Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

(α) «κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Eυρωπαϊκού Oργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε από τον «κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1354/2007 του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007, για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας»,

(β) «κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 340/2008 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2008 σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)»,

(γ) «κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2008 της Επιτροπής της 30ης Μαΐου 2008, για καθορισμό των μεθόδων δοκιμής κατ' εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)», και

(δ) «κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 689/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων·

και για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για εναρμόνιση, με δευτερογενή νομοθεσία, με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

(ε) «οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967 περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την «οδηγία 2006/121/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών με σκοπό την προσαρμογή της στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων»,

(στ) «οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών  επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την «οδηγία 2007/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου 2007 για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με περιορισμούς διάθεσης στην αγορά ορισμένων οργάνων μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο»,

(ζ) «οδηγία 1999/45/ΕΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 1967 περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ», και

(η) «οδηγία 2004/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής και τον έλεγχο της εφαρμογής τους κατά τις δοκιμές των χημικών ουσιών (κωδικοποίηση)»,

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Χημικών Ουσιών, Παρασκευασμάτων και Προϊόντων Νόμος του 2009.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αεροσκάφος» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου.

«αστυνομικός» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Αστυνομίας Νόμου·

«δικαστήριο» σημαίνει Επαρχιακό Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας·

«επικίνδυνες ουσίες και/ ή παρασκευάσματα» σημαίνει τις ουσίες και/ ή τα παρασκευάσματα, που εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες, όπως αυτές ορίζονται στο εδάφιο (2)·

(α) εκρηκτικές·

(β) οξειδωτικές·

(γ) εξαιρετικά εύφλεκτες·

(δ) πολύ εύφλεκτες·

(ε) εύφλεκτες·

(στ) πολύ τοξικές·

(ζ) τοξικές·

(η) επιβλαβείς·

(θ) διαβρωτικές·

(ι) ερεθιστικές·

(ια) ευαισθητοποιητικές·

(ιβ) καρκινογόνες·

(ιγ) μεταλλαξιογόνες·

(ιδ) τοξικές για την αναπαραγωγή· και

(ιε) επικίνδυνες για το περιβάλλον·

«κανονισμός REACH» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Eυρωπαϊκού Oργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«κανονισμός ΕΚ/340/2008» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 340/2008 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2008 σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«κανονισμός ΕΚ/440/2008» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 440/2008 της Επιτροπής της 30ης Μαΐου 2008, για καθορισμό των μεθόδων δοκιμής κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«κανονισμός ΕΚ/689/2008» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 689/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«όχημα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμου·

«πλοίο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κοινοτικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ενημέρωσης Σχετικά με την Κυκλοφορία Πλοίων) Νόμου·

«σκάφος» περιλαμβάνει αεροσκάφος και πλοίο·

«υποστατικό» περιλαμβάνει -

(i) οποιαδήποτε επίγεια ή υπόγεια ή υπεράκτια εγκατάσταση και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση είτε επιπλέουσα είτε ευρισκόμενη στο βυθό της θάλασσας ή λίμνης είτε ευρισκόμενη σε έδαφος που καλύπτεται από νερό·

(ii) οποιαδήποτε σκηνή ή κινητή κατασκευή·

(iii) οποιοδήποτε όχημα ή σκάφος· και

(iv) οποιοδήποτε κατασκευαστικό έργο, οικοδομή, έργο διαχωρισμού γης, έργο οδοποιίας, οδογέφυρα, γέφυρα, σήραγγα, αποχετευτικό και αποστραγγιστικό έργο, έργο ύδρευσης ή άρδευσης, υπόγεια κατασκευή, δεξαμενή, υπόγειο ή υπέργειο δίκτυο υπηρεσιών, υπόγειο ή υπέργειο αγωγό, υδραγωγείο ή οποιοδήποτε άλλο τεχνικό έργο· και

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(2) Αναφορικά με επικίνδυνες ουσίες και/ ή παρασκευάσματα, για σκοπούς ταξινόμησης -

(α) «εκρηκτικές» σημαίνει τις στερεές, υγρές, παχύρρευστες ή ζελατινώδεις ουσίες και/ ή παρασκευάσματα, που μπορούν να αντιδράσουν εξώθερμα, με ταυτόχρονη ταχεία έκλυση αερίων, ακόμη και χωρίς την παρουσία ατμοσφαιρικού οξυγόνου και που, υπό καθορισμένες συνθήκες δοκιμής, εκπυρσοκροτούν, αναφλέγονται έντονα και γρήγορα ή εκρήγνυνται υπό την επίδραση θερμότητας και περιορισμού·

(β) «οξειδωτικές» σημαίνει τις ουσίες και/ ή παρασκευάσματα, τα οποία, όταν έρχονται σε επαφή με άλλες ουσίες και ιδίως εύφλεκτες ουσίες, προκαλούν ισχυρώς εξώθερμη αντίδραση·

(γ) «εξαιρετικά εύφλεκτες» σημαίνει τις ουσίες και/ ή παρασκευάσματα με εξαιρετικά χαμηλό σημείο ανάφλεξης και χαμηλό σημείο ζέσεως, καθώς και αέριες ουσίες και παρασκευάσματα, τα οποία, υπό κανονική θερμοκρασία και πίεση, αναφλέγονται στον αέρα·

(δ) «πολύ εύφλεκτες» σημαίνει τις ουσίες και/ ή παρασκευάσματα, τα οποία -

(i) μπορεί να θερμανθούν και τελικά να αναφλεγούν στον αέρα, σε συνήθη θερμοκρασία, χωρίς έξωθεν παροχή ενέργειας, ή

(ii) σε στερεά κατάσταση, μπορούν να αναφλεγούν εύκολα μετά από σύντομη επίδραση πηγής ανάφλεξης και οι οποίες εξακολουθούν να φλέγονται ή να καίγονται μετά την απόσυρση της πηγής ανάφλεξης, ή

