Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ομαδικών Απολύσεων Νόμος του 2001.

Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή τον Υφυπουργό Ναυτιλίας στην  περίπτωση που η ομαδική απόλυση αφορά μέλη πληρώματος κυπριακών ποντοπόρων σκαφών·

«εκπρόσωποι των εργοδοτουμένων» σημαίνει τους εκπροσώπους των εργοδοτουμένων που προβλέπονται από τη νομοθεσία ή την πρακτική·

«ομαδικές απολύσεις» σημαίνει απολύσεις που γίνονται από τον εργοδότη για έναν ή περισσότερους λόγους, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το πρόσωπο των εργοδοτουμένων, εφόσον ο αριθμός των απολύσεων ανέρχεται μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερών-

(α) Τουλάχιστο σε 10, σε επιχειρήσεις που απασχολούν συνήθως περισσότερους από 20 και λιγότερους από 100 εργοδοτουμένους:

Νοείται ότι για τον υπολογισμό του αριθμού των απολύσεων που προβλέπονται ανωτέρω, προς τις απολύσεις εξομοιώνονται όλοι οι τερματισμοί της σύμβασης εργασίας οι οποίοι επισυμβαίνουν στους κατ' ιδίαν εργοδοτουμένους τους οποίους αφορούν, υπό την προϋπόθεση ότι οι απολύσεις είναι τουλάχιστο πέντε,

(β) τουλάχιστο σε δέκα τοις εκατόν (10%) του αριθμού των εργοδοτουμένων, σε επιχειρήσεις που απασχολούν συνήθως τουλάχιστον 100 και λιγότερους από 300 εργοδοτουμένους, και

(γ) τουλάχιστο σε 30, σε επιχειρήσεις που απασχολούν συνήθως τουλάχιστο 300 εργοδοτουμένους.

Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται-

(α) Σε σχέση με ομαδικές απολύσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συμβάσεων εργασίας που συνήφθησαν για ορισμένο χρόνο ή για ορισμένη εργασία, εκτός αν οι απολύσεις αυτές γίνουν πριν τη λήξη ή την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών,

(β) σε σχέση με εργοδοτουμένους στη δημόσια υπηρεσία, στους ημικρατικούς οργανισμούς, στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, και

(γ) [Διαγράφηκε].

Ενημέρωση και διαβούλευση

4.—(1) Όταν ο εργοδότης προτίθεται να προβεί σε ομαδικές απολύσεις υποχρεούται να πραγματοποιεί, εγκαίρως, διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργοδοτουμένων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.

(2) Οι διαβουλεύσεις θα καλύπτουν τουλάχιστο τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τους πιθανούς τρόπους και τα μέσα αποφυγής των ομαδικών απολύσεων, ή της μείωσης του αριθμού των επηρεαζόμενων εργοδοτουμένων, και

(β) τους τρόπους και τα μέσα της απάμβλυνσης των συνεπειών που θα προκύψουν από τις ομαδικές απολύσεις, διά της προσφυγής σε κοινωνικά μέτρα τα οποία σκοπό θα έχουν μεταξύ άλλων την επαναπασχόληση ή την επανεκπαίδευση των απολυόμενων εργοδοτουμένων.

Υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει ορισμένες πληροφορίες

5.—(1) Για να μπορέσουν οι εκπρόσωποι των εργοδοτουμένων να διατυπώσουν εποικοδομητικές προτάσεις, ο εργοδότης οφείλει, εγκαίρως, κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων-

(α) Να παρέχει στους εκπροσώπους των εργοδοτουμένων όλες τις χρήσιμες πληροφορίες, και

(β) να τους γνωστοποιεί γραπτώς-

(i) τους λόγους των προγραμματιζόμενων απολύσεων,

(ii) τον αριθμό και τις κατηγορίες των προς απόλυση εργοδοτουμένων,

(iii) τον αριθμό και τις κατηγορίες των εργοδοτουμένων, που κανονικά απασχολεί ο εργοδότης,

(iv) την περίοδο κατά την οποία πρόκειται να γίνουν οι απολύσεις,

(ν) τα κριτήρια που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για να επιλέξει τους εργοδοτουμένους που θα απολυθούν, και τα οποία καθορίζονται ως αρμοδιότητα του εργοδότη βάσει της νομοθεσίας ή της πρακτικής, και

(vi) τη μέθοδο υπολογισμού οιασδήποτε ενδεχόμενης πληρωμής σε σχέση με απολύσεις, εκτός εκείνης που απορρέει από τους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους του 1967 μέχρι 1994.

