Προοίμιο

«Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE)»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Δημιουργίας Υποδομής Χωρικών Δεδομένων (INSPIRE) Νόμος του 2010.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Απόφαση 2009/442/ΕΚ» σημαίνει την Απόφαση 2009/442/ΕΚ της Επιτροπής της 5ης Ιουνίου 2009 για την εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών·

«δημόσια αρχή» σημαίνει -

(α) την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, δημόσια επιχείρηση, αρχή που καθιδρύεται δυνάμει νόμου, κρατική υπηρεσία, αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ή οργανισμό δημοσίου δικάιου και περιλαμβάνει τους δημόσιους συμβουλευτικούς φορείς σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο,

(β) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί δημόσια καθήκοντα δυνάμει δικαίου, περιλαμβανομένων ειδικών αρμοδιοτήτων, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών σχετικών με το περιβάλλον, και

(γ) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα ή αρμοδιότητες δημόσιας αρχής ή παρέχει δημόσιες υπηρεσίες σχετικά με το περιβάλλον, υπό τον έλεγχο φορέα ή προσώπου που εμπίπτει στις κατηγορίες (α) ή (β) ανωτέρω·

«διαλειτουργικότητα» σημαίνει τη δυνατότητα συνδυασμού συνόλων χωρικών δεδομένων και τη δυνατότητα διάδρασης υπηρεσιών, χωρίς επανειλημμένη παρέμβαση του χειριστή, ώστε να επιτυγχάνεται συνεκτικό αποτέλεσμα και να ενισχύεται η προστιθέμενη αξία των συνόλων δεδομένων και των υπηρεσιών·

«δικτυακή πύλη γεωγραφικών πληροφοριών INSPIRE» σημαίνει την ιστοσελίδα ή ισοδύναμο μέσο, που παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 12·

«Κανονισμός ΕΚ/1205/2008» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1205/2008 της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2008, για εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα μεταδεδομένα, όπως διορθώθηκε·

«Κανονισμός ΕΚ/976/2009» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 976/2009 της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2009 για την υλοποίηση της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις δικτυακές υπηρεσίες·

«κρατική υπηρεσία» σημαίνει υπουργείο ή υπηρεσία που υπάγεται σε υπουργείο ή σε ανεξάρτητο αξιωματούχο της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει τμήμα, κλάδο ή υπηρεσία υπουργείου·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«μεταδεδομένα» σημαίνει πληροφορίες οι οποίες περιγράφουν σύνολα χωρικών δεδομένων και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων και καθιστούν δυνατή την εξεύρεση, την απογραφή και τη χρήση τους·

«Οδηγία 2007/2/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE)·

«σύνολο χωρικών δεδομένων» σημαίνει την αναγνωρίσιμη συλλογή χωρικών δεδομένων·

«τρίτος» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι δημόσια αρχή·

«υπηρεσίες χωρικών δεδομένων» σημαίνει τις πράξεις, οι οποίες είναι δυνατό να εκτελούνται, με την επίκληση εφαρμογής πληροφορικής, στα χωρικά δεδομένα που περιέχονται στα σύνολα χωρικών δεδομένων ή στα σχετικά μεταδεδομένα·

«υποδομή χωρικών πληροφοριών» σημαίνει -

(α) μεταδεδομένα·

(β) σύνολα χωρικών δεδομένων και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων·

(γ) δικτυακές υπηρεσίες και τεχνολογίες·

(δ) συμφωνίες κοινοχρησίας, πρόσβασης και χρήσης· και

(ε) μηχανισμοί, μέθοδοι και διαδικασίες συντονισμού και παρακολούθησης που θεσπίζονται, λειτουργούν ή διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«χωρικά δεδομένα» σημαίνει οποιαδήποτε δεδομένα αφορούν άμεσα ή έμμεσα συγκεκριμένη τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή·

«χωροαντικείμενο» σημαίνει την αφηρημένη παρουσίαση υλικού φαινομένου που σχετίζεται με συγκεκριμένη τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή.

Σκοπός

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι ο καθορισμός των γενικών κανόνων που αποσκοπούν στη δημιουργία της υποδομής χωρικών πληροφοριών στη Δημοκρατία, για τους σκοπούς των περιβαλλοντικών πολιτικών της Κοινότητας και της άσκησης πολιτικών ή δραστηριοτήτων που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Πεδίο εφαρμογής

4.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε σύνολα χωρικών δεδομένων που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α)Αφορούν περιοχή, επί της οποίας η Κυπριακή Δημοκρατία έχει και/ ή ασκεί δικαιοδοτικά δικαιώματα·

(β)είναι σε ηλεκτρονική μορφή·

(γ)βρίσκονται στην κατοχή ενός εκ των κατωτέρω ή στην κατοχή τρίτου για λογαριασμό ενός εκ των κατωτέρω:

(i) δημόσιας αρχής και έχουν παραχθεί ή παραληφθεί από δημόσια αρχή ή τα διαχειρίζεται ή τα ενημερώνει η εν λόγω δημόσια αρχή και εμπίπτουν στο πεδίο των δημοσίων καθηκόντων της,

(ii) τρίτου, στον οποίον έχει διατεθεί το δίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13· και

(δ)αφορούν ένα ή περισσότερα από τα θέματα που απαριθμούνται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ.

(2) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται επίσης στις υπηρεσίες χωρικών δεδομένων, που αφορούν τα δεδομένα που περιέχονται στα σύνολα χωρικών δεδομένων του εδαφίου (1).