(iii) σε υγρή κατάσταση, με πολύ χαμηλό σημείο ανάφλεξης, ή σε επαφή με το νερό ή με αέρα υψηλής υγρασίας, εκλύουν εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες·

(ε) «εύφλεκτες» σημαίνει τις υγρές ουσίες και/ ή παρασκευάσματα με πολύ χαμηλό σημείο ανάφλεξης·

(στ) «πολύ τοξικές» σημαίνει τις ουσίες και/ ή τα παρασκευάσματα, οι οποίες, εισερχόμενες στον ανθρώπινο οργανισμό με εισπνοή, κατάποση ή απορρόφηση μέσω του δέρματος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ακόμη και σε ελάχιστη ποσότητα, προκαλούν το θάνατο ή οξείες ή χρόνιες βλάβες της υγείας·

(ζ) «τοξικές» σημαίνει τις ουσίες και/ ή τα παρασκευάσματα, οι οποίες, εισερχόμενες στον ανθρώπινο οργανισμό με εισπνοή, κατάποση ή απορρόφηση μέσω του δέρματος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ακόμα και σε μικρές ποσότητες, προκαλούν το θάνατο ή οξείες ή χρόνιες βλάβες της υγείας·

(η) «επιβλαβείς» σημαίνει τις ουσίες και/ ή τα παρασκευάσματα, οι οποίες, εισερχόμενες στον ανθρώπινο οργανισμό με εισπνοή, κατάποση ή απορρόφηση μέσω του δέρματος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μπορούν να προκαλέσουν το θάνατο ή οξείες ή χρόνιες βλάβες της υγείας·

(θ) «διαβρωτικές» σημαίνει τις ουσίες και/ ή τα παρασκευάσματα, οι οποίες, σε επαφή με ζώντες ιστούς, μπορούν να τους καταστρέψουν·

(ι) «ερεθιστικές» σημαίνει τις μη διαβρωτικές ουσίες και/ ή τα παρασκευάσματα, οι οποίες, με άμεση, παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα ή τους βλεννογόνους, μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονές·

(ια) «ευαισθητοποιητικές» σημαίνει τις ουσίες και/ ή τα παρασκευάσματα, οι οποίες, εισερχόμενες στον ανθρώπινο οργανισμό με εισπνοή, κατάποση ή απορρόφηση μέσω του δέρματος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μπορούν να προκαλέσουν τέτοια αντίδραση του οργανισμού (υπερευαισθητοποίηση) ώστε, με περαιτέρω έκθεση σε αυτή την ουσία ή το παρασκεύασμα, να προκαλούνται χαρακτηριστικές επιβλαβείς αντιδράσεις·

(ιβ) «καρκινογόνες» σημαίνει τις ουσίες και/ ή τα παρασκευάσματα, οι οποίες, εισερχόμενες στον ανθρώπινο οργανισμό με εισπνοή, κατάποση ή απορρόφηση μέσω του δέρματος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο ή να αυξήσουν τη συχνότητά του·

(ιγ) «μεταλλαξιογόνες» σημαίνει τις ουσίες και/ ή τα παρασκευάσματα, οι οποίες, εισερχόμενες στον ανθρώπινο οργανισμό με εισπνοή, κατάποση ή απορρόφηση μέσω του δέρματος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μπορούν να προκαλέσουν κληρονομικά γενετικά ελαττώματα ή να αυξήσουν τη συχνότητά τους·

(ιδ) «τοξικές για την αναπαραγωγή» σημαίνει τις ουσίες και/ ή τα παρασκευάσματα, οι οποίες, εισερχόμενες στον ανθρώπινο οργανισμό με εισπνοή, κατάποση ή απορρόφηση μέσω του δέρματος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μπορούν να προκαλέσουν ή να αυξήσουν τη συχνότητα μη κληρονομικών επιβλαβών φαινομένων στους απογόνους ή να επιδράσουν δυσμενώς στις αναπαραγωγικές λειτουργίες ή δυνατότητες των δύο φύλων· και

(ιε) «επικίνδυνες για το περιβάλλον» σημαίνει τις ουσίες και/ ή τα παρασκευάσματα, οι οποίες, αν εισαχθούν στο περιβάλλον, προκαλούν ή μπορεί να προκαλέσουν άμεσο ή μελλοντικό κίνδυνο για ένα ή περισσότερους τομείς του περιβάλλοντος.

(3) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο κανονισμός REACH, ο κανονισμός ΕΚ/689/2008, ο κανονισμός ΕΚ/340/2008 και ο κανονισμός ΕΚ/440/2008, ανάλογα με την περίπτωση.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ
Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

3.-(1) To Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού, να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή του κανονισμού REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008, του κανονισμού ΕΚ/340/2008, του κανονισμού ΕΚ/440/2008 και/ ή του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α)την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων ουσιών και/ ή παρασκευασμάτων·

(β)την απαγόρευση, τον περιορισμό και/ ή τη ρύθμιση της αποθήκευσης οποιασδήποτε επικίνδυνης ουσίας ή κατηγορίας ή ομάδας επικίνδυνων ουσιών και/ ή παρασκευασμάτων, αναφορικά με τα ακόλουθα:

(i) την τοποθεσία και το χώρο αποθήκευσης,

(ii) τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις και/ ή τα δοχεία και τα κιβώτια, στα οποία αποθηκεύονται οι ουσίες και/ ή τα παρασκευάσματα,

(iii) τις φυσικές συνθήκες αποθήκευσης,

(iv) τις μέγιστες ποσότητες οποιασδήποτε επικίνδυνης ουσίας ή ομάδας ή κατηγορίας επικίνδυνων ουσιών και/ ή παρασκευασμάτων, οι οποίες είναι δυνατό να αποθηκεύονται σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο χώρο ή τοποθεσία, και/ ή

(v) οποιεσδήποτε άλλες ουσίες, οι οποίες δεν πρέπει να αποθηκεύονται μαζί με επικίνδυνες ουσίες και/ ή παρασκευάσματα·

