Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:

«Οδηγία 78/170/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 1978 περί της λειτουργίας των μονάδων παραγωγής θερμότητας για τη θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού σε υπάρχοντα και νέα μη βιομηχανικά κτίρια καθώς και περί της μονώσεως του δικτύου διανομής θερμότητας και ζεστού νερού οικιακής χρήσης στα νέα μη βιομηχανικά κτίρια [EE L 052 της 23.02.1978, σ.32], όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 82/885/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 1982 για την τροποποίηση της Οδηγίας 78/170/ΕΟΚ σχετικά με τη λειτουργία των μονάδων παραγωγής θερμότητας για τη θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού σε υπάρχοντα και νέα μη βιομηχανικά κτίρια, καθώς και για τη μόνωση του δικτύου διανομής θερμότητας και ζεστού νερού οικιακής χρήσης στα νέα μη βιομηχανικά κτίρια [ΕΕ L 378 της 31.12.1982, σ.19].

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Θερμικής Μόνωσης των Συστημάτων Διανομής και Αποθήκευσης Θερμαντικού Ρευστού και Ζεστού Νερού Οικιακής Χρήσης Νόμος του 2004.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Διάταγμα» σημαίνει Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 15·

«Εντεταλμένος Επιθεωρητής» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο ορίζεται ως Επιθεωρητής για να ασκεί καθήκοντα επιθεώρησης και ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 7·

«Εντεταλμένη Υπηρεσία» σημαίνει την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«θερμική αγωγιμότητα» σημαίνει το ποσό της θερμότητας που διαπερνά από ένα υλικό καθορισμένου πάχους και επιφάνειας σε δεδομένο χρόνο, όταν η διαφορά της θερμοκρασίας μεταξύ της θερμής και της ψυχρής επιφάνειας του υλικού, είναι 1ºΚ·

«κυπριακό πρότυπο» σημαίνει πρότυπο που έχει κηρυχθεί ως κυπριακό πρότυπο με βάση τον περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμο του 2002.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Πεδίο εφαρμογής

3. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται:

(α)Στα συστήματα διανομής και αποθήκευσης του θερμαντικού ρευστού και του ζεστού νερού για οικιακή χρήση, στα νέα μη βιομηχανικά κτίρια,

(β)Στα συστήματα, που συνδέονται με ένα κεντρικό δίκτυο θέρμανσης, στα νέα μη βιομηχανικά κτίρια, και

(γ)στις νέες μονάδες παραγωγής θερμότητας, συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων θέρμανσης νερού με ηλεκτρική ενέργεια, στα νέα ή υφιστάμενα μη βιομηχανικά κτίρια.

Μέγιστα επιτρεπτά όρια απώλειας θερμότητας

4.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο, υπό την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή εγκαταστήσαντος ή μελετητή ή κατασκευαστή, υποχρεούται να προβαίνει σε θερμική μόνωση των συστημάτων διανομής και αποθήκευσης του θερμαντικού ρευστού και του ζεστού νερού οικιακής χρήσης στα νέα μη βιομηχανικά κτίρια, καθώς επίσης στις νέες εγκαταστάσεις συστημάτων διανομής και αποθήκευσης του θερμαντικού ρευστού και του ζεστού νερού οικιακής χρήσης στα υφιστάμενα μη βιομηχανικά κτίρια, με σκοπό τον περιορισμό των απωλειών θερμότητας, όπως καθορίζεται σε Διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός.

(2)(α) Σε όλες τις περιπτώσεις, ο ιδιοκτήτης ή εγκαταστήσας ή μελετητής ή κατασκευαστής, ανάλογα με την περίπτωση, υποχρεούται, για κάθε θερμική μόνωση που προτείνει, να δηλώσει τις τιμές θερμικής αγωγιμότητας που καθορίζονται ρητά από τον κατασκευαστή της θερμικής μόνωσης.

(β) Οι πιο πάνω αναφερόμενες τιμές θερμικής αγωγιμότητας πρέπει να είναι κατάλληλες για τη μέση θερμοκρασία της θερμικής μόνωσης που εγκαθίσταται.

(γ) Η θερμική αγωγιμότητα πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες Watt ανά τετραγωνικό μέτρο για πάχος ενός μέτρου και διαφορά θερμοκρασίας 1ºΚ.

Αρμοδιότητες του Υπουργού

5. Ο Υπουργός έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α)Να μεριμνά για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων,

(β)να ορίζει με Διάταγμά του το ελάχιστο πάχος της θερμικής μόνωσης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 4,

(γ)να ορίζει Εντεταλμένους Επιθεωρητές για σκοπούς επιθεώρησης και ελέγχου κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7, και

(δ)να ενημερώνει τακτικά την Επιτροπή αναφορικά με τα αποτελέσματα εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

Εξουσιοδότηση Εντεταλμένων Επιθεωρητών

6. Ο Υπουργός με γνωστοποίησή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να διορίζει πρόσωπο ή πρόσωπα της Εντεταλμένης Υπηρεσίας ως Εντεταλμένους Επιθεωρητές για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων.

