Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

«Οδηγία 68/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί υποχρεώσεως διατηρήσεως ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου και/ή προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη της ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 98/93/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1998 (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σ. 100)» (ΕΕ L 308 της 23.12.1968, σ. 14),

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

MΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμος του 2003.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αποθέματα έκτακτης ανάγκης» σημαίνει τα αποθέματα πετρελαίου, τα οποία η Δημοκρατία πρέπει να διατηρεί σύμφωνα με το άρθρο 7∙

«αποθέματα πετρελαίου» σημαίνει τα αποθέματα ενεργειακών προϊόντων όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α, κεφάλαιο 3.4 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1099/2008·

«βιοκαύσιμο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«βιομάζα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει το πρόσωπο, το οποίο διορίζεται Γενικός Διευθυντής του ΚΟΔΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 24·

«Γενική Συνέλευση» σημαίνει το όργανο του ΚΟΔΑΠ, το οποίο αποτελείται από όλα τα μέλη του ΚΟΔΑΠ·

«Γραφείο του Γενικού Διευθυντή» σημαίνει το Γραφείο που καθιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 28·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Διάταγμα» σημαίνει Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται με βάση το άρθρο 46·

«εθνικά αποθέματα πετρελαιοειδών» [Διαγράφηκε]·

«ειδικά αποθέματα» σημαίνει τα αποθέματα πετρελαίου που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 11ΣΤ·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«εμπορικά» [Διαγράφηκε]·

«εμπορικά αποθέματα» σημαίνει τα αποθέματα πετρελαίου που διατηρούνται από τους οικονομικούς φορείς και για τα οποία ο παρών Νόμος δεν επιβάλλει υποχρέωση διατήρησης·

«ενδιάμεσο προϊόν» σημαίνει οποιαδήποτε ουσία, άλλη από αργό πετρέλαιο, η οποία μπορεί να τύχει επεξεργασίας ώστε να μετατραπεί σε πετρελαιοειδές·

«επεξεργασία πετρελαιοειδών» σημαίνει την επεξεργασία και ανάμειξη αργού πετρελαίου, ενδιάμεσων προϊόντων και πετρελαιοειδών·

«εσωτερική κατανάλωση» σημαίνει τις συνολικές ποσότητες, υπολογιζόμενες βάσει του Παραρτήματος ΙΙ, που έχουν παραδοθεί στη Δημοκρατία για τις ενεργειακές και μη ενεργειακές χρήσεις· το σύνολο αυτό περιλαμβάνει παραδόσεις στο μεταποιητικό τομέα και στη βιομηχανία, στις μεταφορές, στα νοικοκυριά και σε άλλους τομείς προς «τελική» κατανάλωση· περιλαμβάνει επίσης και την κατανάλωση του ίδιου του ενεργειακού τομέα (πλην του καυσίμου των διυλιστηρίων)·

«έτος αναφοράς» σημαίνει το ημερολογιακό έτος των δεδομένων κατανάλωσης ή των καθαρών εισαγωγών που λαμβάνονται υπόψη για να υπολογίζεται είτε το επίπεδο των αποθεμάτων που πρέπει να διατηρούνται είτε το επίπεδο των αποθεμάτων που όντως διατηρούνται σε μια δεδομένη στιγμή·

«ισχύουσα διεθνής απόφαση για διάθεση αποθεμάτων» σημαίνει οποιαδήποτε εν ισχύ απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για να καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου, μέσω της διάθεσης των αποθεμάτων των μελών του ή/και πρόσθετων μέτρων·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2008» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 για τις στατιστικές ενέργειας·

«καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας» σημαίνει καύσιμα με την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο σημείο 2.1 του Παραρτήματος Α, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008·

«Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων (ΚΦΔΑ)» σημαίνει το σώμα ή την υπηρεσία στην οποία μπορούν να ανατεθούν εξουσίες προκειμένου να ενεργεί για να αποκτά, διατηρεί ή πωλεί αποθέματα πετρελαίου, περιλαμβανομένων των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ)» σημαίνει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο ιδρύεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 4 και είναι ο Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων (ΚΦΔΑ)·

«λειτουργικές δραστηριότητες» σημαίνει την άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του ΚΟΔΑΠ που συνδέονται αποκλειστικά με την υποχρέωση διατήρησης των αποθεμάτων του ΚΟΔΑΠ, όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο·

«λιμάνι» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το περί Τελωνειακών Λιμένων Διάταγμα του 1968·

«μέλος του ΚΟΔΑΠ» σημαίνει το μέλος του ΚΟΔΑΠ, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 16∙

«μέση ημερήσια εθνική κατανάλωση πετρελαιοειδών» [Διαγράφηκε]·

«μητρώο» σημαίνει το μητρώο στο οποίο καταχωρούνται όλα τα μέλη του ΚΟΔΑΠ·

«Οδηγία 2009/119/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με υποχρέωση διατήρησης ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη, όπως αυτή διορθώθηκε·

«πετρέλαιο» σημαίνει αργό πετρέλαιο, ενδιάμεσα προϊόντα και πετρελαιοειδή·

«πετρελαιοειδές» σημαίνει προϊόν που εμπίπτει στα ενεργειακά προϊόντα που ορίζονται στο σημείο 3.1, της παραγράφου 1 του Παραρτήματος Γ, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008·

«πρόσθετα» σημαίνει τις ουσίες εκτός των υδρογονανθράκων, οι οποίες προστίθενται ή αναμιγνύονται με ένα προϊόν για να τροποποιήσουν τις ιδιότητές του·

«σοβαρή διαταραχή στον εφοδιασμό» σημαίνει τη σημαντική και ξαφνική μείωση στον εφοδιασμό με αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου στην  Ευρωπαϊκή Ένωση ή στη Δημοκρατία, ανεξαρτήτως αν αυτή έχει οδηγήσει ή όχι σε λήψη ισχύουσας διεθνούς απόφασης για διάθεση αποθεμάτων·

«Στατιστική Υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Στατιστικής Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«συνδρομή μέλους του ΚΟΔΑΠ» σημαίνει το χρηματικό ποσό που καταβάλλουν τα μέλη του ΚΟΔΑΠ για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του ΚΟΔΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 31·

«Υπηρεσία Ενέργειας» σημαίνει την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«φυσική προσβασιμότητα» σημαίνει τις ρυθμίσεις για τον εντοπισμό και τη μεταφορά αποθεμάτων για να διασφαλίζεται η διάθεση ή η αποτελεσματική παράδοση στους τελικούς χρήστες και στις αγορές στα πλαίσια προθεσμιών και προϋποθέσεων προκειμένου να μετριάζονται τα προβλήματα εφοδιασμού που μπορεί να έχουν ανακύψει.

Σκοπός

3. Με τον παρόντα Νόμο:

(1) ιδρύεται ο ΚΟΔΑΠ, ο οποίος καθορίζεται ως ο Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων και είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση αποθεμάτων εκτάκτου ανάγκης και τη διατήρηση των ειδικών αποθεμάτων της Δημοκρατίας·

(2) θεσπίζονται κανόνες που αποσκοπούν στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας του εφοδιασμού με πετρέλαιο στη Δημοκρατία μέσω αξιόπιστων και διαφανών μηχανισμών, βασιζόμενων στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, στη διατήρηση των ελάχιστων αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και στη δημιουργία των απαραίτητων διαδικαστικών μέσων για την αντιμετώπιση μιας σοβαρής έλλειψης.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΔΑΠ
Ίδρυση του ΚΟΔΑΠ/ΚΦΔΑ

4.-(1) Iδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που θα ονομάζεται Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών, καλούμενο στο εξής ως ΚΟΔΑΠ, με έδρα που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

(1Α) Ο ΚΟΔΑΠ είναι ο Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων (ΚΦΔΑ) που δημιουργείται στη Δημοκρατία· δεν δημιουργείται άλλος Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων ή παρεμφερής φορέας στη Δημοκρατία.

(1Β) Ο ΚΟΔΑΠ έχει τη μορφή μη κερδοσκοπικού οργανισμού, ενεργεί προς το γενικό συμφέρον και δε θεωρείται οικονομικός φορέας κατά την έννοια του παρόντος Νόμου.

(2) Ο ΚΟΔΑΠ διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, τους Κανονισμούς, τα Διατάγματα και τους εσωτερικούς διοικητικούς κανόνες που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού.

(3) Ο ΚΟΔΑΠ τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΔΑΠ
Σκοπός ίδρυσης του ΚΟΔΑΠ

5.-(1) Ο πρωταρχικός σκοπός του ΚΟΔΑΠ είναι η απόκτηση, η διατήρηση και η πώληση αποθεμάτων πετρελαίου για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου· μόνο στον ΚΟΔΑΠ ανατίθεται εξουσία να αποκτά ή να πωλεί ειδικά αποθέματα μετά από τη λήψη σχετικής απόφασης από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Ο ΚΟΔΑΠ κατά την εκπλήρωση των σκοπών ίδρυσής του, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, τηρεί τις προϋποθέσεις του ανταγωνισμού για όλα τα εκάστοτε μέλη του, κατά τη διάρκεια της άσκησης των λειτουργικών του δραστηριοτήτων.

Αρμοδιότητες του ΚΟΔΑΠ

6.-(1) Ο ΚΟΔΑΠ δύναται, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού, να ιδρύει εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή να συμμετέχει με άλλα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, σε εταιρείες, συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες ή να προβαίνει σε άλλες εμπορικές διευθετήσεις για τη στήριξη των δραστηριοτήτων του, όπως αυτές καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, σε σχέση με το σχεδιασμό, την κατασκευή, την απόκτηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία εγκαταστάσεων και αγωγών για την αποθήκευση και μεταφορά πετρελαιοειδών.

(2) Ο ΚΟΔΑΠ έχει επίσημη σφραγίδα και δύναται να-

(α) ενάγει και ενάγεται·

(β) συνάπτει συμβόλαια·

(γ) αποκτά και διαθέτει κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία·

(δ) αποφασίζει και ενεργεί με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο σχετικά με τα θέματα της αρμοδιότητάς του προκειμένου να εκπληρώνει τους σκοπούς του.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΔΑΠ
Αποθέματα έκτακτης ανάγκης και υπολογισμός υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων

7.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει τον πολλαπλάσιο αριθμό ημερών που αντιστοιχούν σε μια ημέρα μέσων ημερήσιων καθαρών εισαγωγών ή μέσης ημερήσιας εσωτερικής κατανάλωσης, που πρέπει να διατηρούνται ως αποθέματα έκτακτης ανάγκης, προς όφελος της Δημοκρατίας, με βάση τον παρόντα Νόμο.

(2) Τα συνολικά αποθέματα πετρελαίου που διατηρούνται σε μόνιμη βάση στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς όφελος της Δημοκρατίας, αντιστοιχούν, τουλάχιστον, σε ενενήντα (90) ημέρες μέσων ημερήσιων καθαρών εισαγωγών ή σε εξήντα ένα (61) ημέρες μέσης ημερήσιας εσωτερικής κατανάλωσης, όποια από τις δύο ποσότητες είναι η μεγαλύτερη.

(3) Ο Υπουργός μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε έτους καθορίζει με Διάταγμά του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τη μέση ημερήσια καθαρή εισαγωγή σε τόνους ισοδύναμου πετρελαίου ή τη μέση ημερήσια εσωτερική κατανάλωση, το ύψος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης σε τόνους ισοδύναμου πετρελαίου που διατηρούνται σε μόνιμη βάση, προς όφελος της Δημοκρατίας, στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη σύνθεση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

(4)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11, ο Υπουργός δύναται, μετά από διαβούλευση με τον ΚΟΔΑΠ και τους οικονομικούς φορείς μέλη του ΚΟΔΑΠ, να καθορίζει με Διάταγμα του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το ύψος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που οι οικονομικοί φορείς, μέλη του ΚΟΔΑΠ, έχουν υποχρέωση να διατηρούν.

(β) Ο καθορισμός του ύψους των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που αναφέρονται στην παράγραφο (α), βασίζεται  στις συνολικές ποσότητες εισαγωγών όλων των μελών του ΚΟΔΑΠ ή του κάθε μέλους του ΚΟΔΑΠ ξεχωριστά λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλότερο από τα δύο, βάσει των στατιστικών στοιχείων που διαθέτει ο ΚΟΔΑΠ, και δεν θα υπερβαίνει το απαραίτητο ελάχιστο απόθεμα που πρέπει να τηρούν οι οικονομικοί φορείς για την εύρυθμη λειτουργία τους:

Νοείται ότι, ο καθορισμός του ύψους των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που οφείλει να διατηρεί ο κάθε οικονομικός φορέας, μέλος του ΚΟΔΑΠ, διέπεται από τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

(γ) Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας μέλος του ΚΟΔΑΠ μεταβιβάζει στον ΚΟΔΑΠ την υποχρέωσή του, ο ΚΟΔΑΠ χρεώνει το εν λόγω μέλος σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 10Α και η συνδρομή που καταβάλλει μέλος στον ΚΟΔΑΠ αυξάνεται ανάλογα.

(5) Οι μέσες ημερήσιες καθαρές εισαγωγές που λαμβάνονται υπόψη υπολογίζονται με βάση το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο των εισαγωγών κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως ορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο και τις διαδικασίες που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι.

(6) Η μέση ημερήσια εσωτερική κατανάλωση που λαμβάνεται υπόψη υπολογίζεται, με βάση το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο της εσωτερικής κατανάλωσης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως καθορίζεται και υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο και τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

(7) Η Υπηρεσία Ενέργειας και η Στατιστική Υπηρεσία, σε συνεργασία με τον ΚΟΔΑΠ, υπολογίζουν τις μέσες ημερήσιες καθαρές εισαγωγές και τη μέση ημερήσια εσωτερική κατανάλωση, σύμφωνα με  τις μεθόδους και τις διαδικασίες που περιγράφονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, αντίστοιχα, προκειμένου να καθοριστεί η ποσότητα των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

(8) Ο Υπουργός, καθορίζει στο Διάταγμά του που αναφέρεται στο εδάφιο (3):

(α) είτε τις μέσες ημερήσιες καθαρές εισαγωγές, είτε τη μέση ημερήσια εσωτερική κατανάλωση, και

(β) το ύψος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που ο ΚΟΔΑΠ οφείλει να διατηρεί προς όφελος της Δημοκρατίας.

(9) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των εδαφίων (5) και (6), οι μέσες ημερήσιες καθαρές εισαγωγές και η μέση εσωτερική κατανάλωση που αναφέρονται στα εδάφια αυτά πρέπει να καθορίζονται, όσον αφορά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30ή Ιουνίου κάθε ημερολογιακού έτους, βάσει των ποσοτήτων που εισήχθησαν ή καταναλώθηκαν κατά τη διάρκεια του προτελευταίου ημερολογιακού έτους πριν από το τρέχον ημερολογιακό έτος.

Υπολογισμός του επιπέδου των αποθεμάτων

7Α.-(1) Ο Υπουργός, μετά από διαβούλευση με τον ΚΟΔΑΠ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποθέματα που διατηρούνται εντός και εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας, καθώς και το συνολικό και επιμέρους κόστος διατήρησης των αποθεμάτων αυτών, καθορίζει με Διάταγμά του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τη μέθοδο (α) ή (β) που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ ως τη μέθοδο με βάση την οποία υπολογίζονται τα επίπεδα των διατηρούμενων αποθεμάτων.

