Προοίμιο

Για σκοπούς θέσπισης συστήματος ταξινόμησης των σφάγιων των χονδρών βοοειδών, χοίρων και προβατοειδών καθώς και διαπίστωσης και αναφοράς των τιμών αυτών, όπως καθορίζονται εκάστοτε με πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με τις οποίες θα επιφέρεται εναρμόνιση με δευτερογενή νομοθεσία δυνάμει του παρόντος Νόμου,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ταξινόμησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και Αναφοράς των Τιμών αυτών Νόμος του 2002.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά—

«αναφορά των τιμών» σημαίνει την υποχρεωτική αναφορά των τιμών των σφάγιων από τους διευθυντές σφαγείων προς την Εντεταλμένη Υπηρεσία όπως προβλέπεται στο άρθρο 6·

«Εντεταλμένη Υπηρεσία» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας και περιλαμβάνει οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο από αυτόν λειτουργό του Τμήματος Γεωργίας για να ασκεί καθήκοντα Εντεταλμένης Υπηρεσίας-

«διευθυντής σφαγείου» σημαίνει τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο λειτουργίας του σφαγείου·

«επιθεωρητής» σημαίνει οποιοδήποτε επιθεωρητή που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 15·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«καθορισμένο» σημαίνει το καθορισμένο με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 17 του παρόντος Νόμου·

«ζώο» σημαίνει χοιροειδές, χονδρό βοοειδές και προβατοειδές·

«προμηθευτής» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που πωλεί ζώα προς το σφαγείο ή προσκομίζει ζώα προς σφαγή στο σφαγείο·

«σφαγείο» σημαίνει αδειούχο σφαγείο δυνάμει του περί Υγιεινής του Κρέατος Νόμου του 1979 έως 1981 και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και οποιοδήποτε άλλο νόμο που τον τροποποιεί, αντικαθιστά, ή καταργεί·

«σφάγιο» σημαίνει το καθορισμένο σφάγιο χονδρών βοοειδών, χοίρων ή προβατοειδών

«ταξινόμηση» σημαίνει την ταξινόμηση των σφάγιων με βάση καθορισμένα κριτήρια·

«ταξινομητής σφάγιων» σημαίνει εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος εκτελεί την ταξινόμηση των σφάγιων με βάση άδεια που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 13 από την Εντεταλμένη Υπηρεσία·

«τιμή αναφοράς» σημαίνει την τιμή που αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε καθορισμένο σφάγιο·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε όλα τα σφαγεία που λειτουργούν στη Δημοκρατία, εξαιρουμένων των σφαγείων τα οποία εκάστοτε ήθελαν εξαιρεθεί δυνάμει Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Ταξινόμηση σφάγιων

4. Κάθε διευθυντής σφαγείου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου οφείλει να μεριμνά ώστε να ταξινομούνται τα σφάγια σε κατηγορίες που δηλώνουν την ποιοτική τους αξία, με βάση τα καθορισμένα κριτήρια και απαιτήσεις.

Σήμανση σφάγιων

5. Κάθε διευθυντής σφαγείου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου οφείλει να μεριμνά ώστε να σημαίνονται τα σφάγια μετά την ταξινόμησή τους, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κατατάσσονται, με βάση τον καθορισμένο τρόπο.

Υποχρεώσεις διευθυντή σφαγείου

6. Κάθε διευθυντής σφαγείου το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου οφείλει να μεριμνά ώστε αφού τηρηθούν όλες οι καθορισμένες διαδικασίες για ταξινόμηση και σήμανση των σφάγιων, να γίνεται η αναφορά των τιμών αυτών:

Νοείται ότι, Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύναται να προβλέπουν, σε σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις, ότι η αναφορά των τιμών μπορεί να πραγματοποιείται χωρίς να προηγηθούν οι καθορισμένες διαδικασίες για ταξινόμηση ή σήμανση.

Απαγόρευση αφαίρεσης της σήμανσης

7. Απαγορεύεται η απάλειψη, αλλοίωση, ή αφαίρεση της καθορισμένης σήμανσης του σφάγιου από οποιοδήποτε πρόσωπο, σε οποιοδήποτε χρόνο εκτός αμέσως πριν τον τεμαχισμό του σφάγιου που γίνεται σε νόμιμους τόπους τεμαχισμού του σφάγιου.

Απαγόρευση διακίνησης σφαγίου χωρίς σήμανση

8. Απαγορεύεται η από οποιοδήποτε πρόσωπο πώληση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απομάκρυνση από το σφαγείο σφάγιου, χωρίς αυτό να φέρει την καθορισμένη σήμανση.

