Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δασών Νόμος του 2012.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

«ακίνητη ιδιοκτησία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«απόσταση δύο (2) χιλιομέτρων» σημαίνει την απόσταση που υπολογίζεται οριζόντια επί τοπογραφικού χάρτη·

«αρχή τοπικής διοίκησης» σημαίνει συμβούλιο, το οποίο συστάθηκε δυνάμει του περί Δήμων Νόμου ή του περί Κοινοτήτων Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

«δασικές λειτουργίες» σημαίνει όλες τις υπηρεσίες που τα δάση και οι δασώδεις εκτάσεις παρέχουν, περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονομικών, προστατευτικών, πολιτιστικών, αισθητικών και άλλων·

«δασική επιχείρηση» σημαίνει οποιοδήποτε σώμα ή ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, ή εταιρεία, που εκμεταλλεύεται δάσος ή δασώδη έκταση ή προϊόν που προέρχεται ή παράγεται από δασικά φυτά·

«δασική πυρκαγιά» σημαίνει κάθε πυρκαγιά που εκδηλώνεται ή εξαπλώνεται μέσα σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο (2) χιλιομέτρων από την οροθετική γραμμή του κρατικού δάσους ή κάθε άλλη πυρκαγιά που κατά την κρίση του Διευθυντή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο οποιοδήποτε κρατικό δάσος·

«δασικό διαχειριστικό σχέδιο» σημαίνει το σχέδιο που υιοθετείται δυνάμει των διατάξεων του Μέρους V·

«δασικό κτίριο» περιλαμβάνει οποιοδήποτε κτίριο, αυλή, στάνη, υπόστεγο, δεξαμενή ύδατος, εδώλιο ή άλλο κατασκεύασμα που βρίσκεται εντός κρατικού δάσους που έχει κατασκευασθεί ή αποκτηθεί με σκοπό την προστασία, διαχείριση ή ανάπτυξή του·

«δασικό μνημείο» σημαίνει την περιοχή που έχει κηρυχθεί ως δασικό μνημείο δυνάμει του άρθρου 16·

«δασικό πάρκο» σημαίνει την περιοχή που έχει κηρυχθεί ως δασικό πάρκο, δυνάμει του άρθρου 15·

«δασικό προϊόν» περιλαμβάνει, όταν βρίσκονται μέσα ή αποκομίζονται από κρατικό ή ιδιωτικό δάσος, στρογγύλη ξυλεία, κλαδιά, φύλλα, φρούτα, σπόρους, ρίζες, φλοιούς, χριστουγεννιάτικα δέντρα, κάρβουνα, χλόη, φυτά, άνθη, βρύα, μύκητες, λειχήνες, κολλώδεις ουσίες, έλαια, ρητίνη, πίσσα, κεδρία, μέλι, κερί, χούμο, χώμα, άμμο, χαλίκια, λίθους, βράχους, ορυκτά, νερό και άλλα προϊόντα που δύνανται να παραχθούν από δάσος, ή έχουν εισαχθεί με πιστοποίηση από τη χώρα προέλευσης ότι έχουν παραχθεί σε δάσος·

«Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα» σημαίνει το Σώμα που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 5∙

«δασικό τηλέφωνο» σημαίνει οποιοδήποτε σύστημα επικοινωνίας, περιλαμβανομένου τηλεφωνικού θαλάμου, οργάνου ή πασσάλου, καλωδίου ή ραδιοτηλεφώνου, κεραίας ή ιστού που εγκαταστάθηκε ή ανεγέρθηκε για την προστασία, διαχείριση ή ανάπτυξη των κρατικών δασών και δεν προορίζεται για γενική χρήση από το κοινό·

«δασικός δρόμος» περιλαμβάνει οποιοδήποτε δρόμο, ατραπό, μονοπάτι, γέφυρα και μικρό γεφύρι πάνω από το οποίο διέρχεται δασικός δρόμος και τα στηθαία και τειχίσματα οποιουδήποτε τέτοιου γεφυριού, και οποιαδήποτε τάφρο, ανάχωμα, αυλάκι, λιθόστρωτη οδό, τοίχο υποστήριξης ή οδοδείκτη που βρίσκεται ή έχει κατασκευασθεί μέσα σε κρατικό δάσος και δεν έχει κηρυχθεί σε δημόσιο δρόμο δυνάμει του άρθρου 17·

«δασικός λειτουργός» περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο εκτελεί τα καθήκοντα δασικού υπαλλήλου στο Τμήμα Δασών και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο ορίζεται από τον Διευθυντή για να ασκεί τις εξουσίες που έχουν εκχωρηθεί σε δασικό υπάλληλο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού Κανονισμών·

«δασικός σκοπός» σημαίνει οποιονδήποτε σκοπό ή πράξη που σχετίζεται με τη δημιουργία, διατήρηση, προστασία, δασοκομική περιποίηση, διαχείριση και ανάπτυξη των δασών ή των δασωδών εκτάσεων·

«δασικός χώρος αναψυχής» σημαίνει οποιονδήποτε εκδρομικό χώρο, κατασκηνωτικό χώρο, μονοπάτι, βοτανικό κήπο ή κέντρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης, το οποίο έχει δημιουργηθεί μέσα σε κρατικό δάσος, με σκοπό την εξυπηρέτηση της άνεσης και αναψυχής του ευρύτερου κοινού·

«δάσος» σημαίνει έκταση μεγαλύτερη από 0,3 εκτάρια, που φέρει δασικά δέντρα, τα οποία έχουν ύψος μεγαλύτερο από πέντε (5) μέτρα και βαθμό εδαφοκάλυψης μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) ή με δέντρα που σε ώριμη ηλικία έχουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν τα κριτήρια αυτά και περιλαμβάνει-

(α) δασικούς δρόμους, αντιπυρικές ζώνες και άλλους μικρούς ανοικτούς χώρους, που βρίσκονται μέσα σε αυτό,

(β) αναδασωμένες περιοχές καθώς επίσης και καμένες δασικές εκτάσεις ή περιοχές που έχουν προσωρινά χαμηλή βλάστηση λόγω ανθρώπινης παρέμβασης ή φυσικών αιτίων και αναμένεται η ανόρθωσή τους αλλά δεν περιλαμβάνει τα αστικά πάρκα και κήπους·

«δασώδης έκταση» σημαίνει έκταση μεγαλύτερη από 0,3 εκτάρια που δεν μπορεί όμως να χαρακτηρισθεί ως δάσος, με βαθμό εδαφοκάλυψης από δασικούς θάμνους και δασικά δέντρα μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%)˙

«δεδομένα» σημαίνει τα αποτελέσματα μετρήσεων ή υπολογισμών ή άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

«δειγματοληπτική επιφάνεια» σημαίνει οποιαδήποτε μόνιμη ή προσωρινή επιφάνεια στο έδαφος ή αλλού από την οποία συλλέγονται δεδομένα που αφορούν την προστασία και τη διαχείριση των δασών·

«δήμος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Δήμων Νόμων του 1985 έως (Αρ. 2) του 2011·

«Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν·

«εθνικό δασικό πάρκο» σημαίνει περιοχή που έχει κηρυχθεί ως εθνικό δασικό πάρκο δυνάμει του άρθρου 15·

«Εθνική Δασική Πολιτική» σημαίνει την πολιτική που υιοθετείται δυνάμει των διατάξεων του Μέρους ΙΙΙ·

«Εθνικό Δασικό Πρόγραμμα» σημαίνει το πρόγραμμα που υιοθετείται δυνάμει των διατάξεων του Μέρους ΙΙΙ·

«Επιτροπή Επέκτασης των Δασών» σημαίνει την Επιτροπή που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 11∙

«ζώα» περιλαμβάνει αίγες, πρόβατα, βοοειδή, άλογα, όνους, ημίονους, χοίρους και τα νεογνά αυτών·

«ιδιοκτήτης ιδιωτικού δάσους» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων αρχών τοπικής διοίκησης και θρησκευτικής αρχής, που δικαιούται να εγγραφεί ως ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας, η οποία δύναται να χαρακτηριστεί ως δάσος ή δασώδης έκταση·

«ιδιωτικό δάσος» σημαίνει οποιαδήποτε ιδιωτική γη η οποία δύναται να χαρακτηρισθεί ως δάσος ή δασώδης έκταση·

«κοινότητα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Κοινοτήτων Νόμου·

«κοινοτικό δάσος» σημαίνει την περιοχή που έχει κηρυχθεί ως κοινοτικό δάσος, δυνάμει του άρθρου 26·

«κοινοτικό συμβούλιο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «συμβούλιο» στο άρθρο 2 του περί Κοινοτήτων Νόμου·

«κρατικό δάσος» σημαίνει οποιοδήποτε δάσος ή δασώδη έκταση ή οποιαδήποτε άλλη γη που έχει κηρυχθεί ως κρατικό δάσος, δυνάμει του άρθρου 10·

«μέλος της αστυνομίας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Αστυνομίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«ξυλεία» περιλαμβάνει δέντρα και θάμνους φυόμενους ή ξεριζωμένους, υλοτομημένους ή πεσμένους κορμούς δέντρων και οποιοδήποτε ξύλο αποκομμένο, πριονισμένο ή επεξεργασμένο για οποιοδήποτε σκοπό·

«όργανο» σημαίνει οποιοδήποτε εργαλείο ή συσκευή, είτε ηλεκτρονική είτε όχι, που χρησιμοποιείται ή τοποθετείται οπουδήποτε για τη συλλογή δεδομένων, πληροφοριών, δειγμάτων ή εικόνων ή για οποιαδήποτε άλλη παρατήρηση που είναι αναγκαία για την προστασία και διαχείριση των δασών·

«οργάνωση ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών» σημαίνει οποιαδήποτε οργάνωση ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών που έχει αναγνωρισθεί με βάση Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«όχημα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«προστατευτικό δάσος» σημαίνει την περιοχή που έχει κηρυχθεί ως προστατευτικό δάσος, δυνάμει του άρθρου 15˙

«στρογγύλη ξυλεία» σημαίνει την ξυλεία κάθε είδους δέντρου ή θάμνου που αναφέρεται στους Πίνακες του Παραρτήματος Ι, όταν αυτή προέρχεται από δέντρα ή θάμνους των ειδών του Παραρτήματος Ι για την υλοτομία, εκρίζωση, αποκοπή ή κλάδευση των οποίων απαιτείται άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών˙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν·

«Φύση 2000» σημαίνει το συνεκτικό ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο ειδικών ζωνών «Natura 2000», το οποίο περιλαμβάνει τις ειδικές ζώνες διατήρησης και τις ζώνες ειδικής προστασίας όπως ορίζονται με βάση το άρθρο 13 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου και το άρθρο 7 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται˙

«φυσικό απόθεμα» σημαίνει την περιοχή που έχει κηρυχθεί ως φυσικό απόθεμα, δυνάμει του άρθρου 15·

«φυσικό μικρο-απόθεμα» σημαίνει την περιοχή που έχει κηρυχθεί ως φυσικό μικρο-απόθεμα, δυνάμει του άρθρου 16·

«χριστουγεννιάτικο δέντρο» περιλαμβάνει οποιοδήποτε δέντρο των ειδών Κυπαρισσιού (Cupressus spp.), Πεύκου (Pinus spp.), Κέδρου (Cedrus spp.), Ελάτου (Abies spp.), Σεκβόιας (Sequoia spp.) και Σεκβοϊάδενδρου Sequoiadendron spp.), όταν υλοτομούνται και μεταφέρονται κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

Σκοπός του παρόντος Νόμου

3. Ο παρών Νόμος αποσκοπεί:

(α) Στη διατήρηση, προστασία, αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των δασών και των δασωδών εκτάσεων στη Δημοκρατία·

(β) στην εφαρμογή της Εθνικής Δασικής Πολιτικής·

(γ) στη δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των δασών και των δασωδών εκτάσεων της Δημοκρατίας.