(2) Τα επίπεδα των διατηρούμενων αποθεμάτων σε μια δεδομένη στιγμή υπολογίζονται από τον ΚΟΔΑΠ, χρησιμοποιώντας δεδομένα από το έτος αναφοράς που προσδιορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 7.

(3) Τα επίπεδα των διατηρούμενων αποθεμάτων  τα οποία υπολογίζονται από τον ΚΟΔΑΠ, υπολογίζονται σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ σε  περίπτωση υπολογισμού του επιπέδου των αποθεμάτων για κάθε κατηγορία προϊόντων που διατηρούνται με βάση το άρθρο 11ΣΤ, οι μέθοδοι αυτοί πρέπει να εφαρμόζονται μόνο για τα προϊόντα που ανήκουν σε κάθε επιμέρους κατηγορία.

(4) Οποιαδήποτε αποθέματα πετρελαίου μπορούν να περιλαμβάνονται ταυτοχρόνως τόσο στον υπολογισμό των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, όσο και στον υπολογισμό των ειδικών αποθεμάτων της Δημοκρατίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αποθέματα πετρελαίου ικανοποιούν όλους τους όρους του παρόντος Νόμου και για τους δύο τύπους των αποθεμάτων.

 

Διαθεσιμότητα των αποθεμάτων

7Β.-(1) Ο ΚΟΔΑΠ και οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει επιβληθεί υποχρέωση για διατήρηση αποθεμάτων δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 7 και του άρθρου 11 οφείλει να διασφαλίζει, ανά πάσα στιγμή, ότι τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης και τα ειδικά αποθέματα που διατηρεί, είναι διαθέσιμα και φυσικά προσβάσιμα για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(2) Ο ΚΟΔΑΠ  θεσπίζει ρυθμίσεις για αναγνώριση, λογιστική διαχείριση και έλεγχο των εν λόγω αποθεμάτων, κατ’ αναλογία με αυτές που καθορίζονται στο άρθρο 11Γ, ώστε να καθίσταται δυνατή η ανά πάσα στιγμή εξακρίβωση τους:

Νοείται ότι, η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται και για οποιαδήποτε αποθέματα έκτακτης ανάγκης και ειδικά αποθέματα που είναι συν-αποθηκευμένα με άλλα αποθέματα που διατηρούνται από οικονομικούς φορείς.

(3) Ο Υπουργός λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να αποτραπούν όλα τα εμπόδια και βάρη που μπορούν να παρεμποδίζουν τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων.

(4) Ο Υπουργός δύναται να καθορίζει όρια ή επιπρόσθετες προϋποθέσεις, τα οποία γνωστοποιεί στον ΚΟΔΑΠ και στα μέλη του ΚΟΔΑΠ, για την περίπτωση που τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης και τα ειδικά αποθέματα διατηρούνται εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας.

(5) Στην περίπτωση που πρέπει να εφαρμοσθούν οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται στον περί Πετρελαϊκών Κρίσεων (Έκτακτες Εξουσίες) Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ο Υπουργός απαγορεύει και απέχει από τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων που εμποδίζουν τη μεταφορά, χρήση ή αποδέσμευση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης ή ειδικών αποθεμάτων που διατηρούνται στην επικράτεια της Δημοκρατίας για λογαριασμό άλλου κράτους μέλους.

Κατάλογος αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και ετήσια έκθεση

7Γ.-(1) Ο ΚΟΔΑΠ τηρεί ένα συνεχώς επικαιροποιημένο και λεπτομερή κατάλογο, με όλα τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης που διατηρούνται για λογαριασμό της Δημοκρατίας και δεν αποτελούν ειδικά αποθέματα· ο κατάλογος περιέχει κατά κύριο λόγο πληροφορίες που απαιτούνται για τον ακριβή εντοπισμό της αποθήκης, του διυλιστηρίου ή των εγκαταστάσεων αποθήκευσης όπου τα εν λόγω αποθέματα εντοπίζονται, καθώς και των σχετικών ποσοτήτων, τον ιδιοκτήτη των αποθεμάτων και τη φύση τους σε σχέση με τις κατηγορίες που ορίζονται στο Παράρτημα Α, κεφάλαιο 3.4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008.

(2) Ο ΚΟΔΑΠ καταρτίζει τον κατάλογο αποθεμάτων που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου αυτού στον Υπουργό, με κοινοποίηση στη Στατιστική Υπηρεσία. Κάθε φορά που πληροφορίες του καταλόγου τροποποιούνται, ο ΚΟΔΑΠ προβαίνει  άμεσα σε αναθεώρηση του καταλόγου. Το συντομότερο δυνατόν μετά την αναθεώρηση, ο ΚΟΔΑΠ διαβιβάζει αντίγραφο του αναθεωρημένου καταλόγου στον Υπουργό, με κοινοποίηση στη Στατιστική Υπηρεσία.

(3) Μέχρι την 15η Μαρτίου εκάστου ημερολογιακού έτους, ο Υπουργός διαβιβάζει στην Επιτροπή συνοπτικό αντίγραφο του καταλόγου με τα αποθέματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), αναφέροντας τουλάχιστον τις ποσότητες και τη φύση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που περιλαμβάνονται στον κατάλογο κατά την τελευταία ημέρα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

(4) Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα που υποβάλλει η Επιτροπή σχετικό αίτημα, ο Υπουργός διαβιβάζει σε αυτήν πλήρες αντίγραφο του καταλόγου που αναφέρεται στο εδάφιο (1)· ευαίσθητα δεδομένα που αφορούν την τοποθεσία των αποθεμάτων αυτών, μπορούν να αποκρύπτονται στο αντίγραφο αυτό· τέτοια αιτήματα μπορούν να γίνουν όχι αργότερα από πέντε (5) έτη μετά την ημερομηνία στην οποία τα ζητούμενα στοιχεία αφορούν και δεν μπορούν να αφορούν στοιχεία που σχετίζονται με οποιαδήποτε περίοδο η οποία προηγείται της 1ης Ιανουαρίου 2013.

Στατιστικά δελτία των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης

8.-(1) Για τα επίπεδα αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που διατηρούνται δυνάμει του άρθρου 7, ο ΚΟΔΑΠ καταρτίζει στατιστικά δελτία, σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο Παράρτημα IV και τα διαβιβάζει στον Υπουργό με κοινοποίηση στη Στατιστική Υπηρεσία:

Νοείται ότι, για τα αποθέματα που διατηρούνται στην επικράτεια της Δημοκρατίας για λογαριασμό άλλων κρατών μελών ή άλλων κεντρικών φορέων διατήρησης αποθεμάτων ή οικονομικών φορέων άλλων κρατών μελών, αρμόδια για τον καταρτισμό των στατιστικών αυτών δελτίων είναι, σύμφωνα με το εδάφιο (3), η Υπηρεσία Ενέργειας.

(2) Στα στατιστικά δελτία των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης δεν δύναται να περιλαμβάνονται ποσότητες αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου που τελούν υπό κατάσχεση ή αναγκαστική εκτέλεση. Το ίδιο ισχύει και για τα αποθέματα που ανήκουν σε εταιρείες που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν τεθεί σε διακανονισμό με τους πιστωτές.

(3) Η Υπηρεσία Ενέργειας προσθέτει στα στατιστικά δελτία που υποβάλει ο ΚΟΔΑΠ, τα αποθέματα που διατηρούνται στην επικράτεια της Δημοκρατίας για λογαριασμό άλλων κρατών μελών ή άλλων κεντρικών φορέων διατήρησης αποθεμάτων ή οικονομικών φορέων άλλων κρατών μελών, και ελέγχει μαζί με τη Στατιστική Υπηρεσία τα στατιστικά αυτά δελτία, τα οποία ακολούθως υποβάλλονται από τη Στατιστική Υπηρεσία στην Επιτροπή σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ενιαίου σημείου εισόδου δεδομένων της Eurostat, εντός των πενήντα πέντε (55) ημερών που έπονται του μήνα στον οποίο αφορούν.

Δυνατότητα διατήρησης αποθεμάτων πετρελαιοειδών στη Δημοκρατία ή σε άλλα κράτη μέλη

9. Η διατήρηση εθνικών αποθεμάτων πετρελαιοειδών, όπως καθορίζεται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, δύναται να πραγματοποιείται στη Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων ζωνών, των τελωνειακών αποθηκών και μέσω αποθεμάτων πετρελαιοειδών που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη.

Εξουσιοδότηση Υπουργού από το Υπουργικό Συμβούλιο να εγκρίνει μεταβιβάσεις

9Α.-(1) Ο Υπουργός, μετά από εξουσιοδότηση από το Υπουργικό Συμβούλιο, εγκρίνει, εκ μέρους της Δημοκρατίας, τις μεταβιβάσεις διατήρησης αποθεμάτων:

(α) Του ΚΟΔΑΠ προς άλλο κράτος μέλος, προς ΚΦΔΑ άλλου κράτους μέλους, προς οικονομικούς φορείς εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας ή/και προς οικονομικούς φορείς εντός της επικράτειας άλλου κράτους μέλους, δυνάμει του άρθρου 10∙

(β) του οικονομικού φορέα προς ΚΦΔΑ άλλου κράτους μέλους, προς οικονομικούς φορείς εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας ή/και προς οικονομικούς φορείς εντός της επικράτειας άλλου κράτους μέλους, δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 11∙

(γ) του άλλου κράτους μέλους, του ΚΦΔΑ άλλου κράτους μέλους ή/και οικονομικού φορέα άλλου κράτους μέλους για λογαριασμό των οποίων τα αποθέματα  διατηρούνται από τον ΚΟΔΑΠ ή/και οικονομικό φορέα εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας.

(2) Ο Υπουργός μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους υποβάλλει έκθεση στο Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με τις εγκρίσεις που χορήγησε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Μεταβίβαση από τον ΚΟΔΑΠ της διαχείρισης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων

10. Ο ΚΟΔΑΠ δύναται, μετά από έγκριση του Υπουργού, για μέγιστη περίοδο μέχρι σαράντα οκτώ (48) μηνών, να μεταβιβάζει τα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και, εξαιρουμένης της πώλησης και της απόκτησης, των ειδικών αποθεμάτων, μόνον σε:

(α) Άλλο κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου διατηρούνται τέτοια αποθέματα ή στον ΚΦΔΑ που δημιουργήθηκε από το εν λόγω κράτος μέλος· οι μεταβιβάσεις αυτές δεν μπορούν να συνοδεύονται από άλλη επιμέρους μεταβίβαση σε άλλα κράτη μέλη ή στους ΚΦΔΑ που δημιουργήθηκαν από αυτά. Η μεταβίβαση τίθεται σε ισχύ μετά από έγκριση του Υπουργού, καθώς και της αντίστοιχης αρμόδιας αρχής του κάθε κράτους μέλος στην επικράτεια του οποίου θα διατηρούνται τα αποθέματα∙

(β) σε οικονομικούς φορείς χωρίς όμως να μπορεί να συνοδεύεται από άλλη επιμέρους μεταβίβαση· όταν τέτοια μεταβίβαση, ή οποιαδήποτε αλλαγή ή επέκταση της μεταβίβασης αυτής, αφορά καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και ειδικών αποθεμάτων που διατηρούνται σε άλλο κράτος μέλος, η μεταβίβαση πρέπει να εγκρίνεται εκ των προτέρων, τόσο από τον Υπουργό, όσο και από τις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών στο έδαφος των οποίων θα διατηρούνται τα αποθέματα αυτά:

Νοείται ότι, ο ΚΟΔΑΠ δύναται, μετά από τη λήξη της μέγιστης περιόδου, να ζητήσει εκ νέου έγκριση του Υπουργού για να προβεί στις μεταβιβάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Όροι μεταβίβασης υποχρεώσεων από οικονομικούς φορείς στον ΚΟΔΑΠ

10Α.-(1) Ο Υπουργός απαιτεί από τον ΚΟΔΑΠ, για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), των εδαφίων (2), (3) και (4) του  άρθρου 11,  να δημοσιοποιεί :

(α) Σε μόνιμη και συνεχή βάση, πλήρεις πληροφορίες ανά κατηγορία προϊόντων, σχετικά με τις ποσότητες αποθεμάτων τις οποίες μπορεί να αναλάβει να διατηρεί για τους οικονομικούς φορείς ή, κατά περίπτωση, για τους ενδιαφερόμενους ΚΦΔΑ των άλλων κρατών μελών∙

(β) τουλάχιστον επτά (7) μήνες νωρίτερα, τους όρους υπό τους οποίους προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες σχετικά με τη διατήρηση αποθεμάτων για τους οικονομικούς φορείς· οι όροι υπό τους οποίους οι υπηρεσίες δύνανται να παρέχονται, περιλαμβανομένων των όρων για το πρόγραμμα, δύνανται επίσης να καθορίζονται από τον Υπουργό, έπειτα από διαδικασία διαγωνισμού δημοσίων συμβάσεων, όπως αυτή ορίζεται στον περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, προκειμένου να καθορίζεται η καλύτερη προσφορά μεταξύ των οικονομικών φορέων ή, κατά περίπτωση, των ενδιαφερόμενων ΚΦΔΑ των άλλων κρατών μελών.

(2) Ο ΚΟΔΑΠ πρέπει να δέχεται τέτοιες μεταβιβάσεις υπό αντικειμενικούς, διαφανείς και αμερόληπτους όρους. Οι πληρωμές που καταβάλλουν οι φορείς για τις υπηρεσίες του ΚΟΔΑΠ, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το συνολικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και δύναται να μην απαιτούνται μέχρι τη σύσταση των αποθεμάτων. Ο ΚΟΔΑΠ μπορεί να κάνει αποδεκτή τη μεταβίβαση με την παροχή από το φορέα εγγύησης ή άλλης μορφής ασφάλειας.».

Μεταβίβαση από οικονομικό φορέα της υποχρέωσης διατήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης

11.-(1) Ο Υπουργός διασφαλίζει ότι, παρέχεται το δικαίωμα σε οποιοδήποτε οικονομικό φορέα στον οποίο επιβάλλεται υποχρέωση διατήρησης αποθεμάτων, προκειμένου η Δημοκρατία να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το άρθρο 7, το δικαίωμα να μεταβιβάζει αυτές τις υποχρεώσεις τουλάχιστον εν μέρει και κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα, αλλά μόνον:

(α) Στον ΚΟΔΑΠ,

(β) σε έναν ή περισσότερους άλλους ΚΦΔΑ άλλων κρατών μελών που έχουν δηλώσει εκ των προτέρων την πρόθεση να διατηρούν τέτοια αποθέματα, υπό την προϋπόθεση ότι οι μεταβιβάσεις αυτές έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων τόσο από τον Υπουργό, όσο και από τις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών στην επικράτεια των οποίων θα διατηρούνται τα αποθέματα,

(γ) σε άλλους οικονομικούς φορείς που έχουν πλεονασματικά αποθέματα ή διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας αλλά εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια μεταβίβαση έχει εγκριθεί εκ των προτέρων τόσο από τον Υπουργό, όσο και από τις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών στην επικράτεια των οποίων θα διατηρούνται τα αποθέματα,  ή/και

(δ) σε άλλους οικονομικούς φορείς που έχουν πλεονασματικά αποθέματα ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια  μεταβίβαση έχει κοινοποιηθεί εκ των προτέρων στον Υπουργό, ο οποίος δύναται να επιβάλει περιορισμούς ή προϋποθέσεις για τις μεταβιβάσεις αυτές.