(γ)τη ρύθμιση και/ ή μεταφορά οποιασδήποτε επικίνδυνης ουσίας ή ομάδας ή κατηγορίας επικίνδυνων ουσιών και/ ή παρασκευασμάτων, περιλαμβανομένων -

(i) του σχεδιασμού και της κατασκευής, καθώς και των υλικών κατασκευής οποιουδήποτε δοχείου ή κιβωτίου που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά οποιασδήποτε επικίνδυνης ουσίας ή ομάδας ή κατηγορίας επικίνδυνων ουσιών και/ ή παρασκευασμάτων,

(ii) της επισήμανσης και των επιγραφών οποιουδήποτε δοχείου ή κιβωτίου που περιέχει οποιαδήποτε επικίνδυνη ουσία ή ομάδα ή κατηγορία επικίνδυνων ουσιών και/ ή παρασκευασμάτων, και/ ή

(iii) των προειδοποιήσεων και οδηγιών που πρέπει να αναγράφονται στα δοχεία ή στα κιβώτια καθώς και στα έγγραφα τα οποία τα συνοδεύουν·

(δ)τον καθορισμό της μέγιστης ποσότητας οποιασδήποτε επικίνδυνης ουσίας ή ομάδας ή κατηγορίας επικίνδυνων ουσιών και/ ή παρασκευασμάτων, που μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε δοχείο ή κιβώτιο ή σε οποιοδήποτε όχημα και/ ή σκάφος για μεταφορά·

(ε)τον καθορισμό οποιασδήποτε ουσίας, με την οποία οι επικίνδυνες ουσίες και/ ή παρασκευάσματα δεν πρέπει να αναμιγνύονται ή να συνυπάρχουν ή οι οποίες δεν πρέπει να μεταφέρονται στο ίδιο δοχείο, κιβώτιο, όχημα και/ ή σκάφος·

(στ)τον καθορισμό -

(i) απαιτήσεων ως προς το χειρισμό επικίνδυνων ουσιών ή ομάδας ή κατηγορίας επικίνδυνων ουσιών και/ ή παρασκευασμάτων,

(ii) προφυ λάξεων που πρέπει να λαμβάνονται, και/ ή

(iii) ενεργειών που πρέπει να γίνονται,

σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης·

(ζ)τον περιορισμό της διάθεσης στην αγορά και χρήσης επικίνδυνων ουσιών και/ ή παρασκευασμάτων·

(η)τον καθορισμό και την εφαρμογή αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής, αναφορικά με επικίνδυνες ουσίες και/ ή παρασκευάσματα·

(θ)την εισαγωγή απαίτησης ενημέρωσης και καθοδήγησης των εργοδοτουμένων, αναφορικά με τα θέματα της παραγράφου (ε)·

(ι)τη θέσπιση ποινικών αδικημάτων για παράβαση των διατάξεων του κανονισμού REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008 και/ ή των οικείων Κανο νισμών, αναφορικά με τα οποία δύναται να επιβληθούν ποινές που δεν υπερβαίνουν αυτές που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο·

(ια)τον καθορισμό παραβάσεων του κανονισμού REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008 και/ ή των οικείων Κανο νισμών, αναφορικά με τις οποίες ο Υπουργός δύναται να επιβάλει διοικητικά πρόστιμα που δεν υπερβαίνουν τα είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000)· και

(ιβ)τον καθορισμό του ύψους των τελών, των οποίων η καταβολή προβλέπεται από τον κανονισμό ΕΚ/689/2008, τον παρόντα Νόμο και/ ή από Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, μπορούν -

(α)να προβλέπουν την έκδοση διαταγμάτων ή γνωστοποιήσεων για τον καθορισμό τεχνικών θεμάτων για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(β)να επιτρέπουν την αναφορά σε συγκεκριμένα έγγραφα, κώδικες ή αρχεία, τα οποία πρέπει να διατίθενται προς επιθεώρηση σε συγκεκριμένο μέρος και αντίγραφο των οποίων πρέπει να διατίθεται σε όσους το ζητούν, σύμφωνα με όρους που καθορίζονται στους Κανονισμούς.

(4) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει των παραγράφων (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ) και (η) του εδαφίου (2), μπορούν να προβλέπουν τη θέσπιση ποινικών αδικημάτων για παράβαση των διατάξεών τους, αναφορικά με τα οποία δύναται να επιβληθούν ποινές που δεν υπερβαίνουν αυτές που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

Τροποποίηση παραρτημάτων

4. Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί ή να αντικαθιστά οποιοδήποτε από τα τεχνικού περιεχομένου παραρτήματα των Κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Εγκαθίδρυση Παγκύπριου Συμβουλίου Χημικών Ουσιών, Παρασκευασμάτων και Προϊόντων

5.-(1) Ο Υπουργός, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τη σύσταση του Παγκύπριου Συμβουλίου Χημικών Ουσιών, Παρασκευασμάτων και Προϊόντων, το οποίο συμβουλεύει τον Υπουργό πάνω σε θέματα καλύτερης διαχείρισης χημικών ουσιών, παρασκευασμάτων και προϊόντων.

(2) Το Συμβούλιο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) εγκαθιδρύεται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 8.

