ΜΕΡΟΣ ΧΧΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διεκδίκηση οφειλόμενου ποσού με αγωγή και παραγραφή αγώγιμου δικαιώματος του Διευθυντή

113.-(1) Οποιοδήποτε ποσό το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας, οφείλεται στη Δημοκρατία, μπορεί να διεκδικηθεί με αγωγή στο Επαρχιακό Δικαστήριο.

(2) Το αγώγιμο δικαίωμα του Διευθυντή για τη διεκδίκηση οποιουδήποτε ποσού, το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας οφείλεται στη Δημοκρατία, παραγράφεται μετά την πάροδο έξι ετών από την ημερομηνία που το οφειλόμενο ποσό γνωστοποιείται στον οφειλέτη:

Νοείται ότι, σε περίπτωση έκδοσης εκ των υστέρων βεβαίωσης τελωνειακής οφειλής και/ή άλλης τελωνειακής οφειλής, το αγώγιμο δικαίωμα του Διευθυντή παραγράφεται μετά την πάροδο έξι ετών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της εκ των υστέρων βεβαίωσης στον οφειλέτη:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος, το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας κοινοποίησης της εκ των υστέρων βεβαίωσης τελωνειακής ή και άλλης τελωνειακής οφειλής και της έκδοσης τελεσίδικης απόφασης, δε συνυπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής του αγώγιμου δικαιώματος του Διευθυντή.

Καθορισμός ποινής ανάλογα με την αξία του εμπορεύματος

114. Όταν η προβλεπόμενη στην τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία ποινή καθορίζεται ανάλογα με την αξία οποιουδήποτε εμπορεύματος, η αξία αυτή υπολογίζεται με βάση την τιμή, την οποία εύλογα δύναται κάποιος να αναμένει ότι τα εμπορεύματα αυτά θα αποκόμιζαν, μετά την καταβολή του δασμού ή και φόρου στον οποίο αυτά τυχόν υπόκεινται, αν πωλούντο στην ελεύθερη αγορά κατά ή περί την ημερομηνία, κατά την οποία διαπράχθηκε το ποινικό αδίκημα, για το οποίο επιβάλλεται η ποινή.

Ποινική και αστική ευθύνη συμβούλων

115.-(1) Σε περίπτωση διάπραξης ποινικού αδικήματος το οποίο προβλέπεται στην τελωνειακή ή και στην άλλη νομοθεσία από νομικό πρόσωπο, την ευθύνη για το αδίκημα φέρουν, εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, και οι διευθύνοντες αξιωματούχοι του νομικού προσώπου και υπόκεινται ωσαύτως σε ποινική δίωξη και ανάλογη ποινή.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος “διευθύνων αξιωματούχος” σε σχέση με νομικό πρόσωπο σημαίνει οποιονδήποτε διευθυντή, γραμματέα ή άλλο παρόμοιο αξιωματούχο του νομικού προσώπου ή οποιοδήποτε πρόσωπο που φέρεται ότι ενεργεί σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα ή ως σύμβουλος.

(3) Πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), υπέχει ποινική ευθύνη για τελούμενο από νομικό πρόσωπο αδίκημα, ευθύνεται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή κεχωρισμένως σε οποιαδήποτε αστική διαδικασία.

Έκδοση Διατάγματος για την καταβολή του οφειλόμενου ποσού

116.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οπουδήποτε άλλου νόμου, το ποινικό δικαστήριο που κηρύσσει οποιοδήποτε πρόσωπο ένοχο για παράλειψη καταβολής οποιουδήποτε ποσού που οφείλει με βάση τις διατάξεις της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας, περιλαμβανομένων χρηματικών επιβαρύνσεων και τόκου, έχει εξουσία εκτός από την επιβολή ποινής να εκδώσει Διάταγμα με το οποίο να διατάσσει τον καταδικασθέντα να καταβάλει στο Διευθυντή το εν λόγω ποσό.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, το Διάταγμα που εκδίδεται με βάση το εδάφιο (1), θεωρείται ότι αποτελεί απόφαση πολιτικού δικαστηρίου και είναι δυνατό να συντάσσεται, υπογράφεται και εκτελείται ως απόφαση σε αγωγή σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου.

