόγια που εκδίδονται στους βιομηχανικούς τελικούς καταναλωτές. Τα περιγραφόμενα στο παρόν σημείο στοιχεία θα περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των αναφερόμενων αριθμητικών στοιχείων για το επίπεδο τιμής: “Τιμές χωρίς φόρους και εισφορές”,

- φόρους και εισφορές προσδιοριζόμενοι στα τιμολόγια που εκδίδονται στους βιομηχανικούς τελικούς καταναλωτές και θεωρούνται μη ανακτήσιμοι. Τα περιγραφόμενα στο παρόν σημείο στοιχεία θα περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των αναφερόμενων αριθμητικών στοιχείων για το επίπεδο τιμής: “Τιμές χωρίς ΦΠΑ και λοιπούς ανακτήσιμους φόρους”,

- Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και λοιποί ανακτήσιμοι φόροι προσδιοριζόμενοι στα τιμολόγια που εκδίδονται στους βιομηχανικούς τελικούς καταναλωτές. Τα περιγραφόμενα στο παρόν σημείο στοιχεία θα περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των αναφερόμενων αριθμητικών στοιχείων για το επίπεδο τιμής: “Τιμές συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως φόρων, εισφορών και ΦΠΑ”.

Οι διάφοροι επιβαλλόμενοι φόροι, εισφορές, εισφορές μη φορολογικού χαρακτήρα, τέλη και φορολογικές επιβαρύνσεις έχουν σε αδρές γραμμές ως εξής-

- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας,

- τέλη παραχώρησης. Αφορούν συνήθως τις άδειες και τα τέλη για την κατάληψη γης και δημόσιας ή  ιδιωτικής περιουσίας από δίκτυα ή άλλα μηχανήματα του ηλεκτρικού δικτύου,

- περιβαλλοντικοί φόροι ή εισφορές. Αφορούν συνήθως την προώθηση είτε των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είτε τη συμπαραγωγή θερμότητας-ηλεκτρισμού ή αντιπροσωπεύουν την επιβάρυνση για εκπομπές CO2, SO2 ή άλλης ουσίας που ευθύνεται για το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής,

- φόροι πυρηνικών ή άλλων επιθεωρήσεων: επιβαρύνσεις παροπλισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων, επιθεώρηση και τέλη για πυρηνικές εγκαταστάσεις κ.λπ.,

- άλλου είδους φόροι ή εισφορές συνδεόμενες με τον ενεργειακό τομέα: υποχρεώσεις/επιβαρύνσεις δημόσιας υπηρεσίας, εισφορές για τη χρηματοδότηση ρυθμιστικών αρχών ενέργειας κ.λπ.,

- άλλου είδους φόροι ή εισφορές μη συνδεόμενες με τον ενεργειακό τομέα: εθνικοί, τοπικοί ή περιφερειακοί φόροι κατανάλωσης ενέργειας, φόροι διανομής ηλεκτρισμού κ.λπ.

Οι φόροι εισοδήματος, οι φόροι περιουσίας, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης πετρελαιοειδών και καυσίμων για σκοπούς πλην της ηλεκτροπαραγωγής, τα καύσιμα αυτοκινήτων, οι φόροι οδικής κυκλοφορίας, οι φόροι για άδειες τηλεπικοινωνιών, ραδιοεπικοινωνίας, διαφήμισης, τα τέλη για άδειες, οι φόροι στα απόβλητα κ.λπ. δεν θα λαμβάνονται υπόψη και εξαιρούνται από την παρούσα περιγραφή επειδή αναμφισβήτητα αποτελούν μέρος των δαπανών των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης και επιβάλλονται επίσης σε άλλους κλάδους ή δραστηριότητες.

ιδ) Μία φορά ανά έτος, μαζί με την αναφορά τιμών του Ιανουαρίου, στη Eurostat θα γνωστοποιείται ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στα κύρια συστατικά στοιχεία τους. Η ανάλυση αυτή των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στα κύρια συστατικά τους στοιχεία θα βασίζεται στην ακόλουθη μεθοδολογία:

Ως πλήρης τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας ανά επίπεδο κατανάλωσης μπορεί να θεωρηθεί το συνολικό άθροισμα των τιμών “Δίκτυο”, των τιμών “Ενέργεια και Προμήθεια” (δηλαδή από την ηλεκτροπαραγωγή στην εμπορία, με εξαίρεση τα δίκτυα) και των πάσης φύσεως φόρων και εισφορών-

- η τιμή “Δίκτυο” είναι ο λόγος μεταξύ των εσόδων που σχετίζονται με τα τιμολόγια μεταφοράς και διανομής και (στο μέτρο του δυνατού) της αντίστοιχης ποσότητας kWh ανά επίπεδο κατανάλωσης. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες οι χωριστές ποσότητες kWh, θα πρέπει να δίνονται εκτιμήσεις,

- η τιμή “Ενέργεια και Προμήθεια” είναι η συνολική τιμή μείον την τιμή “Δίκτυο” και μείον τους πάσης φύσεως  φόρους και εισφορές,

- φόροι και εισφορές. Για το συστατικό αυτό στοιχείο θα δίνεται επιπρόσθετη ανάλυση-

- φόροι και εισφορές στις τιμές “Δίκτυο”,

- φόροι και εισφορές στις τιμές “Ενέργεια και Προμήθεια”,

- ΦΠΑ και λοιποί ανακτήσιμοι φόροι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν προσδιορίζονται χωριστά οι συμπληρωματικές υπηρεσίες, τότε μπορούν να κατανεμηθούν σε ένα από τα δύο κύρια συστατικά στοιχεία ως εξής-

- η τιμή “Δίκτυο” θα περιλαμβάνει τις εξής δαπάνες: τιμολόγια μεταφοράς και διανομής, απώλειες μεταφοράς και διανομής, δαπάνες δικτύου, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, δαπάνες εξυπηρέτησης συστήματος και μίσθωση του μετρητή,

- η τιμή “Ενέργεια και Προμήθεια” θα περιλαμβάνει τις εξής δαπάνες: ηλεκτροπαραγωγή, συγκέντρωση, ενέργεια εξισορρόπησης, κόστος παρεχόμενης ενέργειας, υπηρεσίες στους πελάτες, διαχείριση εξυπηρέτησης πελατών, μέτρηση και λοιπές δαπάνες παροχής,

- λοιπές ειδικές δαπάνες. Το στοιχείο αυτό αντιπροσωπεύει δαπάνες που δεν αντιστοιχούν ούτε σε δαπάνες δικτύου ούτε σε δαπάνες ενέργειας και προμήθειας ή φόρους. Αν υπάρχει αυτό το είδος δαπανών, αναγράφονται χωριστά στην αναφορά.

ιε) Στην περίπτωση που όλες οι βιομηχανικές πωλήσεις καλύπτονται από μία και μόνη εταιρεία προμήθειας ηλεκτρισμού, η εν λόγω εταιρεία πρέπει να γνωστοποιεί τις σχετικές πληροφορίες. Στην περίπτωση που δραστηριοποιούνται περισσότερες εταιρείες, οι πληροφορίες γνωστοποιούνται από τη Στατιστική Υπηρεσία.

*Ο βιομηχανικός τελικός καταναλωτής μπορεί να περιλαμβάνει άλλου είδους μη οικιακό καταναλωτή.