Εξουσίες και αρμοδιότητες του Διευθυντή

4. Ο Διευθυντής είναι αρμόδιος για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και -

(α) διασφαλίζει τη διατήρηση, προστασία, αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των κρατικών δασών της Δημοκρατίας·

(β) προάγει τη διατήρηση, προστασία, αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των ιδιωτικών δασών στη Δημοκρατία·

(γ) διασφαλίζει ότι η Εθνική Δασική Πολιτική και το Εθνικό Δασικό Πρόγραμμα έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζονται·

(δ) ετοιμάζει δασικά διαχειριστικά σχέδια και εφαρμόζει αυτά που έχουν υιοθετηθεί·

(ε) προτείνει την κήρυξη κρατικών δασών, φυσικών αποθεμάτων, εθνικών δασικών πάρκων, προστατευτικών δασών, δασικών πάρκων, δασικών μνημείων, φυσικών μικρο-αποθεμάτων και κοινοτικών δασών όπου κρίνει απαραίτητο·

(στ) εκδίδει άδειες σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

(ζ) διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή του Κοινοτικού Κεκτημένου σε σχέση με τα δάση και τη δασοπονία·

(η) φροντίζει για την άρση των συνεπειών των αδικημάτων, δυνάμει του άρθρου 42·

(θ) σχεδιάζει και εφαρμόζει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών·

(ι) προβαίνει στο συμβιβασμό αδικημάτων, δυνάμει του άρθρου 55·

(ια) διεξάγει έρευνες, συλλέγει δεδομένα, στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει προγράμματα, εκθέσεις και σχέδια και δημιουργεί και διατηρεί βάσεις δεδομένων και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών·

(ιβ) τηρεί αρχεία εμπόρων δασικών προϊόντων, δασικών επιχειρήσεων και ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών·

(ιγ) εγκαθιστά οποιαδήποτε δειγματοληπτική επιφάνεια ή όργανο πάνω σε οποιαδήποτε γη· και

(ιδ) ασκεί το δικαίωμα εισόδου σε ιδιωτική γη, για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ II ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα

5. Καθιδρύεται Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα, το οποίο συμβουλεύει το Υπουργικό Συμβούλιο και/ή τον Υπουργό και/ή τον Διευθυντή και/ή την Επιτροπή Επέκτασης των Δασών, αναλόγως της περίπτωσης, σε δασικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν -

(α) την κήρυξη κρατικών δασών˙

(β) την κήρυξη φυσικών αποθεμάτων, εθνικών δασικών πάρκων, προστατευτικών δασών και δασικών πάρκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15·

(γ) την κήρυξη δασικών μνημείων και φυσικών μικρο-αποθεμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16·

(δ) την κήρυξη κοινοτικών δασών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26˙

(ε) την κήρυξη μέρους κρατικού δάσους σε δημόσιο δρόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17·

(στ) την υιοθέτηση και τροποποίηση της Εθνικής Δασικής Πολιτικής και του Εθνικού Δασικού Προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ∙ και

(ζ) οποιωνδήποτε άλλων θεμάτων, τα οποία δύναται να παραπεμφθούν στο εν λόγω Σώμα από τον Υπουργό ή τον Διευθυντή ή να εγερθούν από το ίδιο το Σώμα αυτεπάγγελτα.

Σύνθεση του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος

6.-(1) Το Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

(α) Τον Διευθυντή ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο·

(β) τον Γενικό Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού ή εκπρόσωπό του·

(γ) τον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του·

(δ) τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του·

(ε) τον Προϊστάμενο του Ταμείου Θήρας ή εκπρόσωπό του·

(στ) ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Ένωση Δήμων Κύπρου·

(ζ) ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου·

(η) ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων·

(θ) ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από το Σύνδεσμο Δασοπόνων Αποφοίτων Δασικού Κολεγίου Κύπρου·

(ι) ένα (1) μέλος που διορίζεται από τον Υπουργό για περίοδο πέντε (5) ετών, το οποίο έχει ειδικές γνώσεις και εμπειρία στη δασοπονία·

(ια) ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου·

(ιβ) έναν (1) υπάλληλο του Τμήματος Δασών, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων σε αυτό, που υποδεικνύεται από τον Κλάδο Δασικών Υπαλλήλων της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.∙

(ιγ) μέλη ισάριθμα με τις εκάστοτε εγγεγραμμένες αγροτικές οργανώσεις, κάθε μία (1) από τις οποίες υποδεικνύει ένα τέτοιο μέλος· και

(ιδ) ένα (1) μέλος που ανήκει σε εξειδικευμένο σωματείο ή σύνδεσμο, το οποίο επιλέγεται από τον Διευθυντή για περίοδο δύο (2) ετών.

(2) Κατά την εξέταση οποιουδήποτε θέματος το οποίο επηρεάζει άλλο τμήμα, υπηρεσία, φορέα ή αρχή τοπικής διοίκησης, το Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα, όταν το κρίνει σκόπιμο, καλεί έναν (1) εκπρόσωπο αυτού του τμήματος, υπηρεσίας, φορέα ή αρχής τοπικής διοίκησης για να εκφράσει τις απόψεις του:

Νοείται ότι, ο εκπρόσωπος αυτός δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

Λειτουργία του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος

7.-(1) Το Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα συγκαλείται οποτεδήποτε ο πρόεδρος ή τέσσερα (4) από τα μέλη του το ζητήσουν και τουλάχιστον μια (1) φορά κάθε έξι (6) μήνες ή όποτε η Επιτροπή Επέκτασης των Δασών ζητήσει γνωμοδότηση αναφορικά με την κήρυξη ακίνητης ιδιοκτησίας που ανήκει στη Δημοκρατία ως κρατικό δάσος.

(2) Ο πρόεδρος του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος ετοιμάζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων και αποστέλλει ειδοποίηση στα μέλη επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρία, εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες ο χρόνος της ειδοποίησης δύναται να μειωθεί στις τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρία.

(3) Ο πρόεδρος και έξι (6) μέλη του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος αποτελούν απαρτία.

(4) Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο.

(5) Το Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα δύναται με εσωτερικούς κανονισμούς να καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας του.

(6) Ο πρόεδρος του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος διορίζει δασικό λειτουργό ως γραμματέα, ο οποίος παρευρίσκεται σε όλες τις συνεδριάσεις και τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εθνική Δασική Πολιτική και Εθνικό Δασικό Πρόγραμμα

8.-(1) Ο Διευθυντής μεριμνά για την ετοιμασία, υιοθέτηση και εφαρμογή της Εθνικής Δασικής Πολιτικής σχετικά με τη διατήρηση, προστασία, αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των δασών και των δασωδών εκτάσεων στη Δημοκρατία.

(2) Ο Διευθυντής μεριμνά για την ετοιμασία, υιοθέτηση και εφαρμογή του Εθνικού Δασικού Προγράμματος το οποίο αποτελεί το μέσο για την εφαρμογή της Εθνικής Δασικής Πολιτικής.

Υιοθέτηση και τροποποίηση της Εθνικής Δασικής Πολιτικής και του Εθνικού Δασικού Προγράμματος

9.-(1) Η Εθνική Δασική Πολιτική και το Εθνικό Δασικό Πρόγραμμα υιοθετούνται με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21.

(2) Η Εθνική Δασική Πολιτική αναθεωρείται οποτεδήποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21.

(3) Το Εθνικό Δασικό Πρόγραμμα αναθεωρείται οποτεδήποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από το Υπουργικό Συμβούλιο και εν πάσει περιπτώσει πριν την παρέλευση χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου των δέκα (10) ετών από την τελευταία αναθεώρηση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21.

ΜΕΡΟΣ IV ΚΗΡΥΞΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ
Κήρυξη κρατικών δασών

10.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να κηρύξει ως κρατικό δάσος, οποιοδήποτε δάσος ή δασώδη έκταση ή οποιαδήποτε άλλη γη στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, για να κηρυχθεί οποιαδήποτε ιδιωτική περιουσία ως κρατικό δάσος, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13.

(2) Οποιαδήποτε κήρυξη δυνάμει του εδαφίου (1)-

(α) αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις συνθήκες διαβίωσης των επηρεαζόμενων προσώπων, ή

(β) επηρεάζει σημαντικά τη βιοποικιλότητα και/ή το φυσικό περιβάλλον γενικά, ή

(γ) καλύπτει περιοχές μεγαλύτερες από εκατόν (100) εκτάρια,

πραγματοποιείται ή αναθεωρείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21.

Επιτροπή Επέκτασης των Δασών

11.-(1) Για σκοπούς διατύπωσης προτάσεων για την κήρυξη ακίνητης ιδιοκτησίας που ανήκει στη Δημοκρατία ως κρατικό δάσος, καθιδρύεται Επιτροπή Επέκτασης των Δασών, η οποία είναι εξαμελής και απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

(α) Τον Διευθυντή ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο·

(β) τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του·

(γ) τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του·

(δ) τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του·

(ε) τον Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του∙ και

(στ) τον Προϊστάμενο του Ταμείου Θήρας του Υπουργείου Εσωτερικών, ή εκπρόσωπό του.

(2) Κατά τη διατύπωση προτάσεων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η Επιτροπή Επέκτασης των Δασών υποχρεούται να λαμβάνει εκ των προτέρων τη γνωμοδότηση του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος.

(3) Η Επιτροπή Επέκτασης των Δασών δύναται με εσωτερικούς κανονισμούς να καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας της.

Διαχείριση κρατικών δασών

12. Όλα τα κρατικά δάση είναι περιουσία της Δημοκρατίας και διαχειρίζονται πάνω σε αειφορική βάση και για πολλαπλούς δασικούς σκοπούς, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον παρόντα Νόμο ή και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς.

Απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από τη Δημοκρατία

13. Σε περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο ότι-

(α) για την καλύτερη προστασία και διαχείριση οποιουδήποτε κρατικού δάσους, ή

(β) για την προστασία ειδών της δασικής χλωρίδας ή δασικών οικοσυστημάτων εξαιρετικής σημασίας ή σπανιότητας που φύονται σε οποιαδήποτε γη στη Δημοκρατία,

πρέπει να αποκτηθεί οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία από τη Δημοκρατία, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να προχωρήσει στην απόκτησή της είτε μετά από συμφωνία με τον ιδιοκτήτη ή αναγκαστικά για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να παραχωρεί, να ανταλλάσσει, να εκμισθώνει ή να διαθέτει γη, δέντρα ή άλλη ακίνητη περιουσία σε κρατικά δάση

14. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι οποίες δικαιολογούνται από το δημόσιο συμφέρον και σύμφωνα με τους όρους, περιορισμούς και κριτήρια που καθορίζονται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, να παραχωρεί, να ανταλλάσσει και να εκμισθώνει ή να διαθέτει οποιαδήποτε γη, δέντρα ή άλλη ακίνητη περιουσία σε οποιοδήποτε κρατικό δάσος:

Νοείται ότι, δεν είναι δυνατή η κατοχή ή η κτήση οποιουδήποτε τίτλου επί κρατικού δάσους, εκτός εάν έγινε με παραχώρηση ή ανταλλαγή ή διάθεση από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που επιβάλλονται κατά την κρίση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν την εφαρμογή του περί Ελέγχου των Δημόσιων Ενισχύσεων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε οποιαδήποτε παραχώρηση, ανταλλαγή, εκμίσθωση ή διάθεση οποιασδήποτε γης, δέντρων ή άλλης ακίνητης περιουσίας σε οποιοδήποτε κρατικό δάσος.