Επίδοση κοινοποιήσεων

117. Οποιαδήποτε κοινοποίηση, απαίτηση, απόφαση, οδηγία ή άλλη πράξη που πρέπει να επιδοθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο για τους σκοπούς της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας, γνωστοποιείται με επιστολή που απευθύνεται στο εν λόγω πρόσωπο ή στον αντιπρόσωπό του και η οποία αποστέλλεται με επιστολή ή με συστημένη επιστολή ταχυδρομικώς στην τελευταία δηλωθείσα ή συνηθισμένη διαμονή ή έδρα της επιχείρησης του προσώπου αυτού ή του αντιπροσώπου του ή παραδίδεται προσωπικά στο πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται ή τον αντιπρόσωπό του:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε αναφορά στο παρόν άρθρο σε επίδοση επιστολής περιλαμβάνει και την κοινοποίησή της με μηχανογραφημένο ή με οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο.

Απόδειξη με πιστοποιητικό

118.-(1) Πιστοποιητικό του Διευθυντή που βεβαιώνει ότι -

(α) κάποιο πρόσωπο ήταν ή δεν ήταν σε οποιαδήποτε ημερομηνία εγγεγραμμένο σε μητρώο δυνάμει της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας· ή

(β) οποιαδήποτε δήλωση ή διασάφηση που απαιτείται με βάση την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία δεν έχει υποβληθεί ή δεν έχει υποβληθεί σε οποιαδήποτε ημερομηνία· ή

(γ) οποιοδήποτε ποσό δασμού ή φόρου που εμφαίνεται ως οφειλόμενο σε οποιαδήποτε δήλωση ή διασάφηση που υποβλήθηκε δεν έχει καταβληθεί· ή

(δ) οποιοδήποτε ποσό δασμού ή φόρου που βεβαιώθηκε από το Διευθυντή δεν έχει καταβληθεί· ή

(ε) οποιαδήποτε χρηματική επιβάρυνση που επιβλήθηκε από το Διευθυντή δυνάμει του παρόντος Νόμου, δεν έχει καταβληθεί· ,

(στ) οποιοσδήποτε τόκος που επιβλήθηκε από το Διευθυντή δυνάμει του παρόντος Νόμου, δεν έχει καταβληθεί,

αποτελεί επαρκή απόδειξη του γεγονότος που βεβαιώνει, μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.

(2) Φωτογραφία οποιουδήποτε εγγράφου που προσκομίζεται στο Διευθυντή για τους σκοπούς της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας και η οποία πιστοποιείται από τον ίδιο ότι συνιστά φωτογραφία του εγγράφου αυτού, είναι δεκτή ως απόδειξη σε οποιαδήποτε διαδικασία, είτε πολιτική είτε ποινική στην ίδια έκταση όπως το ίδιο το έγγραφο.

(3) Οποιοδήποτε έγγραφο που φέρεται ως πιστοποιητικό σύμφωνα με τα εδάφια (1) ή (2), θεωρείται ότι αποτελεί τέτοιο πιστοποιητικό μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.

(4) Οποιοδήποτε έγγραφο προοριζόμενο να υπογραφεί είτε από το Διευθυντή είτε από οποιοδήποτε πρόσωπο με εξουσιοδότησή του, θεωρείται μέχρι απόδειξης του αντιθέτου ότι έχει υπογραφεί και εκδοθεί προσηκόντως από το Διευθυντή και είναι δυνατό, με την προσκόμιση αντιγράφου, να αποδεικνύεται ότι υπογράφηκε με αυτό τον τρόπο.