(2) Οι υποχρεώσεις που μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις παραγράφους (γ) και (δ)  του εδαφίου (1), δεν μπορούν να συνοδεύονται από άλλη επιμέρους μεταβίβαση· οποιαδήποτε αλλαγή ή επέκταση μεταβίβασης που αναφέρεται στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (1), πρέπει να τίθεται σε ισχύ μόνο εάν εγκρίθηκε εκ των προτέρων από τον Υπουργό και από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που ενέκριναν τη μεταβίβαση· οποιαδήποτε αλλαγή ή επέκταση της μεταβίβασης που αναφέρεται στη παράγραφο (δ) του εδαφίου (1), πρέπει να αντιμετωπίζεται ως νέα μεταβίβαση.

(3) Ο Υπουργός δύναται να περιορίζει τα δικαιώματα μεταβίβασης των οικονομικών φορέων στους οποίους επιβάλλεται ή έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις διατήρησης αποθεμάτων:

Νοείται ότι, όπου τέτοιοι περιορισμοί περιορίζουν τα δικαιώματα μεταβίβασης του οικονομικού φορέα σε ποσότητες που αντιστοιχούν σε λιγότερο από 10% της υποχρέωσης διατήρησης αποθεμάτων που του επιβάλλεται, ο Υπουργός διασφαλίζει ότι ο ΚΟΔΑΠ αποδέχεται μεταβιβάσεις σε σχέση με την ποσότητα που απαιτείται για να διασφαλίζει το δικαίωμα του οικονομικού φορέα να μεταβιβάζει τουλάχιστον το 10% της υποχρέωσης διατήρησης αποθεμάτων που του επιβάλλεται.

(4) Το ελάχιστο ποσοστό που αναφέρεται στο εδάφιο (3), πρέπει να αυξηθεί από δέκα επί τοις εκατό (10%) σε τριάντα επί τοις εκατό (30%)  έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

(5) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3), ο Υπουργός δύναται να επιβάλλει υποχρέωση σε οικονομικό φορέα να μεταβιβάζει τουλάχιστον ένα μέρος της υποχρέωσής του για διατήρηση αποθεμάτων στον ΚΟΔΑΠ.

(6) Ο Υπουργός λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να ενημερώνει τους οικονομικούς φορείς για τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων που τους επιβάλλεται, το αργότερο διακόσιες (200) ημέρες πριν τη έναρξη της περιόδου για την οποία η συγκεκριμένη υποχρέωση αφορά· οι οικονομικοί φορείς πρέπει να ασκούν το δικαίωμα να μεταβιβάζουν τις υποχρεώσεις διατήρησης αποθεμάτων στον ΚΟΔΑΠ το αργότερο εκατόν εβδομήντα (170) ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου την οποία η συγκεκριμένη υποχρέωση αφορά:

Νοείται ότι, όταν οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται σε διάστημα μικρότερο των διακοσίων (200) ημερών πριν την έναρξη της περιόδου την οποία η υποχρέωση διατήρησης αποθεμάτων αφορά, δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα να μεταβιβάσουν αυτή την υποχρέωση ανά πάσα στιγμή.

Οι μεταβιβάσεις δεν τροποποιούν τις δεσμεύσεις της Δημοκρατίας

11Α. Οι μεταβιβάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 11, δεν πρέπει με κανένα τρόπο να τροποποιούν τις υποχρεώσεις που έχει η Δημοκρατία και ο ΚΟΔΑΠ δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Έγκριση μεταβιβάσεων

11Β. Ο Υπουργός εγκρίνει τις μεταβιβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11 του παρόντος Νόμου, μόνο εφόσον οι εν λόγω μεταβιβάσεις πληρούν τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 11Γ και 11Δ:

Νοείται ότι, το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται σε μεταβιβάσεις που γίνονται σε άλλα κράτη μέλη στη βάση διακρατικών συμφωνιών που έχει συνάψει η Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 11Ε.

Περιεχόμενο συμβάσεων

11Γ.-(1) Το περιεχόμενο των προσχεδίων σύμβασης που υποβάλει ο ΚΟΔΑΠ ή οικονομικός φορέας, στον Υπουργό για έγκριση, περιλαμβάνει, ανάλογα με το είδος της σύμβασης, τα στοιχεία που αναφέρονται στα εδάφια (2) έως (5).

(2) Το προσχέδιο σύμβασης που αφορά ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων για αποθήκευση ιδιόκτητων αποθεμάτων, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων μερών (επωνυμία, τόπος εγκατάστασης και διεύθυνση),

(β) την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης και τη χρονική διάρκειά της,

(γ) τα ακριβή στοιχεία της τοποθεσίας των αποθηκευτικών χώρων,

(δ) τη χωρητικότητα των προς ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων και τα είδη των πετρελαιοειδών που αυτή αφορά,

(ε) την παρεχόμενη υπηρεσία και χρέωσή της, σε ευρώ ανά μετρικό τόνο για κάθε είδος πετρελαιοειδούς που περιλαμβάνει  η σύμβαση, ανά μήνα ή ανά έτος,

(στ) τους όρους πληρωμής για την παρεχόμενη υπηρεσία,

(ζ) τη δυνατότητα του δεύτερου συμβαλλόμενου να εισέρχεται στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης του πρώτου συμβαλλόμενου για επιθεώρηση που σχετίζεται με τον αποθηκευτικό χώρο που ενοικιάζει και είναι αποθηκευμένα τα αποθέματά του,

(η) όρο ότι η σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ και ο πρώτος συμβαλλόμενος δεσμεύεται ότι τα αποθέματα που ο δεύτερος συμβαλλόμενος διατηρεί καταγράφονται και δηλώνονται ως αποθέματα του δεύτερου συμβαλλόμενου, και εφόσον τα αποθέματα αυτά αφορούν αποθέματα άλλου κράτους μέλους ή ΚΦΔΑ άλλου κράτους μέλους ή οικονομικού φορέα άλλου κράτους μέλους,  περιλαμβάνονται στα αποθέματα του άλλου κράτους μέλους, και

(θ) τους όρους άμεσης παράδοσης των αποθεμάτων στο δεύτερο συμβαλλόμενο, σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής του εφοδιασμού.

(3) Σε περίπτωση που ο ένας συμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, επιπρόσθετα από τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (2), τα προσχέδια συμβάσεων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(α) Τα στοιχεία της αρμόδια αρχής του κράτους μέλους που θα εγκρίνει τη μεταβίβαση,

(β) τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου που διέπει τη σύμβαση, και

(γ) τους τρόπους επίλυσης διαφορών σε σχέση με τη σύμβαση.

(4) Το προσχέδιο σύμβασης που αφορά ενοικίαση αποθεμάτων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία :

(α) Τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων (επωνυμία, τόπος εγκατάστασης και διεύθυνση),

(β) την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης και τη χρονική διάρκειά του,

(γ) το είδος των πετρελαιοειδών, την ποσότητα και τις προδιαγραφές των αποθεμάτων που θα τηρούνται,

(δ) τα ακριβή στοιχεία της τοποθεσίας αποθήκευσης των αποθεμάτων,

(ε) όρο στον οποίο αναφέρεται ρητά ότι οι ποσότητες των αποθεμάτων τηρούνται υπό τη μορφή φυσικού αποθέματος ώστε να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η φυσική προσβασιμότητα και διαθεσιμότητά τους,

(στ) την παρεχόμενη υπηρεσία και την χρέωση της σε ευρώ ανά μετρικό τόνο για κάθε είδος πετρελαιοειδούς που περιλαμβάνει η σύμβαση και ανά μήνα ή έτος,

(ζ) τους όρους πληρωμής για την παρεχόμενη υπηρεσία,

(η) τη δυνατότητα του δεύτερου συμβαλλόμενου να αγοράσει τα αποθέματα σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής στον εφοδιασμό, τη μέθοδο καθορισμού της τιμής αγοράς των εν λόγω αποθεμάτων και τους όρους άμεσης παράδοσής τους από τον πρώτο συμβαλλόμενο στο δεύτερο συμβαλλόμενο,

(θ) τη δυνατότητα του δεύτερου συμβαλλόμενου να εισέρχεται στις εγκαταστάσεις που διατηρούνται τα αποθέματα για επιθεώρηση που σχετίζεται με τα ενοικιαζόμενα αποθέματα, και

(ι) όρο ότι η σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ και ο πρώτος συμβαλλόμενος δεσμεύεται ότι τα αποθέματα που διατηρεί θα καταγράφονται και θα δηλώνονται ως αποθέματα του δεύτερου συμβαλλόμενου και εφόσον αυτά αφορούν αποθέματα άλλου κράτους μέλους ή ΚΦΔΑ άλλου κράτους μέλους ή οικονομικού φορέα άλλου κράτους μέλους,  περιλαμβάνονται στα αποθέματα του άλλου κράτους μέλους.

(5) Σε περίπτωση που ο ένας συμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, επιπρόσθετα από τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (4), τα προσχέδια σύμβασης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(α) Τα στοιχεία της αρμόδια αρχής του κράτους μέλους που θα εγκρίνει τη μεταβίβαση,

(β) τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου που διέπει τη σύμβαση, και

(γ) τους τρόπους επίλυσης διαφορών σε σχέση με τη σύμβαση.

Διαδικασία έγκρισης μεταβίβασης

11Δ.-(1) Προκειμένου να εγκριθεί μια μεταβίβαση, ο ΚΟΔΑΠ ή ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας υποβάλλει στον Υπουργό το προσχέδιο της σύμβασης μεταβίβασης που αναφέρεται στο άρθρο 11Γ, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

(2) Ο Υπουργός, το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών αποφασίζει για την έγκριση ή μη του προσχεδίου της σύμβασης μεταβίβασης.

(3) Ο Υπουργός δύναται, πριν τη λήψη απόφασης να ζητήσει από την Υπηρεσία Ενέργειας, όπως ελέγξει κατά πόσο το προσχέδιο της σύμβασης περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 11Γ, ανάλογα με την περίπτωση, και να του υποβάλει εισήγηση για έγκριση ή απόρριψη της μεταβίβασης.

(4) Εάν κατά τον έλεγχο του προσχεδίου σύμβασης, η Υπηρεσία Ενέργειας διαπιστώσει έλλειψη στοιχείων, η Υπηρεσία Ενέργειας δύναται να υποδείξει γραπτώς τις ελλείψεις και να ζητήσει από τον ΚΟΔΑΠ ή τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει αναθεωρημένη σύμβαση εντός δέκα (10) ημερών· η Υπηρεσία Ενέργειας, αφού ελέγξει το αναθεωρημένο προσχέδιο, εισηγείται στον Υπουργό να εγκρίνει ή να απορρίψει τη μεταβίβαση.

(5) Στην περίπτωση που η μεταβίβαση αφορά τη διατήρηση αποθεμάτων άλλου κράτους μέλους ή ΚΦΔΑ άλλου κράτους μέλους ή οικονομικού φορέα άλλου κράτους μέλους στη Δημοκρατία, ο Υπουργός θέτει όρο, στην έγκρισή του ότι ο ΚΟΔΑΠ ή ο οικονομικός φορέας, οφείλει όπως του υποβάλλει στοιχεία σχετικά με τις μηνιαίες  ποσότητες  των αποθεμάτων που διατηρούνται στη Δημοκρατία για λογαριασμό του άλλου κράτους μέλους ή ΚΦΔΑ άλλου κράτους ή οικονομικού φορέα άλλου κράτους μέλους.

Ισχύς διακρατικών συμφωνιών

11Ε. Κάθε διακρατική συμφωνία που η Δημοκρατία έχει συνάψει με κράτος μέλος για τη διατήρηση αποθεμάτων, παραμένει σε ισχύ, μέχρις ότου τα δύο μέρη να αποφασίσουν από κοινού τον τερματισμό της.

Διατήρηση ειδικών αποθεμάτων

11ΣΤ.–(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού, αποφασίζει κατά πόσο η Δημοκρατία δύναται να δεσμεύεται να διατηρεί ένα ελάχιστο επίπεδο αποθεμάτων πετρελαίου, υπολογιζόμενο βάσει του αριθμού των ημερών της κατανάλωσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και αναθέτει στον ΚΟΔΑΠ τη διατήρησή τους.

(2) Ο Υπουργός καθορίζει, με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, το ύψος των ειδικών αποθεμάτων και τη σύνθεσή τους.

(3) Τα ειδικά αποθέματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) ανήκουν στον ΚΟΔΑΠ και πρέπει να διατηρούνται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(4) Τα ειδικά αποθέματα μπορούν να αποτελούνται μόνον από μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων, οι οποίες καθορίζονται στο Παράρτημα Α, κεφάλαιο 3.4 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1099/2008:

(α) Αιθάνιο∙

(β) υγραέριο (LPG) ∙

(γ) βενζίνη για κινητήρες∙

(δ) βενζίνη αεροπλάνων∙

(ε) καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης (καύσιμο αεριωθούμενων τύπου ναφθας ή  JP4)∙

(στ) καύσιμο αεριωθούμενων τύπου κηροζίνης∙

(ζ) άλλου είδους κηροζίνη∙

(η) πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ ντίζελ (διυλισμένο πετρελαίου εξωτερικής καύσης) ∙

(θ) μαζούτ (υψηλής και χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο)∙

(ι) ελαφρύ πετρέλαιο και βιομηχανικό πετρέλαιο∙

(κ) λιπαντικά∙

(λ) βιτουμένιο (bitumen) ∙

(μ) κεριά παραφίνης∙

(ν)οπτάνθρακας από πετρέλαιο (pet coke).

(5) Ο Υπουργός, κατ’ εφαρμογή της απόφασης που λαμβάνεται δυνάμει του εδαφίου (1), αναγνωρίζει βάσει των κατηγοριών του εδαφίου (4), τα προϊόντα πετρελαίου που αποτελούν ειδικά αποθέματα και διασφαλίζει ότι, για το έτος αναφοράς που καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει το άρθρο 7 και αναφορικά με τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις χρησιμοποιούμενες κατηγορίες, το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο των ποσοτήτων που καταναλώνονται στη Δημοκρατία ισούται τουλάχιστον με το 75% της εσωτερικής κατανάλωσης που υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ.

(6) Για κάθε μία από τις κατηγορίες που επιλέγονται, τα ειδικά αποθέματα που η Δημοκρατία δεσμεύεται να διατηρεί, πρέπει να αντιστοιχούν προς ένα ορισμένο αριθμό ημερών της μέσης ημερήσιας κατανάλωσης που υπολογίζεται με βάση το ισοδύναμό τους σε αργό πετρέλαιο, κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς που ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζει το άρθρο 7.

(7) Τα ισοδύναμα σε αργό πετρέλαιο που αναφέρονται στα εδάφια (5) και (6) υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας με τον συντελεστή 1,2 το ποσό των συνολικών διαπιστούμενων ακαθάριστων εγχώριων διανομών, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Γ, τμήμα 3.2.2.11 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008, για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις χρησιμοποιούμενες ή σχετικές κατηγορίες, τα δε καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό.

(8) Όταν το Υπουργικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει να διατηρεί η Δημοκρατία ειδικά αποθέματα σύμφωνα με το εδάφιο (1), ο Υπουργός διαβιβάζει στην Επιτροπή κοινοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσδιορίζοντας το επίπεδο των ειδικών αποθεμάτων που η Δημοκρατία έχει δεσμευτεί να διατηρεί και τη διάρκεια μιας τέτοιας δέσμευσης, η οποία πρέπει να είναι για τουλάχιστον ένα έτος· το κοινοποιούμενο ελάχιστο επίπεδο πρέπει να εφαρμόζεται εξίσου σε όλες τις κατηγορίες των ειδικών αποθεμάτων που χρησιμοποιούνται στη Δημοκρατία.

