ΜΕΡΟΣ ΧV ΑΖΗΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Αζήτητα εμπορεύματα

67.-(1) Τηρουμένων των ειδικότερων διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας, εμπορεύματα τα οποία μεταφέρονται διά θαλάσσης ή διά αέρος και δεν παραλαμβάνονται εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης του δηλωτικού φορτίου, τα εμπορεύματα θεωρούνται αζήτητα και μεταφέρονται σε αποθήκη Δημοσίου με έξοδα που επιβαρύνουν τα εμπορεύματα, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 71 που προβλέπουν για την εκποίηση εμπορευμάτων:

Νοείται ότι, εμπορεύματα δυνατόν να μη μεταφέρονται σε αποθήκη Δημοσίου εάν η μεταφορά είναι οικονομικά ασύμφορη ή δεν είναι δυνατή για ειδικούς λόγους:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων  ή απορριμμάτων ή θραυσμάτων ή αποβλήτων, τα έξοδα μεταφοράς ή καταστροφής ή άλλα έξοδα βαρύνουν τον κάτοχό τους.

(2) Μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών ή άλλης προθεσμίας που καθορίζει ο Διευθυντής από την ημερομηνία που τα εμπορεύματα καθίστανται αζήτητα, ο Διευθυντής δύναται να τα εκποιήσει με δημόσιο πλειστηριασμό, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 71.

Εμπορεύματα που λογίζονται ως αζήτητα, κ.τ.λ

68.-(1) Τα εμπορεύματα τα οποία εμπίπτουν στις πιο κάτω περιπτώσεις, λογίζονται ως αζήτητα και οδηγούνται υποχρεωτικά στη διαδικασία της εκποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71: Στη διαδικασία της εκποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71, οδηγούνται υποχρεωτικά τα εμπορεύματα για τα οποία ισχύουν οι πιο κάτω περιπτώσεις:

(α) Αν μετά την καταχώρηση και την αποδοχή της διασάφησης, ο διασαφηστής αποχωρήσει ή δεν προσφέρει την απαραίτητη συνδρομή και δεν προσέλθει, εντός τεσσάρων ημερών από την αποδοχή της διασάφησης, για την εξέταση των εμπορευμάτων. Σε τέτοια περίπτωση, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός εξετάζει, έστω και αν απουσιάζει ο διασαφηστής, τα εμπορεύματα ή συνεχίζει την εξέταση, αν αυτή είχε αρχίσει πριν από την αποχώρηση του διασαφηστή, αφού γίνει μνεία στη διασάφηση για την παρουσία ή την απουσία του: .

Νοείται ότι, η Η πιο πάνω προθεσμία είναι δυνατό να παραταθεί κατά περίπτωση, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων μέχρι και τρεις μήνες και εφόσον συντρέχουν ειδικοί προς τούτο λόγοι.

(β) Αν τα εμπορεύματα, εντός οκτώ ημερών ή και μετά παράταση το πολύ πέντε ημερών, που είναι δυνατό να χορηγηθεί από το Διευθυντή, ύστερα από αίτηση του διασαφηστή, μετά την εξέτασή τους με παρουσία του διασαφηστή, δεν παραληφθούν ή αν δεν παρασχεθεί εγγύηση για τους δασμούς, φόρους και άλλες επιβαρύνσεις:

Νοείται ότι, τα πιο πάνω εφαρμόζονται και στην περίπτωση που δεν απαιτείται εξέταση των εμπορευμάτων πριν την έκδοση της άδειας παραλαβής:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα πιο πάνω εφαρμόζονται και στην περίπτωση που δεν προσκομίστηκαν τα έγγραφα, από την προσκόμιση των οποίων εξαρτάται η υπαγωγή τους στο τελωνειακό καθεστώς στο οποίο διασαφίστηκαν ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία δεν είναι δυνατή η έκδοση άδειας παραλαβής.

(2) Ο Διευθυντής δύναται, με ευθύνη και με δαπάνες του διασαφηστή, να εγκρίνει τη μη μεταφορά των εμπορευμάτων σε αποθήκες Δημοσίου και να επιτρέψει να βρίσκονται σε χώρους που εγκρίθηκαν από αυτόν.

(3) Αν τα εμπορεύματα υπόκεινται σε φθορά ή είναι δυσχερής η φύλαξή τους, ο Διευθυντής δύναται να συντμήσει τις προθεσμίες του άρθρου αυτού.

(4) Σε περίπτωση που υφίσταται κίνδυνος από για τη διατήρηση των εμπορευμάτων, ο Διευθυντής δύναται να καταστρέψει τα εμπορεύματα:

Νοείται ότι, οι σχετικές δαπάνες καταστροφής βαρύνουν το διασαφηστή.

Αζήτητα εμπορεύματα ευτελούς αξίας, κ.τ.λ

69. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 67 και τηρουμένων των διατάξεων οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας, όταν μεταξύ των αζήτητων εμπορευμάτων υπάρχουν -

(α) είδη που έχουν ευτελή αξία ή είδη που κατέστησαν άχρηστα λόγω βλάβης, η κατάσταση των οποίων επι βεβαιώνεται από εξουσιοδοτημένο λειτουργό ο οποίος συνοδεύεται από άλλοκαι από δεύτερο εξουσιοδοτημένο λειτουργό, ο οποίος συνοδεύει τον πρώτο·

(β) βρώσιμα είδη, των οποίων η απαγόρευση ανάλωσής τους βεβαιώνεται και από λειτουργό της αρμόδιας υπηρεσίας,

τότε ο Διευθυντής εγκρίνει την καταστροφή των εμπορευμάτων και αυτά καταστρέφονται στην παρουσία των εξουσιοδοτημένων λειτουργών του σύμφωνα με τη διαδικασία που αυτός καθορίζει. Τα έξοδα καταστροφής βαρύνουν τον κάτοχό τους

Διατάξεις σχετικές με τις αποθήκες Δημοσίου

70.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οι διατάξεις του άρθρου αυτού τυγχάνουν εφαρμογής σε οποιαδήποτε εμπορεύματα, τα οποία μεταφέρονται ή λογίζονται ως μεταφερθέντα σε αποθήκη Δημοσίου, σύμφωνα με οποιαδήποτε από τις διατάξεις της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας.

(2) Κατά την αποταμίευση των εμπορευμάτων καταβάλλονται τα τέλη τα οποία καθορίζονται από το Διευθυντή με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Τα πιο πάνω τέλη αυτά καταβάλλονται και σε περίπτωση εμπορευμάτων που δεν είναι δυνατή η μεταφορά τους σε αποθήκη Δημοσίου επειδή αυτή είναι οικονομικά ασύμφορη ή για ειδικούς λόγους:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για την καταβολή οποιωνδήποτε τελών ή άλλη αποζημίωση σε σχέση με εμπορεύματα για τα οποία δεν είναι δυνατή η μεταφορά τους σε αποθήκη Δημοσίου.

(3) Αν τα εμπορεύματα είναι καύσιμης ή εύφλεκτης φύσης ή διαφορετικής φύσης η οποία χρειάζεται ιδιαίτερη επιμέλεια ή μεταχείριση -

(α) επιπρόσθετα οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης που καταβάλλεται για τα εμπορεύματα, βαρύνονται και για κάθε δαπάνη, η οποία καθίσταται αναγκαία για την ασφάλεια και φύλαξη τους, όπως ο Διευθυντής ήθελε εκάστοτε καθορίσει·

(β) ο Διευθυντής δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για αποζημίωση για ζημιά που τυχόν επέλθει στα εμπορεύματα.

(4) Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, απαγορεύεται η μεταφορά εμπορευμάτων από αποθήκη Δημοσίου, μέχρις ότου οι αναλογούντες σε αυτά δασμοί ή φόροι και άλλες δαπάνες, περιλαμβανομένων και των τελών αποβάθρας -

(α) για τη μεταφορά τους στην αποθήκη· και

(β) σύμφωνα με τα των τελών που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3),

καταβληθούν, και σε περίπτωση εμπορευμάτων για τα οποία πρέπει να υποβληθεί διασάφηση που δεν έχει ακόμη υποβληθεί, μέχρις ότου υποβληθεί η εν λόγω διασάφηση.

(5) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός ο οποίος έχει τη φύλαξη των εμπορευμάτων δύναται να αρνηθεί να επιτρέψει τη μεταφορά τους, μέχρις ότου αποδειχθεί σε αυτόν ότι καταβλήθηκαν όλα τα οφειλόμενα στα εμπορεύματα ναύλα.

(6) Ο Διευθυντής δύναται να καταστρέφει εμπορεύματα, όταν αυτό επιβάλλεται λόγω της φύσης τους ή όταν αυτά υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς, σύμφωνα με τη διαδικασία που αυτός καθορίζει. Τα έξοδα καταστροφής βαρύνουν τον κάτοχό τους.

Εκποίηση αζήτητων εμπορευμάτων με δημόσιο πλειστηριασμό

71.-(1) Εμπορεύματα που είναι ή λογίζονται ως αζήτητα και τα οποία μεταφέρονται στην αποθήκη Δημοσίου, εκποιούνται με δημόσιο πλειστηριασμό ο οποίος δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στη δημοσίευση αυτή.

(2) Σε περίπτωση που μετά την κατακύρωση στο δημόσιο πλειστηριασμό της προσφοράς των εμπορευμάτων στον πλειοδότη, δεν καταβληθεί το πλειστηρίασμα, εντός προθεσμίας οκτώ ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του πλειστηριασμού, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν περί αζητήτωναζήτητα εμπορεύματα ευμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 67.