(2) Ο εργοδότης θα διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο τουλάχιστο των στοιχείων της γνωστοποίησης που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) - (ν) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), του παρόντος άρθρου.

Διαδικασία ομαδικών απολύσεων

6.—(1) Ο εργοδότης θα γνωστοποιεί γραπτώς, το συντομότερο δυνατό, στην αρμόδια αρχή κάθε προγραμματιζόμενη ομαδική απόλυση:

Νοείται ότι σε περίπτωση προγραμματιζόμενων ομαδικών απολύσεων που οφείλονται στη διακοπή της δραστηριότητας της επιχείρησης ως αποτέλεσμα δικαστικής απόφασης, ο εργοδότης θα υποχρεούται να γνωστοποιεί αυτές γραπτώς στην αρμόδια αρχή μόνο κατόπιν αιτήσεώς της.

(1Α) Όταν η σχεδιαζόμενη ομαδική απόλυση αφορά τα μέλη του πληρώματος ποντοπόρου σκάφους, ο εργοδότης ενημερώνει γραπτώς την αρμόδια αρχή του κράτους της σημαίας που φέρει το σκάφος.

(2) Η γνωστοποίηση θα περιέχει κάθε σχετική πληροφορία αναφορικά με την προγραμματιζόμενη ομαδική απόλυση, και τις διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργοδοτουμένων, που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος Νόμου και, ιδίως, τους λόγους της προγραμματιζόμενης απόλυσης, τον αριθμό των υπό απόλυση εργοδοτουμένων, τον αριθμό των κανονικά απασχολουμένων από τον εργοδότη και την περίοδο κατά την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι απολύσεις.

(3) Ο εργοδότης θα διαβιβάζει στους εκπροσώπους των εργοδοτουμένων αντίγραφο της γνωστοποίησης που προβλέπεται στα εδάφια (1) και (1Α) του παρόντος άρθρου, οι οποίοι δύνανται να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους προς την αρμόδια αρχή.

Εφαρμογή των άρθρων 4, 5 και 6

7.—(1) Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 6 του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το αν η απόφαση για τις ομαδικές απολύσεις λαμβάνεται από τον εργοδότη ή από επιχείρηση που ελέγχει τον εργοδότη.

(2) Κατά την εξέταση ισχυριζόμενων παραβιάσεων των υποχρεώσεων ενημέρωσης, διαβούλευσης και γνωστοποίησης που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, δε θα αποτελεί υπεράσπιση του εργοδότη, το γεγονός ότι η επιχείρηση που έλαβε την απόφαση για τις ομαδικές απολύσεις δεν του παρέσχε τις αναγκαίες πληροφορίες.

Ισχύς απολύσεων

8. Τηρουμένων των διατάξεων που διέπουν τα κατά περίπτωση δικαιώματα των εργοδοτουμένων ως προς την προθεσμία προειδοποιήσεως σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησής τους, προγραμματιζόμενες ομαδικές απολύσεις οι οποίες έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Νόμου, τίθενται σε ισχύ όχι ενωρίτερα των 30 ημερών από της γνωστοποίησης.

Χρήση προθεσμίας από την αρμόδια αρχή

9. Η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί την προθεσμία, που αναφέρεται στο άρθρο 8 του παρόντος Νόμου, για να αναζητήσει λύσεις στα προβλήματα που δημιουργούνται από τις προγραμματιζόμενες ομαδικές απολύσεις.

Διακοπή της δραστηριότητας λόγω δικαστικής απόφασης

10. Τα άρθρα 8 και 9 του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται επί των ομαδικών απολύσεων που προκαλούνται από τη διακοπή της δραστηριότητας της επιχειρήσεως εφόσον αυτή επέρχεται κατόπιν δικαστικής αποφάσεως.

Εμπιστευτικότητα πληροφοριών

11.—(1) Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου θα τυγχάνουν εμπιστευτικού χειρισμού.

(2) Όποιος παραβιάζει το εδάφιο (1), είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες.

Αποζημιώσεις με βάση τους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους

12. Καμιά διάταξη στον παρόντα Νόμο δεν επηρεάζει το δικαίωμα των εργοδοτουμένων για αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμων του 1967 μέχρι 1994.

Κυρώσεις

13.—(1) Εργοδότης ο οποίος παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 σχετικά με την ενημέρωση, διαβούλευση και γνωστοποίηση, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες.

(2) Όταν οι ομαδικές απολύσεις πραγματοποιούνται κατά παράβαση του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου πριν την πάροδο των 30 ημερών, ο εργοδότης που τις πραγματοποιεί είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες.