ΜΕΡΟΣ ΧVΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ
Τελωνειακές ατέλειες

73.-(1) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δύνανται να προβλέπουν την επιστροφή ή απαλλαγή του όλου ή μέρους του δασμού ή του φόρου κατανάλωσης του επιβλητέου επί της εισαγωγής οποιωνδήποτε εμπορευμάτων στη Δημοκρατία, σε ορισμένα πρόσωπα, διεθνείς ή άλλους οργανισμούς ή σώματα, τηρουμένων οποιωνδήποτε όρων ήθελαν καθοριστεί:

Νοείται ότι, οι πιο πάνω Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν και την αξία σε περίπτωση οποιωνδήποτε μεταχειρισμένων εμπορευμάτων τα οποία αρχικά τέθηκαν σε ανάλωση ή σε ελεύθερη κυκλοφορία με ατέλεια και σε μεταγενέστερο χρόνο τίθενται σε διαφορετική χρήση.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δύνανται να προβλέπουν την επιστροφή ή απαλλαγή του όλου ή μέρους του δασμού ή και του φόρου κατανάλωσης του επιβλητέου επί της εισαγωγής οποιωνδήποτε εμπορευμάτων στη Δημοκρατία για τα οποία ικανοποιείται ο Διευθυντής ότι είχαν προηγουμένως εξαχθεί από τη Δημοκρατία.