Εξουσία έρευνας, ελέγχου, εξέτασης των θερμικών μονώσεων

7.-(1) Εντεταλμένος Επιθεωρητής δύναται, σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο, επιδεικνύοντας πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, εφόσον του ζητηθεί, να ασκήσει οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες εξουσίες:

(α)Να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση σε οποιοδήποτε υποστατικό και να επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις θερμικής μόνωσης των συστημάτων διανομής και αποθήκευσης του θερμαντικού ρευστού και ζεστού νερού οικιακής χρήσης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3:

Νοείται ότι, η είσοδος σε κατοικία γίνεται μόνο ύστερα από την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του ενοίκου ή με δικαστικό ένταλμα,

(β)να διεξάγει τους απαιτούμενους ελέγχους, εξετάσεις ή δοκιμές οποιασδήποτε θερμικής μόνωσης των συστημάτων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3, όταν έχει εύλογη υποψία ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Διαταγμάτων,

(γ)να έχει μαζί του οποιοδήποτε εξοπλισμό και υλικό, κρίνει αναγκαίο, για την άσκηση των εξουσιών και καθηκόντων του,

(δ)όπου απαιτείται, να μεταφέρει και κατακρατεί δείγματα των εν λόγω θερμικών μονώσεων σε χώρο που είναι κατάλληλος για την διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων, εξετάσεων ή δοκιμών:

Νοείται ότι, η κατακράτηση των θερμικών μονώσεων δεν δύναται να υπερβαίνει το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την διεξαγωγή κατά περίπτωση ελέγχων, εξετάσεων ή δοκιμών,

(ε)να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο να απαντήσει σε ερωτήσεις, εφόσον θεωρεί ότι το πρόσωπο αυτό κατέχει σχετικές πληροφορίες,

(στ)να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη, εγκαταστήσαντα, κατασκευαστή ή μελετητή όπως του παράσχει οποιοδήποτε έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων και τεχνικών φυλλαδίων, που είναι αναγκαία για σκοπούς εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του, και

(ζ)να απαιτήσει από τον κάτοχο του υποστατικού να του παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις, στα πλαίσια της αρμοδιότητας του, για την άσκηση των καθηκόντων του.

Καθορισμός εργαστηρίων

8.-(1) Ο Υπουργός καθορίζει με γνωστοποίηση, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως εργαστήριο αρμόδιο για την διενέργεια μετρήσεων, για σκοπούς του παρόντος Νόμου, οποιοδήποτε εργαστήριο θεωρεί κατάλληλο για τον σκοπό αυτό και του παρέχει σχετική εξουσιοδότηση.

(2) Οι εν λόγω μετρήσεις διεξάγονται σύμφωνα με σχετικά κυπριακά πρότυπα.

Γνωστοποίηση αποτελέσματος και νέα δοκιμή

9.-(1) Όταν Εντεταλμένος Επιθεωρητής υποβάλλει σε έλεγχο ή εξέταση ή δοκιμή θερμικές μονώσεις δυνάμει του άρθρου 7, ενημερώνει γραπτώς το πρόσωπο για το αποτέλεσμα του ελέγχου ή της εξέτασης ή της δοκιμής.

(2) Σε περίπτωση που η θερμική μόνωση των συστημάτων, που καθορίζονται στο άρθρο 3, δεν συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου καθώς και του Διατάγματος, ο Εντεταλμένος Επιθεωρητής καλεί τον ιδιοκτήτη, κατασκευαστή, εγκαταστήσαντα ή μελετητή των εν λόγω θερμικών μονώσεων, ανάλογα με την περίπτωση, να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου καθώς και του Διατάγματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

(3) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, εντός του πιο πάνω εύλογου χρονικού διαστήματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10.

Επιβολή διοικητικών προστίμων

10.-(1) Όταν η Εντεταλμένη Υπηρεσία διαπιστώσει παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου ή του Διατάγματος, έχει εξουσία να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι Λ.Κ.1000. Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, η Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει εξουσία επιβολής προστίμου Λ.Κ.20 για κάθε μέρα που συνεχίζεται η παράβαση.

(2) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον παραβάτη με αιτιολογημένη απόφαση της Εντεταλμένης Υπηρεσίας που βεβαιώνει την παράβαση, αφού ακούσει τους ενδιαφερόμενους ή δώσει την ευκαιρία σε αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους.