(3) Σε περίπτωση που πολλαπλά, ταυτόσημα αντίγραφα του ίδιου συνόλου χωρικών δεδομένων βρίσκονται στην κατοχή διαφόρων δημόσιων αρχών ή στην κατοχή τρίτου για λογαριασμό διαφόρων δημόσιων αρχών, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται μόνο για το σύνολο αναφοράς, από το οποίο προέρχονται τα διάφορα αντίγραφα.

(4) Στην περίπτωση συνόλων χωρικών δεδομένων που πληρούν τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) αλλά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τους τα κατέχει τρίτος, η δημόσια αρχή μπορεί να ενεργεί δυνάμει του παρόντος Νόμου μόνο με τη συναίνεση του εν λόγω τρίτου.

(5) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε σύνολα χωρικών δεδομένων, τα οποία κατέχει δημόσια αρχή που λειτουργεί στην κατώτατη βαθμίδα διακυβέρνησης εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας ή τρίτος για λογαριασμό της εν λόγω δημόσιας αρχής, μόνο δυνάμει νομοθεσίας που απαιτεί τη συλλογή ή τη διάδοσή τους.

(6) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται χωρίς επηρεασμό των διατάξεων -

(α)του περί Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου του 2004,

(β)του περί Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2006, και

(γ)του περί Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα (Καθορισμός Κατηγοριών Εγγράφων) Διατάγματος του 2007.

(7) Ο παρών Νόμος δεν θίγει την ύπαρξη ή την κυριότητα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δημοσίων αρχών.

(8) Η εφαρμογή του παρόντος Νόμου δεν απαιτεί τη συλλογή νέων χωρικών δεδομένων.

(9) Η δικτυακή πύλη γεωγραφικών δεδομένων INSPIRE βασίζεται σε υποδομές χωρικών πληροφοριών που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία.

Ίδρυση Συμβουλίου Διαχείρισης και αρμοδιότητες

5.-(1) Ιδρύεται Συμβούλιο με την ονομασία «Συμβούλιο Διαχείρισης», αποτελούμενο από επτά (7) μέλη, ως ακολούθως:

(α)Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του, ο οποίος ενεργεί ως Πρόεδρος του Συμβουλίου,

(β)το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπό του,

(γ)το Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού ή εκπρόσωπό του,

(δ)το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του,

(ε)το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή εκπρόσωπό του,

(στ)το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του,

(ζ)το Διευθυντή του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής ή εκπρόσωπό του.

(2) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα πιο πάνω μέλη του Συμβουλίου Διαχείρισης αναθέτει σε εκπρόσωπό του να συμμετάσχει σε συνεδρία του, ο εν λόγω εκπρόσωπος πρέπει να είναι καλός γνώστης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και πλήρως ενημερωμένος για αυτά.

(3)(α) Το Συμβούλιο Διαχείρισης έχει αρμοδιότητα να -

(i)ορίζει το Σημείο Επαφής της Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για θέματα που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος Νόμου,

(ii)αξιολογεί και εγκρίνει τις θέσεις της Δημοκρατίας στα σχετικά σώματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία αντιπροσωπεύεται από το Σημείο Επαφής,

(iii)αξιολογεί και εγκρίνει όλες τις πληροφορίες, εκθέσεις και στοιχεία πριν κατατεθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

(iv)εξετάζει ζητήματα εσωτερικού συντονισμού μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής και των άλλων εμπλεκομένων κρατικών υπηρεσιών,

(v)υποβάλλει εισηγήσεις στην Αρμόδια Αρχή για την ομαλή εφαρμογή του παρόντος Νόμου, και

(vi)εισηγείται την έκδοση Κανονισμών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20, για την ομαλή εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(β) Το Σημείο Επαφής που αναφέρεται στην παράγραφο (α) χρησιμοποιεί τη συντονιστική δομή που προβλέπεται από το παρόν άρθρο και τα άρθρα 6 και 7.

(4) Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Διαχείρισης διευθύνει τις εργασίες, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης και μεριμνά έτσι ώστε αυτή να κοινοποιείται, με γραπτή πρόσκληση, σε κάθε μέλος του Συμβουλίου Διαχείρισης τουλάχιστον επτά (7) μέρες πριν από τη συνεδρίαση.

(5) Το Συμβούλιο Διαχείρισης βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση ο πρόεδρος και 3 τουλάχιστον μέλη.

(6) Οποιοδήποτε θέμα αφορά την εσωτερική λειτουργία του Συμβουλίου Διαχείρισης μπορεί να ρυθμιστεί με σχετική απόφασή του.

Γραμματέας Συμβουλίου Διαχείρισης

6.-(1) Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Διαχείρισης ορίζει λειτουργό του Υπουργείου Εσωτερικών ως γραμματέα του Συμβουλίου Διαχείρισης, ο οποίος πρέπει να έχει τη σχετική με το αντικείμενο τεχνογνωσία και εμπειρία.

(2) Ο γραμματέας πρέπει να παρευρίσκεται σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου Διαχείρισης και έχει την ευθύνη της τήρησης συνοπτικών πρακτικών και της καταγραφής, της ταξινόμησης, της υποβολής και της παρουσίασης θεμάτων στο Συμβούλιο Διαχείρισης, για υποβοήθηση στη λήψη αποφάσεων και στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού των στόχων του.

Ίδρυση Διευθυντικής Ομάδας και αρμοδιότητες

7.-(1) Ιδρύεται Ομάδα με την ονομασία «Διευθυντική Ομάδα», αποτελούμενη από τρία (3) μέλη ως ακολούθως:

(α)Το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή εκπρόσωπό του, ο οποίος ενεργεί ως πρόεδρος της Διευθυντικής Ομάδας,

(β)το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του, και

(γ)το Διευθυντή του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής ή εκπρόσωπό του.