Τήρηση συστήματος αναγνώρισης σφάγιων

9. Κάθε διευθυντής σφαγείου το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου οφείλει να τηρεί και εφαρμόζει σύστημα ασφαλούς αναγνώρισης των ολόκληρων σφάγιων και των ημιμορίων σφάγιων, το οποίο να επιτρέπει την αντιστοιχία μεταξύ—

(α) Του ταξινομηθέντος σφάγιου και του ζώου από το οποίο προήλθε το σφάγιο αυτό· και

(β) του σφάγιου και της πληρωθείσας τιμής στους προμηθευτές των ζώων από τα οποία προήλθαν τα σφάγια αυτά.

Έκδοση δελτίου

10. Κάθε διευθυντής σφαγείου, το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου οφείλει μετά την διεξαγωγή της ταξινόμησης και σήμανσης να εκδίδει στον προμηθευτή, κατά τη στιγμή της παράδοσης του σφάγιου, δελτίο κατά τον καθορισμένο τύπο, το ο ποίο μεταξύ άλλων θα πρέπει να αναφέρει την τιμή αναφοράς.

Τήρηση αρχείου

11. Κάθε διευθυντής σφαγείου το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου οφείλει—

(α) Να τηρεί αρχείο με όλα τα αντίγραφα των δελτίων που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 10, σε χρονολογική σειρά·

(β) να φυλάει το εν λόγω αρχείο για περίοδο 6 μηνών από την ημερομηνία ταξινόμησης του σφάγιου·

(γ) να παραδίδει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία αντίγραφο του κάθε δελτίου που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 10, υπό τους όρους που αυτή ήθελε καθορίσει.

Υπολογισμός εθνικής μέσης τιμής σφάγιων και κοινοποίηση της στην Επιτροπή

12. Αποτελεί καθήκον της Εντεταλμένης Υπηρεσίας να αξιοποιεί τα στοιχεία των δελτίων που της παραδίδονται δυνάμει της παραγράφου (γ) του άρθρου 11 για τον υπολογισμό της καθορισμένης εθνικής μέσης τιμής κατά ποιότητα σφάγιου την οποία και γνωστοποιεί στην Επιτροπή υπό τους όρους που αυτή εκάστοτε ήθελε καθορίσει.

Παραχώρηση αδειών σε ταξινομητές σφάγιων

13.—(1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να ταξινομεί σφάγια, εκτός αν κατέχει άδεια ή έγκριση που εκδίδεται από την Εντεταλμένη Υπηρεσία δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου.

(2) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες σε ταξινομητές σφάγιων σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα του παρόντος Νόμου και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται εκάστοτε σε Κανονισμούς:

Νοείται ότι, για την ταξινόμηση σφάγιων χοίρων, η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται αντί άδειας να χορηγήσει έγκριση, νοουμένου ότι αυτή ικανοποιείται ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο κατέχει την απαιτούμενη για το σκοπό αυτό πείρα.

Εξουσίες Υπουργού για ορισμό λειτουργού για σκοπούς του παρόντος Νόμου

14.—(1) Ο Υπουργός δύναται, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίσει ένα ή περισσότερους λειτουργούς από Τμήμα ή Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, πέραν της Εντεταλμένης Υπηρεσίας, για έναν ή περισσότερους σκοπούς του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και καθορίσει τις λεπτομέρειες των καθηκόντων αυτών και των διαδικασιών διεκπεραίωσής των.

(2) Κάθε ορισμός που γίνεται με βάση το εδάφιο (1) παραμένει σε ισχύ μέχρι γραπτής ανάκλησής του από τον Υπουργό.

(3) Κάθε λειτουργός που ορίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, υπέχει υποχρέωση αναφοράς και ενημέρωσης της Εντεταλμένης Υπηρεσίας, μέσω του Προϊσταμένου του, σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

Ορισμός και εξουσίες επιθεωρητών

15.—(1) Ο Υπουργός μπορεί να διορίζει, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, λειτουργούς του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, για να ενεργούν ως επιθεωρητές για τον έλεγχο της τήρησης από τα σφαγεία του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Ο κάθε επιθεωρητής έχει στην κατοχή του αποδεικτικό της ιδιότητάς του κατά την άσκηση των εξουσιών που του παρέχονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, το οποίο επιδεικνύει όταν αυτό ζητηθεί από επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(3) Με σκοπό την εκτέλεση των καθηκόντων και εξουσιών που του ανατίθενται, κάθε επιθεωρητής, δύναται να—