Κήρυξη φυσικών αποθεμάτων, εθνικών δασικών πάρκων, προστατευτικών δασών και δασικών πάρκων

15. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να κηρύσσει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21, οποιαδήποτε περιοχή κρατικού δάσους ως -

(α) φυσικό απόθεμα, όταν το δάσος, το οποίο διατηρεί τη φυσικότητά του, δεν έχει υποστεί σημαντική ή μόνιμη διατάραξη από ανθρώπινη παρέμβαση και-

(i) περιέχει ένα (1) ή περισσότερα αντιπροσωπευτικά ή σημαντικά δασικά οικοσυστήματα, φυτοκοινωνίες, ζωοκοινότητες ή άλλα φυσικά στοιχεία, και

(ii) τυγχάνει διαχείρισης για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, παρακολούθησης και ως σημείο επιστημονικής αναφοράς, και

(iii) η ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα περιορίζεται στο ελάχιστο ώστε να διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη λειτουργία των φυσικών διαδικασιών˙

(β) εθνικό δασικό πάρκο, όταν το δάσος, το οποίο διατηρεί σε σημαντικό βαθμό τη φυσικότητά του-

(i) περιέχει σημαντικά στοιχεία βιοποικιλότητας ή γενετικούς πόρους ή τοπία ή και γεωμορφώματα, και

(ii) τυγχάνει διαχείρισης για σκοπούς προστασίας και διατήρησης των οικολογικών διαδικασιών και των αξιόλογων φυσικών στοιχείων που περιέχει, και

(iii) παρέχει τη δυνατότητα για πνευματικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές ή αναψυχικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι περιβαλλοντικά και πολιτισμικά συμβατές∙

(γ) προστατευτικό δάσος, όταν το δάσος, λόγω της θέσης του και/ή των εδαφικών και γεωλογικών χαρακτηριστικών του και/ή των κλίσεων του εδάφους, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την προστασία των υδάτινων πόρων ή του εδάφους ή των περιουσιών και των ανθρώπινων οικισμών που βρίσκονται σε χαμηλότερα από αυτό υψόμετρα,

(δ) δασικό πάρκο, όταν το δάσος, λόγω της θέσης του σε σχέση με αστικά κέντρα, αποκτά εξέχουσα σημασία για λόγους υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αισθητικής και αναψυχής.

Κήρυξη δασικών μνημείων και φυσικών μικρο-αποθεμάτων

16. Ο Υπουργός δύναται, με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να κηρύσσει οποιαδήποτε περιοχή κρατικού δάσους σε -

(α) δασικό μνημείο, όταν η περιοχή περιέχει ένα (1) ή περισσότερα συγκεκριμένα φυσικά, πολιτιστικά ή γεωμορφολογικά στοιχεία εξαιρετικής ή μοναδικής αξίας, λόγω του μνημειακού τους χαρακτήρα ή της εξαιρετικής αισθητικής και/ή των πολιτιστικών τους στοιχείων,

(β) φυσικό μικρο-απόθεμα, όταν η περιοχή περιέχει ένα (1) ή περισσότερα σπάνια είδη χλωρίδας ή πανίδας ή άλλο στοιχείο της φύσης που παρουσιάζει εθνικό, περιφερειακό ή παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου να κηρύσσει μέρος κρατικού δάσους σε δημόσιο δρόμο

17. Το Υπουργικό Συμβούλιο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται προς το δημόσιο συμφέρον και αφού λάβει υπόψη του τη γνωμοδότηση του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος και ως ουσιώδεις τις απόψεις του Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να κηρύσσει οποιοδήποτε μέρος κρατικού δάσους σε δημόσιο δρόμο, ο οποίος θα υπόκειται στις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και του περί Δημόσιων Οδών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

ΜΕΡΟΣ V ΔΑΣΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Ετοιμασία και υιοθέτηση δασικών διαχειριστικών σχεδίων

18.-(1) Ο Διευθυντής μεριμνά για την ετοιμασία, υιοθέτηση και εφαρμογή δασικών διαχειριστικών σχεδίων για -

(α) κάθε φυσικό απόθεμα, εθνικό δασικό πάρκο, προστατευτικό δάσος και δασικό πάρκο, και

(β) όλα τα άλλα κρατικά δάση.

(2) Κάθε δασικό διαχειριστικό σχέδιο που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), δύναται, κατά την κρίση του Διευθυντή, να καλύπτει ένα (1) ή περισσότερα κρατικά δάση ή περιοχές.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5), τα δασικά διαχειριστικά σχέδια τίθενται σε εφαρμογή από τον Υπουργό με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Κάθε δασικό διαχειριστικό σχέδιο το οποίο -

(α) αφορά φυσικό απόθεμα, εθνικό δασικό πάρκο, προστατευτικό δάσος ή δασικό πάρκο∙ ή

(β) αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις συνθήκες διαβίωσης επηρεαζόμενων προσώπων∙ ή

(γ) επηρεάζει σημαντικά τη βιοποικιλότητα και/ή το φυσικό περιβάλλον γενικά∙ ή

(δ) καλύπτει έκταση πέραν των εκατόν (100) εκταρίων,

διαμορφώνεται ή αναθεωρείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο (5).

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20, για σκοπούς υιοθέτησης των δασικών διαχειριστικών σχεδίων, ο Διευθυντής -

(α) αποστέλλει αντίγραφο του προσχεδίου του δασικού διαχειριστικού σχεδίου σε όλα τα ενδιαφερόμενα κυβερνητικά τμήματα ή υπηρεσίες και ζητά τις απόψεις τους, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα·

(β) διοργανώνει τουλάχιστον μία (1) δημόσια παρουσίαση του προσχεδίου του δασικού διαχειριστικού σχεδίου, στην οποία καλούνται να συμμετέχουν οι επηρεαζόμενες αρχές τοπικής διοίκησης και μη κυβερνητικοί οργανισμοί.

(6) Τα δασικά διαχειριστικά σχέδια αναθεωρούνται όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Περιεχόμενο διαχειριστικών σχεδίων

19.-(1) Κάθε δασικό διαχειριστικό σχέδιο βασίζεται σε στοιχεία που έχουν συλλεγεί με χαρτογράφηση, απογραφή και άλλα στοιχεία που είναι διαθέσιμα και αφορούν τους δασικούς πόρους και είναι συμβατό με το περιεχόμενο της Εθνικής Δασικής Πολιτικής και του Εθνικού Δασικού Προγράμματος:

Νοείται ότι, κατά το στάδιο της ετοιμασίας κάθε δασικού διαχειριστικού σχεδίου λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των αρμόδιων τμημάτων, υπηρεσιών, αρχών τοπικής διοίκησης και αγροτικών οργανώσεων.

(2) Σε κάθε δασικό διαχειριστικό σχέδιο -

(α) περιγράφονται και αξιολογούνται όλα τα στοιχεία της περιοχής∙

(β) καθορίζονται οι σκοποί και στόχοι διαχείρισης της περιοχής∙

(γ) προτείνονται τα απαιτούμενα μέτρα για την επίτευξη των σκοπών και στόχων διαχείρισης, καλύπτοντας όλες τις δασικές λειτουργίες και χρήσεις, περιλαμβανομένης της διατήρησης, της αποκατάστασης και της προστασίας της φύσης, της βιοποικιλότητας και σπάνιων ή σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, την αναψυχή, τον τουρισμό, την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών, τη βελτίωση του τοπίου, την προστασία του εδάφους και των υδάτων, την προστασία του δάσους από πυρκαγιές, βλαπτικούς οργανισμούς και άλλους παράγοντες υποβάθμισης, τη δάσωση, την αναδάσωση, τους δασοκομικούς χειρισμούς, την παραγωγή ξυλείας, θηράματος και άλλων προϊόντων∙ και

(δ) λαμβάνονται υπόψη σχέδια ανάπτυξης που εκπονούνται δυνάμει του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή και άλλα σχέδια που καταρτίζονται δυνάμει άλλου Νόμου.

Εξουσία του Διευθυντή για διαχείριση και ετοιμασία διαχειριστικών σχεδίων για τις περιοχές «Φύση 2000»

20.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου και του περί Αλιείας Νόμου, καθώς και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ο Διευθυντής έχει την εξουσία διαχείρισης των κρατικών δασών που βρίσκονται μέσα στις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο «Φύση 2000».

(2) Σε περίπτωση που κρατικό δάσος αποτελεί μέρος περιοχής που έχει καθορισθεί ή προτείνεται να καθοριστεί ως περιοχή «Φύση 2000», εφαρμόζονται οι ακόλουθες πρόνοιες σε σχέση με τα δασικά διαχειριστικά σχέδια:

(α) Για τα κρατικά δάση ή μέρος αυτών, για τα οποία έχει ετοιμασθεί και υιοθετηθεί διαχειριστικό σχέδιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, οι διαχειριστικές κατευθύνσεις και άλλα προτεινόμενα μέτρα που περιέχονται σε αυτό ενσωματώνονται στο δασικό διαχειριστικό σχέδιο του επηρεαζόμενου κρατικού δάσους∙

(β) για τα κρατικά δάση για τα οποία δεν υπάρχει διαχειριστικό σχέδιο σε ισχύ, το δασικό διαχειριστικό σχέδιο που ετοιμάζεται σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19, επιπρόσθετα από όσα περιέχονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 19, περιέχει πρόνοιες που ικανοποιούν τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται꞉

Νοείται ότι, τα δασικά διαχειριστικά σχέδια που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 18, υποβάλλονται στην Επιστημονική Επιτροπή που εγκαθιδρύθηκε με βάση τον περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

ΜΕΡΟΣ VI ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Διαδικασία διαβούλευσης

21.-(1) Πριν από-

(α) την υιοθέτηση ή την αναθεώρηση της Εθνικής Δασικής Πολιτικής και του Εθνικού Δασικού Προγράμματος·

(β) την κήρυξη κρατικών δασών στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 10·

(γ) την κήρυξη οποιουδήποτε φυσικού αποθέματος, εθνικού δασικού πάρκου, προστατευτικού δάσους ή δασικού πάρκου·

(δ) την κήρυξη κοινοτικού δάσους,

ο Διευθυντής εκδίδει σχετική γνωστοποίηση, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τουλάχιστον δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη πηγή πληροφόρησης κρίνει απαραίτητο.

(2) Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιέχει-

(α) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), το προσχέδιο της Εθνικής Δασικής Πολιτικής ή/και του Εθνικού Δασικού Προγράμματος ή τις προτεινόμενες τροποποιήσεις τους·

(β) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1), περιγραφή της επηρεαζόμενης γης περιλαμβανομένης της έκτασης και των συνόρων της και αναφορά στους σκοπούς που επιδιώκονται με την κήρυξη∙

και καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να υποβάλουν γραπτά σχόλια μέσα σε περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Πέραν της δημοσίευσης της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο Διευθυντής -

(α) αποστέλλει ένα (1) αντίγραφο του προσχεδίου της Εθνικής Δασικής Πολιτικής, του Εθνικού Δασικού Προγράμματος ή των τροποποιήσεών τους ή της προτεινόμενης κήρυξης σε όλα τα ενδιαφερόμενα κυβερνητικά τμήματα, υπηρεσίες και αρχές τοπικής διοίκησης για τις απόψεις τους·

(β) αποστέλλει ένα (1) αντίγραφο του προσχεδίου της Εθνικής Δασικής Πολιτικής, του Εθνικού Δασικού Προγράμματος ή των τροποποιήσεών τους ή της προτεινόμενης κήρυξης στα μέλη του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος και συγκαλεί συνεδρία του Σώματος σε περίοδο όχι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών·

(γ) διοργανώνει τουλάχιστον μια (1) δημόσια συνάντηση προς συζήτηση του προσχεδίου της Εθνικής Δασικής Πολιτικής, του Εθνικού Δασικού Προγράμματος ή των τροποποιήσεών τους ή της προτεινόμενης κήρυξης σε περίοδο όχι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

(δ) μεριμνά ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα στους δασικούς σταθμούς και στα γραφεία του Τμήματος Δασών, προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, αντίγραφα του προσχεδίου της Εθνικής Δασικής Πολιτικής, του Εθνικού Δασικού Προγράμματος ή των τροποποιήσεών τους ή της προτεινόμενης κήρυξης.