(2) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα πιο πάνω μέλη της Διευθυντικής Ομάδας αναθέτει σε εκπρόσωπό του να συμμετάσχει σε συνεδρία της, ο εν λόγω εκπρόσωπος πρέπει να είναι καλός γνώστης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και πλήρως ενημερωμένος για αυτά.

(3) Η Διευθυντική Ομάδα έχει αρμοδιότητα να -

(α)ορίζει ειδικές τεχνικές επιτροπές, υποεπιτροπές και ομάδες εργασίας για εξειδικευμένα θέματα και να καθορίζει του όρους εντολής τους, και

(β)καλεί σε οποιαδήποτε συνεδρία της οποιοδήποτε λειτουργό δημόσιας αρχής καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο, του οποίου οι απόψεις ή εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένο θέμα δυνατό να κριθούν χρήσιμες ή αναγκαίες για το έργο της.

(3) Η Διευθυντική Ομάδα βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρών ο πρόεδρος της και τουλάχιστον ένα μέλος της.

Μεταδεδομένα

8.-(1) Το Συμβούλιο Διαχείρισης εξασφαλίζει ότι δημιουργούνται μεταδεδομένα για τα σύνολα και τις υπηρεσίες χωρικών δεδομένων που αντιστοιχούν στα θέματα των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και ότι τα μεταδεδομένα αυτά διατηρούνται επίκαιρα.

(2) Τα μεταδεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με -

(α)τη συμμόρφωση των συνόλων χωρικών δεδομένων προς τις εκτελεστικές διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ·

(β)τους όρους που ισχύουν για την πρόσβαση στα σύνολα και τις υπηρεσίες χωρικών δεδομένων και τη χρήση τους, και, εφόσον υφίστανται, τα τέλη που επιβάλλονται·

(γ)την ποιότητα και την εγκυρότητα των συνόλων χωρικών δεδομένων·

(δ)τις δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για τη δημιουργία, τη διαχείριση, τη συντήρηση και τη διανομή των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων·

(ε)τους περιορισμούς πρόσβασης του κοινού και τους λόγους των περιορισμών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14.

(3) Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει ότι τα μεταδεδομένα είναι πλήρη και επαρκούς ποιότητας, για σκοπούς εξεύρεσης, απογραφής και χρήσης συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων.

Χρονοδιάγραμμα μεταδεδομένων

9.-(1) Η Διευθυντική Ομάδα μεριμνά για τη δημιουργία των μεταδεδομένων που προβλέπονται στο άρθρο 8, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ/1205/2008 -

(α)το αργότερο μέχρι την 3.12.2010, όσον αφορά τα σύνολα χωρικών δεδομένων που αντιστοιχούν στα θέματα των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ,

(β)το αργότερο μέχρι την 3.12.2013, όσον αφορά τα σύνολα χωρικών δεδομένων που αντιστοιχούν στα θέματα του Παραρτήματος ΙΙΙ.

Διαλειτουργικότητα των συνόλων και των υπηρεσιών χωρικών δεδομένων

10.-(1) Εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά τις απαραίτητες πληροφορίες, η Αρμόδια Αρχή τις παρέχει, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί στις αναλύσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

(2)(α) Η Διευθυντική Ομάδα εξασφαλίζει ότι -

(i) όλα τα σύνολα χωρικών δεδομένων που συνελέγησαν και αναδιαρθρώθηκαν σε μεγάλη έκταση πρόσφατα και οι αντίστοιχες υπηρεσίες χωρικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα σύμφωνα με τις εκτελεστικές διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ εντός δύο (2) ετών από τη θέπισή τους, και

(ii) τα λοιπά σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων, τα οποία είναι ακόμη σε χρήση, είναι διαθέσιμα σύμφωνα με τις ανωτέρω εκτελεστικές διατάξεις εντός επτά (7) ετών από τη θέπιση των εν λόγω εκτελεστικών διατάξεων.

(β) Τα σύνολα χωρικών δεδομένων καθίστανται διαθέσιμα, σύμφωνα με τις ανωτέρω εκτελεστικές διατάξεις, είτε μέσω της προσαρμογής των υπαρχόντων συνόλων χωρικών δεδομένων είτε μέσω των υπηρεσιών μετασχηματισμού που προβλέπονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 12.

Διασυνοριακά χωρικά δεδομένα

11.-(1) Η Διευθυντική Ομάδα εξασφαλίζει ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες, περιλαμβανομένων δεδομένων, κωδικών και τεχνικών κατατάξεων, που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς τις εκτελεστικές διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ, διατίθενται στις δημόσιες αρχές ή σε τρίτους, υπό όρους που δεν περιορίζουν τη χρήση τους για το σκοπό αυτό.

(2) Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνοχή των χωρικών δεδομένων που αφορού γεωγραφικό χαρακτηριστικό, η τοποθεσία του οποίου εκτείνεται εκατέρωθεν της μεθορίου της Δημοκρατίας και άλλου κράτους μέλους, η Δημοκρατία και το εν λόγω κράτος μέλος αποφασίζουν, με αμοιβαία συναίνεση, σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης και τη θέση των κοινών αυτών χαρακτηριστικών.

Δικτυακές Υπηρεσίες

12.-(1) Για τα σύνολα και τις υπηρεσίες χωρικών δεδομένων για τα οποία έχουν δημιουργηθεί μεταδεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η Αρμόδια Αρχή δημιουργεί και διαχειρίζεται δίκτυο των ακόλουθων υπηρεσιών:

(α)Υπηρεσίες εξεύρεσης, που καθιστούν δυνατή την αναζήτηση συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων με βάση το περιεχόμενο των αντίστοιχων μεταδεδομένων και την οπτική παρουσίαση του περιεχομένου των μεταδεδομένων·

(β)υπηρεσίες απεικόνισης, που καθιστούν δυνατή, τουλάχιστον, την οπτική παρουσίαση, την πλοήγηση, τη μεγέθυνση/σμίκρυνση, τη μετακίνηση του κέντρου ή την υπέρθεση ορατών συνόλων χωρικών δεδομένων και την οπτική απεικόνιση των πληροφοριών υπομνήματος και οποιουδήποτε σχετικού περιεχομένου μεταδεδομένων·

(γ)υπηρεσίες τηλεφόρτωσης από την υποδομή, που καθιστούν δυνατή την τηλεφόρτωση από την υποδομή αντιγράφων συνόλων χωρικών δεδομένων ή μερών τους και, εφόσον είναι εφικτό, την άμεση πρόσβαση σε αυτά·

(δ)υπηρεσίες μετασχηματισμού, οι οποίες καθιστούν δυνατό τον μετασχηματισμό των συνόλων χωρικών δεδομένων με στόχο την επίτευξη διαλειτουργικότητας·

(ε)υπηρεσίες, οι οποίες καθιστούν δυνατή την επίκληση υπηρεσιών δεδομένων.

(2) Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές απαιτήσεις των χρηστών και είναι εύχρηστες, διαθέσιμες στο κοινό και προσιτές μέσω του Διαδικτύου ή οποιουδήποτε άλλου τηλεπικοινωνιακού μέσου.

(3) Για τους σκοπούς των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), εφαρμόζεται τουλάχιστον ο ακόλουθος συνδυασμός κριτηρίων αναζήτησης:

(α)Λέξεις-κλειδιά·

(β)ταξινόμηση χωρικών δεδομένων και υπηρεσιών·

(γ)ποιότητα και εγκυρότητα των συνόλων χωρικών δεδομένων·

(δ)βαθμός συμμόρφωσης προς τις εκτελεστικές διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ·

(ε)γεωγραφική τοποθεσία·

(στ)όροι που ισχύουν για την πρόσβαση στα σύνολα και τις υπηρεσίες χωρικών δεδομένων και τη χρήση τους· και

(ζ)δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για τη δημιουργία, τη διαχείριση, τη συντήρηση και τη διανομή των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων.

(4) Οι υπηρεσίες μετασχηματισμού που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1), συνδυάζονται με τις άλλες υπηρεσίες του ιδίου εδαφίου κατά τρόπον ώστε να καθίσταται δυνατή η λειτουργία όλων αυτών των υπηρεσιών σύμφωνα με τις εκτελεστικές διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

Σύνδεση συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων με το δίκτυο υπηρεσιών του άρθρου 12

13.-(1) Η Διευθυντική Ομάδα εξασφαλίζει ότι οι δημόσιες αρχές διαθέτουν την τεχνική δυνατότητα να συνδέουν τα οικεία σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων με το δίκτυο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 12.

(2)Η υπηρεσία αυτή είναι επίσης διαθέσιμη, κατόπιν σχετικού αιτήματος, σε τρίτους, τα σύνολα και οι υπηρεσίες χωρικών δεδομένων των οποίων τηρούν -

(α)τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ/1205/2008,

(β)τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ/976/2009, και

(γ)τις εκτελεστικές διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

Εξαιρέσεις από τις διατάξεις του άρθρου 12

14.-(1) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 12, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση του κοινού σε σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων μέσω των υπηρεσιών της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 12, όταν η πρόσβαση αυτή ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις διεθνείς σχέσεις, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική άμυνα της Δημοκρατίας.

(2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 12, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση του κοινού σε σύνολα χωρικών δεδομένων και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων μέσω των υπηρεσιών που προβλέπονται στις παραγράφους (β), (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 12 ή στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου του εδαφίου (3) του άρθρου 15, όταν η πρόσβαση αυτή ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά -

(α)τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των διαδικασιών των δημοσίων αρχών, εφόσον ο εμπιστευτικός αυτός χαρακτήρας προβλέπεται δυνάμει νομοθεσίας,

(β)τις διεθνείς σχέσεις, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική άμυνα της Δημοκρατίας,

(γ)τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τη δυνατότητα κάθε προσώπου να τύχει δίκαιης δίκης, σύμφωνα με τα Άρθρα 12 και 30 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή τη δυνατότητα δημόσιας αρχής να διεξάγει έρευνα ποινικού ή πειθαρχικού χαρακτήρα,

(δ)τον εμπιστευτικό χαρακτήρα εμπορικών ή βιομηχανικών πληροφοριών, όταν το εθνικό δίκαιο ή το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει τον εμπιστευτικό αυτό χαρακτήρα προκειμένου να προστατευθεί θεμιτό οικονομικό συμφέρον, περιλαμβανομένου του δημοσίου συμφέροντος για την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των στατιστικών στοιχείων και του φορολογικού απορρήτου,

(ε)τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,

(στ)τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων ή /και αρχείων που αφορούν φυσικό πρόσωπο, όταν το εν λόγω φυσικό πρόσωπο δεν έχει συναινέσει στη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, εφόσον ο εμπιστευτικός χαρακτήρας αυτός προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο ή το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(ζ)τα συμφέροντα προστασίας οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο έχει δώσει τις αιτούμενες πληροφορίες εθελουσίως, χωρίς να έχει ή να μπορεί δια νόμου να του επιβληθεί τέτοια νομική υποχρέωση, εκτός αν το πρόσωπο αυτό έχει συναινέσει στη δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών, και/ ή

(η)την προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο αναφέρονται οι πληροφορίες αυτές, όπως ο εντοπισμός σπάνιων ειδών.

(3)(α) Οι λόγοι περιορισμού της πρόσβασης που ορίζονται στα εδάφια (1) και (2) ερμηνεύονται συσταλτικά, λαμβανομένου υπόψη του δημόσιου συμφέροντος που εξυπηρετείται με την παροχή πρόσβασης, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

(β) Σε κάθε περίπτωση, το δημόσιο συμφέρον που εξυπηρετείται με τη δημοσιοποίηση σταθμίζεται συγκριτικά προς το συμφέρον που εξυπηρετείται από την περιορισμένη ή υπό προϋποθέσεις πρόσβαση.

(γ) Η Αρμόδια Αρχή δεν μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με εκπομπές στο περιβάλλον, κατ’επίκληση των παραγράφων (α), (δ), (στ), (ζ) και (η), του εδαφίου (2).

(4) Για σκοπούς εφαρμογής της παραγράφου (στ) του εδαφίου (2) πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 και 2003.

Διάθεση και προϋποθέσεις διάθεσης υπηρεσιών

15.-(1) Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 12, διατίθενται δωρεάν στο κοινό.

(2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1), η Αρμόδια Αρχή μπορεί να επιτρέψει σε δημόσια αρχή, η οποία παρέχει υπηρεσία που περιγράφεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 12, να επιβάλλει τέλη, εφόσον αυτά εξασφαλίζουν τη διατήρηση των συνόλων χωρικών δεδομένων και των αντίστοιχων υπηρεσιών δεδομένων, ιδίως όταν πρόκειται για πολύ μεγάλους όγκους δεδομένων, τα οποία διατηρούνται επίκαιρα τακτικά.

(3) Δεδομένα που διατίθενται μέσω των υπηρεσιών απεικόνισης που περιγράφονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 12, μπορεί να είναι σε μορφή που αποτρέπει την περαιτέρω χρήση τους για εμπορικούς σκοπούς.

(4) Όταν οι δημόσιες αρχές επιβάλλουν τέλη για τις υπηρεσίες που περιγράφονται στις παραγράφους (β), (γ) ή (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 12, η Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι διατίθενται υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου. Τις υπηρεσίες αυτές είναι δυνατό να καλύπτουν ερμηνευτικές ρήτρες, επιγραμμικές άδειες ή, όπου είναι αναγκαίο, άδειες.

Πρόσβαση σε υπηρεσίες

16. Η Αρμόδια Αρχή παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες που περιγράφονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 12, μέσω της δικτυακής πύλης γεωγραφικών δεδομένων INSPIRE. Η Αρμόδια Αρχή μπορεί επίσης να παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές μέσω δικών της σημείων πρόσβασης.

Κοινοχρησία δεδομένων

17.-(1)Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2), (3), (4), (5), (6), (7) και (8), το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής, εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό των μέτρων που διέπουν την κοινοχρησία συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων μεταξύ -

(α)δημοσίων επιχειρήσεων, αρχών που καθιδρύονται δυνάμει νόμου, κρατικών υπηρεσιών, αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης ή οργανισμών δημοσίου δικάιου, περιλαμβανομένων των δημόσιων συμβουλευτικών φορέων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, και

(β)οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου που εκτελεί δημόσια καθήκοντα δυνάμει δικαίου, περιλαμβανομένων ειδικών αρμοδιοτήτων, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών σχετικών με το περιβάλλον.

(2) Τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει του εδαφίου (1) παρέχουν στις εν λόγω δημόσιες αρχές τη δυνατότητα να αποκτούν πρόσβαση στα σύνολα και τις υπηρεσίες χωρικών δεδομένων, καθώς και να ανταλλάσσουν και να χρησιμοποιούν αυτά τα σύνολα και τις υπηρεσίες για σκοπούς δημοσίου καθήκοντος, που ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον.

(3) Τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει του εδαφίου (1) αποκλείουν οποιουσδήποτε περιορισμούς που ενδέχεται να δημιουργήσουν πρακτικά εμπόδια, τα οποία ανακύπτουν στο σημείο χρήσης, ως προς την κοινοχρησία συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων.

(4)(α) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέπει στις δημόσιες αρχές που παρέχουν σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων να χορηγούν άδειες και/ ή να επιβάλλουν τέλη στις δημόσιες αρχές ή τα όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κάνουν χρήση των εν λόγω συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων.

(β) Οποιαδήποτε τέτοια τέλη και άδειες πρέπει να είναι συμβατά με το γενικότερο σκοπό της διευκόλυνσης της κοινοχρησίας των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων μεταξύ των δημοσίων αρχών.

(γ) Όταν επιβάλλονται τέλη, αυτά κρατούνται στο ελάχιστο αναγκαίο ύψος για να διασφαλίζεται η αναγκαία ποιότητα και παροχή συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων μαζί με μια εύλογη απόδοση επενδύσεως, με παράλληλη διασφάλιση των αναγκών αυτοχρηματοδότησης των δημοσίων αρχών που παρέχουν σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων, κατά περίπτωση.

(δ) Τα σύνολα και οι υπηρεσίες χωρικών δεδομένων που παρέχονται σε θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπλήρωση υποχρεώσεων αναφοράς, σύμφωνα με το περιβαλλοντικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπόκεινται σε τέλη.