(9) Ο ΚΟΔΑΠ διασφαλίζει ότι τα ειδικά αποθέματα  διατηρούνται για ολόκληρη την κοινοποιούμενη περίοδο με την επιφύλαξη του δικαιώματος, να πραγματοποιεί προσωρινές μειώσεις που οφείλονται αποκλειστικά σε εργασίες αντικατάστασης επιμέρους αποθεμάτων.

(10) Ο κατάλογος των κατηγοριών που χρησιμοποιούνται από τη Δημοκρατία, ισχύει για ένα τουλάχιστον έτος και οι τυχόν τροποποιήσεις του ισχύουν μόνο από την πρώτη μέρα ενός ημερολογιακού μήνα.

(11) Σε περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει ότι η Δημοκρατία δεν δεσμεύεται για την πλήρη διάρκεια ενός συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους να διατηρεί τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών ειδικά αποθέματα, ο Υπουργός, με γραπτές οδηγίες προς τον ΚΟΔΑΠ, διασφαλίζει ότι τουλάχιστον το ένα τρίτο της υποχρέωσης για διατήρηση αποθεμάτων, διατηρείται με τη μορφή των προϊόντων που αποτελούνται σύμφωνα με τα εδάφια (4), (5), (6) και (7).

(12) Στην περίπτωση που στη Δημοκρατία διατηρούνται ειδικά αποθέματα μικρότερα των τριάντα (30) ημερών, ο Υπουργός εκπονεί ετήσια έκθεση αναλύοντας τα μέτρα που ο ίδιος λαμβάνει για να διασφαλίζει και να επαληθεύει τη διαθεσιμότητα και τη φυσική προσβασιμότητα των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης της Δημοκρατίας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7Β και  τεκμηριώνει στην ίδια έκθεση, τις διευθετήσεις που έγιναν ώστε να του επιτρέπεται να ελέγχει τη χρήση των αποθεμάτων αυτών σε περίπτωση διαταραχών στην προμήθεια πετρελαίου· η έκθεση αυτή διαβιβάζεται στην Επιτροπή μέχρι το τέλος του πρώτου μήνα του ημερολογιακού έτους στο οποίο αυτή αναφέρεται.

Διαχείριση ειδικών αποθεμάτων

11Ζ.-(1) Ο ΚΟΔΑΠ τηρεί συνεχώς επικαιροποιημένο και λεπτομερή κατάλογο με όλα τα ειδικά αποθέματα που διατηρούνται στην επικράτεια της Δημοκρατίας· ο κατάλογος αυτός περιέχει ειδικά, όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να εντοπίζεται η ακριβής τοποθεσία των συγκεκριμένων αποθεμάτων.

(2) Ο ΚΟΔΑΠ διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου στον Υπουργό, μόλις αυτός καταρτιστεί· όποτε ο κατάλογος επικαιροποιείται ή τροποποιείται, ο ΚΟΔΑΠ διαβιβάζει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, αντίγραφο του επικαιροποιημένου ή τροποποιημένου καταλόγου στον Υπουργό.

(3) Ο Υπουργός διαβιβάζει επίσης στην Επιτροπή αντίγραφο του καταλόγου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία αυτό ζητείται από την Επιτροπή· στο αντίγραφο αυτό, δύνανται να αποκρύπτονται τα ευαίσθητα δεδομένα που αφορούν την τοποθεσία των αποθεμάτων· τέτοια αιτήματα μπορούν να γίνουν έως και πέντε (5) χρόνια μετά την ημερομηνία την οποία αφορούν τα ζητούμενα στοιχεία.

(4) Όταν τα ειδικά αποθέματα συναποθηκεύονται με άλλα αποθέματα πετρελαίου, ο ΚΟΔΑΠ πρέπει να προβαίνει στις απαιτούμενες διευθετήσεις για να αποτρέπεται η μετακίνηση αυτών των συναποθηκευμένων αποθεμάτων, στην έκταση της αναλογίας που αποτελούν ειδικά αποθέματα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του ΚΟΔΑΠ και των αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους στην επικράτεια του οποίου ευρίσκονται τα αποθέματα.

(5) Ο Υπουργός λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να απονέμει άνευ όρων ασυλία σε ό,τι αφορά το σύνολο των ειδικών αποθεμάτων που διατηρούνται ή μεταφέρονται εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως εάν τα αποθέματα αυτά ανήκουν στη Δημοκρατία ή ανήκουν σε άλλα κράτη μέλη.

Στατιστικά δελτία για τα ειδικά αποθέματα

11Η.-(1) Στην περίπτωση που η Δημοκρατία διατηρεί ειδικά αποθέματα, ο ΚΟΔΑΠ καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό, στατιστικό δελτίο ειδικών αποθεμάτων, για κάθε κατηγορία προϊόντος, δηλώνοντας τα ειδικά αποθέματα που υπάρχουν κατά την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα και αναγράφοντας τις ποσότητες και τον αριθμό των ημερών μέσης κατανάλωσης για το έτος αναφοράς που αντιπροσωπεύουν τα αποθέματα αυτά. Εάν ορισμένα από αυτά τα ειδικά αποθέματα διατηρούνται εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας, το στατιστικό δελτίο παρέχει λεπτομέρειες των αποθεμάτων που διατηρούνται στα διάφορα κράτη μέλη και τους αντίστοιχους ΚΦΔΑ ή μέσω αυτών.  Επίσης το στατιστικό δελτίο παρέχει μια λεπτομερή ένδειξη, εάν όλα τα αποθέματα αυτά ανήκουν στη Δημοκρατία ή εάν ανήκουν, πλήρως ή μερικώς, στον ΚΟΔΑΠ.

(2) Ο Υπουργός υποβάλλει το στατιστικό δελτίο ειδικών αποθεμάτων που αναφέρεται στο εδάφιο (1), στην Επιτροπή.

(3) Ο Υπουργός  καταρτίζει και υποβάλλει στην Επιτροπή δελτίο των ειδικών αποθεμάτων που βρίσκονται στην επικράτεια της Δημοκρατίας και ανήκουν σε άλλα κράτη μέλη ή στον ΚΦΔΑ άλλων κρατών μελών, όπως τα ειδικά αυτά αποθέματα καταγράφονται κατά την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, ανά κατηγορία προϊόντων που αναγνωρίζονται σύμφωνα με τα εδάφια (8), (9) και (10) του άρθρου 11ΣΤ· στο δελτίο αυτό, ο Υπουργός αναγράφει επίσης για κάθε περίπτωση, το σχετικό κράτος μέλος ή τον ΚΦΔΑ των άλλων κρατών μελών και τις αντίστοιχες ποσότητες.

(4) Τα στατιστικά δελτία που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (3) υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί εκείνο στον οποίο τα δελτία αφορούν.

(5) Ο Υπουργός διαβιβάζει αντίγραφα των στατιστικών δελτίων, αμέσως μετά από αίτημα της Επιτροπής· τέτοια αιτήματα μπορούν να υποβάλλονται όχι  αργότερα από πέντε (5) έτη μετά την ημερομηνία στην οποία τα ζητούμενα στοιχεία αφορούν.

Δελτίο Εμπορικών Αποθεμάτων

11Θ. Η Στατιστική Υπηρεσία διαβιβάζει στην Επιτροπή, μηνιαίο στατιστικό δελτίο σχετικά με τα επίπεδα των εμπορικών αποθεμάτων που διατηρούνται στην επικράτεια της Δημοκρατίας, σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ενιαίου σημείου εισόδου δεδομένων της Eurostat, εντός των πενήντα πέντε (55) ημερών που έπονται του μήνα στον οποίο αφορά· όταν ετοιμάζεται το δελτίο, η Στατιστική Υπηρεσία πρέπει να διασφαλίζει την προστασία ευαίσθητων δεδομένων και πρέπει να απέχει από αναφορές των ονομάτων των ιδιοκτητών των συγκεκριμένων αποθεμάτων.

Βιοκαύσιμα και πρόσθετα

11Ι.-(1) Κατά τον υπολογισμό των υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων δυνάμει των άρθρων 7 και 11ΣΤ, τα βιοκαύσιμα και τα πρόσθετα  λαμβάνονται υπόψη μόνο όπου έχουν αναμιχθεί με τα σχετικά προϊόντα πετρελαίου.

(2)Κατά τον υπολογισμό των όντως διατηρούμενων επιπέδων αποθεμάτων, τα βιοκαύσιμα και τα πρόσθετα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν αυτά:

(α) έχουν αναμιχθεί με τα σχετικά προϊόντα πετρελαίου, ή

(β) αποθηκεύονται στην επικράτεια της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι ο Υπουργός έχει υιοθετήσει κανόνες που διασφαλίζουν ότι αυτά αναμιγνύονται με τα προϊόντα πετρελαίου που διατηρούνται δυνάμει των απαιτήσεων διατήρησης αποθεμάτων που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και αυτά χρησιμοποιούνται στις μεταφορές.

Ανανέωση αποθεμάτων και ποιότητα προϊόντων

12.-(1) Ο ΚΟΔΑΠ διασφαλίζει ότι όλα τα αποθηκευμένα αποθέματα πετρελαιοειδών, το αργό πετρέλαιο και τα ενδιάμεσα προϊόντα, διατηρούνται σε κατάσταση που να διασφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών που καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις προδιαγραφές των πετρελαιοειδών και καυσίμων

(2) Ο ΚΟΔΑΠ δύναται για τους σκοπούς του εδαφίου (1), να ανανεώνει κατά διαστήματα τα αποθέματά του, διατηρώντας πάντοτε το ελάχιστο επίπεδο διατήρησης των αποθεμάτων αυτών.

(3) Τα μέλη του ΚΟΔΑΠ υποχρεούνται να βοηθούν τον ΚΟΔΑΠ στη διαδικασία της ανανέωσης.

Προσαρμογή της υποχρέωσης διατήρησης αποθεμάτων

13.-(1) Εάν μέχρι την πρώτη ημέρα του επόμενου οικονομικού έτους, αναμένεται αύξηση της υφιστάμενης υποχρέωσης για διατήρηση εθνικών αποθεμάτων πετρελαιοειδών, ο ΚΟΔΑΠ αυξάνει τα αποθέματα πετρελαιοειδών εκ των προτέρων με την αγορά αποθεμάτων πετρελαιοειδών, στο βαθμό που αυτό είναι οικονομικά εύλογο.

(2)(α) Εάν τα αποθέματα πετρελαιοειδών, τα οποία ορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7, υπερβούν κατά 5% την υποχρέωση για διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών, ο ΚΟΔΑΠ δύναται να μειώσει, μέσω πώλησης, τα αποθέματά του αυτά κατά την ποσότητα που υπερβαίνει την υποχρέωση για διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών με βάση τον παρόντα Νόμο.

(β) Πριν από τις πωλήσεις για μείωση των αποθεμάτων πετρελαιοειδών, λαμβάνεται υπόψη η αναμενόμενη αύξηση της υποχρέωσης διατήρησης τέτοιων αποθεμάτων σύμφωνα με τα δεδομένα του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.

Χρήση των προσόδων από πωλήσεις

14.-(1) Το πλεόνασμα από την πώληση αποθεμάτων πετρελαιοειδών, η οποία διεξάγεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 13, χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για την αποπληρωμή χρεών του ΚΟΔΑΠ, που προέκυψαν κατά την εκπλήρωση των σκοπών του.

(2) Σε περίπτωση που οποιαδήποτε δραστηριότητα του ΚΟΔΑΠ καταλήξει σε χρηματικές απώλειες, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αυξήσει τις συνδρομές των μελών του ΚΟΔΑΠ που καθορίζονται με βάση το άρθρο 31, εάν δεν υπάρχει αποθεματικό κεφάλαιο για σκοπούς αποπληρωμής των απωλειών αυτών:

Νοείται ότι, τα ποσά που συλλέγονται από την αύξηση των συνδρομών των μελών του ΚΟΔΑΠ χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για την αποπληρωμή των πιο πάνω χρηματικών απωλειών.

ΜΕΡΟΣ V ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΟΔΑΠ
Καθήκοντα του ΚΟΔΑΠ

15.-(1) Ο ΚΟΔΑΠ τελεί τα καθήκοντά του και εκτελεί όλες τις συναφείς συναλλαγές σύμφωνα με τα Μέρη ΙΙΙ και IV του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα, ο ΚΟΔΑΠ τελεί τα πιο πάνω καθήκοντα του με-

(α) την αγορά αργού πετρελαίου, ενδιάμεσων προϊόντων και πετρελαιοειδών·

(β) την αγορά των απαιτούμενων ποσοτήτων για τη διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών και την σύναψη συμβολαίων για αποθήκευσή τους· και

(γ) τη σύναψη συμφωνιών και συμβολαίων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6, για οικοδόμηση, ενοικίαση ή μίσθωση εγκαταστάσεων για τα αποθέματα πετρελαιοειδών.

Μέλη του ΚΟΔΑΠ

16.-(1) Μέλος του ΚΟΔΑΠ είναι, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο εισάγει από τρίτες χώρες ή παραλαμβάνει από άλλα κράτη μέλη ή παράγει επιτοπίως τα ακόλουθα πετρελαιοειδή:

(α) αργό πετρέλαιο,

(β) προπάνιο,

(γ) βουτάνιο,

(δ) υγραέριο,

(ε) αμόλυβδη βενζίνη κινητήρων,

(στ) αμόλυβδη βενζίνη κινητήρων που περιέχει βιοκαύσιμο,

(ζ) βενζίνη αεροπλάνων,

(η) καύσιμο αεριοπροωθούμενων τύπου βενζίνης,

(θ) καύσιμο αεριοπροωθούμενων τύπου κηροζίνης,

(ι) άλλου είδους κηροζίνη (φωτιστικό πετρέλαιο),

(κ) ντίζελ,(λ)ντίζελ που περιέχει βιοκαύσιμα,

(μ) πετρέλαιο εσωτερικής καύσης,

(ν) μαζούτ,

(ξ) οπτάνθρακα από πετρέλαιο (pet-coke),

(ο) άσφαλτο (bitumen),

τα οποία ακολούθως διατίθενται για εσωτερική κατανάλωση με την καταβολή των ανάλογων δασμών και φορολογικών επιβαρύνσεων ή/και με απαλλαγή από αυτές.

(2) Η ιδιότητα του μέλους του ΚΟΔΑΠ δημιουργεί νομικές σχέσεις μόνο μεταξύ του ΚΟΔΑΠ και έκαστου μέλους του ΚΟΔΑΠ.

(3) Ο ΚΟΔΑΠ τηρεί μητρώο των μελών του.

(4) Η ιδιότητα του μέλους του ΚΟΔΑΠ ξεκινά με την πλήρωση οποιουδήποτε από τα κριτήρια που καθορίζονται στο εδάφιο (1).

(5) Η ιδιότητα του μέλους του ΚΟΔΑΠ τερματίζεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους εάν δεν πληρούνται πλέον τα σχετικά κριτήρια για την ιδιότητα του μέλους, όπως καθορίζονται στο εδάφιο (1).

Όργανα ΚΟΔΑΠ

17.-(1) Τα όργανα του ΚΟΔΑΠ είναι -

(α) Η Γενική Συνέλευση, και

(β) το Διοικητικό Συμβούλιο.

Εσωτερικοί διοικητικοί κανόνες

18.-(1) Η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο δύνανται να εκδίδουν, το κάθε όργανο ξεχωριστά, τους δικούς του εσωτερικούς διοικητικούς κανόνες.