(4) Ο Διευθυντής λαμβάνει υπόψη του τα σχόλια που υποβάλλονται, σε οποιαδήποτε μορφή και από οποιαδήποτε πηγή, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο και τα κοινοποιεί στο Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα.

(5) Ο Διευθυντής δύναται να προβαίνει σε αλλαγές του προσχεδίου της Εθνικής Δασικής Πολιτικής, του Εθνικού Δασικού Προγράμματος, του Δασικού Διαχειριστικού Σχεδίου ή των προτεινόμενων τροποποιήσεών τους ή της προτεινόμενης κήρυξης όπως κρίνει σκόπιμο, αφού λάβει υπόψη του τα σχόλια που αναφέρονται στο εδάφιο (4) και οποιαδήποτε περαιτέρω σχόλια έλαβε από το Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα και υποβάλλει στη συνέχεια την πρότασή του στον Υπουργό.

(6) Ο Υπουργός δύναται, αφού αξιολογήσει την πρόταση του Διευθυντή, να την τροποποιήσει όπως κρίνει σκόπιμο και στην περίπτωση των Δασικών Διαχειριστικών Σχεδίων να τα υιοθετήσει ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, υποβάλλει σχετική πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

ΜΕΡΟΣ VII ΑΔΕΙΕΣ
Εξουσία του Διευθυντή να εκδίδει άδειες που αφορούν τα κρατικά δάση

22.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να εκδίδει άδειες που αφορούν κρατικά δάση για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο απαιτείται άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Κανένα δικαίωμα δεν ασκείται ή αποκτάται μέσα ή πάνω σε οποιοδήποτε κρατικό δάσος, εκτός των περιπτώσεων όπου έχει εκδοθεί άδεια από τον Διευθυντή δυνάμει του παρόντος άρθρου και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ο Διευθυντής κρίνει σκόπιμο να επιβάλει.

(3) Καθ’ όσον αφορά τις άδειες που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) -

(α) ο Διευθυντής έχει διακριτική εξουσία έκδοσης ή άρνησης έκδοσης των αδειών·

(β) οι άδειες δύνανται να εκδοθούν από τον Διευθυντή ονομαστικά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή σε οποιαδήποτε ομάδα ή ένωση προσώπων.

Άδεια υλοτομίας, μεταφοράς και εκτέλεσης άλλων εργασιών

23.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η εκρίζωση, η υλοτομία και η αποκοπή της κορυφής του κορμού οποιουδήποτε δέντρου ή θάμνου που φύεται σε γη έξω από τα κρατικά δάση -

(α) των ειδών που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι, όταν η έμφλοια διάμετρός του σε ύψος εκατόν τριάντα εκατοστόμετρα (130 εκ.) πάνω από το έδαφος είναι μεγαλύτερη από δεκαπέντε εκατοστόμετρα (15 εκ.),

(β) των ειδών που αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι, όταν η έμφλοια διάμετρός του σε ύψος εκατόν τριάντα (130) εκατοστόμετρα πάνω από το έδαφος είναι μεγαλύτερη από σαράντα εκατοστόμετρα (40 εκ.),

(γ) των ειδών που περιλαμβάνονται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα,

(δ) των δέντρων που ανήκουν στο είδος Ελιά (Οlea europaea), όταν η έμφλοια διάμετρος του κορμού τους σε ύψος εκατόν τριάντα εκατοστόμετρων (130 εκ.) από το έδαφος είναι μεγαλύτερη από πενήντα εκατοστόμετρα (50 εκ.) και των δέντρων που ανήκουν στο είδος Φοινικιά (Phoenix dactylifera L, Washingtonia filifera), όταν η έμφλοια διάμετρος του κορμού τους σε ύψος εκατόν τριάντα εκατοστόμετρων (130 εκ.) πάνω από το έδαφος είναι μεγαλύτερη από σαράντα εκατοστόμετρα (40 εκ.),

επιτρέπεται μόνο ύστερα από έκδοση σχετικής άδειας από τον Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Στις περιπτώσεις των δέντρων ή θάμνων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), με έμφλοια διάμετρο κορμού μεγαλύτερη από πενήντα εκατοστόμετρα (50 εκ.) σε ύψος εκατόν τριάντα εκατοστόμετρα (130 εκ.) πάνω από το έδαφος-

(α) η αποκοπή κλάδου, ο οποίος εκφύεται σε ύψος πέραν των δύο μέτρων (2 μ.) από το έδαφος και έχει διάμετρο στη βάση του μεγαλύτερη από δεκαπέντε εκατοστόμετρα (15 εκ.):

Νοείται ότι, από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται τα είδη της Ελιάς (Olea europaea), της Χαρουπιάς (Ceratonia siliqua), της Ψευδακακίας (Robinia pseudoacacia), οι Ευκάλυπτοι (Eucalyptus spp. - όλα τα είδη) και οι Μουριές (Morus spp. - όλα τα είδη) όταν αποδεδειγμένα το κλάδεμα ή η αποκοπή της κορυφής του κορμού τους γίνεται στα πλαίσια φροντίδας ή ανανέωσης του δέντρου:

Νοείται περαιτέρω ότι, από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, εξαιρούνται οι εργασίες του Τμήματος Δημοσίων Έργων και των δήμων, που αφορούν το κλάδεμα δέντρων, τα οποία αποδεδειγμένα εμποδίζουν την ορατότητα των οδηγών καλύπτοντας φώτα τροχαίας, οδικές πινακίδες ή διαβάσεις πεζών καθώς και την ελεύθερη διακίνηση οχημάτων και πεζών,

(β) η διάνοιξη αυλακιού βάθους μεγαλύτερου των τριάντα εκατοστόμετρων (30 εκ.) σε απόσταση μικρότερη των εκατόν πενήντα εκατοστόμετρων (150 εκ.) από την περιφέρεια του κορμού,

επιτρέπεται μόνο ύστερα από έκδοση σχετικής άδειας από τον Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να θέσει όρους για τον τρόπο και το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του παρόντος εδαφίου.

(3) Η μεταφορά στρογγύλης ξυλείας από οποιοδήποτε δέντρο ή θάμνο που αναφέρεται στα εδάφια (1) και (2), καθώς και χριστουγεννιάτικων δέντρων, επιτρέπεται μόνο ύστερα από έκδοση σχετικής άδειας από τον Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(4) Ο Διευθυντής δύναται, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να προσθέτει στο Παράρτημα Ι οποιοδήποτε δασικό ή καλλωπιστικό είδος δέντρου ή θάμνου κρίνει σκόπιμο.

Χορήγηση άδειας σε κρατικό δάσος σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμο

24. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οποιαδήποτε πολεοδομική άδεια για ανάπτυξη μεταλλείου ή λατομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται καθώς και οποιαδήποτε άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, μέσα ή πάνω σε κρατικό δάσος, χορηγείται μόνο αφού ληφθούν υπόψη ως ουσιώδης παράγοντας για τη λήψη απόφασης οι απόψεις του Διευθυντή.

Ιεραρχική προσφυγή

25.-(1) Σε περίπτωση που αίτηση για την έκδοση άδειας η οποία χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών απορριφθεί ή οι όροι που επιβλήθηκαν σε εκδοθείσα άδεια κρίνονται υπερβολικά αυστηροί, ο αιτητής έχει το δικαίωμα να υποβάλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης της απόφασης του Διευθυντή, ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό κατά της εν λόγω απόφασης.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει κάθε ιεραρχική προσφυγή ύστερα από διερεύνηση της υπόθεσης και υποβολή σχετικής έκθεσης από αρμόδιο λειτουργό.

(3) Ο Υπουργός εκδίδει την αιτιολογημένη απόφασή του, με την οποία επικυρώνει ή ακυρώνει την προσβαλλόμενη απόφαση του Διευθυντή, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της προσφυγής.

ΜΕΡΟΣ VIII ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΔΑΣΗ
Κήρυξη κοινοτικών δασών

26. Τηρουμένης της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 21, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να κηρύσσει οποιαδήποτε περιοχή κρατικού δάσους σε κοινοτικό δάσος, με σκοπό τη διαχείριση ή την ανάπτυξη της επηρεαζόμενης δασικής περιοχής προς όφελος των κατοίκων της περιοχής, που δυνατόν να περιλαμβάνει μία (1) ή περισσότερες κοινότητες.

Συμφωνία για τη διαχείριση των κοινοτικών δασών

27.-(1) Το κοινοτικό συμβούλιο, εντός των ορίων του οποίου ευρίσκεται το κοινοτικό δάσος, συνάπτει συμφωνία με τον Διευθυντή για τη διαχείριση του κοινοτικού δάσους.

(2) Στη συμφωνία που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνονται-

(α) η διάρκεια της·

(β) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Διευθυντή και των κοινοτικών συμβουλίων, συμπεριλαμβανομένων προνοιών για την κατανομή οποιωνδήποτε οικονομικών ή άλλων ωφελημάτων που δυνατόν να απορρέουν από τη διαχείριση του κοινοτικού δάσους και τις συνέπειες σε περίπτωση παράβασης της συμφωνίας από οποιοδήποτε μέρος∙ και

(γ) το διαχειριστικό σχέδιο της επηρεαζόμενης περιοχής.

(3) Ο Διευθυντής παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη που δυνατόν να ζητηθεί από τα κοινοτικά συμβούλια για τη σύναψη της συμφωνίας δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(4) Ο Διευθυντής διενεργεί ελέγχους για τη διασφάλιση της εφαρμογής των συμφωνιών που συνάπτονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Κανονισμοί κοινοτικών δασών που εκδίδονται από κοινοτικά συμβούλια

28.-(1) Κοινοτικά συμβούλια που έχουν υπογράψει συμφωνία με τον Διευθυντή δυνάμει του άρθρου 27, δύνανται, αφού εξασφαλίσουν τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή, να εκδώσουν Κανονισμούς για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Έκδοση άδειας εκκοπής, συλλογής ή μεταφοράς οποιουδήποτε δασικού προϊόντος από κοινοτικό δάσος, τους όρους παραχώρησης τέτοιας άδειας και τα τέλη που θα καταβάλλονται·

(β) οποιοδήποτε άλλο σκοπό ο οποίος συμβάλλει στην προστασία, αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη του κοινοτικού δάσους.

(2) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται από τα κοινοτικά συμβούλια δυνάμει του εδαφίου (1), αναρτώνται σε περίοπτη θέση στην κοινότητα ή στις κοινότητες που επηρεάζονται.

Έσοδα από συμφωνία διαχείρισης κοινοτικού δάσους

29. Οποιαδήποτε έσοδα προέρχονται από συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ κοινοτικών συμβουλίων και του Διευθυντή για τη διαχείριση των κοινοτικών δασών δυνάμει του άρθρου 27 και από τους Κανονισμούς που έχουν συνταχθεί από τα κοινοτικά συμβούλια δυνάμει του άρθρου 28 κατατίθενται στα ταμεία των επηρεαζόμενων κοινοτικών συμβουλίων.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΑΣΗ
Αναγνώριση οργάνωσης ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών

30.-(1) Οποιαδήποτε ομάδα ή ένωση ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών δύναται να αναγνωρισθεί ως οργάνωση ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στον Διευθυντή σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των Κανονισμών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο Διευθυντής δύναται να αναγνωρίσει οποιοδήποτε αιτητή δυνάμει του εδαφίου (1), ως οργάνωση ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών, εάν επιβεβαιώσει ότι-

(α) ο αιτητής στοχεύει στην αειφόρο διαχείριση των δασών που ανήκουν στα μέλη της οργάνωσης·

(β) η αειφόρος διαχείριση υποστηρίζεται από σχετικό διαχειριστικό σχέδιο.