(5) Ο διακανονισμός για την κοινοχρησία συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων, όπως προβλέπεται από τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει του εδαφίου (1), μπορεί να χρησιμοποιηθεί από -

(α)δημόσιες επιχειρήσεις, αρχές που καθιδρύονται δυνάμει νόμου, κρατικές υπηρεσίες, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή οργανισμούς δημοσίου δικάιου, περιλαμβανομένων των δημόσιων συμβουλευτικών φορέων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, άλλου κράτους μέλους,

(β)οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί δημόσια καθήκοντα δυνάμει δικαίου, περιλαμβανομένων ειδικών αρμοδιοτήτων, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών σχετικών με το περιβάλλον, άλλου κράτους μέλους, και

(γ)τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

για σκοπό δημοσίου καθήκοντος, που ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον.

(6) Ο διακανονισμός για την κοινοχρησία συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων, όπως προβλέπεται από τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αμοιβαιότητα και ισοδυναμία, από φορείς που έχουν συσταθεί με διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη είναι μέρη, για σκοπούς εκτέλεσης καθηκόντων, που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον.

(7) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) δύνανται να προβλέπουν την υπαγωγή τη χρήσης του διακανονισμού κοινοχρησίας συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων που θεσπίζουν σε προϋποθέσεις, όταν ο εν λόγω διακανονισμός τυγχάνει χρήσης από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα εδάφια (5) και (6).

(8) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3), (4), (5), (6) και (7), η Αρμόδια Αρχή μπορεί να περιορίσει την κοινοχρησία δεδομένων, εφόσον αυτή ενδέχεται να δημιουργήσει προσκόμματα στη λειτουργία της δικαιοσύνης, στη δημόσια ασφάλεια, την εθνική άμυνα ή τις διεθνείς σχέσεις της Δημοκρατίας.

(9) Η Αρμόδια Αρχή παρέχει στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσβαση στα σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων, σύμφωνα με τους εναρμονισμένους όρους, που καθορίζονται στις εκτελεστικές διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 8 του άρθρου 17 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

Συντονισμός και συμπληρωματικά μέτρα

18.-(1) Η Διευθυντική Ομάδα είναι αρμόδια για το συντονισμό, σε όλες τις βαθμίδες διακυβέρνησης, της συμβολής όλων των ενδιαφερομένων για τις υποδομές χωρικών πληροφοριών, χρησιμοποιώντας τις δομές και τους μηχανισμούς των άρθρων 5, 6 και 7.

(2) Οι δομές των άρθρων 5, 6 και 7 εφαρμόζονται προς το σκοπό του συντονισμού της συμβολής, μεταξύ άλλων, των χρηστών, των παραγωγών, των παρόχων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και των συντονιστικών φορέων σχετικά με τον προσδιορισμό των συναφών συνόλων δεδομένων, των αναγκών των χρηστών, την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ισχύουσες πρακτικές και την παροχή πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

Ποικίλες διατάξεις

19. (1) Η Αρμόδια Αρχή παρακολουθεί την υλοποίηση και τη χρήση των υποδομών χωρικών δεδομένων και διαθέτει τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο κοινό, επί μονίμου βάσεως.

(2) Το αργότερο μέχρι τις 15.5.2010, η Αρμόδια Αρχή διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση με συνοπτική περιγραφή -

(α)του τρόπου συντονισμού των παρόχων του δημόσιου τομέα και των χρηστών των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων και των ενδιάμεσων φορέων, καθώς και της σχέσης με τους τρίτους και της οργάνωσης της διασφάλισης ποιότητας·

(β)της συμβολής δημόσιων αρχών ή τρίτων στη λειτουργία και το συντονισμό της υποδομής χωρικών πληροφοριών·

(γ)των πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της υποδομής χωρικών πληροφοριών·

(δ)των συμφωνιών ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ δημόσιων αρχών·

(ε)του κόστους και των ωφελημάτων από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(3) Ανά τριετία και αρχής γενομένης όχι αργότερα από τις 15.5.2013, η Αρμόδια Αρχή διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση με επίκαιρες πληροφορίες, σχετικά με τα στοιχεία που παρατίθενται στο εδάφιο (2).

(4) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης 2009/442/ΕΚ.

Κανονισμοί.

20.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α)Μεταδεδομένα,

(β)διαλειτουργικότητα των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων,

(γ)δημιουργία τεχνικών επιτροπών και ομάδων εργασίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(άρθρα 4(1), 8(1) και 9(1) (α))

 

1. Συστήματα συντεταγμένων

Συστήματα για μονοσήμαντη αναφορά χωρικών δεδομένων στο χώρο, ως σύνολο συντεταγμένων (x,y,z) ή/και γεωγραφικό πλάτος και μήκος και ύψος, με βάση γεωδαιτικό οριζόντιο και κατακόρυφο σύστημα αναφοράς (datum).

2. Συστήματα γεωγραφικού καννάβου

Εναρμονισμένος κάνναβος πολλαπλής ανάλυσης, με ενιαίο σημείο αφετηρίας και τυποποιημένη θέση και μέγεθος των φατνίων του καννάβου.

3. Τοπωνύμια

Τοπωνύμια εκτάσεων, περιοχών, τοποθεσιών, πόλεων, προαστίων, κωμοπόλεων ή οικισμών, ή οποιοδήποτε γεωγραφικό ή τοπογραφικό χαρακτηριστικό δημόσιου ή ιστορικού ενδιαφέροντος.