Σύσταση Παγκύπριου Συμβουλίου Χημικών Ουσιών, Παρασκευασμάτων και Προϊόντων

6.-(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο το οποίο καλείται «Παγκύπριο Συμβούλιο Χημικών Ουσιών, Παρασκευασμάτων και Προϊόντων». Στο Συμβούλιο αυτό συμμετέχει ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ένας εκπρόσωπος από το καθένα από τα ακόλουθα Υπουργεία και Οργανισμούς:

(α)Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

(β)Υπουργείο Υγείας·

(γ)Υπουργείο Εσωτερικών·

(δ)Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

(ε)Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων·

(στ)Υπουργείο Οικονομικών·

(ζ)Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου·

(η)Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου·

(θ)Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταναλωτών·

(ι)Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής·

(ια)Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών·

(ιβ)Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία·

(ιγ)Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου·

(ιδ)Δημοκρατική Εργατική Ομοσπονδία Κύπρου·

(ιε)Ομοσπονδία Εργοδοτών Κύπρου· και

(ιστ)Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

(2) (α) Για τον κάθε εκπρόσωπο ορίζεται από το κάθε Υπουργείο ή Οργανισμό και ένας αναπληρωτής εκπρόσωπος, ο οποίος συμμετέχει στις συνεδρίες του Συμβουλίου μόνο εάν δεν μπορεί να συμμετάσχει ο εκπρόσωπος.

(β) Ο Υπουργός, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δημοσιοποιεί τα ονόματα τόσο των εκπροσώπων όσο και των αναπληρωτών τους καθώς και τις περιόδους της θητείας τους.

(3) Το Συμβούλιο τελεί υπό την προεδρία του Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Λειτουργία Συμβουλίου

7. Οι συνεδρίες του Συμβουλίου συγκαλούνται από τον Πρόεδρο, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης και μεριμνά ώστε αυτή, μαζί με γραπτή πρόσκληση, να κοινοποιείται σε κάθε μέλος τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίας.

Αρμοδιότητες Συμβουλίου

8. Το Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα -

(α)να συμβουλεύει τον Υπουργό για ζητήματα πρόληψης ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων για το κοινό και το περιβάλλον, που μπορεί να προκληθούν από ουσίες, παρασκευάσματα, ενδιάμεσα προϊόντα και/ ή χημικά προϊόντα·

(β)να αναπτύσσει, διαδίδει και διατηρεί τις δραστηριότητες, οι οποίες επηρεάζουν ή δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της προστασίας του κοινού, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος από την έκθεση σε ουσίες, παρασκευάσματα, ενδιάμεσα προϊόντα και/ ή χημικά προϊόντα και τη χρήση αυτών·

(γ)να υποβάλλει στον Υπουργό προτάσεις ή εισηγήσεις για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία του κοινού, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος από την έκθεση σε ουσίες, παρασκευάσματα, ενδιάμεσα προϊόντα και/ ή χημικά προϊόντα και τη χρήση αυτών· και/ ή

(δ)να συμβουλεύει τον Υπουργό αναφορικά με τη σύνταξη ή αναθεώρηση νομοθεσίας, υπό το φως της γνώσης και πείρας που αποκτήθηκε από τη μελέτη των τοπικών συνθηκών, των διεθνών εξελίξεων και της τεχνολογικής προόδου.

ΜΕΡΟΣ IV ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Καθορισμός αρμόδιας αρχής

9. Για σκοπούς εφαρμογής -

(α)του κανονισμού REACH,

(β)του κανονισμού ΕΚ/689/2008,

(γ)του κανονισμού ΕΚ/340/2008,

(δ)του κανονισμού ΕΚ/440/2008, και

(ε)του παρόντος Νόμου,

αρμόδια αρχή είναι ο Υπουργός.

Αρχιεπιθεωρητής και Επιθεωρητές

10.-(1) Ο Υπουργός, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει λειτουργούς του Υπουργείου του ως Επιθεωρητές, για σκοπούς εποπτείας, επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής του κανονισμού REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008, του παρόντος Νόμου και/ ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών και διαταγμάτων.

(2) Ο Υπουργός, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει ένα εκ των Επιθεωρητών που ορίζονται δυνάμει του εδαφίου (1) ως Αρχιεπιθεωρητή.

(3) Ο Υπουργός, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να εξουσιοδοτεί γραπτώς οποιαδήποτε πρόσωπα, που δεν υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία, τα οποία κρίνει ότι κατέχουν τα κατάλληλα προσόντα, να ασκούν τέτοιες από τις εξουσίες και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών και να υπόκεινται σε τέτοιους όρους, όπως καθορίζονται στην εξουσιοδότηση.

(4) Ο Αρχιεπιθεωρητής ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι Επιθεωρητές εκτελούν τα καθήκοντα και ασκούν τις εξουσίες που τους παρέχονται, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11.

(5) Ο Υπουργός δύναται να διορίσει αναπληρωτή Αρχιεπιθεωρητή, ο οποίος αντικαθιστά τον Αρχιεπιθεωρητή σε περίπτωση απουσίας, ασθένειας ή ανικανότητας αυτού.

(6) Κάθε Επιθεωρητής εφοδιάζεται με κατάλληλη ταυτότητα, την οποία οφείλει να επιδεικνύει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

(7) Καμία ευθύνη δεν καταλογίζεται σε οποιοδήποτε Επιθεωρητή για οποιαδήποτε πράξη ή απόφασή του, η οποία έγινε ή λήφθηκε καλόπιστα μέσα στα πλαίσια της άσκησης από αυτόν των προβλεπομένων από τον παρόντα Νόμο εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων του.

Εξουσίες εισόδου και επιθεώρησης

11.-(1) Κάθε Επιθεωρητής έχει εξουσία -

(α)να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προειδοποίηση σε οποιοδήποτε υποστατικό, στο οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι διεξάγεται δραστηριότητα ή διεργασία -

(i) κατά παράβαση του κανονισμού REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008, του παρόντος Νόμου και/ ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών και διαταγμάτων, και/ ή

(ii) η οποία είναι δυνατόν να προκαλέσει κίνδυνο σοβαρής προσωπικής βλάβης ή σοβαρής βλάβης στο περιβάλλον:

Νοείται ότι, η είσοδος σε κατοικία γίνεται μόνο με την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του ενοίκου της ή με δικαστικό ένταλμα·

(β)να ασκεί το ανωτέρω δικαίωμα εισόδου και ελέγχου, συνοδευόμενος από αστυνομικό αν έχει εύλογη αιτία να αναμένει παρεμπόδιση στην άσκηση των εξουσιών του·

