Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο –

«Οδηγία 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων στη Κοινότητα».

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διαλειτουργικότητας των Συστημάτων Τηλεδιοδίων Νόμος του 2006.

Ερμηνεία.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –

«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων ΄Εργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και ΄Εργων ή εκπρόσωπό του

«ευρωπαϊκή υπηρεσία τηλεδιοδίων» σημαίνει την ευρωπαϊκή υπηρεσία τηλεδιοδίων που θεσπίζεται, δυνάμει του άρθρου 3 της Οδηγίας 2004/52/ΕΚ

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Οδηγία 2004/52/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων στην Κοινότητα, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται

«σύστημα οδικών τηλεδιοδίων» σημαίνει σύστημα ηλεκτρονικής είσπραξης τελών σε σχέση με τη χρήση του οδικού δικτύου και

«φορέας εκμετάλλευσης» σημαίνει πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες τηλεδιοδίων.

Σκοπός του παρόντος Νόμου.

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι να καθορίσει τους αναγκαίους όρους, για να εξασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα των συστη΅άτων οδικών τηλεδιοδίων στην Κοινότητα.

Πεδίο εφαρμογής.

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος εφαρ΅όζεται στην ηλεκτρονική είσπραξη οδικών τελών όλων των ειδών, στο σύνολο του οδικού δικτύου, αστικού και υπεραστικού, στους αυτοκινητόδρομους, στις κύριες και δευτερεύουσες οδούς, καθώς και σε διάφορα τεχνικά έργα, όπως σήραγγες, γέφυρες ή πορθ΅εία στην επικράτεια της Δημοκρατίας.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρ΅όζεται-

(α) Στα συστήματα διοδίων για τα οποία δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά ΅έσα είσπραξης διοδίων·

(β) στα συστήματα οδικών τηλεδιοδίων για τα οποία δεν απαιτείται εγκατάσταση εσωτερικού εξοπλισμού στα οχήματα· και

(γ) σε ΅ικρά, αυστηρώς τοπικά συστήματα διοδίων.

Αρμόδια αρχή.

5.  Η αρμόδια αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση συστημάτων τηλεδιοδίων ή/και την ανάθεσή τους σε φορείς εκμετάλλευσης.

Τεχνολογικές λύσεις.

6. Όλα τα νέα συστή΅ατα τηλεδιοδίων που τίθενται σε λειτουργία στη Δημοκρατία από την 1η Ιανουαρίου 2007, βασίζονται στη χρήση ΅ιας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες τεχνολογίες, για τη διεξαγωγή των συναλλαγών στα τηλεδιόδια:

(α) Δορυφορικός εντοπισ΅ός·

(β) κινητές επικοινωνίες σύ΅φωνα ΅ε το πρότυπο GSM - GPRS (στοιχεία αναφοράς: GSM TS 03.60/23.060)· και

(γ) τεχνολογία ΅ικροκυ΅άτων 5,8 GHz.

Υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης.

7.-(1) Οι φορείς εκμετάλλευσης θέτουν στη διάθεση των ενδιαφερομένων χρηστών εσωτερικό εξοπλισμό για τα οχήματα, ο οποίος πρέπει να είναι -

(α) Συμβατός ΅ε όλα τα συστήματα τηλεδιοδίων που λειτουργούν στα κράτη ΅έλη που χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 και κατάλληλος για χρήση σε οχήματα όλων των τύπων· και

(β) τουλάχιστον διαλειτουργικός και ικανός να επικοινωνεί ΅ε όλα τα συστήματα που λειτουργούν στα κράτη ΅έλη κάνοντας χρήση ΅ίας ή περισσοτέρων από τις τεχνολογίες που απαριθ΅ούνται στο άρθρο 6:

Νοείται ότι, ο εσωτερικός εξοπλισμός για τα οχήματα ΅πορεί να είναι κατάλληλος για άλλες τεχνολογίες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δε συνεπάγεται πρόσθετη επιβάρυνση για τους χρήστες ούτε δημιουργεί διακρίσεις ΅μεταξύ τους:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο εσωτερικός εξοπλισμός για τα οχήματα ΅μπορεί επίσης να συνδέεται, κατά περίπτωση, ΅ε τον ηλεκτρονικό ταχογράφο του οχήματος.

(2) Οι φορείς εκμετάλλευσης μεριμνούν ώστε η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων, να διεξάγεται σύμφωνα ΅ε τους Κοινοτικούς Κανόνες σε θέματα προστασίας των ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων, συ΅περιλα΅βανο΅ένης της προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής και, ειδικότερα, ώστε να τηρούνται οι διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου και οι διατάξεις του Μέρους 14 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου.

Αδικήματα.

8. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε υποχρέωση, η οποία επιβάλλεται σε αυτό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες.