ΜΕΡΟΣ ΧΙV ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εύφλεκτες ύλες, κ.τ.λ

65.-(1) Τα εισαγόμενα δοχεία ή δέματα που περιέχουν εύφλεκτες, εκρηκτικές ή άλλες επικίνδυνες για την υγεία και το περιβάλλον ύλες και ουσίες, πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη και ευανάγνωστη επιγραφή, που να δηλώνει το περιεχόμενο και την επικινδυνότητά τους. Οι μεταφορείς ή οι ναυτικοί πράκτορες ή οι αεροπορικές εταιρείες οφείλουν να δηλώνουν ξεχωριστά στο Διευθυντή την εισαγωγή των δοχείων ή δεμάτων αυτών πριν την εκφόρτωσή τους.

(2) Απαγορεύεται η φόρτωση οποιασδήποτε εκρηκτικής ύλης σύμφωνα με την έννοια που προσδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Εκρηκτικών Υλών Νόμο, σε οποιοδήποτε πλοίο ή αεροσκάφος για εξαγωγή, μέχρις ότου υποβληθεί σχετική διασάφηση με τέτοιο τύπο και τρόπο και να περιέχει τέτοια στοιχεία, που ήθελε καθορίσει ο Διευθυντής.

Εμπορεύματα που διακινούνται με το ταχυδρομείο

66. Οι τελωνειακές διατυπώσεις για τα είδη που διακινούνται με το ταχυδρομείο και υπόκεινται σε έλεγχο από το Τμήμα Τελωνείων, καθορίζονται με Κανονισμούς του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 19 του περί Ταχυδρομείων Νόμου.