Κεφάλαιο Α - Γενικές διατάξεις
Αναγκαστικός χαρακτήρας των διατάξεων του παρόντος Μέρους

48.-(1) Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται σε κάθε σύμβαση παροχής υπηρεσιών πληρωμών. Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), και του άρθρου 68, κάθε όρος της σύμβασης που αντιβαίνει σε διάταξη του παρόντος Μέρους θεωρείται άκυρος εκτός εάν είναι ευνοϊκότερος για το χρήστη υπηρεσιών πληρωμών σε σύγκριση με τη διάταξη στην οποία αντιβαίνει.

(2) Πάροχος υπηρεσιών πληρωμών και χρήστης υπηρεσιών πληρωμών που δεν είναι καταναλωτής ή πολύ μικρή επιχείρηση μπορούν να συμφωνούν:

(α) διαφορετική προθεσμία ειδοποίησης για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 50∙ ή/και

(β) ότι δεν θα εφαρμόζονται, εν όλω ή εν μέρει, τα άρθρα 49, 51, το εδάφιο (4) του άρθρου 53, τα εδάφια (2) έως (4) του άρθρου 57, τα άρθρα 58, 60 και 69 έως 71.

Αρχή μη επιβολής χρέωσης για υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν Μέρος

49. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν επιτρέπεται να χρεώνει το χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενημέρωσης που υπέχει ή για τα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα που οφείλει να λαμβάνει δυνάμει του παρόντος Μέρους.

Προθεσμία ειδοποίησης για εσφαλμένη εκτέλεση ή εκτέλεση χωρίς εξουσιοδότηση

50. Ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών δικαιούται επανόρθωση από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εφόσον ο εν λόγω χρήστης, μόλις πληροφορηθεί οποιαδήποτε πράξη πληρωμής η οποία εκτελέστηκε εσφαλμένα ή χωρίς εξουσιοδότηση, και η οποία θεμελιώνει σχετικό δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένων των καθοριζομένων στα άρθρα 57 και 69 έως 71, ειδοποιήσει αμελλητί τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και το αργότερο έως 13 μήνες, ανάλογα με την περίπτωση, από την ημερομηνία χρέωσης ή πίστωσης:

Νοείται ότι η προθεσμία των 13 μηνών δεν εφαρμόζεται όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν παρέσχε ούτε κατέστησε διαθέσιμες τις πληροφορίες για την πράξη αυτή ως όφειλε.

Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη γνησιότητα και την εκτέλεση πράξεων πληρωμής

51. Εάν ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών αμφισβητεί την ορθή εκτέλεση πράξης πληρωμής ή την ύπαρξη σχετικής εξουσιοδότησης, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών βαρύνεται να αποδείξει ότι εξακριβώθηκε η γνησιότητα της πράξης πληρωμής, ότι η πράξη πληρωμής καταγράφηκε επακριβώς, καταχωρήθηκε στους λογαριασμούς και δεν επηρεάσθηκε από τεχνική βλάβη ή άλλη δυσλειτουργία:

Νοείται ότι η χρήση ενός μέσου πληρωμών, την οποία κατέγραψε ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, δεν αποτελεί αναγκαστικά από μόνη της επαρκή απόδειξη ότι η πράξη πληρωμής εκτελέστηκε βάσει εξουσιοδότησης του πληρωτή ή ότι ο πληρωτής ενέργησε δόλια ή δεν εκπλήρωσε από πρόθεση ή βαριά αμέλεια μια ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις που επιβάλλει το άρθρο 55.

Απουσία ευθύνης

52.-(1) Ανάλογα με την περίπτωση, ο πάροχος ή ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών απαλλάσσεται από την ευθύνη που προβλέπεται στο παρόν Μέρος σε περιστάσεις που είναι ασυνήθεις και απρόβλεπτες, εκφεύγουν του ελέγχου του και των οποίων οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν παρ’ όλες τις προσπάθειες για το αντίθετο.

(2) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών απαλλάσσεται από την ευθύνη που προβλέπεται στο παρόν Μέρος όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεσμεύεται από άλλες νομικές υποχρεώσεις που προβλέπονται στο κυπριακό ή το κοινοτικό δίκαιο.