(3) Το ύψος του κατά περίπτωση επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου καθορίζεται ενδεικτικά σε οδηγίες του Υπουργού, στις οποίες περιέχονται οι βασικές παραβάσεις μαζί με τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα, χωρίς τούτο να περιορίζει, μέσα στα πλαίσια των οδηγιών, την διακριτική ευχέρεια της Εντεταλμένης Υπηρεσίας που βεβαιώνει την συγκεκριμένη παράβαση να αποφασίζει ελεύθερα, με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά.

Ιεραρχική προσφυγή

11.-(1) (α) Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου δυνάμει του άρθρου 10, μπορεί να προσβληθεί με προσφυγή ενώπιον του Υπουργού.

(β) Η προσφυγή ασκείται εγγράφως μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα ημερών από την επίδοση της κοινοποίησης επιβολής διοικητικού προστίμου.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερόμενους ή δώσει την ευκαιρία σ’ αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους, αποφασίζει για την τύχη της σύμφωνα με το εδάφιο (3).

(3) Ο Υπουργός μπορεί να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α)Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,

(β)να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,

(γ)να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση, ή

(δ)να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(4) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την Εντεταλμένη Υπηρεσία αν περάσει άπρακτη ή προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των 75 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου, ή σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού σύμφωνα με το εδάφιο (1), από την κοινοποίηση της επί της προσφυγής απόφασης του Υπουργού,

(5) Σε περίπτωση παράλειψης των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλομένων από την Εντεταλμένη Υπηρεσία χρηματικών κυρώσεων, η Εντεταλμένη Υπηρεσία λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Ανάκτηση δαπανών

12.-(1) Στις περιπτώσεις επιβολής διοικητικού προστίμου δυνάμει του άρθρου 10, για παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου ή Διατάγματος η Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει εξουσία επιπρόσθετα από το διοικητικό πρόστιμο, να απαιτήσει από το πρόσωπο, στο οποίο έχει υποβληθεί το διοικητικό πρόστιμο, να αποδώσει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία οποιαδήποτε δαπάνη στην οποία αυτή υποβλήθηκε ή δυνατό να υποβληθεί σε σχέση με οποιαδήποτε κατακράτηση, μεταφορά ή και διενέργεια ελέγχου, εξέτασης ή δοκιμής από ή για λογαριασμό της Εντεταλμένης Υπηρεσίας για σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(2) Η απόδοση των δαπανών δυνάμει του εδαφίου (1) καθίσταται πληρωτέα, με την επίδοση αναλυτικής βεβαίωσης των δαπανών, κατά την υποβολή του διοικητικού προστίμου και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 11.

Παρακώλυση εξουσιοδοτημένου λειτουργού

13. Πρόσωπο, το οποίο -

(α)Εσκεμμένα παρακωλύει Εντεταλμένο Επιθεωρητή να ενεργήσει σύμφωνα με το παρόντα Νόμο ή,

(β)εσκεμμένα παραλείπει να συμμορφωθεί σε οποιαδήποτε απαίτηση που επιβάλλεται σε αυτό από Εντεταλμένο Επιθεωρητή δυνάμει οποιαδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου ή,

(γ)χωρίς εύλογη αιτία, παραλείπει να παράσχει σε Εντεταλμένο Επιθεωρητή οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία την οποία εύλογα ήθελε ζητήσει ο εν λόγω επιθεωρητής προς το σκοπό εκπλήρωσης των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος Νόμου ή,

(δ)παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία προβαίνει εν γνώσει του σε ανακριβή δήλωση,

διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ.2000 ή και στις δύο αυτές ποινές μαζί.

Εξουσία Εντεταλμένης Υπηρεσίας για διάδοση πληροφοριών

14. Η Εντεταλμένη Υπηρεσία μεριμνά για την διάδοση τέτοιων πληροφοριών και συμβουλών, αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και του Διατάγματος, με σκοπό την ενθάρρυνση της εξοικονόμησης ενέργειας εκ μέρους των ιδιοκτητών, κατασκευαστών, εγκαταστήσαντων συστημάτων διανομής και αποθήκευσης του θερμαντικού ρευστού και του ζεστού νερού οικιακής χρήσης στα νέα μη βιομηχανικά κτίρια.

Έκδοση Διατάγματος

15. Ο Υπουργός με Διάταγμα του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει το ελάχιστο πάχος της θερμικής μόνωσης που εφαρμόζεται στα συστήματα, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 3.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

16.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2) , ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(2) Το άρθρο 15 τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
2 του Ν.174(I)/2007Κατάργηση

Ο περί της Θερμικής Μόνωσης των Συστημάτων Διανομής και Αποθήκευσης Θερμαντικού Ρευστού και Ζεστού Νερού Οικιακής Χρήσης Νόμος του 2004 διά του παρόντος καταργείται.