Γενική Συνέλευση

19.-(1) Η Γενική Συνέλευση συνίσταται από όλα τα μέλη του ΚΟΔΑΠ. Τα μέλη του ΚΟΔΑΠ ειδοποιούνται γραπτώς μέσω ειδοποίησης από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστο τρεις εβδομάδες πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται για τη Γενική Συνέλευση. Τέτοια ανακοίνωση περιέχει την ημερήσια διάταξη για τη Γενική Συνέλευση και δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες.

(2) Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει τις αποφάσεις της ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών του ΚΟΔΑΠ.

(3)(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει την ημερομηνία σύγκλησης και συγκαλεί την τακτική Γενική Συνέλευση το αργότερο μέχρι την 30ή  Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΔΑΠ συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του ΚΟΔΑΠ, εάν:

(i) Ζητηθεί γραπτώς από τρία μέλη του ΚΟΔΑΠ ή

(ii) το ίδιο με απόφασή του κρίνει απαραίτητη τέτοια σύγκληση.

(4) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος, ενεργεί ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης· σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, τα παρόντα μέλη ορίζουν ένα πρόσωπο για να ενεργήσει ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης.

(5) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που της ανατίθεται με βάση τον παρόντα Νόμο και ειδικότερα αποφασίζει για-

(α) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 21· και

(β) το διορισμό εγκεκριμένων ελεγκτών σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 30·

(γ) την έγκριση των ελεγμένων λογαριασμών του ΚΟΔΑΠ σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 30.

(6)(α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των ψήφων των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο, ή αν εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γενικός Διευθυντής, διαβιβάζει οποιεσδήποτε αποφάσεις της Γενικής. Συνέλευσης στον Υπουργό.

(7)(α) Τηρούνται πρακτικά σε σχέση με τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

(β) Κάθε μέλος της Γενικής Συνέλευσης και το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνουν αντίγραφο τέτοιων πρακτικών.

(8) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να δίδει πληροφορίες αναφορικά με θέματα που αφορούν τον ΚΟΔΑΠ, μετά από αίτηση οποιουδήποτε μέλους της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον οι πληροφορίες αυτές κρίνονται απαραίτητες για τη διαμόρφωση κατάλληλης κρίσης σε σχέση με θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Δικαιώματα ψήφου

20.-(1) Κάθε μέλος έχει αριθμό ψήφων στη Γενική Συνέλευση, που αντιστοιχεί στο ποσό των ετήσιων συνδρομών των μελών του ΚΟΔΑΠ που καταβάλλονται στον ΚΟΔΑΠ με βάση το άρθρο 31, με ελάχιστο αριθμό μια ψήφο.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής υποβάλλει εισήγηση, για αναθεώρηση του αριθμού των ψήφων, σε σχέση με τις συνδρομές των μελών του ΚΟΔΑΠ που καταβάλλονται από κάθε μέλος πριν τη Γενική Συνέλευση, η οποία τυγχάνει της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει με Κανονισμούς τις λεπτομέρειες των δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το εδάφιο (1).

Διοικητικό Συμβούλιο

21.-(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα φυσικά πρόσωπα το κάθε ένα από τα οποία έχει μία ψήφο, τα οποία διορίζονται ως ακολούθως-

(α) Τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέλη του ΚΟΔΑΠ ή εκπρόσωποι των μελών του ΚΟΔΑΠ και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση· η θητεία των εν λόγω μελών είναι τριετής:

Νοείται ότι, ένα μέλος του ΚΟΔΑΠ δεν δύναται να κατέχει πέραν της μιας θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο·

(β) έξι μέλη που διορίζονται από Υπουργικό Συμβούλιο για τριετή θητεία:

(i) ένα ανεξάρτητο άτομο που θα είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΔΑΠ·

(ii) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο οποίος θα είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΔΑΠ·

(iii) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών·

(iv) εκπρόσωπο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων

(ν) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών και

(vi) εκπρόσωπο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής δύναται να παρευρίσκεται σε κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου:

Νοείται ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι ο Γενικός Διευθυντής δεν θα παρευρίσκεται σε μέρος ή στο σύνολο εργασιών συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία εγείρονται προσωπικά ή υπηρεσιακά θέματα, σε σχέση με τα οποία έχει προσωπικό ή άμεσο συμφέρον.

(3) Η θητεία των εκλελεγμένων και διορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία το μέλος αυτό έχει εκλεγεί ή διοριστεί σύμφωνα με το εδάφιο (1).

(4) (α) Η θητεία του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στο τέλος της τρίτης συνεχιζόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

(β) Σε περίπτωση που ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί ή κενωθεί η θέση του για οποιοδήποτε άλλο λόγο πριν το τέλος της θητείας του, ένα νέο μέλος διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το Υπουργικό Συμβούλιο ανάλογα με την περίπτωση, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που παραιτήθηκε.

(γ) Αν η θέση που κενώθηκε αφορά εκλελεγμένο μέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει ως νέο μέλος τον πρώτο επιλαχόντα κατά τις αμέσως προηγούμενες εκλογές ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση.

(δ) Η χηρεία θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο ή ελάττωμα σε σχέση με το διορισμό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν επιφέρει ακυρότητα των πράξεων ή διεργασιών του Διοικητικού  Συμβουλίου, εφόσον ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι λιγότερος από πέντε.

(5)(α) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του.

(β) Καθ’ όσον αφορά θέματα-

(i) διασφάλισης των αποθεμάτων πετρελαιοειδών·

(ii) σχεδίων υπηρεσίας όλων των μελών του προσωπικού του Γραφείου του Γενικού Διευθυντή του ΚΟΔΑΠ·

(iii) διορισμού του Γενικού Διευθυντή· και

(iv) έγκρισης του προϋπολογισμού του ΚΟΔΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 29,

απαιτούνται τουλάχιστο πέντε ψήφοι υπέρ της απόφασης.

(γ) Σε περίπτωση ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίας έχει την νικώσαν ψήφον.

(δ) Γραπτή απόφαση υπογραμμένη από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δικαιούνται εκάστοτε να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για συνέδρια του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι εξίσου έγκυρη και δεσμευτική ως εάν να είχε ληφθεί σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε συγκληθεί και συγκροτηθεί κανονικά.

(6)(α) Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος.

(γ) Σε περίπτωση που απουσιάζει τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Αντιπρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ένα πρόσωπο για να προεδρεύει της συνεδρίας.

(δ) Κατά τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία υπογράφονται από τον εκάστοτε προεδρεύοντα της συνεδρίας.

(ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να διορίζει τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθώντας τις νενομισμένες διαδικασίες.

(7) Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται-

(α) με πρωτοβουλία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου· ή

(β) μετά από αίτηση δύο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου· ή

(γ) μετά από αίτηση του Γενικού Διευθυντή.

(8)(α) Η σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με αποστολή της ημερήσιας διάταξης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το Γενικό Διευθυντή από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ορίζονται από τον Πρόεδρο. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εγγράψει θέμα, το οποίο επιθυμεί να τεθεί προς συζήτηση ειδοποιώντας γραπτώς τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη συνεδρία, στην οποία το θέμα αυτό θα συζητηθεί.

(9) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να ασκεί τα καθήκοντά του αμερόληπτα και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΟΔΑΠ.

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

22. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους αποζημίωση που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

23.-(1)  Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες και καθήκοντα -

(α) Καθορίζει την πολιτική του ΚΟΔΑΠ μέσα στα πλαίσια του παρόντος Νόμου και των αναγκών της αγοράς·

(β) συμβουλεύει τον Υπουργό για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον ΚΟΔΑΠ·

(γ) καταρτίζει το σχέδιο υπηρεσίας του Γενικού Διευθυντή και όλων των μελών του προσωπικού του Γραφείου του Γενικού Διευθυντή·

(δ) καταρτίζει και υποβάλλει δια του Υπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο για τελική έγκριση Κανονισμούς σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη θέση του Γενικού Διευθυντή και τις θέσεις του προσωπικού του Γραφείου του Γενικού Διευθυντή, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σχεδίων υπηρεσίας, κανονισμών διορισμού, προαγωγής, αφυπηρέτησης, ανάκλησης, πειθαρχικών ή/και άλλων λειτουργικών και οργανωτικών θεμάτων:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να χαρακτηρίσει τη θέση του Γενικού. Διευθυντή ή/και άλλη θέση στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων της Δημοκρατίας,

(ε) ασκεί οποιοδήποτε άλλο καθήκον ανατίθεται σ' αυτό σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο·

(στ) διορίζει και παύει το Γενικό Διευθυντή σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 27 και το προσωπικό του Γραφείου του Γενικού Διευθυντή:

(ζ) εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον υποβάλλει στον Υπουργό για τελική έγκριση·

(η) εγκρίνει τα έξοδα τα οποία υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό ή δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν·

(θ) υποδεικνύει πρόσωπα που δυνατόν να διοριστούν ως ελεγκτές σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 30-

(ι) καθορίζει τις συνδρομές των μελών του ΚΟΔΑΠ σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 31·

(ια) λαμβάνει αποφάσεις, αναφορικά με τη διατήρηση αποθεμάτων και την περαιτέρω ανάπτυξη του ΚΟΔΑΠ·

(ιβ) λαμβάνει αποφάσεις για την εφαρμογή των αποφάσεων του Υπουργού, σε περίπτωση σοβαρής  διαταραχής του εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου στη Δημοκρατία ή σε περίπτωση ισχύουσας διεθνούς απόφασης για διάθεση αποθεμάτων που επηρεάζει τη Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 34Α·

(ιγ) αποφασίζει για την συνομολόγηση συμβολαίων από τον ΚΟΔΑΠ καθώς και για οποιαδήποτε θέματα αφορούν τα συμβόλαια, περιλαμβανομένης της διαδικασίας επιλογής προμηθευτών, των όρων προσφορών και της προκήρυξης των προσφορών όπου θα ακολουθείται η διαδικασία των προσφορών.

(ιδ) διαπραγματεύεται την σύναψη δανείων και συνάπτει δάνεια με την έγκριση του Υπουργού σύμφωνα με το εδάφιο (8) του άρθρου 29·

(ιε) εγκρίνει το οργανόγραμμα, τη στελέχωση και τα ωφελήματα του προσωπικού του ΚΟΔΑΠ·

(ιστ) αποφασίζει για τη σύναψη συμβολαίων για αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών

(ιζ) αποφασίζει για τη σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συναλλαγών του ΚΟΔΑΠ όπως ήθελε οριστεί σε εσωτερικούς διοικητικούς κανόνες του Διοικητικού Συμβουλίου,

(ιη) δύναται να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Γενικό Διευθυντή να εκτελεί . οποιαδήποτε απόφαση που λαμβάνει και να εκπροσωπεί τον ΚΟΔΑΠ σε οποιαδήποτε αρχή και υπογράφει εκ μέρους του ΚΟΔΑΠ οποιοδήποτε συμβόλαιο ή συμφωνία.

(ιθ) συγκαλεί την τακτική και οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (3) του άρθρου 19·

(κ) κοινοποιεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στον Υπουργό·

(κα) αποφασίζει για την επιβολή διοικητικού προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 40·

(κβ) αποφασίζει για όλα τα θέματα αναφορικά με τον ΚΟΔΑΠ που δεν έχουν ανατεθεί σε οποιοδήποτε άλλο όργανο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο

(κγ) εποπτεύει τις δραστηριότητες του ΚΟΔΑΠ.

(2) Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να-

(α) Ζητεί από το Γενικό Διευθυντή την ετοιμασία εκθέσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία του ΚΟΔΑΠ·

(β) ελέγχει τα διάφορα έγγραφα, συναλλαγές και πράξεις ή ενέργειες του Γενικού Διευθυντή και των μελών του προσωπικού του ΚΟΔΑΠ·

(γ) δίνει οδηγίες στο Γενικό Διευθυντή αναφορικά με την άσκηση των καθηκόντων του·

(δ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Γενικό Διευθυντή να εκτελεί οποιαδήποτε απόφαση την οποία λαμβάνει και να εκπροσωπεί τον ΚΟΔΑΠ σε οποιαδήποτε αρχή και υπογράφει εκ μέρους του ΚΟΔΑΠ οποιοδήποτε συμβόλαιο ή συμφωνία.

(3)(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τη διερεύνηση ή μελέτη θέματος ή θεμάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Τα αποτελέσματα της διερεύνησης και η μελέτη τίθενται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου για λήψη απόφασης.

(4) Ο Πρόεδρος αποφασίζει επί επειγόντων θεμάτων στη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορείται για τέτοια απόφαση όχι αργότερα από την ημερομηνία της επόμενης συνεδρίας.

Διορισμός του Γενικού Διευθυντή του ΚΟΔΑΠ

24.-(1) Ο διορισμός του Γενικού Διευθυντή του ΚΟΔΑΠ γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται και διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση διαδικασία που καθορίζεται σε Κανονισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 23.

Αρμοδιότητες και καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή

25. Ο Γενικός Διευθυντής έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες και καθήκοντα-

(α) Προετοιμάζει με βάση τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (3) του άρθρου 19·

(β) ετοιμάζει και υποβάλλει οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται για την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λήψη σχετικών αποφάσεων·

(γ) διευθύνει τις εργασίες του Γραφείου του Γενικού Διευθυντή, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου και·

(δ) εκτελεί οποιεσδήποτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ανατεθούν και αναλαμβάνει την εκτέλεση· ή διεκπεραίωση οποιωνδήποτε θεμάτων για τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο τον εξουσιοδοτήσει να ενεργήσει, ετοιμάσει, εκτελέσει, αποφασίσει ή διεκπεραιώσει.

(ε) εκτελεί οποιαδήποτε καθήκοντα του ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα πλαίσια του παρόντος Νόμου και του Σχεδίου Υπηρεσίας του.

(στ) καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΚΟΔΑΠ και τον υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.

(ζ) υποβάλλει εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με το οργανόγραμμα, τη στελέχωση και τα ωφελήματα του προσωπικού του ΚΟΔΑΠ·

(η) υποβάλλει εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με . το ύψος των συνδρομών των μελών του ΚΟΔΑΠ σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 31·

(θ) καταρτίζει τα σχέδια και τα προγράμματα δράσης του ΚΟΔΑΠ και τα υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.

(ι) αντιπροσωπεύει τον ΚΟΔΑΠ σε δικαστικά και εξωδικαστικά ζητήματα.

(ια) εκτελεί όλα τα καθήκοντα που του ανατίθενται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

Όροι εργοδότησης και ωφελήματα του Γενικού Διευθυντή

26.-(1) Ο διοριζόμενος Γενικός Διευθυντής υπογράφει με το Διοικητικό Συμβούλιο συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, το οποίο μπορεί να ανανεώνεται ένα χρόνο πριν από τη λήξη του. Πρόσωπο διοριζόμενο ως Γενικός Διευθυντής δεν πρέπει να υπερβαίνει, κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους του διορισμού του το 63 έτος της ηλικίας.

(2) Οι όροι εργοδότησης, ο τρόπος ανανέωσης του συμβολαίου του, τα ωφελήματα αφυπηρέτησης και τα άλλα ωφελήματα του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο

(3) Σε περίπτωση που παυθεί ή παραιτηθεί ο Γενικός Διευθυντής με βάση το άρθρο 27, μέχρις ότου γίνει ο νέος διορισμός Γενικού Διευθυντή, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από το προσωπικό του Γραφείου του Γενικού Διευθυντή, το κατά την κρίση του καταλληλότερο πρόσωπο για την προσωρινή άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή:

Νοείται ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή το συντομότερο δυνατό.

Παύση του Γενικού Διευθυντή

27.-(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παύσει το Γενικό Διευθυντή πριν τη λήξη της θητείας του για τους πιο κάτω λόγους-

(α) σε περίπτωση που ο Γενικός Διευθυντής διαπράττει οποιαδήποτε σοβαρή παραβίαση ή επαναλαμβανόμενη παραβίαση των υποχρεώσεων του, που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο και τους εκδιδόμενους με βάση αυτόν Κανονισμούς και Διατάγματα·

(β) σε περίπτωση που ο Γενικός Διευθυντής παραβιάσει την υποχρέωση του προς εχεμύθεια σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τους εκδιδόμενους με βάση αυτόν Κανονισμούς·

(γ) σε περίπτωση που ο Γενικός Διευθυντής κηρυχθεί σε πτώχευση με βάση δικαστική απόφαση·

(δ) σε περίπτωση που ο Γενικός Διευθυντής καταδικαστεί για ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή στρέφεται κατά των δημοσίων ηθών· και

(ε) για οποιουσδήποτε από τους λόγους που προνοούνται στο άρθρο 5 των περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμων του 1967 μέχρι (Αρ.3) του 2002.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής δύναται να υποβάλει παραίτηση πριν τη λήξη του συμβολαίου του δίνοντας έγκαιρη γραπτή ειδοποίηση, όπως ήθελε καθοριστεί στο συμβόλαιο του.

Γραφείο του Γενικού Διευθυντή

28.-(1) Για σκοπούς άσκησης των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Γενικού Διευθυντή καθιδρύεται το Γραφείο του Γενικού Διευθυντή.

(2) Το Γραφείο του Γενικού Διευθυντή στελεχώνεται με κατάλληλο προσωπικό με βάση σχέδια υπηρεσίας και διαδικασίες που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε Κανονισμούς με βάση την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 23:

Νοείται ότι, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να ανήκουν στο προσωπικό του Γραφείου του Γενικού Διευθυντή.

(3) Το προσωπικό του Γραφείου του Γενικού Διευθυντή ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές και τις οδηγίες του Γενικού Διευθυντή.

(4) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συμβληθεί με τέτοιους εμπειρογνώμονες ή συμβούλους, ως ήθελε κρίνει αναγκαίο, για να συμβάλουν στην άσκηση των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών του ΚΟΔΑΠ· οποιεσδήποτε αμοιβές οφειλόμενες σε εμπειρογνώμονα ή σύμβουλο με τον οποίο θα συμβληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, θα αποτελούν μέρος των δαπανών του ΚΟΔΑΠ:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, εφαρμόζεται ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Προϋπολογισμός του ΚΟΔΑΠ

29.-(1) Ο Γενικός Διευθυντής καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΚΟΔΑΠ και τον υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

(2) Ο προϋπολογισμός του ΚΟΔΑΠ καταρτίζεται με βάση τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές αρχές χρηματοδότησης και υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση, το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουνίου κάθε έτους.

(3) Ο προϋπολογισμός περιέχει-

(α) επαρκή πρόβλεψη των δαπανών για την απόκτηση ελάχιστων αποθεμάτων σε περίπτωση αυξημένων υποχρεώσεων· και

(β) όλα τα προβλεπτά έσοδα και δαπάνες του ΚΟΔΑΠ για το επερχόμενο οικονομικό έτος, κατανεμημένες με βάση τους οικονομικούς υπολογισμούς για τον κάθε σκοπό που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του προϋπολογισμού· τα έξοδα και τα έσοδα εξισορρο-πούνται στο πρόγραμμα του προϋπολογισμού.

(4) Ο προϋπολογισμός εκπονείται με ένα οικονομικό και χρηματοπιστωτικό τρόπο.

(5) Συμπληρωματικός προϋπολογισμός δύναται να καταρτιστεί σύμφωνα με τις αρχές του εδαφίου (2), εάν τούτο κριθεί απαραίτητο.

(6) Ο ΚΟΔΑΠ, για την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του, χρησιμοποιεί όλες τις πληροφορίες που έχει στη διάθεση του, ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η αναπλήρωση του όγκου των ελάχιστων αποθεμάτων που οφείλει να διατηρεί συνεχώς και το κόστος, το οποίο απορρέει από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο.

(7) Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

(8) Με σκοπό να βοηθηθεί ο ΚΟΔΑΠ να διεξάγει τις λειτουργίες του βάσει του Νόμου αυτού, ο ΚΟΔΑΠ δύναται, με τη συγκατάθεση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Υπουργού Οικονομικών, να συνάπτει τραπεζικά δάνεια με τέτοιο τρόπο και με τέτοιους όρους, όπως οι πιο πάνω Υπουργοί ήθελον θεωρήσει αναγκαίους.

(9) Οποιοδήποτε πλεόνασμα εσόδων πέραν από τις δαπάνες κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους χρησιμοποιείται από τον ΚΟΔΑΠ για την αντιμετώπιση μελλοντικών δαπανών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του ΚΟΔΑΠ και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΔΑΠ μετά από έγκριση του Υπουργού.

(10) Όλα τα χρήματα του ΚΟΔΑΠ που δεν απαιτούνται αμέσως για κάλυψη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων ή την εκτέλεση των εργασιών του ΚΟΔΑΠ, δύνανται να επενδυθούν σε τέτοια χρεώγραφα τα οποία δυνατό να εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η επένδυση γίνεται μετά από έγκριση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Υπουργού Οικονομικών.

Τήρηση λογιστικών βιβλίων και έλεγχος

30.-(1) Ο Γενικός Διευθυντής παραδίδει για έλεγχο τα λογιστικά βιβλία, τα οποία τηρούνται στο γραφείο του, όχι αργότερα από τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, αναφορικά με το ενεργητικό και παθητικό του ΚΟΔΑΠ και τις μεταβολές τους, όπως αυτές καταγράφονται κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

(2)(α) Οι ετήσιοι λογαριασμοί του ΚΟΔΑΠ ελέγχονται από εγκεκριμένους ελεγκτές, σύμφωνα με το άρθρο 155 του περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(β) Οι εγκεκριμένοι ελεγκτές που αναφέρονται στην παράγραφο (α) υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

(γ) Η έκθεση των εγκεκριμένων ελεγκτών και οι ελεγμένοι λογαριασμοί υποβάλλονται στο Γενικό Ελεγκτή ο οποίος δύναται να διεξάγει ο ίδιος έλεγχο, εφόσον το κρίνει σκόπιμο.

(3) Η έκθεση των εγκεκριμένων ελεγκτών και οι ελεγμένοι λογαριασμοί υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση μαζί με τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(4) Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους ελεγμένους λογαριασμούς.

Συνδρομές μελών του ΚΟΔΑΠ

31.-(1) Τα αποθέματα πετρελαιοειδών τα οποία δημιουργεί, διατηρεί και διαχειρίζεται ο ΚΟΔΑΠ καθώς και όλα τα έξοδα που προκύπτουν από τη λειτουργία του ΚΟΔΑΠ χρηματοδοτούνται από τα μέλη του ΚΟΔΑΠ με συνδρομές.

(2) Ο τρόπος υπολογισμού της συνδρομής των μελών του ΚΟΔΑΠ καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 45(2)(α).

(3)(α) Η συνδρομή που καταβάλλεται από τα μέλη του ΚΟΔΑΠ δύναται να διαφέρει για κάθε πετρελαιοειδές και προσδιορίζεται με βάση το προβλεπόμενο κόστος του ΚΟΔΑΠ.

(β) Η συνδρομή που καταβάλλεται από τα μέλη του ΚΟΔΑΠ σύμφωνα με την παράγραφο (α), καταβάλλεται για τις κατηγορίες πετρελαιοειδών που καθορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 16.

(3Α) Σε περίπτωση που τα επίπεδα των διατηρούμενων αποθεμάτων υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο (β) του Παραρτήματος ΙΙΙ, η συνδρομή που επιβάλλεται για τα πετρελαιοειδή για τα οποία ο ΚΟΔΑΠ δεν διατηρεί αποθέματα, είναι πάντοτε η χαμηλότερη σε ύψος συνδρομή.

(4) Το συνολικό ποσό των συνδρομών των µελών του ΚΟΔΑΠ και το ύψος των συνδρομών αυτών σε ευρώ ανά χιλιόγραμμο ή ανά λίτρο εισαχθέντος ή παραληφθέντος ή παραχθέντος πετρελαιοειδούς για τις κατηγορίες πετρελαιοειδών που εισάγονται ή παραλαμβάνονται ή παράγονται από τα µέλη του ΚΟΔΑΠ, καθορίζεται πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, µε βάση τα προβλεπόμενα έξοδα για χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ΚΟΔΑΠ, µε βάση τον παρόντα Νόµο.

(5) Ο Υπουργός εκδίδει Διάταγμα στο οποίο καθορίζεται η μονάδα μέτρησης (χιλιόγραμμο ή λίτρο) για κάθε κατηγορία εισαχθέντος ή παραληφθέντος ή παραχθέντος πετρελαιοειδούς, για σκοπούς υπολογισμού της συνδρομής.

(6) Το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση του Γενικού Διευθυντή καθορίζει το ύψος της συνδρομής ανά χιλιόγραμμο ή ανά λίτρο για κάθε κατηγορία πετρελαιοειδούς· το ύψος αυτό είναι ομοιόμορφο για όλα τα μέλη του ΚΟΔΑΠ.

(7) Το ύψος της συνδρομής που καθορίζεται με τον πιο πάνω τρόπο υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό. Σε περίπτωση που ο Υπουργός δεν εγκρίνει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την αναπέμπει με τις εισηγήσεις του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο επανεξετάζει το ύψος της συνδρομής και υποβάλλει εκ νέου εισήγηση στον Υπουργό. Ο Υπουργός δίδει την τελική έγκριση του ύψους της συνδρομής προβαίνοντας στις κατά τη κρίση του απαραίτητες αλλαγές στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(8) Το ύψος των συνδρομών των μελών του ΚΟΔΑΠ υπολογίζεται με καταμερισμό των αναμενόμενων εξόδων, που καταβάλλονται από τις συνδρομές των μελών του ΚΟΔΑΠ στο αναμενόμενο επίπεδο της υποχρέωσης για διατήρηση αποθεμάτων του ΚΟΔΑΠ, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7.

(9) Η συνδρομή των μελών του ΚΟΔΑΠ, η οποία καθορίζεται με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα, δύναται να τύχει μιας αναπροσαρμογής κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους ανάλογα με την αύξηση του κόστους, εάν η κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του ΚΟΔΑΠ για την άσκηση των δραστηριοτήτων του με βάση τον παρόντα Νόμο το απαιτεί. Για την αναπροσαρμογή αυτή τηρείται η διαδικασία που καθορίζεται στο εδάφιο (7).

(10) Το καθοριζόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα ύψος της συνδρομής των μελών του ΚΟΔΑΠ δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(11) Τα μέλη του ΚΟΔΑΠ δύνανται να κατανέμουν το κόστος της συνδρομής τους στην τελική τιμή πώλησης της κάθε κατηγορίας προϊόντων.

Εξακρίβωση ύψους συνδρομής, ημερομηνία αποπληρωμής, και είσπραξη συνδρομών μελών

32.-(1) Κάθε μέλος του ΚΟΔΑΠ εξακριβώνει το ύψος της συνδρομής του με βάση το δημοσιευμένο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθοριζόμενο ύψος συνδρομής των μελών του ΚΟΔΑΠ και με βάση τα υπ' αυτού εισαχθέντα ή παραληφθέντα ή παραχθέντα από το μέλος αυτό πετρελαιοειδή.

(2) Οι συνδρομές καταβάλλονται από τα μέλη του ΚΟΔΑΠ κάθε μήνα και συγκεκριμένα την τελευταία μέρα του δεύτερου επόμενου μήνα, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδοποίηση σ' αυτά από τον ΚΟΔΑΠ.

(3) Ο ΚΟΔΑΠ δύναται με αστική διαδικασία να διεκδικεί την αποπληρωμή καθυστερημένων συνδρομών των μελών του.

(4) Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της συνδρομής από οποιοδήποτε μέλος του ΚΟΔΑΠ, τόκος υπερημερίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5), καθίσταται απαιτητός από την ημέρα, που ακολουθεί την ημερομηνία πληρωμής.

(5) Το ύψος των τόκων υπερημερίας, τους οποίους υποχρεούται να καταβάλει το μέλος του ΚΟΔΑΠ, σύμφωνα με το εδάφιο (4), ισούται με το δημόσιο επιτόκιο υπερημερίας που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί του Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(6) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής της συνδρομής μέλους στον ΚΟΔΑΠ, ο ΚΟΔΑΠ υποβάλλει έκθεση στον Υπουργό.

ΜΕΡΟΣ VI ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Εποπτεία

33.-(1) Ο ΚΟΔΑΠ βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργού.

(2) Ο Υπουργός με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τον ΚΟΔΑΠ, αναφορικά με την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του ΚΟΔΑΠ.

(3) Ο Υπουργός δύναται να διερευνά οποιαδήποτε δραστηριότητα του ΚΟΔΑΠ κατά οποιοδήποτε χρόνο και με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δύναται να διορίσει πρόσωπο ή πρόσωπα ως Εντεταλμένους Επιθεωρητές για σκοπούς επιθεώρησης και ελέγχου της εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

(4) Οι Εντεταλμένοι Επιθεωρητές δύνανται να διεξάγουν επί τόπου επιθεωρήσεις και ελέγχους και να ζητούν από τα όργανα του ΚΟΔΑΠ προφορικές ή γραπτές εκθέσεις, φακέλους ή άλλα έγγραφα ή να τα επιθεωρούν στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(5) Οι αποφάσεις και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου διαβιβάζονται στον Υπουργό εντός τριών (3) εβδομάδων μετά τη λήψη αποφάσεων από τα πιο πάνω όργανα του ΚΟΔΑΠ.

(6) Σε περίπτωση που όργανο του ΚΟΔΑΠ παραλείψει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός έχει την εξουσία να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις που να διασφαλίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του ΚΟΔΑΠ, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

(7) Σε περίπτωση που όργανο του ΚΟΔΑΠ παραβιάσει ή παραλείψει να εκτελέσει οποιαδήποτε υποχρέωσή του και ως εκ τούτου η εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στον ΚΟΔΑΠ, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, τίθεται σε κίνδυνο, ο Υπουργός, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να διορίσει πρόσωπο προς εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του πιο πάνω οργάνου και του Προέδρου του στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του ΚΟΔΑΠ.

(8)(α) Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από λιγότερο αριθμό μελών από τον ελάχιστο αριθμό μελών που προνοούνται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 21 και για τους σκοπούς των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (5) του άρθρου 21, ο Υπουργός καθορίζει προθεσμία για τη νόμιμη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Σε περίπτωση που εντός της πιο πάνω προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο (α) δεν επιτευχθεί η νόμιμη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Υπουργός δύναται με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να διορίζει πρόσωπα για την εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των ελλειπόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Σε  περίπτωση  που για οποιοδήποτε λόγο η τακτική Γενική Συνέλευση δεν πραγ-ματοποιηθεί ως ορίζεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 19, ο Υπουργός με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών, καθώς και την ημερήσια διάταξη αυτής.

