ΜΕΡΟΣ ΧΧΙ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Αίτημα αναθεώρησης

112.-(1) Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να υποβάλει στο Διευθυντή εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης δυνάμει της παραγράφου (α) ή της υποβολής αίτησης δυνάμει της παραγράφου (β) αίτημα αναθεώρησης που αφορά -

(α) τις αποφάσεις του Τμήματος Τελωνείων αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας, εφόσον τον αφορούν άμεσα και ατομικά·

(β) αίτημα σε περίπτωση που έχει υποβάλει σχετική αίτηση στο Τμήμα Τελωνείων και δεν εκδόθηκε οποιαδήποτε απόφαση από αυτό, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκτός στην περίπτωση που προβλέπεται ρητά άλλη προθεσμία από τη συναφή νομοθεσία:

Νοείται ότι, η υποχρέωση για απάντηση εντός της πιο πάνω προθεσμίας υπάρχει, όταν η λήψη της απόφασης εντός της προθεσμίας αυτής είναι εφικτή, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστατικών κάθε υπόθεσης:

Νοείται περαιτέρω ότι, η εξέταση του αιτήματος αναθεώρησης είναι δυνατό να ανατεθεί από το Διευθυντή σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό ή λειτουργούς ρητά οριζόμενους από αυτόν.

(2) Η υποβολή αιτήματος σύμφωνα με το εδάφιο (1) δεν επιφέρει την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να αναβάλει ολικά ή μερικά την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, αν έχει βάσιμους λόγους να αμφιβάλλει για τη συμφωνία της απόφασης αυτής με την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία ή όταν υπάρχει κίνδυνος ανεπανόρθωτης ζημιάς για το πρόσωπο που αφορά.

(3) Σε περίπτωση που η προσβαλλόμενη απόφαση έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή δασμού ή και φόρου, η αναστολή της εκτέλεσής της εξαρτάται από τη σύσταση εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο 47:

Νοείται ότι, η εγγύηση αυτή είναι δυνατόν να μην απαιτηθεί όταν ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα, λόγω της κατάστασης του οφειλέτη.

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση απόφασης του Διευθυντή στο πλαίσιο διερεύνησης και/ή συμβιβασμού πράξης ή αδικήματος, δεν εξετάζεται αίτημα αναθεώρησης.

(4) Ο Διευθυντής με γΓνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την καλύτερη εφαρμογή του άρθρου αυτού.