Διάθεση Εμπορευμάτων
Εγκατάλειψη, καταστροφή, εκποίηση εμπορευμάτων

60.-(1) Ο Διευθυντής, πριν από την έκδοση της άδειας παραλαβής και μετά από γραπτή αίτηση του διασαφηστή, η οποία υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο που καθορίζεται από τον Διευθυντή, δύναται να εγκρίνει-

(α) την εγκατάλειψη των εμπορευμάτων υπέρ του Δημοσίου, μετά από προηγούμενη καταβολή του συνόλου των εξόδων και κάθε άλλης επιβάρυνσης που έχει επιβληθεί ή κρίνεται αναγκαία· και

(β) την καταστροφή των εμπορευμάτων σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται με απόφαση του Διευθυντή.

(2) Η αποδοχή της αίτησης σημειώνεται στο προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) έντυπο και μετά την αποδοχή της δεν επιτρέπεται η ανάκλησή της.

(3) Η εγκατάλειψη και καταστροφή των εμπορευμάτων δεν συνεπάγεται έξοδα για το Δημόσιο και τα σχετικά έξοδα που πιθανόν να προκύπτουν βαρύνουν τον διασαφιστή.

(4) Στη διασάφηση και στο έντυπο που υποβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) αναφέρεται το είδος και η ποσότητα των υπολειμμάτων και απορριμμάτων που ενδεχομένως προκύπτουν από την καταστροφή των εμπορευμάτων, ώστε να είναι δυνατόν να τεθούν σε ανάλωση ή σε ελεύθερη κυκλοφορία, εφόσον προηγουμένως καταβληθούν ο δασμός ή και οι φόροι που αναλογούν σε αυτά.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), η εγκατάλειψη υπέρ του Δημοσίου ή η καταστροφή των εμπορευμάτων υπό τον έλεγχο του Τμήματος Τελωνείων απαλλάσσει τον διασαφιστή από την υποχρέωση καταβολής δασμού ή και φόρων.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 72, μετά την αποδοχή της αίτησης εγκατάλειψης, τα εμπορεύματα περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου, μεταφέρονται ή λογίζονται ως μεταφερθέντα σε αποθήκη Δημοσίου και ακολουθείται η διαδικασία εκποίησής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου.

Ισχύς Διαταγμάτων δυνάμει του περί Ελευθέρων Ζωνών Νόμου του 1975 και του περί Λιμενικών Περιοχών Νόμου του 1979

61. Διατάγματα που έχουν εκδοθεί δυνάμει του περί Ελευθέρων Ζωνών Νόμου του 1975 και του περί Λιμενικών Περιοχών Νόμου του 1979 ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου εκτός αν τροποποιηθούν ή ανακληθούν με Διάταγμα που εκδίδεται προς τούτο από το Υπουργικό Συμβούλιο.