4. Διοικητικές ενότητες

Διοικητικές ενότητες που χωρίζουν περιοχές, επί των οποίων η Δημοκρατία έχει ή/και ασκεί δικαιοδοτικά δικαιώματα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, χωρίζονται από διοικητικά όρια.

5. Διευθύνσεις

Θέση ακινήτων με βάση τη διεύθυνση, συνήθως με όνομα οδού, αριθμό οικίας και ταχυδρομικό κώδικα.

6. Γεωτεμάχια κτηματολογίου

Εκτάσεις που ορίζονται από κτηματολογικά μητρώα ή αντίστοιχες.

7. Δίκτυα μεταφορών

Δίκτυα οδικών, σιδηροδρομικών, αεροπορικών και υδάτινων μεταφορών και οι αντίστοιχες υποδομές. Περιλαμβάνονται οι συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων δικτύων. Περιλαμβάνεται επίσης το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, όπως ορίζεται στην απόφαση αριθ. 1692/96/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων κανονισμών και αποφάσεων στους τομείς της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, του εταιρικού δικαίου, της πολιτικής ανταγωνισμού, της γεωργίας (συμπεριλαμβανομένης της κτηνιατρικής και φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας), της πολιτικής μεταφορών, της φορολογίας, των στατιστικών, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της συνεργασίας στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, της τελωνειακής ένωσης, των εξωτερικών σχέσεων, της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και των θεσμικών οργάνων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και όπως εκάστοτε περαιτέρω τροποποιείται ή αντικαθίσταται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 228, 9.9.1996, σ. 1· L 363, 20.12.2006, σ. 1).

8. Υδρογραφία

Υδρογραφικά στοιχεία, όπου περιλαμβάνονται οι θαλάσσιες περιοχές και όλα τα άλλα υδατικά συστήματα και σχετιζόμενα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και οι λεκάνες και υπολεκάνες απορροής ποταμών. Κατά περίπτωση, σύμφωνα με την ερμηνεία των όρων στο άρθρο 2 των περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμων του 2004 και 2009 (93(Ι) του 2004, 67(Ι) του 2009) και υπό μορφή δικτύων.

9. Προστατευόμενες τοποθεσίες

Εκτάσεις χαρακτηρισμένες ή υποκείμενες σε διαχείριση σε ένα πλαίσιο διεθνούς και εθνικού δικαίου και δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων διατήρησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(άρθρα 4(1), 8(1) και 9(1) (α))

 

1. Υψομετρία

Ψηφιακά υψομετρικά μοντέλα για χερσαίες εκτάσεις, εκτάσεις καλυπτόμενες από πάγους και ωκεανούς. Περιλαμβάνονται, εν προκειμένω, η χερσαία υψομετρία, η βαθυμετρία και οι ακτογραμμές.

2. Κάλυψη γης

Φυσική και βιολογική κάλυψη της γήινης επιφάνειας, όπου περιλαμβάνονται τεχνητές εκτάσεις, γεωργικές εκτάσεις, δάση, (ημι-)φυσικές εκτάσεις, υγρότοποι, υδατικά συστήματα.

3. Ορθοφωτογραφία

Γεωαναφερόμενα δεδομένα από εικόνες της επιφάνειας της γης, από δορυφόρους ή αερομεταφερόμενους αισθητήρες.

4. Γεωλογία

Γεωλογικός χαρακτηρισμός με βάση τη σύσταση και τη δομή. Περιλαμβάνονται το μητρικό πέτρωμα, οι υδροφόροι ορίζοντες και η γεωμορφολογία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

(άρθρα 4(1), 8(1) και 9(1) (β))

 

1. Στατιστικές μονάδες

Μονάδες διάδοσης ή χρήσης στατιστικών πληροφοριών.

2. Κτίρια

Γεωγραφική θέση κτιρίων.

3. Έδαφος

Χαρακτηρισμός εδάφους και υπεδάφους, ανάλογα με το βάθος, την υφή, τη δομή και την περιεκτικότητα σε σωματίδια και οργανικά υλικά, το πετρώδες, τη διάβρωση και, κατά περίπτωση, τη μέση κλίση και την προβλεπόμενη χωρητικότητα αποθήκευσης νερού.

4. Χρήσεις γης

Χαρακτηρισμός περιοχών, ανάλογα με τη σημερινή και τη μελλοντική σχεδιαζόμενη λειτουργία τους ή τον κοινωνικοοικονομικό σκοπό τους (όπως αμιγώς οικιστική, βιομηχανική, εμπορική, γεωργική, δασική, αναψυχής).

5. Ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια

Γεωγραφική κατανομή της κυριαρχίας παθολογιών (αλλεργίες, καρκίνοι, αναπνευστικές ασθένειες, κ.λπ.), πληροφορίες που καταδεικνύουν τις επιπτώσεις στην υγεία (βιοδείκτες, πτώση της γονιμότητας, επιδημίες) ή την ευεξία των ανθρώπων (κούραση, υπερένταση, κ.λπ.) που συνδέονται άμεσα (ατμοσφαιρική ρύπανση, χημικές ουσίες, καταστροφή της στιβάδας του όζοντος, θόρυβος, κ.λπ.) ή έμμεσα (τρόφιμα, γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί, κ.λπ.) με την ποιότητα του περιβάλλοντος.

6. Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και κρατικές υπηρεσίες

Περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις υπηρεσιών κοινής ωφελείας, όπως η αποχέτευση και η διαχείριση αποβλήτων, ο ενεργειακός εφοδιασμός και η υδροδότηση, οι διοικητικές και κοινωνικές κρατικές υπηρεσίες, όπως οι δημόσιες διοικήσεις, οι χώροι πολιτικής προστασίας, τα σχολεία και τα νοσοκομεία.