ΜΕΡΟΣ VII ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Επισκοπήσεις ετοιμότητας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και διατήρησης αποθεμάτων

34.-(1) Ο Υπουργός δύναται να εξουσιοδοτήσει γραπτώς, λειτουργούς της Υπηρεσίας Ενέργειας, οι οποίοι δύνανται να συνοδεύουν τους εκπροσώπους της Επιτροπής και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους άλλων κρατών μελών οι οποίοι έλαβαν σχετική έγκριση συμμετοχής στην επισκόπηση, από τη Συντονιστική Ομάδα για το πετρέλαιο και τα προϊόντα πετρελαίου η οποία ορίζεται στο άρθρο 17 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ, οι οποίοι διενεργούν επισκόπηση, για να εξακριβώσουν την ετοιμότητα της Δημοκρατίας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και των σχετικών διατηρούμενων αποθεμάτων.

(2) Ο Υπουργός θέτει τα ευαίσθητα δεδομένα σχετικά με την τοποθεσία των αποθεμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 7Γ και 11ΣΤ στη διάθεση των υπαλλήλων της Επιτροπής ή των εξουσιοδοτημένων φορέων, εντός μίας (1) εβδομάδας από την ανακοίνωση της επισκόπησης, σε περίπτωση που αυτά δεν έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή.

(3) Ο Υπουργός διασφαλίζει, με γραπτές οδηγίες του, ότι ο ΚΟΔΑΠ και οι οικονομικοί φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση και τη διαχείριση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων, συμφωνούν για τις επιθεωρήσεις και παρέχουν βοήθεια στα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα από την Επιτροπή για τη διενέργεια αυτών των επισκοπήσεων· ο Υπουργός πρέπει, συγκεκριμένα, να διασφαλίζει ότι στα πρόσωπα αυτά παρέχεται το δικαίωμα να συμβουλεύονται όλα τα έγγραφα και μητρώα που αφορούν τα αποθέματα και να έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλους τους χώρους στους οποίους διατηρούνται αποθέματα και σε όλα τα σχετικά έγγραφα.

(4) Ο Υπουργός διασφαλίζει, με γραπτές οδηγίες του, ότι  ο λειτουργός της Υπηρεσίας Ενέργειας,  ο οποίος δύναται να συμμετέχει μετά από σχετική έγκριση της Συντονιστικής Ομάδας για το πετρέλαιο και τα προϊόντα πετρελαίου η οποία ορίζεται στο άρθρο 17 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ, σε επισκόπηση ετοιμότητας σε άλλο κράτος μέλος μαζί με εκπροσώπους της Επιτροπής, δεν αποκαλύπτει οποιεσδήποτε πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί ή ανταλλαχθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο, και οι οποίες   λόγω της φύσης τους, καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο, όπως η ταυτότητα των ιδιοκτητών των αποθεμάτων· οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που βρίσκονται ή προκύπτουν κατά τη διάρκεια αυτών των επισκοπήσεων, δεν μπορούν να συλλέγονται ούτε να λαμβάνονται υπόψη, και εάν συλλεχθούν τυχαία, πρέπει να  καταστρέφονται αμέσως.

(5) Ο Υπουργός ορίζει με γραπτές οδηγίες του, λειτουργούς της Υπηρεσίας Ενέργειας ως υπεύθυνους για να διασφαλίζουν ότι όλα τα στοιχεία, δεδομένα, δελτία και έγγραφα που αφορούν τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης και τα ειδικά αποθέματα τηρούνται για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

34Α. Σε περίπτωση σοβαρής  διαταραχής του εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου στη Δημοκρατία ή σε περίπτωση ισχύουσας διεθνούς απόφασης για διάθεση αποθεμάτων που επηρεάζει τη Δημοκρατία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί Πετρελαϊκών Κρίσεων (Έκτακτες Εξουσίες) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

ΜΕΡΟΣ VIII ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
Υποχρέωση αναφοράς των μελών του ΚΟΔΑΠ

35.-(1) Τα μέλη του ΚΟΔΑΠ παρέχουν στον ΚΟΔΑΠ όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον υπολογισμό των συνδρομών των μελών του ΚΟΔΑΠ και για τον καθορισμό του ύψους της υποχρέωσης διατήρησης αποθεμάτων για κάθε ημερολογιακό μήνα. Τα μέλη του ΚΟΔΑΠ υποβάλλουν έκθεση στον ΚΟΔΑΠ μέχρι το τέλος κάθε επόμενου μήνα. Οι σχετικές λεπτομέρειες ρυθμίζονται από Κανονισμούς που καθορίζουν τις συνδρομές των μελών του ΚΟΔΑΠ και τις υποχρεώσεις αναφοράς του ΚΟΔΑΠ και των μελών του ΚΟΔΑΠ.

(2) Σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρή υπόνοια, ότι πρόσωπο το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 16 δεν είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο των μελών του ΚΟΔΑΠ σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 16, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να παρέχει στον ΚΟΔΑΠ πληροφορίες που είναι σχετικές για την διερεύνηση της συγκεκριμένης περίπτωσης.

(3) Λειτουργοί του ΚΟΔΑΠ εξουσιοδοτημένοι από το Γενικό Διευθυντή δύνανται να εισέρχονται σε κτίρια και γραφεία των μελών του ΚΟΔΑΠ, για να επιθεωρούν τις εγκαταστάσεις και έγγραφα τους προκειμένου να καθορίσουν κατά πόσο πληρούν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Πρόσθετες υποχρεώσεις αναφοράς

(1) Ο ΚΟΔΑΠ ενημερώνει τον Υπουργό για τα στοιχεία, τα οποία λαμβάνονται από τα μέλη του ΚΟΔΑΠ, για τον υπολογισμό των συνδρομών των μελών το ΚΟΔΑΠ και υποχρεούται να επαληθεύει τα δεδομένα.

(2) Ο ΚΟΔΑΠ παρέχει στον Υπουργό, μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, τις πληροφορίες στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός των αποθεμάτων, τα οποία ο ΚΟΔΑΠ πρέπει να διασφαλίσει ότι διατηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 7.

Υποχρεώσεις του ΚΟΔΑΠ για παροχή πληροφοριών

37.-(1) Εντεταλμένος Επιθεωρητής δύναται να απαιτεί όπως ο ΚΟΔΑΠ μεταβιβάζει οποιεσδήποτε πληροφορίες και υποβάλλει οποιαδήποτε έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα για την εποπτεία της συλλογής των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 36.

(2) Εντεταλμένοι Επιθεωρητές του Υπουργείου δύνανται να εισέρχονται σε υποστατικά εγκαταστάσεων και γραφεία του ΚΟΔΑΠ κατά τη διάρκεια ωρών γραφείου και ωρών λειτουργίας και να επιθεωρούν και εξετάζουν οποιεσδήποτε υφιστάμενες εγκαταστάσεις ή έγγραφα.

(3) Εντεταλμένοι Επιθεωρητές δύνανται να εισέρχονται σε εγκαταστάσεις όπου διατηρούνται αποθέματα έκτακτης ανάγκης και ειδικά αποθέματα της Δημοκρατίας, καθώς και αποθέματα άλλου κράτους μέλους, ΚΦΔΑ άλλου κράτους μέλους ή οικονομικού φορέα άλλου κράτους μέλους προκειμένου να διενεργήσουν επιθεωρήσεις και ελέγχους στις εγκαταστάσεις, έλεγχους των σχετικών εγγράφων για να διαπιστώσουν τη διαθεσιμότητα και τη φυσική προσβασιμότητα των αποθεμάτων, καθώς και να προβούν σε έλεγχο των ποσοτήτων των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης ή ειδικών αποθεμάτων, ανάλογα με την περίπτωση.

Υποχρέωση προς εχεμύθεια

38.-(1) Οποιοσδήποτε εργοδοτούμενος, αντιπρόσωπος, μέλος το προσωπικού του Γραφείου του Γενικού Διευθυντή, λειτουργός εξουσιοδοτημένος από το Γενικό Διευθυντή ή Εντεταλμένος Επιθεωρητής του Υπουργείου απαγορεύεται να ανακοινώνει ή να χορηγεί σε τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο εμπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση του ή του έχουν γνωστοποιηθεί κατά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας και έχει καθήκον να προστατεύει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τα εν λόγω στοιχεία ή πληροφορίες:

Νοείται ότι, η υποχρέωση προς εχεμύθεια δεν ισχύει-

(α) όταν παρέχεται έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου τα συμφέροντα του οποίου επηρεάζονται από την ανακοίνωση εμπιστευτικών πληροφοριών·

(β) έναντι Δικαστηρίου·

(γ) έναντι Ερευνητικής Επιτροπής που διορίσθηκε και ενεργεί δυνάμει του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου·

(δ) έναντι ποινικού ανακριτή, ο οποίος διεξάγει ανάκριση με βάση το άρθρο 4 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου·

(ε) έναντι της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, δυνάμει των περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμων του 1996 έως 2000· και

(στ) έναντι της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της βάσει του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 1989 μέχρι 2000.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο αποκαλύπτει οποιαδήποτε εμπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες κατά παράβαση του εδαφίου (1), διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Υποχρέωση αναφοράς στο Διοικητικό Συμβούλιο πράξεων διαφθοράς ή δωροδοκίας

38(Α).- Οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του ΚΟΔΑΠ, το οποίο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, διαπιστώνει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει τελεστεί πράξη διαφθοράς ή δωροδοκία από άλλο μέλος του προσωπικού του ΚΟΔΑΠ, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, οφείλει να το αναφέρει γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο, παρέχοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία προς υποστήριξη των ισχυρισμών του.

Ποινικά αδικήματα

39.-(1) Πρόσωπο το οποίο αυτοπροσώπως ή δια υπαλλήλου του ή δια εκπροσώπου του-

(α) εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παραδίδει ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό των συνδρομών των μελών του ΚΟΔΑΠ ή για τον καθορισμό του ύψους των αποθεμάτων ή το οποίο παραλείπει να παραδώσει τέτοιες πληροφορίες ή να τις παραδώσει χωρίς καθυστέρηση, κατά παράβαση του άρθρου 35· ή

(β) εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παραδίδει ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή αναφορά κατά παράβαση του άρθρου 35· ή

(γ) εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παραλείπει να επιτρέψει είσοδο στα υποστατικά ή τα γραφεία της επιχείρησής του ή παραλείπει να επιτρέψει την επιθεώρηση και εξέταση των εγκαταστάσεων και των εγγράφων κατά παράβαση του άρθρου 33 ή 35· ή

(δ) εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παραλείπει να καταβάλει στον ΚΟΔΑΠ τη συνδρομή μέλους του ΚΟΔΑΠ την οποία υποχρεούται να καταβάλει σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τους κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς·

(ε) παραλείπει να συμμορφωθεί με την υποχρέωση διατήρησης αποθεμάτων που ο Υπουργός επιβάλλει με Διάταγμά του που εκδίδει δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 7∙

(στ) παραλείπει να λάβει εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού για μεταβιβάσεις αποθεμάτων που εκτελεί δυνάμει του  εδαφίου (1) του άρθρου 11∙

(ζ) παρεμποδίζει Εντεταλμένο Επιθεωρητή να εισέλθει στις εγκαταστάσεις του ή/και να διενεργήσει τις επιθεωρήσεις και ελέγχους κατά παράβαση του εδαφίου (3) του άρθρου 37∙

(η) παραλείπει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση μεταβίβασης δυνάμει των άρθρων 10 και 11, και ιδίως με την υποχρέωσή του για δήλωση των αποθεμάτων που διατηρεί στις εγκαταστάσεις του για τον ΚΟΔΑΠ, οικονομικό φορέα μέλος του ΚΟΔΑΠ, άλλο κράτος μέλος, ΚΦΔΑ άλλου κράτους μέλους ή οικονομικό φορέα άλλου κράτους μέλους,

διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Επιβολή διοικητικού προστίμου

40.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 39 και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 32, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο σε μέλος του ΚΟΔΑΠ σε περίπτωση που αυτό παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις των άρθρων 32 ή/και 35.

(2) Το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται δύναται να ανέρχεται μέχρι του ποσού της τελευταίας καταβλητέας μηνιαίας συνδρομής του μέλους του ΚΟΔΑΠ το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις πιο πάνω  διατάξεις· σε περίπτωση όμως δεύτερης ή άλλης μεταγενέστερης παράβασης ή παράλειψης συμμόρφωσης, το διοικητικό πρόστιμο θα αντιστοιχεί στο διπλάσιο του ποσού της τελευταίας καταβλητέας μηνιαίας συνδρομής του μέλους του ΚΟΔΑΠ που παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις πιο πάνω διατάξεις.

(3) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον παραβάτη με αιτιολογημένη γραπτή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία βεβαιώνει την παράβαση, αφού δώσει την ευκαιρία στον παραβάτη να προβεί σε γραπτές ή προφορικές παραστάσεις, οι οποίες πρέπει να προσκομιστούν εντός δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης.

Ιεραρχική προσφυγή

41.-(1) Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή διοικητικού προστίμου, επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, εντός είκοσι ημερών από την επίδοση της πιο πάνω απόφασης στο μέλος του ΚΟΔΑΠ.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει το ταχύτερο δυνατό κάθε ιεραρχική προσφυγή που ασκείται με βάση το εδάφιο (1), δίνοντας την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει γραπτά ή προφορικά, προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου, τους λόγους στους οποίους στηρίζει την ιεραρχική προσφυγή του. Ο Υπουργός αποφασίζει για κάθε προσφυγή το ταχύτερο δυνατόν και κοινοποιεί αμέσως την απόφασή του στον προσφεύγοντα:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να αναθέσει σε λειτουργό του Υπουργείου του να εξετάσει ορισμένα θέματα που προβάλλονται στην ιεραρχική προσφυγή και να υποβάλει σε αυτόν το πόρισμα της εξέτασης αυτής προτού ο Υπουργός εκδώσει την απόφασή του για την ιεραρχική προσφυγή.

Είσπραξη διοικητικού προστίμου

42.-(1) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από τον ΚΟΔΑΠ, μετά την κοινοποίηση της απόφασης του Υπουργού σε ιεραρχική προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 ή σε περίπτωση που δεν ασκήθηκε ιεραρχική προσφυγή, μετά την πάροδο της προθεσμίας των 20 ημερών που προβλέπεται στο άρθρο 41 για την άσκησή της.

(2) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του επιβαλλόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο διοικητικού προστίμου, ο ΚΟΔΑΠ λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τον ΚΟΔΑΠ.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Μεταβατικές διατάξεις

43.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 21 διορίζει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΔΑΠ και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από τον δημόσιο τομέα.

(2) Από την ημερομηνία διορισμού τους, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΔΑΠ και τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την όσο το δυνατό ταχύτερη κατάρτιση του μητρώου.

(3) Αμέσως μετά την κατάρτιση του μητρώου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί την πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία εκλέγει τα υπόλοιπα τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υιοθετεί οποιαδήποτε απόφαση είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της λειτουργίας του ΚΟΔΑΠ και της επίτευξης των σκοπών του, οι οποίοι καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 3.

(4) Ο ΚΟΔΑΠ εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία σύγκλησης της πρώτης Γενικής Συνέλευσης πρέπει να επιτύχει ικανοποιητικό βαθμό λειτουργίας.

(5) Ειδοποίηση για την πρώτη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας.