(α) Εισέρχεται, σε εύλογο χρόνο, σε σφαγείο ή οποιοδήποτε άλλο υποστατικό του σφαγείου ή σε άλλο υποστατικό στο οποίο έχει εύλογη υποψία—

(i) Ότι σφάζονται ή έχουν σφαγεί ζώα,

(ii) ότι διατηρούνται σφάγια, στοιχεία ή άλλα έγγραφα σε σχέση με τον αριθμό των ζώων που σφάζονται ή έχουν σφαγεί, και άλλες σχετικές πληροφορίες σχετικές με την ταξινόμηση των σφάγιων, τις τιμές αναφοράς και τις πληρωθείσες τιμές·

(β) ζητεί από το διευθυντή σφαγείου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του σφαγείου ή άλλων σχετικών υποστατικών, να του επιδείξει οποιαδήποτε βιβλία, στοιχεία, ή άλλα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή, έλεγχο ή στη διάθεση αυτού του προσώπου και τα οποία εύλογα πιστεύει ότι είναι τέτοια στοιχεία, έγγραφα, αντίγραφα ή αποσπάσματα τέτοιων στοιχείων και να του παρέχει τέτοιες πληροφορίες, όπως αυτός λογικά ήθελε ζητήσει, σε σχέση με οποιεσδήποτε καταχωρήσεις στα βιβλία, με στοιχεία ή με άλλα έγγραφα που του επιδεικνύονται·

(γ) να συνεργάζεται και να συνοδεύει πραγματογνώμονες λειτουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο όπου διεξάγονται εργασίες με βάση τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και Διατάγματα, και να τους παρέχει κάθε απαραίτητη συνδρομή προκειμένου να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους·

(δ) επιθεωρεί, φωτοτυπεί και λαμβάνει αντίγραφα από οποιαδήποτε βιβλία, στοιχεία ή έγγραφα που του επιδεικνύονται·

(ε) διεξάγει οποιοδήποτε έλεγχο θεωρεί αναγκαίο σε σφαγείο ή και σε όχημα μεταφοράς σφάγιων από σφαγείο για να διασφαλίσει ότι η ταξινόμηση των σφάγιων είναι ακριβής.

(4) Κάθε διευθυντής σφαγείου οφείλει να παρέχει τέτοιες διευκολύνσεις σε επιθεωρητή, όπως αυτός λογικά ήθελε απαιτήσει για σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων του σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(5) Κάθε επιθεωρητής που διορίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου και δεν ανήκει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία, συνεργάζεται και ενημερώνει την Εντεταλμένη Υπηρεσία σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

Ποινές και αδικήματα

16. Πρόσωπο που—

(α) Παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο επιθεωρητή ή οποιοδήποτε λειτουργό που διορίζεται με βάση τον παρόντα Νόμο, στην άσκηση των καθηκόντων ή των εξουσιών του με βάση τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ή

(β) με σκοπό να εξαπατήσει, δίδει πληροφορίες που γνωρίζει ότι είναι ψευδείς ή παραπλανητικές, ή πλαστογραφεί ή παραποιεί νόμιμα πιστοποιητικά ή έγγραφα που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ή καταρτίζει ή έχει στην κατοχή του ψευδή πιστοποιητικά ή έγγραφα με σκοπό να εξαπατήσει, δίδει πληροφορίες που γνωρίζει ότι είναι ψευδείς ή παραπλανητικές, ή πλαστογραφεί ή παραποιεί νόμιμα πιστοποιητικά έγγραφα που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ή καταρτίζει ή έχει στην κατοχή του ψευδή πιστοποιητικά ή έγγραφα που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ή

(γ) θέτει σε σφάγιο οποιοδήποτε σήμα ή άλλο χαρακτηριστικό σημάδι αναγνώρισης που ομοιάζει με αυτό που προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή αλλοιώνει ή άλλως πως παραμορφώνει ή αφαιρεί οποιοδήποτε σήμα που είναι τοποθετημένο σε ζώο ή σε σφάγιο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ή

(δ) με οποιοδήποτε τρόπο παραβιάζει, ή δεν τηρεί οποιαδήποτε από τις πρόνοιες ή υποχρεώσεις που απορρέουν από διάταξη του Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση πρώτης καταδίκης υπόκειται σε πρόστιμο μέχρι £2.000 και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης υπόκειται σε πρόστιμο μέχρι £4.000 ή σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Κανονισμοί