Ανάθεση της διαχείρισης ιδιωτικών δασών στον Διευθυντή

31.-(1) Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού δάσους ή η αναγνωρισμένη οργάνωση ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών, δύναται κατόπιν συμφωνίας με τον Διευθυντή να αναθέτει την προστασία, τη διαχείριση και την ανάπτυξη τέτοιων δασών στον Διευθυντή.

(2) Συμφωνία που συνάπτεται δυνάμει του εδαφίου (1) περιλαμβάνει -

(α) διαχειριστικό σχέδιο της περιοχής∙

(β) τη διάρκεια της συμφωνίας·

(γ) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διευθυντή και των ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών ή των αναγνωρισμένων οργανώσεων ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών και τις συνέπειες σε περίπτωση παράβασης της συμφωνίας από οποιοδήποτε μέρος.

(3) Ο Διευθυντής παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη που δυνατόν να ζητηθεί από ιδιοκτήτη ιδιωτικού δάσους ή αναγνωρισμένη οργάνωση ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών για τη σύναψη συμφωνίας δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(4) Οι διατάξεις των άρθρων 32 έως 57 του Μέρους Χ του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών που παραπέμπουν στα προαναφερόμενα άρθρα που εφαρμόζονται επί των κρατικών δασών, εφαρμόζονται και επί των ιδιωτικών δασών, των οποίων η προστασία, αειφόρος διαχείριση και ανάπτυξη έχει ανατεθεί στον Διευθυντή.

ΜΕΡΟΣ Χ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Αδικήματα σε σχέση με τη φωτιά

32.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι εξουσιοδοτημένο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και ενεργεί χωρίς άδεια που εκδόθηκε από τον Διευθυντή και -

(α) ανάβει φωτιά μέσα σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων (2 χλμ.) από τις παρυφές του, ή

(β) εγκαταλείπει άσβεστη φωτιά που έχει ανάψει το ίδιο σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων (2 χλμ.) από τις παρυφές του, ή

(γ) απορρίπτει σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων (2 χλμ.) από τις παρυφές του αναμμένο σπίρτο, τσιγάρο ή άλλο αντικείμενο που δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά, ή

(δ) προκαλεί πυρκαγιά σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων (2 χλμ.) από τις παρυφές του συνεπεία αλόγιστης ή αμελούς ενέργειας ή παράλειψής του να λάβει όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000,00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.

(2) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1)(α) πράξη, δεν συνιστά αδίκημα εάν γίνεται -

(α) με τη γραπτή συγκατάθεση δασικού λειτουργού, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος για το σκοπό αυτό από τον Διευθυντή και τηρουμένων των όρων που αναφέρονται στην εν λόγω γραπτή συγκατάθεση, ή

(β) από εκδρομέα και αποκλειστικά για την παρασκευή φαγητού εντός των προς τούτο ειδικά επιτρεπόμενων και διαρρυθμισμένων από τον Διευθυντή χώρων, ή

(γ) από κάτοχο οικίας, η οποία βρίσκεται μέσα σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων (2 χλμ.) από τις παρυφές του, και αποκλειστικά για την παρασκευή φαγητού μέσα σε ειδικά διαρρυθμισμένο για το σκοπό αυτό εξωτερικό χώρο που επιθεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τον Διευθυντή.

(3) Για σκοπούς εφαρμογής της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2), ο Διευθυντής ή δασικός λειτουργός δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Διευθυντή, δύναται με τη συγκατάθεση και στην παρουσία του νόμιμου κατόχου της ιδιωτικής περιουσίας ή εκπροσώπου του να εισέρχεται σε εύλογο χρόνο σε οποιαδήποτε ιδιωτική περιουσία.

(4) Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου, ο Διευθυντής ή δασικός λειτουργός δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Διευθυντή, δύναται να προβαίνει σε έρευνα για διακρίβωση των αιτίων έκρηξης της πυρκαγιάς.

Αδικήματα σε σχέση με παράνομη υλοτομία, αποκοπή ή πρόκληση ζημιάς σε δασικό προϊόν και παράνομη μεταφορά στρογγύλης ξυλείας

33.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι εξουσιοδοτημένο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και ενεργεί εντός του κρατικού δάσους, χωρίς άδεια που εκδόθηκε από τον Διευθυντή και -

(α) εκριζώνει, υλοτομεί, αποκόπτει, χαράσσει ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο καταστρέφει ή προκαλεί ζημιά σε οποιοδήποτε δέντρο, θάμνο ή ξυλεία∙

(β) συλλέγει, εκριζώνει, κόβει οποιοδήποτε είδος της χλωρίδας ή καταστρέφει ή υποβαθμίζει το βιότοπό του∙

(γ) εξάγει ή συλλέγει ή απομακρύνει οποιοδήποτε δασικό προϊόν άλλο από τα αναφερθέντα στις παραγράφους (α) και (β):

Νοείται ότι, εκτός των περιοχών που κηρύσσονται ως φυσικό απόθεμα, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται για σκοπούς ανεύρεσης ή και συλλογής μανιταριών, νοουμένου ότι δεν χρησιμοποιείται τσουγκράνα ή άλλο εργαλείο για μετακίνηση ή ανασκάλισμα του φυλλοτάπητα ή και του χούμου που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους αλλά ούτε και καταστρέφονται άλλα είδη της χλωρίδας:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Διευθυντής, με έγκριση του Υπουργού, δύναται, για σκοπούς προστασίας της βιοποικιλότητας ή και του οικοσυστήματος, να απαγορεύσει εντελώς ή και να ρυθμίσει τη συλλογή των μανιταριών σε καθορισμένες περιοχές∙

(δ) τηρουμένων των διατάξεων του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, παρενοχλεί, συλλαμβάνει, θανατώνει οποιοδήποτε είδος της πανίδας ή υποβαθμίζει το βιότοπό του ή καταστρέφει τις φωλιές ή τα αυγά του∙

(ε) τηρουμένων των διατάξεων του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου και του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, απελευθερώνει σκοπίμως ή αμελώς σε κρατικό δάσος ξενικά είδη της χλωρίδας ή της πανίδας∙

(στ) εμβολιάζει ή περιποιείται οποιοδήποτε δέντρο ή θάμνο∙

(ζ) μεταφέρει χριστουγεννιάτικα δέντρα ή οποιαδήποτε στρογγύλη ξυλεία που λήφθηκε από κρατικό δάσος∙

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι εξουσιοδοτημένο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και-

(α) εκριζώνει, υλοτομεί, αποκόπτει την κορυφή, χαράσσει ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο καταστρέφει ή προκαλεί ζημιά σε οποιοδήποτε δέντρο, θάμνο ή στρογγύλη ξυλεία-

(i) των ειδών που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι, όταν η έμφλοια διάμετρος του κορμού τους, σε ύψος εκατόν τριάντα εκατοστόμετρα (130 εκ.) πάνω από το έδαφος, είναι μεγαλύτερη από δεκαπέντε εκατοστόμετρα (15 εκ.),

(ii) των ειδών που αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι, όταν η έμφλοια διάμετρος του κορμού τους, σε ύψος εκατόν τριάντα εκατοστόμετρα (130 εκ.) πάνω από το έδαφος, είναι μεγαλύτερη από σαράντα εκατοστόμετρα (40 εκ.),

(iii) των ειδών που περιλαμβάνονται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα,

(iv) των δέντρων που ανήκουν στο είδος Ελιά (Οlea europaea), όταν η έμφλοια διάμετρος του κορμού τους, σε ύψος εκατόν τριάντα εκατοστόμετρα (130 εκ.) πάνω από το έδαφος, είναι μεγαλύτερη από πενήντα εκατοστόμετρα (50 εκ.) και των δέντρων που ανήκουν στο είδος Φοινικιά (Phoenix dactylifera L, Washingtonia filifera) όταν η έμφλοια διάμετρος του κορμού τους, σε ύψος εκατόν τριάντα εκατοστόμετρων (130 εκ.) πάνω από το έδαφος είναι μεγαλύτερη από σαράντα εκατοστόμετρα (40 εκ.)·

(β) αποκόπτει κλάδο του οποίου η έμφλοια διάμετρος στη βάση είναι μεγαλύτερη των δεκαπέντε εκατοστόμετρων (15 εκ.) και φύεται σε ύψος πέραν των δύο μέτρων (2 μ.) πάνω από το έδαφος σε δέντρο ή θάμνο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι, με έμφλοια διάμετρο κορμού, σε ύψος εκατόν τριάντα εκατοστόμετρα (130 εκ.) πάνω από το έδαφος, μεγαλύτερη από πενήντα εκατοστόμετρα (50 εκ.):

Νοείται ότι, για την αποκοπή κλάδου ή της κορυφής δέντρου Ελιάς (Olea europaea), Χαρουπιάς (Ceratonia siliqua), Ευκαλύπτου (Eucalyptus spp. - όλα τα είδη), Μουριάς (Morus spp. - όλα τα είδη) και Ψευδακακίας (Robinia pseudoacacia) όταν αποδεδειγμένα το κλάδεμα ή η αποκοπή της κορυφής γίνεται στα πλαίσια φροντίδας ή ανανέωσης του δέντρου, δεν απαιτείται άδεια:

Νοείται περαιτέρω ότι, από τις διατάξεις της παραγράφου (β), εξαιρούνται οι εργασίες του Τμήματος Δημοσίων Έργων και των δήμων, που αφορούν στο κλάδεμα δέντρων, τα οποία αποδεδειγμένα εμποδίζουν την ορατότητα των οδηγών καλύπτοντας φώτα τροχαίας, οδικές πινακίδες ή διαβάσεις πεζών καθώς και την ελεύθερη διακίνηση οχημάτων και πεζών·

(γ) διανοίγει αυλάκι βάθους μεγαλύτερου των τριάντα εκατοστόμετρων (30 εκ.), σε απόσταση μικρότερη από εκατόν πενήντα εκατοστόμετρα (150 εκ.) από την περιφέρεια του κορμού, σε δέντρα ή θάμνους που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, όταν η έμφλοια διάμετρος του κορμού τους, σε ύψος εκατόν τριάντα εκατοστόμετρα (130 εκ.) πάνω από το έδαφος, είναι μεγαλύτερη από πενήντα εκατοστόμετρα (50 εκ.)∙

(δ) μεταφέρει χριστουγεννιάτικα δέντρα ή οποιαδήποτε στρογγύλη ξυλεία,

σε ή από γη που βρίσκεται εκτός κρατικού δάσους, χωρίς άδεια που εκδόθηκε από το Διευθυντή, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.

Αδικήματα που σχετίζονται με την κατοχή δασικού προϊόντος που λήφθηκε παράνομα

34. Οποιοδήποτε πρόσωπο κατέχει δασικό προϊόν που έχει εκριζωθεί, υλοτομηθεί, αποκοπεί, ληφθεί, εξαxθεί, συλλεγεί ή απομακρυνθεί κατά παράβαση του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.

Αδικήματα που σχετίζονται με την πώληση δασικού προϊόντος που λήφθηκε παράνομα

35. Οποιοδήποτε πρόσωπο πωλεί ή εξάγει σε άλλη χώρα οποιοδήποτε δασικό προϊόν που έχει εκριζωθεί, υλοτομηθεί, αποκοπεί, ληφθεί, εξαxθεί, συλλεγεί ή απομακρυνθεί κατά παράβαση του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000,00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.

Αδικήματα που σχετίζονται με την παράνομη είσοδο ζώων

36. Οποιοδήποτε πρόσωπο, που δεν είναι εξουσιοδοτημένο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και που ενεργεί χωρίς άδεια που εκδόθηκε από τον Διευθυντή, το οποίο επιτρέπει την παράνομη είσοδο ζώων ή τη βόσκηση τους ή παραλείπει να παρεμποδίσει την παράνομη είσοδο ή τη βόσκηση ζώων σε κρατικό δάσος, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.

