Αζήτητα εμπορεύματα ευτελούς αξίας, κ.τ.λ

69. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 67 και τηρουμένων των διατάξεων οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας, όταν μεταξύ των αζήτητων εμπορευμάτων υπάρχουν -

(α) είδη που έχουν ευτελή αξία ή είδη που κατέστησαν άχρηστα λόγω βλάβης, η κατάσταση των οποίων επι βεβαιώνεται από εξουσιοδοτημένο λειτουργό ο οποίος συνοδεύεται από άλλοκαι από δεύτερο εξουσιοδοτημένο λειτουργό, ο οποίος συνοδεύει τον πρώτο·

(β) βρώσιμα είδη, των οποίων η απαγόρευση ανάλωσής τους βεβαιώνεται και από λειτουργό της αρμόδιας υπηρεσίας,

τότε ο Διευθυντής εγκρίνει την καταστροφή των εμπορευμάτων και αυτά καταστρέφονται στην παρουσία των εξουσιοδοτημένων λειτουργών του σύμφωνα με τη διαδικασία που αυτός καθορίζει. Τα έξοδα καταστροφής βαρύνουν το Δημόσιο.