17.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου καθώς επίσης για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του πιο πάνω εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να περιέχουν διατάξεις για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Οποιοδήποτε θέμα, το οποίο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου πρέπει ή δύναται να καθοριστεί με την έκδοση κάθε άλλης δευτερεύουσας ή σχετικής πρόνοιας·

(β) τον καθορισμό των σφαγείων που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου·

(γ) τον ορισμό των σφάγιων χοίρων, προβατοειδών και βοοειδών·

(δ) τα κριτήρια κατηγοριοποίησης για την ταξινόμηση των σφάγιων·

(ε) την υποδιαίρεση των κριτηρίων κατηγοριοποίησης για τη ταξινόμηση όπως αυτά καθορίζονται στη παράγραφο (δ) του παρόντος εδαφίου-

(στ) το χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να πραγματοποιείται η ταξινόμηση των σφάγιων·

(ζ) την παροχή εξουσιών σε εντεταλμένους λειτουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η άσκηση των οποίων προϋποθέτει σχετική υποχρέωση της Δημοκρατίας, η οποία προνοείται σε σύμβαση που κυρώθηκε από τη Δημοκρατία·

(η) τη θέσπιση διατάξεων για τον καθορισμό των κατηγοριών διάπλασης και κατάστασης πάχυνσης και άλλων χαρακτηριστικών των σφάγιων·

(θ) τον τρόπο, το χρόνο, και τη μέθοδο σήμανσης των σφάγιων·

(ι) τον καθορισμό του τρόπου και των διαδικασιών διενέργειας των ελέγχων της ταξινόμησης των σφάγιων και των ταξινομητών των σφάγιων·

(κ) τον καθορισμό οποιασδήποτε λεπτομέρειας θεωρείται αναγκαία για την ορθότερη ταξινόμηση των σφάγιων χοίρων, βοοειδών και προβατοειδών·

(λ) τον καθορισμό λεπτομερειών για την έκδοση αδειών σε ταξινομητές σφάγιων·

(μ) τον καθορισμό των λεπτομερειών για την αναφορά των τιμών σύμφωνα με την ταξινόμηση των σφάγιων·

(ν) τον καθορισμό των λεπτομερειών για την αναφορά των τιμών σε περιπτώσεις όπου δεν είναι υποχρεωτική η ταξινόμηση σφάγιων·

(ξ) τον καθορισμό οποιουδήποτε τύπου, εγγράφου ή πιστοποιητικού.

Διατάγματα

18. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα—

(α) Για την τροποποίηση τεχνικών θεμάτων που αναφέρονται στα Παραρτήματα των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, και

(β) για την περαιτέρω ρύθμιση ειδικών τεχνικών θεμάτων, τα οποία ρυθμίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου,

νοουμένου ότι προβλέπεται τούτο ρητά από τους συγκεκριμένους Κανονισμούς.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

19. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρο 13)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΗ ΣΦΑΓΙΩΝ ΧΟΝΔΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΧΟΙΡΩΝ

ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΩΝ

Εξασκώντας την εξουσία που του παρέχεται με βάση το άρθρο 13(2) του περί Ταξινόμησης των Σφάγιων των Χονδρών

Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και Αναφοράς των Τιμών αυτών Νόμου του 2002, ο Διευθυντής του Τμήματος

Γεωργίας, ως Εντεταλμένη Υπηρεσία, εκδίδει στον/ην ...................................... ..................................................

...................................................................................................................................... (Ονοματεπώνυμο)

από ......................................................................................................................................... (Διεύθυνση)

με αρ. Ταυτότητας ......................................................................................................................................

ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΗ ΣΦΑΓΙΩΝ ΧΟΝΔΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ/

ΧΟΙΡΩΝ/ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΩΝ

Η άδεια αυτή παραμένει σε ισχύ μέχρι τη γραπτή ανάκλησή της, με τον καθορισμένο τρόπο.

Ημερομηνία έκδοσης της Άδειας: ...................................................................................................................

.........................................................................................................................(Ονοματεπώνυμο και θέση)

(Για την Εντεταλμένη Υπηρεσία)

 

 

Υπογραφή

 

 

Επίσημη Σφραγίδα

Σημείωση
19 του Ν.81(Ι)/2006Κατάργηση Νόμου

Ο περί Ταξινόμησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και Αναφοράς των Τιμών Αυτών Νόμος του 2002, καταργείται.