Άλλα αδικήματα σε κρατικά δάση

37. Οποιοδήποτε πρόσωπο, που δεν είναι εξουσιοδοτημένο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και που ενεργεί χωρίς άδεια που εκδόθηκε από τον Διευθυντή και το οποίο σε κρατικό δάσος -

(α) εκχερσώνει, σκάβει, καλλιεργεί, φυτεύει, σπέρνει, επιχωματώνει, ή ανασκάπτει γη ή εναποθέτει ή απορρίπτει οποιοδήποτε υλικό για οποιοδήποτε σκοπό∙ ή

(β) ανεγείρει οποιαδήποτε οικοδομή, περίφραξη, στάνη, κλίβανο, πινακίδα, διαφήμιση ή αφίσα ή οποιαδήποτε άλλη μόνιμη ή προσωρινή κατασκευή∙ ή

(γ) ανορύσσει διατρήσεις, σκάβει πηγάδια, ανοίγει αυλάκια νερού, τοποθετεί σωλήνες, κατασκευάζει υδατοφράκτες, ανεγείρει υδατοδεξαμενές, διοχετεύει ή άλλως πως χρησιμοποιεί οποιοδήποτε νερό βρίσκεται σε αυτούς∙ ή

(δ) κατέχει ή χρησιμοποιεί, για οποιοδήποτε σκοπό, γη ή δασικό κτίριο που βρίσκεται σε κρατικό δάσος∙ ή

(ε) επεμβαίνει, καταστρέφει ή με οποιοδήποτε τρόπο προκαλεί ζημιά σε οποιοδήποτε δασικό κτίριο∙ ή

(στ) επεμβαίνει, αποκόπτει, καταστρέφει ή με οποιοδήποτε τρόπο προκαλεί ζημιά σε οποιοδήποτε δασικό τηλέφωνο∙ ή

(ζ) επεμβαίνει, καταστρέφει ή με οποιοδήποτε τρόπο προκαλεί ζημιά η παρακωλύει την κυκλοφορία σε δασικό δρόμο∙ ή

(η) απορρίπτει, εναποθέτει ή συσσωρεύει οποιαδήποτε σκύβαλα, απορρίμματα, νερά υπονόμων ή οποιοδήποτε άλλο επικίνδυνο τοξικό υγρό ή ουσία∙ ή

(θ) οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα οποιουδήποτε τύπου εκτός δασικού δρόμου προκαλώντας τοιουτοτρόπως ζημιά στη δασική βλάστηση και/ή το έδαφος∙ ή

(ι) σκοπίμως ή αμελώς προκαλεί με οποιαδήποτε μέσα ή πράξεις ζημιές ή υποβάθμιση οποιουδήποτε μέρους, λειτουργίας ή αξίας κρατικού δάσους,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.

Αδικήματα σε σχέση με τοποθέτηση ή εγκατάλειψη οχημάτων ή μηχανημάτων σε κρατικό δάσος

38. Οποιοδήποτε πρόσωπο τοποθετεί ή εγκαταλείπει σε κρατικό δάσος όχημα ή μηχάνημα για περίοδο μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2.500,00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.

Αδικήματα σε σχέση με επέμβαση ή καταστροφή δειγματοληπτικής επιφάνειας ή δεδομένων και άλλα αδικήματα

39. Οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι εξουσιοδοτημένο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και που ενεργεί χωρίς άδεια που εκδόθηκε από τον Διευθυντή το οποίο-

(α) επεμβαίνει, αποκρύπτει, καταστρέφει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προκαλεί ζημιά σε οποιαδήποτε δειγματοληπτική επιφάνεια ή σε δεδομένα∙ ή

(β) επεμβαίνει ή με οποιοδήποτε τρόπο προκαλεί ζημιά ή επηρεάζει όργανο που χρησιμοποιείται για μετρήσεις μέσα ή έξω από οποιαδήποτε δειγματοληπτική επιφάνεια∙ ή

(γ) επεμβαίνει ή με οποιοδήποτε τρόπο προκαλεί ζημιά σε δεδομένα ή κτίρια που χρησιμοποιούνται για τη λήψη δειγμάτων και βρίσκονται μέσα ή έξω από οποιαδήποτε δειγματοληπτική επιφάνεια∙ ή

(δ) εν γνώσει του, δίνει λανθασμένες πληροφορίες σε δασικό λειτουργό∙ ή

(ε) εισέρχεται σε περιοχή που είναι περιφραγμένη ή έχει σημανθεί ως περιοχή στην οποία απαγορεύεται η είσοδος, εκτός εάν πρόκειται για μέλος της αστυνομίας ή λειτουργό του Ταμείου Θήρας όταν έχει βάσιμη υποψία ότι εντός του χώρου αυτού διαπράττεται αδίκημα κατά παράβαση οποιουδήποτε Νόμου,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.

Αδικήματα από εμπόρους δασικού προϊόντος ή ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασών

40. Οποιοσδήποτε έμπορος δασικού προϊόντος ή ιδιοκτήτης ιδιωτικού δάσους -

(α) δε συμμορφώνεται με οποιαδήποτε υπόδειξη του Διευθυντή που αφορά την εφαρμογή των άρθρων 62 και 63∙ ή

(β) δεν παρέχει στον Διευθυντή οποιεσδήποτε πληροφορίες ή δε βοηθά τον Διευθυντή σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 64,

είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000,00).

Αδικήματα που αφορούν παραποίηση σημάτων ή εγγράφων

41. Οποιοδήποτε πρόσωπο -

(α) αφαιρεί, παραποιεί ή βλάπτει οποιοδήποτε ορόσημο ή χωρομετρικό σήμα που έγινε ή ανεγέρθηκε από τον Διευθυντή ή κατόπιν οδηγιών αυτού·

(β) πλαστογραφεί πάνω σε οποιοδήποτε δέντρο, θάμνο, στρογγύλη ξυλεία ή άλλο δασικό προϊόν σήμανση που χρησιμοποιείται από δασικούς λειτουργούς για να καταδεικνύει ότι τέτοιο δέντρο, θάμνος, στρογγύλη ξυλεία ή δασικό προϊόν είναι περιουσία της Δημοκρατίας ή ότι δύναται να αποκοπεί ή να μεταφερθεί νόμιμα ή ότι έχει ταξινομηθεί από δασικό λειτουργό·

(γ) πλαστογραφεί ή εκδίδει, χωρίς τη δέουσα προς τούτο εξουσιοδότηση, οποιαδήποτε άδεια ή άλλη εξουσιοδότηση που απαιτείται να εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

(δ) αλλοιώνει, εξαλείφει ή παραποιεί οποιαδήποτε σφραγίδα, σημείο, σήμα ή άδεια που χρησιμοποιείται ή εκδόθηκε από τον Διευθυντή ή δυνάμει των εξουσιών που του παρέχει ο Νόμος ή οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.

Άρση συνεπειών αδικημάτων

42.-(1) Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 37(α), (β), (γ), (δ), (ζ), (η) και 38 και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα μέτρα δυνατό να ληφθούν κατά του παραβάτη, ο Διευθυντής ή δασικός λειτουργός δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Διευθυντή δύναται, αν ο παραβάτης είναι γνωστός -

(α) να επιδώσει στον παραβάτη γραπτή ειδοποίηση, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ και να απαιτήσει εντός ευλόγου υπό τις περιστάσεις χρόνου την απομάκρυνση, κατεδάφιση, διάλυση ή αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε κατασκευάσματος ή την απομάκρυνση οποιουδήποτε οχήματος ή μηχανήματος τοποθετήθηκε ή εγκαταλείφθηκε ή άλλου αντικειμένου που εναποτέθηκε ή χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη των εν λόγω αδικημάτων·

(β) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του παραβάτη προς τη γραπτή ειδοποίηση που προβλέπεται από την παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, να απομακρύνει, κατεδαφίσει, διαλύσει, ή αποσυναρμολογήσει οποιοδήποτε κατασκεύασμα ή απομακρύνει οποιοδήποτε όχημα ή μηχάνημα τοποθετήθηκε ή εγκαταλείφθηκε και να μετακινήσει κάθε άλλο αντικείμενο που εναποτέθηκε ή χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη των αδικημάτων, να απαιτήσει με αγωγή κατά του παραβάτη όλα τα αναγκαία έξοδα για την εν λόγω απομάκρυνση, κατεδάφιση, διάλυση, αποσυναρμολόγηση ή μετακίνηση.

(2) Επιπρόσθετα οποιασδήποτε ποινής που επιβλήθηκε για τα αδικήματα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, το εκδικάζον Δικαστήριο δύναται να διατάξει -

(α) την εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος καταστροφή δια εκριζώσεως ή με άλλο τρόπο οποιασδήποτε φυτείας ή σποράς που σχετίζεται με το εν λόγω αδίκημα και τον τερματισμό της διαπραχθείσας παράνομης επέμβασης∙ ή

(β) την εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος κατεδάφιση οποιουδήποτε παραπήγματος ή κατασκευάσματος που σχετίζεται με το εν λόγω αδίκημα, την απομάκρυνση οποιωνδήποτε σωλήνων ή υλικών, την επίχωση οποιασδήποτε διάτρησης ή πηγαδιού ή αυλακιού και τον τερματισμό της διαπραχθείσας παράνομης επέμβασης.

(3) Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης του παραβάτη προς οποιοδήποτε Διάταγμα που εκδόθηκε δυνάμει του εδαφίου (2), μη επηρεαζόμενων των εξουσιών του Δικαστηρίου προς επιβολή ποινής για περιφρόνηση Δικαστηρίου, ο Διευθυντής δύναται να προβεί στην εκτέλεση του εν λόγω Διατάγματος και τα έξοδα για την εκτέλεση θα καταβάλλονται από το πρόσωπο κατά του οποίου εκδόθηκε το Διάταγμα και τα εν λόγω έξοδα θα θεωρούνται ως ποινή με την έννοια του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το Διάταγμα του Δικαστηρίου δεν καθορίζει προθεσμία εφαρμογής του, τότε ο Διευθυντής δύναται μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του Διατάγματος, να προβεί στην εκτέλεσή του και τα έξοδα για την εκτέλεση θα καταβάλλονται από τον παραβάτη ως ποινή με την έννοια του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Ποινική δίωξη στο όνομα του Διευθυντή

43. Οι ποινικές διώξεις για αδικήματα κατά παράβαση του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ασκούνται στο όνομα του Διευθυντή σε όλα τα Δικαστήρια και σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Έλεγχος διακίνησης σε κρατικά δάση

44.-(1) Ο Υπουργός δύναται με γνωστοποίησή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αναρτάται στις επηρεαζόμενες περιοχές, να ρυθμίζει ή να απαγορεύει την είσοδο-

(α) σε καθορισμένη περιοχή κρατικού δάσους όπου η είσοδος οποιουδήποτε προσώπου δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση του κρατικού δάσους ή της βιοποικιλότητας, και

(β) σε δειγματοληπτικές επιφάνειες που έχουν εγκατασταθεί για πειραματικούς σκοπούς σε οποιαδήποτε περιοχή.

(2) Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) καθορίζει τη χρονική περίοδο απαγόρευσης και επιτρέπει την πρόσβαση σε χωριά από τουλάχιστον ένα (1) δρόμο.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.

Απαγόρευση χρήσης κρατικών δασών για εμπορικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες

45. Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εγκαθιστά ή χρησιμοποιεί οποιοδήποτε περίπτερο, εδώλιο, όχημα ή άλλη κατασκευή για σκοπούς διεξαγωγής εμπορίου ή άλλης επιχειρηματικής συναλλαγής σε κρατικό δάσος χωρίς να κατέχει άδεια που εκδόθηκε από τον Διευθυντή για το σκοπό αυτό είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (€2.500,00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.

Πρόληψη και καταστολή δασικών πυρκαγιών

46. Ο Διευθυντής είναι αρμόδιος για-

(α) το σχεδιασμό και την εφαρμογή οποιωνδήποτε μέτρων κρίνονται αναγκαία για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και τα οποία λαμβάνουν υπόψη πιθανό επηρεασμό των δασικών λειτουργιών και ειδικότερα της βιοποικιλότητας και του δασικού τοπίου∙

(β) την κατάσβεση κάθε δασικής πυρκαγιάς στη Δημοκρατία.