(3) Σε περίπτωση που ΅έχρι και την προηγού΅ενη της η΅ερο΅ηνίας που διενεργείται ο πλειστηριασ΅ός, ο κάτοχος των ε΅πορευ΅άτων ή ο νό΅ι΅ος αντιπρόσωπός του υποβάλει γραπτή αίτηση για απόσυρση των ε΅πορευ΅άτων από τον δη΅όσιο πλειστηριασ΅ό, ο Διευθυντής δύναται να εγκρίνει το αίτη΅α, νοου΅ένου ότι θα κατατεθεί χρη΅ατική παρακαταθήκη για ποσό που καλύπτει τα αποθηκευτικά δικαιώ΅ατα ΅έχρι και την η΅έρα της διεξαγωγής του επό΅ενου πλειστηριασ΅ού και θα διενεργούνται οι σχετικές ΅ε το κατά περίπτωση τελωνειακό καθεστώς ή την επανεξαγωγή διατυπώσεις.

(4) Σε περίπτωση που κατά την η΅έρα διεξαγωγής του πλειστηριασ΅ού και πριν την έναρξή του, ο κάτοχος των ε΅πορευ΅άτων ή ο νό΅ι΅ος αντιπρόσωπός του υποβάλει έγγραφη αίτηση για την απόσυρση των ε΅πορευ΅άτων από τον δη΅όσιο πλειστηριασ΅ό, ο Διευθυντής δύναται να εγκρίνει το αίτη΅α, νοου΅ένου ότι θα καταβληθεί χρη΅ατική παρακαταθήκη για ποσό που καλύπτει τυχόν έξοδα ΅ετακίνησης, δασ΅ούς ή και φόρους, καθώς και άλλες επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας.

(5) Κάθε ποσό το οποίο δυνατό να προκύψει από την εκποίηση εμπορευμάτων σύμφωνα με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, διατίθεται κατά σειρά -

(α) για την πληρωμή κάθε δασμού ή φόρου που βαρύνει τα εμπορεύματα·

(β) για την κάλυψη οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων που βαρύνουν τα εμπορεύματα συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων πλειστηριασμού·

(γ) για την κάλυψη του ναύλου,

αν δε ο αμέσως πριν την εκποίηση κάτοχος των εμπορευμάτων υποβάλει σχετική αίτηση εντός περιόδου έξι μηνών από τη διενέργεια του πλειστηριασμού, αποδίδεται σε αυτόν κάθε τυχόν εναπομένον ποσό. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, οποιαδήποτε εναπομένοντα ποσά μεταφέρονται στα δημόσια έσοδα.

(6) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει τον τρόπο, τον τόπο, και τη διαδικασία εκποίησης των εμπορευμάτων με δημόσιο πλειστηριασμό και να ρυθμίζει οποιοδήποτε άλλο θέμα συναφές με την εκποίηση εμπορευμάτων.

Εμπορεύματα υμάτων που περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου, κ.τ.λ

72.-(1) Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου προβλέπει την εκποίηση αζήτητων εμπορευμάτων με δημόσιο πλειστηριασμό, αλλά δεν επιτυγχάνεται η εκποίησή τους σε δύο διαδοχικούς δημόσιους πλειστηριασμούς -

(α) για ποσό ικανοποιητικό για τη διενέργεια της πληρωμής που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4) του στο άρθρο 71(5)(β), στην περίπτωση εμπορευμάτων τα οποία προορίζονται για εξαγωγή· ή

(β) για ποσό ικανοποιητικό για τη διενέργεια των πληρωμών που προβλέπονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (4) του στο άρθρο 71(5)(α) και (β), σε κάθε άλλη περίπτωση,

λογίζονται ως εγκαταλελειμμένα και περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου.

(2) Σε περίπτωση εμπορευμάτων που περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι δυνατόν ο Διευθυντής να επιτρέψει -

(α) την καταστροφή τους σύμφωνα με τη διαδικασία που, καθορίζει ο Διευθυντής, τα δε έξοδα καταστροφής βαρύνουν το Δημόσιο· ή

(β) τη διάθεσή τους για κάλυψη των αναγκών δημοσίων υπηρεσιών ή φιλανθρωπικών ιδρυμάτων με την επιφύλαξη της διασφάλισης των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ή

(γ) την εκποίησή τους σε τιμή που θα αποκόμιζαν αν πωλούντο στην ελεύθερη αγορά απαλλαγμένα από δασμούς και φόρους, με την επιφύλαξη της διασφάλισης των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από άδεια και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει ο Διευθυντής· ή

(δ) την τοποθέτησή τους στο Τελωνειακό Μουσείο με σκοπό την έκθεση αυτών,

ελεύθερα από φορολογικές και άλλες επιβαρύνσεις.

(3) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εμπορευμάτων που περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να αποφασίσει τη διάθεσή τους, με την επιφύλαξη της διασφάλισης των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.