(γ)να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που θα το βοηθήσει στην άσκηση των καθηκόντων του, καθώς και να φέρει και να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε εξοπλισμό ή οποιαδήποτε υλικά απαιτούνται για την άσκηση των εξουσιών του ·

(δ)να διεξάγει ή να φροντίζει για τη διεξαγωγή των δοκιμών, αναλύσεων και μετρήσεων που κρίνονται αναγκαίες για την άσκηση των εξουσιών του·

(ε)να επιθεωρεί, να εξετάζει και να ελέγχει τη λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης, εξοπλισμού ή αντικειμένου που βρίσκει στο υποστατικό και να προβαίνει στις μετρήσεις και στη λήψη φωτογραφιών που κρίνει αναγκαίες για τη σωστή άσκηση των εξουσιών του·

(στ)να δίνει οδηγίες ώστε το υποστατικό ή οποιοδήποτε μέρος αυτού ή οποιοσδήποτε εξοπλισμός, αντικείμενο, ουσία, παρασκεύασμα, ενδιάμεσο προϊόν, χημικό προϊόν ή επικίνδυνη ουσία και/ ή παρασκεύασμα μέσα σε αυτό, ανάλογα με την περίπτωση, να παραμένουν όπως έχουν, για όσο χρόνο θεωρείται εύλογα αναγκαίος για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε δοκιμής, μέτρησης, εξέτασης και ελέγχου, όπως αναφέρεται στις παραγράφους (δ) και (ε)·

(ζ)να ζητά την παρουσίαση για επιθεώρηση οποιωνδήποτε βιβλίων, εγγράφων ή άλλων στοιχείων σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή, τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν πληροφορίες σχετιζόμενες με το σκοπό της διερεύνησής του·

(η)να ζητά από -

(i) εισαγωγέα, εξαγωγέα, παραγωγό αντικειμένου, καταχωρίζοντα, παρασκευαστή, μεταγενέστερο χρήστη, διανομέα, προμηθευτή ουσίας ή παρασκευάσματος, προμηθευτή αντικειμένου, αποδέκτη ουσίας ή παρασκευάσματος και/ ή αποδέκτη ενός αντικειμένου, ανάλογα με την περίπτωση,

(ii) οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο βρίσκει στο υποστατικό, και

(iii) οποιοδήποτε πρόσωπο, για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είχε απασχοληθεί στο υποστατικό ή είχε σχέση με τη δραστηριότητα οποιωνδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i) οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών μηνών,

να δίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, που μπορεί να έχει ή στις οποίες έχει πρόσβαση και που είναι σχετικές με το σκοπό της έρευνας ή διερεύνησής του· και/ ή

(θ)να λαμβάνει και να μεταφέρει οποιοδήποτε αντικείμενο ή οποιο δήποτε δείγμα οποιασδήποτε ουσίας, παρασκευάσματος, ενδιάμεσου προϊόντος, χημικού προϊόντος, επικίνδυνης ουσίας και/ ή παρασκευάσματος, ανάλογα με την περίπτωση, το οποίο δυνατό να απαιτείται για σκοπούς περαιτέρω διερεύνησης ή μαρτυρίας κατά την εκδίκαση αδικήματος που διαπράττεται κατά παρά βαση του κανονισμού REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008, του παρόντος Νόμου και/ ή Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, και να ζητά από οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (η), το διαχειριστή ή τον κάτοχο του υποστατικού ή οποιοδήποτε από τους αντιπροσώπους τους ή τους εργοδοτουμένους τους, που είναι παρόντες -

(i) να του παράσχει ασφαλή πρόσβαση προς οποιοδήποτε μέρος του υποστατικού, και/ ή

(ii) να θέσει στη διάθεσή του οποιαδήποτε ευλόγως διαθέσιμα μέσα για τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δοκιμών, μετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων που κρίνονται αναγκαίες για τους σκοπούς της διερεύνησης.

(2) Το χρηματικό ποσό για τη διεξαγωγή των δοκιμών, μετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii), της παραγράφου (θ), του εδαφίου (1), καταβάλλεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (η) του εδαφίου (1), ανάλογα με την περίπτωση, το διαχειριστή ή κάτοχο του υποστατικού ή αντιπρόσωπο αυτών.

Κατάσχεση

12.-(1) Σε περίπτωση που Επιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι υπήρξε παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του κανονισμού REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008, του παρόντος Νόμου και/ ή Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, αναφορικά με οποιαδήποτε ουσία, παρασκεύασμα, αντικείμενο, ενδιάμεσο προϊόν, χημικό προϊόν, επικίνδυνη ουσία και/ ή παρασκεύασμα, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται να κατάσχει και να κατακρατήσει αυτά για να διαπιστωθεί, με δοκιμή ή άλλως πως, οποιαδήποτε τέτοια παράβαση.

(2) Ο Επιθεωρητής δύναται να κατάσχει και να κατακρατεί-

(α) οποιαδήποτε ουσία, παρασκεύασμα, αντικείμενο, ενδιάμεσο προϊόν, χημικό προϊόν, επικίνδυνη ουσία και/ ή παρασκεύασμα, ανάλογα με την περίπτωση, ή τεκμήριο, που περιέχει πληροφορίες, για τα οποία έχει εύλογη αιτία να υποπτεύεται ότι μπορεί να χρειαστούν για αποδεικτικούς σκοπούς σε ποινική διαδικασία·

(β) οποιαδήποτε ουσία, παρασκεύασμα, αντικείμενο, ενδιάμεσο προϊόν, χημικό προϊόν, επικίνδυνη ουσία και/ ή παρασκεύασμα, ανάλογα με την περίπτωση, για το οποίο έχει εύλογη αιτία να υποπτεύεται ότι δυνατό να υπόκειται σε δήμευση, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16.