Καταστολή πυρκαγιών εντός ιδιωτικών περιουσιών

47. Ο Διευθυντής δύναται, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία κρατικού δάσους, χωρίς προηγουμένως να απευθυνθεί στον ιδιοκτήτη, να καταστείλει πυρκαγιά σε ιδιωτική περιουσία που θέτει σε κίνδυνο κρατικό δάσος και σε τέτοια περίπτωση, ο Διευθυντής ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη ή τους ιδιοκτήτες της ιδιωτικής περιουσίας το συντομότερο δυνατό και εάν η πυρκαγιά οφείλεται σε αμέλεια του ιδιοκτήτη ή οποιουδήποτε υπηρέτη ή αντιπροσώπου του, ολόκληρο ή μέρος του ποσού που δαπανήθηκε για την καταστολή της πυρκαγιάς θα καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή τους ιδιοκτήτες꞉

Νοείται ότι, όταν η πυρκαγιά απειλεί κτίρια ή άλλα υποστατικά που βρίσκονται εντός ιδιωτικής περιουσίας, ο Διευθυντής ειδοποιεί άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου.

Επίταξη οχημάτων προς κατάσβεση πυρκαγιών

48.-(1) Σε περίπτωση έκρηξης δασικής πυρκαγιάς ο Διευθυντής ή οποιοσδήποτε δασικός λειτουργός ή μέλος της αστυνομίας, δύναται να απαιτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει υπό την ευθύνη του οποιοδήποτε αυτοκίνητο, γεωργικό ελκυστήρα, εκσκαφέα ή άλλο μηχανοκίνητο όχημα να βοηθήσει με το εν λόγω αυτοκίνητο, γεωργικό ελκυστήρα, εκσκαφέα ή άλλο μηχανοκίνητο όχημα στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

(2) Όλα τα πρόσωπα τα οποία, σε ανταπόκριση της απαίτησης δυνάμει του εδαφίου (1), διαθέσουν όχημα εισπράττουν αγοραίο ενοίκιο για τη χρήση του.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο χωρίς επαρκή δικαιολογία, το βάρος αποδείξεως της οποίας φέρει το εν λόγω πρόσωπο, δεν συμμορφώνεται με την απαίτηση δυνάμει του εδαφίου (1), είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000,00).

Καταστολή πυρκαγιών

49.-(1) Σε περίπτωση έκρηξης δασικής πυρκαγιάς, ο Διευθυντής ή δασικός λειτουργός δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Διευθυντή δύναται να εισέρχεται σε οποιαδήποτε ιδιωτική περιουσία ή κτίριο με σκοπό να προμηθευτεί νερό για την καταστολή της πυρκαγιάς, χωρίς προηγουμένως να απευθυνθεί στον ιδιοκτήτη ή τους ιδιοκτήτες της ιδιωτικής περιουσίας.

(2) Οποιαδήποτε ποσότητα νερού προμηθεύτηκε ο Διευθυντής δυνάμει του εδαφίου (1) αποκτάται χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση όταν το νερό διατίθεται από Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας ή αρχή τοπικής διοίκησης:

Νοείται ότι, όταν το νερό αποκτάται από καταναλωτή, ο Διευθυντής καταβάλλει σε αυτόν την αξία του νερού που καταναλώθηκε.

Εξουσίες δασικών λειτουργών

50.-(1) Οποιοσδήποτε δασικός λειτουργός ή και μέλος της αστυνομίας, δύναται, για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών -

(α) να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προειδοποίηση σε οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία εντός ιδιωτικού δάσους και σε οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία στην οποία διενεργείται δραστηριότητα για την οποία απαιτείται άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι διαπράχθηκε αδίκημα κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών:

Νοείται ότι, η είσοδος σε οικία επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή με Διάταγμα Δικαστηρίου·

(β) να σταματά και να ερευνά οποιοδήποτε όχημα για το οποίο έχει εύλογη υποψία ότι μεταφέρει δασικό προϊόν κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

(γ) να λαμβάνει φωτογραφίες και να προβαίνει σε οποιεσδήποτε μετρήσεις για σκοπούς έρευνας και επιθεώρησης·

(δ) να προβαίνει, για ανακριτικούς σκοπούς, στην παρακράτηση κάθε δασικού προϊόντος για το οποίο έχει εύλογη υποψία ότι λαμβάνεται, πωλείται ή κατέχεται κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, όπως και κάθε εργαλείου, οργάνου, σωλήνος, οχήματος, μηχανήματος ή ζώου για το οποίο έχει εύλογη υποψία ότι χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών το οποίο μπορεί να συμβάλει στην απόδειξη της διάπραξης του αδικήματος·

(ε) να ανακρίνει οποιοδήποτε πρόσωπο, για το οποίο έχει εύλογη υποψία ότι έχει παραβεί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

(στ) να απαιτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο, για το οποίο έχει εύλογη υποψία ότι έχει παραβεί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, να τον συνοδεύσει στον πλησιέστερο δασικό ή αστυνομικό σταθμό·

(ζ) να κατάσχει κάθε δασικό προϊόν για το οποίο έχει εύλογη υποψία ότι λαμβάνεται, πωλείται ή κατέχεται κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και κάθε εργαλείο, όργανο, σωλήνα, όχημα, μηχάνημα ή ζώο για το οποίο έχει εύλογη υποψία ότι χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Κατά την άσκηση των εξουσιών έρευνας και κατάσχεσης δυνάμει του εδαφίου (1), οποιοσδήποτε δασικός λειτουργός δύναται να συνοδεύεται από μέλος της αστυνομίας, εάν υπάρχει εύλογη υποψία ότι θα παρεμποδισθεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει ή αρνείται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις δασικού λειτουργού ο οποίος ενεργεί δυνάμει του εδαφίου (1), είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000,00).

Επίθεση εναντίον δασικού λειτουργού ή μέλους της αστυνομίας ή παρακώλυσή τους

51. Οποιοδήποτε πρόσωπο επιτίθεται ή παρακωλύει οποιονδήποτε δασικό λειτουργό ή μέλος της αστυνομίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο ενεργεί προς βοήθεια του δασικού λειτουργού ή του μέλους της αστυνομίας κατά την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000,00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.

Βάρος αποδείξεως

52. Σε οποιαδήποτε ποινική δίωξη για παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών που αφορά δασικό προϊόν, το βάρος απόδειξης ότι οποιοδήποτε δασικό προϊόν δεν λήφθηκε κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, το φέρει το πρόσωπο το οποίο βρέθηκε να έχει στην κατοχή του το εν λόγω δασικό προϊόν.

Επιπρόσθετες ποινές

53.-(1) Επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη ποινή που επιβάλλεται για αδίκημα που διαπράχθηκε κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, το Δικαστήριο δύναται να διατάξει το πρόσωπο το οποίο έχει καταδικαστεί για αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών όπως καταβάλει στον Διευθυντή αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε οποιοδήποτε κρατικό δάσος κατά τη διάπραξη του εν λόγω αδικήματος.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), το Δικαστήριο δύναται να διατάξει την κατάσχεση οποιουδήποτε δασικού προϊόντος, το οποίο αποκτήθηκε κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή οποιουδήποτε εργαλείου, οργάνου, σωλήνα, οχήματος, μηχανήματος ή ζώου, με το οποίο ή μέσω του οποίου έχει διαπραχθεί το αδίκημα.

Ευθύνη αξιωματούχων νομικών προσώπων

54. Όταν διαπράττεται αδίκημα με βάση τον παρόντα Νόμο ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών από νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου και αποδεικνύεται ότι το αδίκημα έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση, συνενοχή ή έγκριση ή βοήθεια ή αμέλεια μέλους του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντή, γραμματέα ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου που φαίνεται ότι ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα, το φυσικό αυτό πρόσωπο είναι επίσης ένοχο του αδικήματος που έχει διαπραχθεί από το νομικό πρόσωπο.

Εξουσία Διευθυντή για εξώδικο συμβιβασμό αδικημάτων

55.-(1) Όταν υπάρχει εύλογη υποψία εναντίον προσώπου ότι διέπραξε αδίκημα κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, ο Διευθυντής ή δασικός λειτουργός δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Διευθυντή, δύναται να συμβιβάσει το αδίκημα, αποδεχόμενος πληρωμή χρηματικής ποινής, που καθορίζει ο Διευθυντής, η οποία είναι ανάλογη με τη σοβαρότητα του αδικήματος, αλλά δεν υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ και αφορά το συγκεκριμένο αδίκημα꞉

Νοείται ότι, για αδικήματα σε σχέση με τη φωτιά, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 32, ο Διευθυντής δεν δύναται να συμβιβάσει το αδίκημα εξώδικα, αλλά μόνο να διώξει ποινικά τον παρανομούντα, νοουμένου ότι από την πυρκαγιά προκαλείται ζημιά σε οποιοδήποτε δάσος ή δασώδη έκταση ή ακίνητη ιδιοκτησία.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν τυγχάνουν εφαρμογής για τα αδικήματα του άρθρου 51.

(3) Η πληρωμή της χρηματικής ποινής γίνεται στο δασικό γραφείο ή σταθμό του Τμήματος Δασών που αναφέρεται στην ειδοποίηση.

(4) Όταν οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που συνιστά αδίκημα κατά παράβαση του παρόντος Νόμου δεν τερματίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή, για κάθε ημέρα για την οποία η πράξη ή η παράλειψη συνεχίζεται, θεωρείται ότι διαπράττεται νέο αδίκημα το οποίο ο Διευθυντής μπορεί να συμβιβάσει δυνάμει του παρόντος άρθρου ή να ξεκινήσει διαδικασίες ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου.

(5) Ο συμβιβασμός του αδικήματος και πληρωμή χρηματικής ποινής δεν αποτελεί καταδίκη:

Νοείται ότι, το Δικαστήριο δύναται να λάβει υπόψη του τα πιο πάνω γεγονότα στην επιμέτρηση της ποινής σχετικά με τη διάπραξη άλλων παρόμοιων αδικημάτων.

Ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον αριθμό και το είδος των αδικημάτων που τυγχάνουν εξώδικης ρύθμισης

55Α. Ο Διευθυντής μεριμνά ώστε ένα (1) μήνα μετά το τέλος κάθε έτους να ενημερώνει γραπτώς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, πάνω σε στατιστική βάση, για τον αριθμό και το είδος των αδικημάτων που τυγχάνουν εξώδικης ρύθμισης꞉

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δεν παρέχει στη Βουλή των Αντιπροσώπων οποιαδήποτε αιτιολογία αναφορικά με τον τρόπο χειρισμού των αδικημάτων αυτών που επιδέχονται και εξώδικη ρύθμιση, ούτε και οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία αποτελούν προσωπικά δεδομένα των παραβατών.

Απόδειξη πληρωμής

56. Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο καταβάλει το ποσό που καθορίζεται σε ειδοποίηση που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 55, ο υπεύθυνος του δασικού γραφείου ή σταθμού του Τμήματος Δασών όπου γίνεται η πληρωμή εκδίδει και υπογράφει, σε καθορισμένο τύπο, απόδειξη για την πληρωμή αυτή, στην οποία καταγράφονται -

(α) το όνομα του προσώπου που φαίνεται στην ειδοποίηση·

(β) οι λεπτομέρειες του αδικήματος·

(γ) ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα που διαπράχθηκε το αδίκημα∙ και

(δ) το ποσό που πληρώθηκε.