(5) Πιστοποιητικό του Διευθυντή που βεβαιώνει ότι έγγραφο έχει υποβληθεί από πρόσωπο με χρήση του κωδικού που έχει χορηγηθεί σε αυτό από το Διευθυντή για την υποβολή εγγράφων σε μηχανογραφημένη μορφή αποτελεί επαρκή απόδειξη, σε ποινική ή πολιτική διαδικασία, του γεγονότος που βεβαιώνει μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.

Τελωνειακό Μητρώο

119.-(1) Ο Διευθυντής τηρεί Μητρώο με την ονομασία «Τελωνειακό Μητρώο» στο οποίο εγγράφονται το όνομα και η διεύθυνση προσώπων που εμπλέκονται υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στην είσοδο ή εισαγωγή ή θέση σε ανάλωση και έξοδο ή εξαγωγή εμπορευμάτων για τα οποία εφαρμόζονται τελωνειακές διαδικασίες καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες τις οποίες ο Διευθυντής θεωρεί αναγκαίες για τους σκοπούς της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας. Το Μητρώο είναι δυνατό να τηρείται σε οποιοδήποτε τύπο ήθελε καθορίσει ο Διευθυντής περιλαμβανομένης και της μηχανογραφημένης μορφής.

(2) Κάθε πρόσωπο για το οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1) οφείλει να εγγραφεί στο Τελωνειακό Μητρώο και να γνωστοποιεί γραπτώς στο Διευθυντή τυχόν αλλαγές στο όνομα, στη διεύθυνση ή στις άλλες πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός που μπορεί να καταστήσει αναγκαία την τροποποίηση του Τελωνειακού Μητρώου, εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που επήλθαν.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο με Διάταγμά του καθορίζει τη διαδικασία, τις υποχρεώσεις των προσώπων που αφορά το εδάφιο (1) και οτιδήποτε άλλο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο για την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του άρθρου αυτού ή για τη ρύθμιση οποιουδήποτε ζητήματος που είναι συναφές με τις διατάξεις του.

Τήρηση βιβλίων και αρχείων

120.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να ορίσει υποχρέωση τήρησης βιβλίων και αρχείων σε πρόσωπα που εγκρίνονται με βάση την τελωνειακή νομοθεσία για τη διενέργεια τελωνειακών πράξεων ή και την εφαρμογή τελωνειακών διαδικασιών.

(2) Τα βιβλία και αρχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1), καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου:

Νοείται ότι, στο Διάταγμα είναι δυνατόν να καθορίζονται διαφορετικές κατηγορίες βιβλίων και αρχείων ανάλογα με την ιδιότητα του προσώπου και την έγκριση που παρέχεται σε αυτό από το Διευθυντή.

(3) Εξαιρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Διευθυντής δύναται να καθορίζει σε ειδικές περιπτώσεις με σχετική οδηγία του προς ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή κατηγορία προσώπων, όπως τηρούν άλλα βιβλία και αρχεία από αυτά που καθορίζονται στο Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (2).

(4) Στο Διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (2) ή στη σε σχετική οδηγία του Διευθυντή που αναφέρεται στο εδάφιο (3), προς το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι δυνατό να καθορίζεται το είδος, ο τύπος των βιβλίων και αρχείων, ο τρόπος και ο τόπος φύλαξής τους καθώς και ο τρόπος και χρόνος ενημέρωσής τους.

(5)) Τα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και αρχείων σύμφωνα με το εδάφιο (1) υποχρεούνται να τα φυλάττουν για επτά τουλάχιστον ημερολογιακά έτη.

(6) Η δυνάμει του παρόντος άρθρου υποχρέωση τήρησης αρχείων είναι δυνατόν να εκπληρωθεί με την τήρηση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά με μέσα που δύναται να εγκρίνει ο Διευθυντής· και όταν οι εν λόγω πληροφορίες τηρούνται με αυτό τον τρόπο, αντίτυπο οποιουδήποτε εγγράφου που αποτελεί μέρος των αρχείων, τηρουμένου του εδαφίου (7), είναι δεκτό ως απόδειξη σε οποιαδήποτε διαδικασία, είτε πολιτική είτε ποινική, κατά την ίδια έκταση όπως τα ίδια τα αρχεία.