Ειδοποίηση κατάσχεσης

13. Σε περίπτωση κατάσχεσης οποιωνδήποτε ουσιών, παρασκευασμάτων, αντικειμένων, ενδιάμεσων προϊόντων, χημικών προϊόντων, επικίνδυνων ουσιών και/ ή παρασκευασμάτων, ανάλογα με την περίπτωση, ή σχετικών με αυτά πληροφοριών, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12, ο Επιθεωρητής οφείλει να πληροφορεί το πρόσωπο, από το οποίο αυτά έχουν κατασχεθεί, ότι αυτά έχουν κατασχεθεί και/ ή κατακρατηθεί, ανάλογα με την περίπτωση, παραθέτοντας τα μέτρα, στα οποία προτίθεται να προβεί, ώστε να διασφαλισθεί ότι ολόκληρη η ποσότητα ή η ποιότητα αυτών δε θα διαφοροποιηθεί.

Ειδοποίηση συμμόρφωσης

14.-(1) Ο Επιθεωρητής, αφού διαπιστώσει μη συμμόρφωση ουσίας, παρασκευάσματος, αντικειμένου, ενδιάμεσου προϊόντος, χημικού προϊόντος, επικίνδυνης ουσίας και/ ή παρασκευάσματος, προς οποιαδήποτε διάταξη του κανονισμού REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008 και/ ή του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ανάλογα με την περίπτωση, επιδίδει ειδοποίηση στον παραγωγό αντικειμένου, στον καταχωρίζοντα, στον παρασκευαστή, στο μεταγενέστερο χρήστη, στο διανομέα, στον προμηθευτή ουσίας ή παρασκευάσματος, στον προμηθευτή αντικειμένου, στον αποδέκτη ουσίας ή παρασκευάσματος και/ ή στον αποδέκτη ενός αντικειμένου, ανάλογα με την περίπτωση, με την οποία του επισημαίνει την παράβαση και τον καλεί να συμμορφωθεί με τις εν λόγω διατάξεις, μέσα σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ανάλογα με τη φύση της παράβασης.

(2) Η ειδοποίηση συμμόρφωσης περιλαμβάνει-

(α)τα μέτρα, στα οποία ο Επιθεωρητής προτίθεται να προβεί, σε περίπτωση που το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), δε συμμορφωθεί·

(β)τα μέτρα, στα οποία το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), οφείλει να προβεί για να θεωρηθεί ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις του κανονισμού REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008, του παρόντος Νόμου και/ ή Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν· και

(γ)την προθεσμία, εντός της οποίας το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), οφείλει να παραθέσει τις απόψεις του για την εν λόγω παράβαση, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, στον Επιθεωρητή.

(3) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Επιθεωρητής δύναται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα κρίνει κατάλληλα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, περιλαμβανομένης της ειδοποίησης αναστολής ή απόσυρσης.

Ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης

15.-(1) Σε περίπτωση που ο Επιθεωρητής ενεργεί σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 14, επιδίδει στο πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 14 -

(α) ειδοποίηση αναστολής, η οποία απαγορεύει στο πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται, για περίοδο που καθορίζει σε αυτή, όχι όμως μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης, την παρασκευή και/ ή τη διάθεση στην αγορά της ουσίας, του παρασκευάσματος, του αντικειμένου, του ενδιάμεσου προϊόντος, του χημικού προϊόντος, της επικίνδυνης ουσίας και/ ή του παρασκευάσματος, ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς τη συγκατάθεση του Επιθεωρητή, ή

(β) ειδοποίηση απόσυρσης της ουσίας, του παρασκευάσματος, του αντικειμένου, του ενδιάμεσου προϊόντος, του χημικού προϊόντος, της επικίνδυνης ουσίας και/ή του παρασκευάσματος, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Η ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης οφείλει να -

(α)περιγράφει την ουσία, το παρασκεύασμα, το αντικείμενο, το ενδιάμεσο προϊόν, το χημικό προϊόν, την επικίνδυνη ουσία και/ ή το παρασκεύασμα, ανάλογα με την περίπτωση, με τρόπο που να διακριβώνεται επακριβώς η ταυτότητά του· και

(β)εκθέτει τους λόγους, για τους οποίους επιδίδεται και τους λόγους για τους οποίους ο Επιθεωρητής θεωρεί ότι υπήρξε παράβαση των διατάξεων του κανονισμού REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008, του παρόντος Νόμου και/ ή Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Η ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης, η οποία επιδίδεται από τον Επιθεωρητή δυνάμει του εδαφίου (1), δύναται να απαιτεί από το πρόσωπο προς το οποίο επιδίδεται, να τηρεί ενήμερο τον Επιθεωρητή για το χώρο στον οποίο βρίσκεται η ουσία, το παρασκεύασμα, το αντικείμενο, το ενδιάμεσο προϊόν, το χημικό προϊόν, την επικίνδυνη ουσία και/ ή το παρασκεύασμα, ανάλογα με την περίπτωση, κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής ή απόσυρσης.

Δήμευση κατόπιν διατάγματος δικαστηρίου

16.-(1) Ανεξάρτητα από -

(α)την έγερση οποιασδήποτε ποινικής δίωξης για αδίκημα, αναφορικά με παράβαση των διατάξεων του κανονισμού REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008, του παρόντος Νόμου και/ ή Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, ή

(β)την επιβολή διοικητικού προστίμου για παράβαση των διατάξεων του κανονισμού REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008, του παρόντος Νόμου και/ ή Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν,

ο Επιθεωρητής δύναται να αποταθεί σε δικαστήριο ζητώντας την έκδοση διατάγματος για τη δήμευση οποιασδήποτε ουσίας, παρασκευάσματος, αντικειμένου, ενδιάμεσου προϊόντος, χημικού προϊόντος, επικίνδυνης ουσίας και/ ή παρασκευάσματος, ανάλογα με την περίπτωση, για το λόγο ότι δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του κανονισμού REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008, του παρόντος Νόμου και/ ή Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν.