(6) Ο αριθμός ψήφων του κάθε μέλους του ΚΟΔΑΠ για τους σκοπούς του εδαφίου (3), θα καθοριστεί σύμφωνα με τις ποσότητες που είσηξε ή παρήξε το κάθε μέλος τον προηγούμενο χρόνο.

(7) Μέχρι την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή, το Διοικητικό Συμβούλιο θα λαμβάνει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις και θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ασκούνται από το Γενικό Διευθυντή, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η λειτουργία και η επίτευξη των σκοπών του ΚΟΔΑΠ.

Χρηματοδότηση του ΚΟΔΑΠ

44.-(1) Μέχρις ότου ο ΚΟΔΑΠ μπορέσει να εκτελέσει όλα τα καθήκοντα και αρμοδιότητές του με τα έσοδα που προέρχονται από τη συνδρομή των μελών του ΚΟΔΑΠ ή από οποιαδήποτε άλλα έσοδα σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας προβαίνει σε χορηγία στον ΚΟΔΑΠ. Η χορηγία αυτή μπορεί να παραχωρηθεί μόνο κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ΚΟΔΑΠ.

(2) Όλα τα ποσά, που η Δημοκρατία καταβάλλει στον ΚΟΔΑΠ σύμφωνα με το εδάφιο (1), είναι επιστρεπτέα σ’ αυτή και καταβάλλονται από τον ΚΟΔΑΠ αμελλητί το συντομότερο δυνατόν:

Νοείται ότι, η Δημοκρατία δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε είσπραξη από τον ΚΟΔΑΠ, οποιωνδήποτε των ως άνω από μέρους της καταβληθέντων ποσών, προτού ο ΚΟΔΑΠ συγκεντρώσει επαρκή έσοδα σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

ΜΕΡΟΣ Χ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

45.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα-

(α) τη συνδρομή που καταβάλλεται στον ΚΟΔΑΠ από τα μέλη του ΚΟΔΑΠ·

(β) τον καθορισμό των δικαιωμάτων ψήφου των μελών του ΚΟΔΑΠ·

(γ) τις υποχρεώσεις αναφοράς του ΚΟΔΑΠ και των μελών του ΚΟΔΑΠ·

(δ) οποιοδήποτε άλλο θέμα, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού ή σε σχέση με το οποίο ο παρών Νόμος προβλέπει την έκδοση Κανονισμών.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου αυτού κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση.

Εξουσία έκδοσης Διαταγμάτων

46. Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει Διατάγματα, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τα οποία καθορίζονται-

(α) η μονάδα μέτρησης, χιλιόγραμμο ή λίτρο, για κάθε κατηγορία πετρελαιοειδούς για σκοπούς υπολογισμού της συνδρομής·

(β) οι κατευθυντήριες γραμμές για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΚΟΔΑΠ·

(γ) οι μέσες ημερήσιες καθαρές εισαγωγές ή η μέση ημερήσια εσωτερική κατανάλωση, και το ύψος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, σε τόνους ισοδύναμου πετρελαίου που διατηρούνται σε μόνιμη βάση στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος της Δημοκρατίας και τη σύνθεσή τους· και

(δ) οι οικονομικοί φορείς, μέλη του ΚΟΔΑΠ, στους οποίους επιβάλλεται υποχρέωση διατήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης προκειμένου η Δημοκρατία να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, καθώς και το ύψος των αποθεμάτων∙

(ε) τη μέθοδο (α) ή (β) που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, ως τη μέθοδο με βάση την οποία υπολογίζονται τα επίπεδα των διατηρούμενων αποθεμάτων∙

(στ) το ύψος των ειδικών αποθεμάτων και τη σύνθεσή τους.

Ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ΚΟΔΑΠ

47.-(1) Η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ΚΟΔΑΠ, πραγματοποιείται με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, με το οποίο ρυθμίζεται επίσης η χρήση των περιουσιακών στοιχείων του ΚΟΔΑΠ που είναι διαθέσιμα κατά το χρόνο της ρευστοποίησης.

(2) Η Δημοκρατία αναλαμβάνει το παθητικό το οποίο υφίσταται κατά το χρόνο της ρευστοποίησης.

Μεταβατικές διατάξεις

48.-(1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Κατά παρέκκλιση, τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 7, όσον αφορά το ύψος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης εφαρμόζονται το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014· μέχρι τότε, η Δημοκρατία πρέπει να διατηρεί αποθέματα έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχούν σε ογδόντα μία (81) ημέρες μέσων ημερήσιων καθαρών εισαγωγών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Μέθοδος υπολογισμού του ισοδύναμου σε αργό πετρέλαιο των εισαγωγών προϊόντων πετρελαίου

[Άρθρο 7(5)]

Το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο των εισαγωγών προϊόντων πετρελαίου, όπου αναφέρεται στο άρθρο 7, υπολογίζεται με την ακόλουθη μέθοδο:

1. Το άθροισμα των καθαρών εισαγωγών αργού πετρελαίου, υγρών φυσικού αερίου (NGL), προϊόντων εφοδιασμού διυλιστηρίων και άλλων υδρογονανθράκων, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Α κεφάλαιο 3.4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 (*) και προσαρμόζεται, ώστε να λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες διακυμάνσεις των αποθεμάτων. Από το ποσό που προκύπτει, ένα από τα ακόλουθα ποσά αφαιρείται για απόδοση νάφθα:

- 4%

- η μέση απόδοση νάφθας

- η καθαρή πραγματική κατανάλωση νάφθας.

2. Το άθροισμα των καθαρών εισαγωγών όλων των άλλων προϊόντων πετρελαίου, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Α κεφάλαιο 3.4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008, εκτός της νάφθας, το αποτέλεσμα προσαρμόζεται προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες διακυμάνσεις των αποθεμάτων, και πολλαπλασιάζεται επί συντελεστή τον 1,065.

Το άθροισμα των ποσών που προέκυψαν από τους υπολογισμούς 1 και 2 αντιπροσωπεύει το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο.

Στον υπολογισμό δεν λαμβάνονται υπόψη τα καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

Μέθοδος υπολογισμού του ισοδύναμου σε αργό πετρέλαιο της εσωτερικής κατανάλωσης

(Άρθρα 7(6) και 11ΣΤ(5))

Το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο της εσωτερικής κατανάλωσης πρέπει να υπολογίζεται με την ακόλουθη μέθοδο :

Η εν λόγω εσωτερική κατανάλωση προκύπτει από την άθροιση των συνολικών «διαπιστούμενων ακαθάριστων εγχώριων διανομών», όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Γ, τμήμα 3.2.2.11 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008, μόνο των ακόλουθων προϊόντων: βενζίνη για κινητήρες, βενζίνη αεροπλάνων, καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης (καύσιμο αεριωθούμενων τύπου νάφθας ή JP4), καύσιμο αεριωθούμενων τύπου κηροζίνης, άλλη κηροζίνη, πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ (απόσταγμα πετρελαίου εξωτερικής καύσης), μαζούτ (υψηλής και χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο), όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 3.4 του Παραρτήματος Α του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008.

Οι δεξαμενές καυσίμων διεθνούς ναυσιπλοΐας δεν λαμβάνονται υπόψη.

Το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο της εσωτερικής κατανάλωσης υπολογίζεται με εφαρμογή πολλαπλασιαστικού συντελεστή 1,2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙI

Μέθοδοι που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό του επιπέδου των διατηρούμενων αποθεμάτων

(Άρθρα 7Α(3) και 31(3Α))


Για τον υπολογισμό του επιπέδου των αποθεμάτων εφαρμόζονται οι ακόλουθες μέθοδοι :

Με την επιφύλαξη της περίπτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 7Α(3), καμία ποσότητα δεν μπορεί να λαμβάνεται υπόψη περισσότερες από μία φορά ως μέρος των αποθεμάτων.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώνονται κατά 4%, ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί στη μέση απόδοση νάφθας.

Τα αποθέματα νάφθας, όπως και τα αποθέματα προϊόντων πετρελαίου προς χρήση στη διεθνή ναυσιπλοΐα, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Τα υπόλοιπα προϊόντα πετρελαίου υπολογίζονται ως μέρος των αποθεμάτων με μία από τις δύο ακόλουθες μεθόδους. Ο Υπουργός πρέπει να διατηρεί τη μέθοδο που έχει επιλέξει καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους στο οποίο αφορά ο υπολογισμός.

O Υπουργός μετά από διαβούλευση με τον KOΔΑΠ, μπορεί:

(α) να συμπεριλάβει όλα τα υπόλοιπα αποθέματα προϊόντων πετρελαίου που προς-διορίζονται στο Παράρτημα Α κεφάλαιο 3.4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 και να προσδιορίσουν το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο πολλαπλασιάζοντας τις σχετικές ποσότητες με τον συντελεστή 1,065, ή

β) να συμπεριλάβει μόνο τα αποθέματα των ακόλουθων προϊόντων : βενζίνη για κινητήρες, βενζίνη αεροπλάνων, καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης (καύσιμο αεριωθούμενων τύπου νάφθας ή JP4), καύσιμο αεριωθούμενων τύπου κηροζίνης, άλλη κηροζίνη, πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ (απόσταγμα πετρελαίου εξωτερικής καύσης), μαζούτ (υψηλής και χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο), και να προσδιορίσουν το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο πολλαπλασιάζοντας τις σχετικές ποσότητες με τον συντελεστή 1,2.

Για τον υπολογισμό των αποθεμάτων μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι ποσότητες που διατηρούνται:

-στις δεξαμενές των διυλιστηρίων,

-στους σταθμούς φόρτωσης,

-στις δεξαμενές εφοδιασμού των πετρελαιαγωγών,

-στις φορτηγίδες,

-στα παράκτια δεξαμενόπλοια,

-στα ελλιμενισμένα πετρελαιοφόρα,

-στις δεξαμενές των πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας,

-στον πυθμένα των δεξαμενών,-υπό μορφή επιχειρησιακών αποθεμάτων,

-από σημαντικούς καταναλωτές λόγω νομικών υποχρεώσεών τους ή άλλων οδηγιών της Υπηρεσίας Ενέργειας.

Ωστόσο, οι ποσότητες αυτές, εκτός από τις όποιες ποσότητες διατηρούνται σε δεξαμενές διϋλιστηρίων, σε δεξαμενές εφοδιασμού πετρελαιοαγωγών ή σε σταθμούς φόρτωσης, δεν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των επιπέδων των ειδικών αποθεμάτων, όταν τα επίπεδα των αποθεμάτων αυτών υπολογίζονται ξεχωριστά από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης.

Δεν λαμβάνονται ποτέ υπόψη για τον υπολογισμό των αποθεμάτων:

α) το αργό πετρέλαιο που δεν έχει ακόμη παραχθεί,

β) οι ποσότητες που διατηρούνται:

-στους πετρελαιαγωγούς,

-στα βαγόνια-δεξαμενές,

-στις δεξαμενές πλοίων ανοιχτής θάλασσας,

-στα πρατήρια διανομής καυσίμων και στα καταστήματα λιανικής πώλησης,

-από άλλους καταναλωτές,

-από πετρελαιοφόρα στη θάλασσα,

-υπό μορφή στρατιωτικών αποθεμάτων.

Κατά τον υπολογισμό των αποθεμάτων, ο ΚΟΔΑΠ, μειώνει κατά 10 % τις ποσότητες των αποθεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων. Η μείωση αυτή εφαρμόζεται στο σύνολο των ποσοτήτων που λαμβάνονται υπόψη για ένα δεδομένο υπολογισμό.

Κατά παρέκκλιση από την παραπάνω παράγραφο, η μείωση κατά 10% δεν εφαρμόζεται στον υπολογισμό του επιπέδου των ειδικών αποθεμάτων ούτε και στον υπολογισμό του επιπέδου των διαφόρων κατηγοριών ειδικών αποθεμάτων, όταν τα αποθέματα ή οι κατηγορίες αυτές εξετάζονται χωριστά από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, ιδίως προκειμένου να εξακριβωθεί η τήρηση των ελάχιστων επιπέδων που επιβάλλονται από το άρθρο 11ΣΤ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Τρόπος κατάρτισης και διαβίβασης στην Επιτροπή των στατιστικών δελτίων σχετικά με το επίπεδο των αποθεμάτων που πρέπει να διατηρούνται

(Άρθρα 7 και 8)

Ο ΚΟΔΑΠ καταρτίζει ένα οριστικό στατιστικό δελτίο κάθε μήνα, το οποίο διαβιβάζει στον Υπουργό με κοινοποίηση στη Στατιστική Υπηρεσία. Η Στατιστική Υπηρεσία  διαβιβάζει κάθε μήνα στην Επιτροπή ένα οριστικό στατιστικό δελτίο σχετικά με τα αποθέματα, η διατήρηση των οποίων διασφαλίζεται στην πράξη κατά την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, και τα οποία υπολογίζονται είτε βάσει του αριθμού των ημερών καθαρών εισαγωγών πετρελαίου είτε βάσει του αριθμού των ημερών εσωτερικής κατανάλωσης πετρελαίου, ανάλογα με το κριτήριο που επιλέγεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7.  Ο ΚΟΔΑΠ διευκρινίζει στο δελτίο τους λόγους για τους οποίους ο υπολογισμός βασίζεται στον αριθμό των ημερών εισαγωγής ή, αντιθέτως, στον αριθμό των ημερών κατανάλωσης, ενώ αναφέρει επίσης τη μέθοδο, μεταξύ εκείνων του Παραρτήματος III, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των αποθεμάτων.

Εάν ορισμένα από τα αποθέματα με βάση τα οποία υπολογίζεται το επίπεδο που επιβάλλεται από το άρθρο 7 διατηρούνται εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας, κάθε στατιστικό δελτίο προσδιορίζει λεπτομερώς τα αποθέματα αυτά που διατηρούνται από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και ΚΦΔΑ των άλλων κρατών μελών κατά την τελευταία ημέρα της περιόδου στην οποία αφορά. Ο ΚΟΔΑΠ αναφέρει επίσης στο στατιστικό δελτίο, για κάθε περίπτωση, εάν πρόκειται για αποθέματα που διατηρούνται δυνάμει μεταβίβασης εκ μέρους ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων ή εάν πρόκειται για αποθέματα που διατηρούνται κατόπιν δικής του αίτησης ή αίτησης της Δημοκρατίας.

Για το σύνολο των αποθεμάτων που διατηρούνται στην επικράτεια της Δημοκρατίας για λογαριασμό άλλων κρατών μελών ή ΚΦΔΑ άλλων κρατών μελών ή οικονομικών φορέων άλλων κρατών μελών, η Υπηρεσία Ενέργειας καταρτίζει δελτίο σχετικά με τα αποθέματα που υπάρχουν κατά την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, ανά κατηγορία προϊόντων. Στο συγκεκριμένο δελτίο η Υπηρεσία Ενέργειας αναφέρει σε κάθε περίπτωση το όνομα του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή ΚΦΔΑ άλλων κρατών μελών ή οικονομικών φορέων άλλων κρατών μελών, καθώς και τις σχετικές ποσότητες.

Η Στατιστική Υπηρεσία διαβιβάζει στην Επιτροπή τα στατιστικά δελτία που αναφέρονται στις προαναφερθείσες παραγράφους, εντός των πενήντα πέντε (55) ημερών που έπονται του μήνα στον οποίο αφορούν τα δελτία. Τα ίδια δελτία πρέπει επίσης να διαβιβάζονται μετά από τυχόν αίτημα των υπηρεσιών της Επιτροπής εντός δύο (2) μηνών. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται το αργότερο εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία στην οποία αφορούν τα ζητούμενα στοιχεία.