(7) Ο Διευθυντής δύναται να επιβάλλει ως όρο για να εγκρίνει σύμφωνα με το εδάφιο (6) οποιαδήποτε μέσα τήρησης πληροφοριών που περιέχονται σε οποιαδήποτε έγγραφα, εύλογες απαιτήσεις που κρίνει απαραίτητες για να εξασφαλίζεται ότι πληροφορίες θα καθίστανται αμέσως διαθέσιμες σε αυτόν ως να είχαν τηρηθεί τα ίδια τα αρχεία.

Απόδειξη ορισμένων ζητημάτων

121.-(1) Σε περίπτωση που προβάλλεται ισχυρισμός σε οποιοδήποτε στάδιο δικαστικής διαδικασίας η οποία άρχισε δυνάμει της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας -

(α) ότι η διαδικασία αυτή άρχισε με εντολή του Διευθυντή· ή

(β) ότι κάποιο πρόσωπο φέρει ή έφερε την ιδιότητα του Διευθυντή, εξουσιοδοτημένου λειτουργού ή δημόσιου υπαλλήλου· ή

(γ) ότι πρόσωπο είναι ή ήταν διορισμένο ή εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή για άσκηση οποιουδήποτε καθήκοντος ή ότι ασχολήθηκε μετά από εντολή ή με τη συναίνεση του Διευθυντή στην άσκηση οποιουδήποτε καθήκοντος· ή

(δ) ότι αποδείχθηκε ή όχι ικανοποιητικά στο Διευθυντή οποιοδήποτε ζήτημα σύμφωνα με οποιαδήποτε από τις διατάξεις της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας· ή

(ε) ότι κάποιο πλοίο είναι κυπριακό· ή

(στ) ότι η απόρριψη ή καταστροφή εμπορευμάτων έγινε για να αποφευχθεί η κατάσχεσή τους,

ο ισχυρισμός αυτός συνιστά μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο ικανοποιητική απόδειξη του γεγονότος.

(2) Όταν σε οποιαδήποτε διαδικασία, που έχει σχέση με την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία και τις αρμοδιότητές του προκύπτει αμφισβήτηση σχετικά με όσον αφορά - τον τόπο της προέλευσης εμπορευμάτων ή όσον αφορά -

(α) τον τόπο της προέλευσης εμπορευμάτων· ή

(β) το γεγονός της καταβολής δασμού ή και φόρου ή και άλλης επιβάρυνσης αναφορικά με οποιαδήποτε εμπορεύματα ή την παροχή εγγύησης για την καταβολή του δασμού αυτού ή και φόρου ή και άλλης επιβάρυνσης· ή

(γ) αν ο χαρακτηρισμός ή η φύση εμπορευμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων πραγμάτων είναι αυτή που καθορίζεται στο κατηγορητήριο, ένταλμα ή άλλο δικονομικό έγγραφο· ή

(δ) το νόμιμο της εισαγωγής ή εκφόρτωσης εμπορευμάτων από κάποιο πλοίο ή σκάφος· ή

(ε) το νόμιμο της φόρτωσης εμπορευμάτων σε οποιοδήποτε πλοίο ή αεροσκάφος ή το νόμιμο της εξαγωγής ή της μεταφοράς τους μέσω θαλάσσιας οδού· ή

(στ) το νόμιμο της μεταφοράς εμπορευμάτων σε οποιοδήποτε τόπο με σκοπό τη φόρτωσή τους σε οποιοδήποτε πλοίο ή αεροσκάφος· ή

(ζ) αν εμπορεύματα υπόκεινται ή υπόκειντο σε απαγορευτική διάταξη ή περιορισμό κατά την είσοδο ή εισαγωγή ή έξοδο ή εξαγωγή τους από ή προς τη Δημοκρατία,

τότε, εφόσον η διαδικασία αρχίζει από ή εναντίον του Διευθυντή ή κάποιου εξουσιοδοτημένου λειτουργού ή εναντίον οποιουδήποτε άλλου προσώπου, αναφορικά με οποιαδήποτε πράξη η οποία φέρεται ότι έγινε σύμφωνα με εξουσία ή αρμοδιότητα που εκχωρήθηκε δυνάμει της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας, το βάρος της απόδειξης φέρει το άλλο μέρος της διαδικασίας αυτής.