(2) Μετά την υποβολή αίτησης δυνάμει του παρόντος άρθρου, το δικαστήριο εκδίδει διάταγμα δήμευσης, αν ικανοποιηθεί ότι -

(α)πράγματι η ουσία, το παρασκεύασμα, το αντικείμενο, το ενδιάμεσο προϊόν, το χημικό προϊόν, η επικίνδυνη ουσία και/ ή το παρασκεύασμα, δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του κανονισμού REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008, του παρόντος Νόμου και/ ή Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, ανάλογα με την περίπτωση· και

(β)το πρόσωπο, στο οποίο επιδόθηκε ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης, δε συμμορφώνεται με αυτή.

(3) Στην περίπτωση δήμευσης, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η οικεία ουσία, το παρασκεύασμα, το αντικείμενο, το ενδιάμεσο προϊόν, το χημικό προϊόν, η επικίνδυνη ουσία και/ ή το παρασκεύασμα, ανάλογα με την περίπτωση, δύνανται να καταστραφούν, σύμφωνα με οδηγίες του δικαστηρίου.

ΜΕΡΟΣ V ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Αδικήματα και ποινές

17.-(1) Πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος, αν:

(α) σκόπιμα καθυστερεί ή παρεμποδίζει Επιθεωρητή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή την άσκηση των εξου σιών του δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν·

(β) παρεμποδίζει ή αποπειράται να παρεμποδίσει οποιοδήπο τε αστυνομικό ή άλλο πρόσωπο που εισήλθε σε υποστατικό μαζί με Επιθεωρητή, σύμ φωνα με τις παραγράφους (β) και/ ή (γ), του εδαφίου (1), του άρθρου 11, αντίστοιχα, το οποίο παρέχει βοήθεια στον Επιθεωρητή·

(γ) παραλείπει να συμμορφωθεί προς οδηγία που δίδεται σ' αυτό από τον Επιθεωρητή δυνάμει της παραγράφου (στ), του εδαφίου (1), του άρθρου 11·

(δ) παραλείπει να παρουσιάσει μέσα σε εύλογο χρονικό διά στημα οποιοδήποτε βιβλίο, έγγραφο ή άλλο στοιχείο, σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή, που απαιτείται να παρουσιάσει δυνάμει της παραγράφου (ζ), του εδαφίου (1), του άρθρου 11, εκτός αν αποδείξει ότι:

(i) δεν γνώριζε ότι την παρουσίαση την απαιτούσε Επιθεωρητής, ή

(ii) δεν είχε πρόσβαση στο βιβλίο, έγγραφο ή στοιχείο, ή

(iii) δεν είχε εξουσία να το πάρει·

(ε) ενώ είναι πρόσωπο που εμπίπτει στις διατάξεις των υπο παραγράφων (i), (ii) και/ ή (iii), της παραγράφου (η), του εδαφίου (1), του άρ θρου 11, παραλείπει να δώσει, μέσα σε εύλογο χρονικό διά στημα, πληροφορίες που του ζητήθηκαν από Επιθεωρητή, σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο, ή δίδει πληροφορίες που είναι αναληθείς ή λανθασμένες ή ατε λείς·

(στ) ενώ είναι ένα από τα πρόσωπα ή εμπίπτει στις κατηγορίες των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο (θ), του εδαφίου (1), του άρθρου 11 παραλείπει, κατόπιν νόμιμης απαίτησης του Επιθεωρητή, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα -

(i) να παράσχει στον Επιθεωρητή ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που εισήλθε σε υποστατικό μαζί του, ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος αυτών, και/ ή

(ii) να θέσει στη διάθεση του Επιθεωρητή ή οποιουδήπο τε προσώπου, το οποίο εισήλθε σε υποστατικό μαζί του, οποιαδήποτε μέσα για τη διε ξαγωγή δοκιμών, μετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων,

νοουμένου ότι, σε κάθε περίπτωση, έχει την εξουσία να το πράξει και ότι τα μέσα που αναφέρονται στην υποπαρά γραφο (ii), της παραγράφου (θ), του εδαφίου (1), του άρθρου 11 είναι ευλόγως διαθέσι μα·

(ζ) πλαστογραφεί οποιοδήποτε πιστοποιητικό που απαιτείται δυνάμει ή για τους σκοπούς του κανονισμού REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008, του κανονισμού ΕΚ/440/2008, του παρόντος Νόμου και/ ή οποιωνδήποτε Κανονισμών και διαταγμάτων εκδίδονται δυνάμει αυτού, ανάλογα με την περίπτωση·

(η) δίδει ή υπογράφει τέτοιο πιστοποιητικό εν γνώσει του ότι είναι αναληθές σε σχέση με οποιοδήποτε ουσιώδες στοι χείο·

(θ) εν γνώσει του παρουσιάζει ή χρησιμοποιεί πιστοποιητικό που έχει πλαστογραφηθεί ή είναι ψευδές σε σχέση με οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο·

(ι) παρουσιάζει ή χρησιμοποιεί ως αφορώντα οποιοδήποτε πρόσωπο, πιστοποιητικά, τα οποία εν γνώσει του δεν αφο ρούν το εν λόγω πρόσωπο·

(ια) παριστάνει πρόσωπο που κατονομάζεται σε τέτοιο πιστοποιητικό·

(ιβ) προσποιείται ψευδώς ότι είναι Επιθεωρητής·

(ιγ) εσκεμμένα συγκατατίθεται στην πιο πάνω πλαστογράφηση, υπογραφή, χρήση, πλαστοπροσωπία ή προσποίηση·

(ιδ) εσκεμμένα προβαίνει σε ψευδή καταχώρηση σε κατάλογο, βιβλίο, ειδοποίηση, πιστοποιητικό ή έγγραφο που απαιτεί ται δυνάμει ή για τους σκοπούς του κανονισμού REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008, του κανονισμού ΕΚ/440/2008, του παρόντος Νόμου και/ ή οποιωνδήποτε Κανονισμών και διαταγμάτων εκδίδονται δυνάμει αυτού, ανάλογα με την περίπτωση·

(ιε) εσκεμμένα προβαίνει σε ψευδή δήλωση ή υπογράφει ψευδή δήλωση που απαιτείται από, με βάση ή για τους σκοπούς του κανονισμού REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008, του κανονισμού ΕΚ/440/2008, του παρόντος Νόμου και/ ή οποιωνδήποτε Κανονισμών και διαταγμάτων εκδίδονται δυνάμει αυτού· και/ ή

(ιστ) εν γνώσει του κάνει χρήση τέτοιας ψευδούς καταχώρισης ή δήλωσης, όπως αναφέρεται στην υποπαράγραφο (ιε) πιο πάνω.