7. Εγκαταστάσεις παρακολούθησης του περιβάλλοντος

Η τοποθεσία και η λειτουργία των εγκαταστάσεων παρακολούθησης του περιβάλλοντος περιλαμβάνει την παρατήρηση και τη μέτρηση των εκπομπών, της κατάστασης των στοιχείων του περιβάλλοντος και άλλων παραμέτρων του οικοσυστήματος (όπως βιοποικιλότητα και οικολογική κατάσταση της βλάστησης) από τις δημόσιες αρχές ή για λογαριασμό τους.

8. Εγκαταστάσεις παραγωγής και βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Τοποθεσίες βιομηχανικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμων του 2003 μέχρι 2008 (56(Ι) του 2003, 15(Ι) του 2006 και 12(Ι) του 2008) και εγκαταστάσεις υδροληψίας, εξόρυξης, χώροι αποθήκευσης.

9. Γεωργικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας

Γεωργικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις παραγωγής, περιλαμβανομένων των συστημάτων άρδευσης, των θερμοκηπίων και των στάβλων.

10. Κατανομή πληθυσμού — δημογραφία

Γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, περιλαμβανομένων των χαρακτηριστικών του πληθυσμού και των επιπέδων δραστηριοτήτων, ανά κάνναβο, περιοχή, διοικητική ενότητα ή άλλη ενότητα ανάλυσης.

11. Ζώνες διαχείρισης/περιορισμού/ρύθμισης εκτάσεων και μονάδες αναφοράς

Εκτάσεις υπό διαχείριση, υπό ρύθμιση ή χρησιμοποιούμενες για αναφορά σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Περιλαμβάνονται χώροι απόρριψης, προστατευόμενες περιοχές γύρω από πηγές πόσιμου νερού, ζώνες ευάλωτες στη νιτρορρύπανση, κανονιστικά ρυθμιζόμενοι δίαυλοι θαλάσσιας ή εσωτερικής ναυσιπλοΐας, περιοχές για τη βύθιση αποβλήτων, ζώνες προστασίας από το θόρυβο, περιοχές όπου επιτρέπεται η μεταλλευτική έρευνα και εξόρυξη, διοικητικές περιοχές ποτάμιων λεκανών, σχετικές μονάδες αναφοράς και περιοχές διαχείρισης παράκτιας ζώνης.

12. Ζώνες φυσικών κινδύνων

Χαρακτηρισμός ευάλωτων περιοχών ανάλογα με τους φυσικούς κινδύνους (όλα τα ατμοσφαιρικά, υδρολογικά, σεισμικά, ηφαιστειακά φαινόμενα και τα φαινόμενα καταστροφικών πυρκαγιών που, λόγω της θέσης, της σφοδρότητας και της συχνότητάς τους, είναι δυνατό να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία), όπως πλημμύρες, κατολισθήσεις και καθιζήσεις, χιονοστιβάδες, δασικές πυρκαγιές, σεισμοί, εκρήξεις ηφαιστείων.

13. Ατμοσφαιρικές συνθήκες

Φυσικές ιδιότητες της ατμόσφαιρας. Περιλαμβάνονται χωρικά δεδομένα βασιζόμενα σε μετρήσεις, σε μοντέλα ή σε συνδυασμό τους, καθώς και οι τοποθεσίες μετρήσεων.

14. Μετεωρολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά

Καιρικές συνθήκες και οι μετρήσεις τους· ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις, θερμοκρασία, εξατμισοδιαπνοή, ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου.

15. Ωκεανογραφικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά

Φυσικές ιδιότητες των ωκεανών, όπως ρεύματα, αλατότητα, ύψος κυμάτων.

16. Θαλάσσιες περιοχές

Φυσικές ιδιότητες των θαλασσών και των αλατούχων υδατικών συστημάτων, με υποδιαίρεση ανά περιοχές και υποπεριοχές με κοινά χαρακτηριστικά.

17. Βιογεωγραφικές περιοχές

Περιοχές σχετικώς ομοιογενών οικολογικών συνθηκών με κοινά χαρακτηριστικά.

18. Ενδιαιτήματα και βιότοποι

Γεωγραφικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από ειδικές οικολογικές συνθήκες, διαδικασίες, δομή και λειτουργίες (υποστήριξης της ζωής) οι οποίες στηρίζουν φυσικά τους οργανισμούς που ενδιαιτούν. Περιλαμβάνονται χερσαίες και υδάτινες εκτάσεις, διακρινόμενες ανάλογα με τα γεωγραφικά, αβιοτικά και βιοτικά χαρακτηριστικά τους, ανεξαρτήτως εάν είναι πλήρως φυσικές ή ημιφυσικές.

19. Κατανομή ειδών

Γεωγραφική κατανομή ειδών πανίδας και χλωρίδας, ανά κάνναβο, περιοχή, διοικητική ενότητα ή άλλη ενότητα ανάλυσης.

20. Ενεργειακοί πόροι

Ενεργειακοί πόροι, μεταξύ άλλων υδρογονάνθρακες, υδροηλεκτρική ενέργεια, βιοενέργεια, ηλιακή ενέργεια και αιολική ενέργεια, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, πληροφοριών περί του βάθους και του ύψους όσον αφορά την έκταση του εκάστοτε πόρου.

21. Ορυκτοί πόροι

Ορυκτοί πόροι, μεταξύ άλλων μεταλλεύματα και βιομηχανικά μεταλλεύματα, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, πληροφοριών περί του βάθους και του ύψους όσον αφορά την έκταση του εκάστοτε πόρου.