Τρόπος υποβολής διασάφησης ή δήλωσης

122.-(1) Οποιαδήποτε διασάφηση, δήλωση ή έγγραφο το οποίο απαιτείται να κατατεθεί στο Διευθυντή για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου υποβάλλεται:

(α) γραπτώς· ή

(β) με χρήση μηχανογραφημένης μεθόδου εφόσον η χρήση της εγκρίνεται από το Διευθυντή,

και με την επιφύλαξη του εδαφίου (2) συνοδεύεται με έγγραφα των οποίων η προσκόμιση είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Όταν η διασάφηση, δήλωση ή έγγραφο υποβάλλεται με χρήση μηχανογραφημένης μεθόδου ο Διευθυντής δυνατόν να επιτρέπει να μην υποβάλλονται μαζί με την εν λόγω διασάφηση, δήλωση ή έγγραφο τα συνοδευτικά έγγραφα ή μέρος αυτών. Στην περίπτωση αυτή τα εν λόγω έγγραφα φυλάττονται από το υπόχρεο για την κατάθεσή τους πρόσωπο ή από δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους, το οποίο έχει υποχρέωση να παρέχει κάθε διευκόλυνση προς εξέταση των εγγράφων αυτών.

(3) Τα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση υποβολής διασάφησης, δήλωσης ή εγγράφου σύμφωνα με το εδάφιο (1) υποχρεούνται να τα φυλάττουν καθώς και τα συνοδευτικά τους έγγραφα για επτά τουλάχιστον ημερολογιακά έτη.

(4) Στις περιπτώσεις που ο Διευθυντής εγκρίνει τη χρήση μηχανογραφημένης μεθόδου για την υποβολή των εγγράφων όπως αναφέρεται στο εδάφιο (2), τότε, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και οποιασδήποτε πολιτικής ή ποινικής διαδικασίας, ο κωδικός αριθμός ο οποίος χορηγείται από το Διευθυντή στο πρόσωπο που έχει δικαίωμα να υποβάλλει τα εν λόγω έγγραφα με τη χρήση της μηχανογραφημένης μεθόδου, θεωρείται ότι υπέχει θέση της χειρόγραφης υπογραφής που θα έφεραν τα έγγραφα αν υποβάλλονταν σε μη μηχανογραφημένη μορφή και το πρόσωπο που υποβάλλει τα έγγραφα με τη χρήση κωδικού αριθμού θεωρείται ότι έχει γνώση και του περιεχομένου των εγγράφων.

Κανονισμοί και Γνωστοποιήσεις

123.-(1) Επιπρόσθετα από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στον παρόντα Νόμο, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει και οποιουσδήποτε άλλους Κανονισμούς για τον καθορισμό ή ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο είναι δυνατό ή πρέπει να καθοριστεί ή ρυθμιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου καθώς και της Ενωσιακής Νομοθεσίας και γενικότερα για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής τους.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο είναι δυνατόν να περιέχουν και διατάξεις για την επιβολή ποινών στις περιπτώσεις παράβασής τους, σε καμιά όμως περίπτωση δεν είναι δυνατόν να προβλέπουν ποινή βαρύτερη από τη βαρύτερη ποινή η οποία προβλέπεται στον παρόντα Νόμο.

(3) Οποιοιδήποτε Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο είναι δυνατό να περιέχουν διατάξεις για την επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις διατάξεις των Κανονισμών αυτών.

(4) Ο Διευθυντής δύναται να εκδίδει Γνωστοποιήσεις για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των εκδιδόμενων υπ’ αυτού Κανονισμών και Διαταγμάτων.