(2) Πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει ειδοποίηση συμμόρφωσης είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται στις ποινές που αναφέρονται στο εδάφιο (4).

(3) Πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται στις ποινές που αναφέρονται στο εδάφιο (4).

(4) Πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€ 80.000) ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρό νια ή και στις δύο αυτές ποινές.

(5) Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, τα αδικήματα που αναφέρονται στα εδάφια (1), (2) και (3) τιμωρούνται με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€ 80.000) ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) χρό νια ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων και αξιωματούχων τους

18.-(1) Σε περίπτωση που διαπραχθεί ποινικό αδίκημα, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και/ ή Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, από νομικό πρόσωπο και αποδεικνύεται ότι το αδίκημα αυτό έχει διαπραχθεί με την συναίνεση ή τη συμπαιγνία ή αποδίδεται σε παράλειψη προσώπου που είναι διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής, γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του νομικού αυτού προσώπου ή πρόσωπο που εμφανίζεται ότι ενεργεί με τέτοια ιδιότητα, τότε το πρόσωπο αυτό, καθώς επίσης και το νομικό πρόσωπο, είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος και υπόκεινται σε ποινική δίωξη σε σχέση με το εν λόγω ποινικό αδίκημα.

(2) Όταν μέλος νομικού προσώπου, χωρίς να είναι διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής, ασκεί αρμοδιότητες διευθύνοντος συμβούλου ή διευθυντή, τότε εφαρμόζεται, σε σχέση με τις πράξεις ή παραλείψεις του, το εδάφιο (1), ως εάν το πρόσωπο αυτό να ήταν διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής του νομικού προσώπου.

Ανάκτηση δαπανών εκτέλεσης

19. Σε περίπτωση που δικαστήριο καταδικάζει πρόσωπο για οποιοδήποτε από τα ποινικά αδικήματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 17 και/ ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή εκδίδει διάταγμα δήμευσης, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16, αυτό έχει εξουσία, επιπροσθέτως από οποιαδήποτε άλλη διαταγή για έξοδα ή δαπάνες, να διατάξει το καταδικαζόμενο πρόσωπο να αποζημιώσει τον Υπουργό για οποιαδήποτε δαπάνη, στην οποία υποβλήθηκε ή δυνατό να υποβληθεί -

(α)σε σχέση με οποιαδήποτε κατάσχεση ή κατακράτηση από ή για λογαριασμό του Υπουργού.

(β)σε σχέση με τη συμμόρφωση του Υπουργού με οδηγίες του δικαστηρίου για δήμευση.

(γ)σε σχέση με οποιαδήποτε έξοδα επιβαρύνθηκε ο Υπουργός κατά την ενάσκηση των εξουσιών του, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Περιορισμός στην αποκάλυψη πληροφοριών

20.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 19, παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΚ/689/2008, αποτελεί αδίκημα για οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει αποκτήσει πληροφορίες κατά την άσκηση, είτε από το ίδιο είτε από άλλο πρόσωπο, εξουσιών δυνάμει του παρόντος Νόμου να τις αποκαλύπτει, εκτός αν η αποκάλυψη γίνεται:

(α)με τη συγκατάθεση του προσώπου που έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ή να τηρεί το εμπορικό μυστικό,

(β)για σκοπούς εφαρμογής οποιωνδήποτε διατάξεων, τις οποίες έχει υποχρέωση διά νόμου να εφαρμόζει, και/ ή

(γ)για σκοπούς ποινικής διαδικασίας.

(2) Πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1), είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπό κειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€ 80.000) ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, τα αδικήματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) τιμωρούνται με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€ 80.000) ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) χρό νια ή και στις δύο αυτές ποινές.

Δημοσιοποίηση ονομάτων

21. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 19, παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚ/689/2008, για σκοπούς καλύτερης προστασίας και ενημέρωσης του κοινού, ο Υπουργός δύναται να δημοσιοποιεί πληροφορίες που αφορούν παραβάσεις του κανονισμού REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008, του παρόντος Νόμου και/ ή οποιωνδήποτε Κανονισμών και διαταγμάτων εκδίδονται δυνάμει αυτού, ανάλογα με την περίπτωση.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

22. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Κατάργηση

23.-(1) Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, οι περί Επικίνδυνων Ουσιών Νόμοι του 1991 έως 2004 καταργούνται.

(2) Κανονισμοί, διατάγματα, γνωστοποιήσεις ή άλλης φύσης πράξεις που έγιναν δυνάμει του καταργηθέντος Νόμου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρις ότου ανακληθούν ή αντικατασταθούν.

Σημείωση
22 του Ν.78(I)/2010Έναρξη της ισχύος του Ν.78(Ι)/2010

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.78(I)/2010] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
23 του Ν.78(I)/2010Κατάργηση και επιφυλάξεις.

(1) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.78(I)/2010], ο περί Χημικών Ουσιών, Παρασκευασμάτων και Προϊόντων Νόμος του 2009 καταργείται.

(2) Διορισμοί και διατάγματα που έγιναν δυνάμει του καταργηθέντος νόμου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου ανακληθούν ή αντικατασταθούν.