Επιπτώσεις απόδειξης πληρωμής

57. Όταν αδίκημα έτυχε συμβιβασμού δυνάμει του άρθρου 55 και έχει εκδοθεί απόδειξη δυνάμει του άρθρου 56, καμία ποινική διαδικασία δεν εγείρεται εναντίον προσώπου το οποίο διέπραξε αδίκημα που έτυχε συμβιβασμού και η παρουσίαση απόδειξης πληρωμής που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 56 ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου θεωρείται επαρκής απόδειξη ότι το αδίκημα έτυχε συμβιβασμού με αποτέλεσμα την αθώωση του κατηγορουμένου.

ΜΕΡΟΣ ΧΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κατάθεση στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας

58. Οποιοδήποτε ποσό εισπράττεται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών κατατίθεται στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας.

Έρευνα σε κρατικά δάση

59.-(1) Ο Διευθυντής ή οποιοδήποτε δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, δύναται να διεξάγει έρευνα για οποιαδήποτε θέματα αφορούν τα κρατικά δάση.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, για τη διεξαγωγή έρευνας δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), που προϋποθέτει τη λήψη δειγμάτων ή με άλλο τρόπο επηρεασμό οποιουδήποτε στοιχείου του δάσους, απαιτείται άδεια από τον Διευθυντή, η οποία δύναται να περιλαμβάνει όρους.

(3) Πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση του εδαφίου (2), είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000,00).

Αποζημίωση ιδιοκτητών γης για εγκατάσταση δειγματοληπτικής επιφάνειας ή οργάνου

60. Σε περίπτωση που τοποθετείται σε ιδιωτική γη δειγματοληπτική επιφάνεια ή όργανο, ο Διευθυντής δύναται να προχωρήσει στην εγκατάσταση της εν λόγω επιφάνειας ή του οργάνου είτε μετά από συμφωνία με τον ιδιοκτήτη στην οποία καθορίζεται η αποζημίωση που θα καταβληθεί ή αναγκαστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Δικαίωμα διόδου

61. O Διευθυντής δύναται να αποκτήσει δικαίωμα διόδου υπέρ δασικής γης, σε γειτονική ιδιωτική γη, είτε μετά από συμφωνία με τον ιδιοκτήτη η οποία θα καθορίζει την αποζημίωση που θα καταβληθεί, ή υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Μητρώο Δασικών Επιχειρήσεων και Εμπόρων Δασικών Προϊόντων

62. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ο Διευθυντής δύναται να τηρεί Μητρώο Δασικών Επιχειρήσεων και Εμπόρων Δασικών Προϊόντων και να απαιτήσει από δασική επιχείρηση ή έμπορο δασικών προϊόντων να εγγραφεί στο εν λόγω Μητρώο.

Μητρώο Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Δασών

63. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ο Διευθυντής τηρεί Μητρώο Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Δασών και δύναται να απαιτήσει από ιδιοκτήτη ιδιωτικού δάσους να εγγραφεί στο εν λόγω Μητρώο.

Υποχρέωση τήρησης μητρώων

64.-(1) Κάθε δασική επιχείρηση ή έμπορος δασικών προϊόντων που έχει εγγραφεί στο Μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 62, τηρεί μητρώο, σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή, όλων των πωλήσεων και αγορών δασικών προϊόντων για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών από το τέλος κάθε εμπορικής συναλλαγής.

(2) Κάθε ιδιοκτήτης ιδιωτικού δάσους που έχει εγγραφεί στο Μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 63, τηρεί μητρώο, σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή, της έκτασης της δασικής γης, της παραγωγής και των πωλήσεων δασικών προϊόντων για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών από το τέλος κάθε εμπορικής συναλλαγής.

(3) Κάθε δασική επιχείρηση ή έμπορος δασικών προϊόντων ή ιδιοκτήτης ιδιωτικού δάσους υποχρεούται να υποβάλλει στον Διευθυντή, όταν του ζητηθεί, πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται στα μητρώα που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2).

Κανονισμοί

65.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα, και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορεί να προβλέπουν για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τη ρύθμιση της εκρίζωσης, υλοτομίας, αποκοπής, συλλογής, λήψης, εξαγωγής, μεταποίησης και μεταφοράς δασικού προϊόντος ή οποιουδήποτε ειδικά καθορισμένου είδους δασικού προϊόντος από κρατικό δάσος˙

(β) τη ρύθμιση, με την έκδοση άδειας ή με άλλο τρόπο, της μεταφοράς δέντρου, θάμνου, στρογγύλης ξυλείας ή άλλου δασικού προϊόντος που έχει αποκοπεί, ληφθεί ή συλλεχθεί από οποιοδήποτε μέρος της Δημοκρατίας˙

(γ) τη ρύθμιση, με την έκδοση άδειας ή με άλλο τρόπο, της βόσκησης ζώων εντός οποιουδήποτε κρατικού δάσους˙

(δ) τον καθορισμό των καταβλητέων τελών για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας˙

(ε) την υποχρέωση των κατόχων αδειών να τηρούν μητρώα ή βιβλία και να τα διαθέτουν προς επιθεώρηση˙

(στ) τον τερματισμό, ανάκληση, αναστολή και κατάσχεση αδειών˙

(ζ) την απαγόρευση ή τη ρύθμιση της κατοχής, πώλησης ή εξαγωγής δασικού προϊόντος ή ειδικά καθορισμένου δασικού προϊόντος με την έκδοση άδειας ή με άλλο τρόπο˙

(η) τον τρόπο διάθεσης των αντικειμένων που κατάσχονται δυνάμει του Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών˙

(θ) την απαγόρευση ή τη ρύθμιση της σήμανσης δέντρου, θάμνου και στρογγύλης ξυλείας και την κατασκευή, χρήση και κατοχή οργάνων σήμανσης˙

(ι) την απαγόρευση ή τη ρύθμιση της ανέγερσης, χρήσης ή λειτουργίας πριονιστηρίου, βιομηχανίας εκμετάλλευσης ξύλου, καμινιού ή κλιβάνου για την παραγωγή καρβούνων ή άλλου προϊόντος ή της λειτουργίας οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης που χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη ή καύσιμη ύλη το ξύλο∙

(ια) την απαγόρευση οποιασδήποτε πράξης που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε δασικό προϊόν σε κρατικό δάσος˙

(ιβ) τον καθορισμό των εντύπων που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών˙

(ιγ) την ανέγερση και συντήρηση των αναγκαίων για τη δέουσα οροθέτηση οποιουδήποτε κρατικού δάσους ή μέρους αυτού οροσήμων ή χωρομετρικών σημάτων˙

(ιδ) την κατάσχεση περιπλανώμενων ζώων που βρίσκονται σε κρατικά δάση και όλους τους σχετικούς όρους˙

(ιε) την απαγόρευση ή τη ρύθμιση της χρήσης των δασικών δρόμων·

(ιστ) την παραχώρηση, ανταλλαγή, εκμίσθωση ή διάθεση γης, δέντρων ή ακίνητης περιουσίας σε κρατικό δάσος, σύμφωνα με το άρθρο 14˙

(ιζ) την απαγόρευση ή τη ρύθμιση της εμπορίας ή της διεξαγωγής επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός οποιουδήποτε κρατικού δάσους˙

(ιη) την απαγόρευση ή τη ρύθμιση δραστηριοτήτων σε φυσικά αποθέματα, εθνικά δασικά πάρκα, προστατευτικά δάση, δασικά πάρκα, δασικά μνημεία, φυσικά μικρο-αποθέματα και δασικούς χώρους αναψυχής·

(ιθ) την απαγόρευση ή τη ρύθμιση της ανέγερσης, κατοχής ή τοποθέτησης αντίσκηνου, τροχόσπιτου, ή άλλου προσωρινού κατασκευάσματος εντός οποιουδήποτε κρατικού δάσους˙

(κ) την τήρηση αρχείων και τη συλλογή δεδομένων˙

(κα) την υιοθέτηση μέτρων για την εφαρμογή του σχετικού Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης˙

(κβ) την εισαγωγή ξυλείας και προϊόντων ξυλείας από τρίτες χώρες˙

(κγ) την αναγνώριση οργανώσεων ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να επιβάλουν ποινή φυλάκισης που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή χρηματική ποινή που να μην υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και τις δύο (2) αυτές ποινές για τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς αυτούς ποινικά αδικήματα.

Κανόνες για προστατευόμενες δασικές περιοχές και δασικούς χώρους αναψυχής

66.-(1) Ο Διευθυντής δύναται, αφού λάβει την έγκριση του Υπουργού, να εκδίδει Κανόνες δυνάμει του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, με σκοπό την προστασία, τη διατήρηση και την ορθή διαχείριση οποιουδήποτε φυσικού αποθέματος, εθνικού δασικού πάρκου, προστατευτικού δάσους, δασικού πάρκου, δασικού μνημείου, φυσικού μικρο-αποθέματος και δασικού χώρου αναψυχής.

(2) Κανόνες που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) αναρτώνται σε εμφανή σημεία στα όρια του φυσικού αποθέματος, του εθνικού δασικού πάρκου, του προστατευτικού δάσους, του δασικού πάρκου, του δασικού μνημείου, του φυσικού μικρο-αποθέματος ή του δασικού χώρου αναψυχής για το οποίο εκδόθηκαν και η γνωστοποίηση του Υπουργού που θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στην οποία θα αναφέρεται ότι οι Κανόνες έχουν εκδοθεί και αναρτηθεί, θα αποτελεί επαρκή απόδειξη.

(3) Κανόνες που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να επιβάλουν ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500,00) ή και τις δύο (2) αυτές ποινές, για τα προβλεπόμενα σε αυτούς αδικήματα.

Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις

67.-(1) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου:

(α) οι περί Δασών Νόμοι, και

(β) οι περί Οπωροφόρων Δέντρων (Προστασία) Νόμοι, καταργούνται.

(2) Όλοι οι Κανονισμοί, Διατάγματα, γνωστοποιήσεις, ειδοποιήσεις, κανόνες, αποφάσεις, διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις, άδειες, πιστοποιητικά, συμβάσεις μίσθωσης κρατικής δασικής γης ή άλλες διοικητικές πράξεις ή διαδικασίες που έγιναν ή εκδόθηκαν δυνάμει των καταργηθέντων Νόμων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και των δυνάμει αυτών εκδιδομένων Κανονισμών, θεωρούνται ως εάν είχαν εκδοθεί ή συναφθεί, ανάλογα με την περίπτωση, δυνάμει του παρόντος Νόμου και εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι να εκπνεύσουν, ανακληθούν, ακυρωθούν ή αντικατασταθούν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

(Άρθρα 23 και 33)

 

1. Acer obtusifolium Σφένδαμνος
2. Alnus orientalis Σκλήδρο, Σκλέδρος
3. Arbutus spp. Αντρουκλιά - όλα τα είδη
4. Casuarina spp. Καζουαρίνα - όλα τα είδη
5. Cedrus spp. Κέδρος - όλα τα είδη
6. Celtis spp. Κοκκονιά - όλα τα είδη
7. Ceratonia siliqua Χαρουπιά
8. Cupressus spp. Κυπαρίσσι - όλα τα είδη
9. Crataegus spp. Μοσφιλιά - όλα τα είδη
10. Eucalyptus spp. Ευκάλυπτος - όλα τα είδη
11. Juniperus spp. Αόρατοι - όλα τα είδη
12. Laurus nobilis Δάφνη
13. Morus spp. Μουριά, Συκαμιά - όλα τα είδη
14. Myrtus communis Μυρτιά, Μερσινιά
15. Pinus spp. Πεύκη - όλα τα είδη
16. Pistacia atlantica Τρέμιθθος
17. Pistacia lentiscus Σχοινιά
18. Pistacia terebinthus Τρεμιθιά
19. Platanus orientalis Πλάτανος
20. Populus nigra var. thevestina Καβάτζι
21. Quercus alnifolia Λατζιά
22. Quercus coccifera Περνιά
23. Quercus infectoria Δρυς
24. Salix alba Ιτιά
25. Sorbus aria Αγριομηλιά
26. Styrax officinalis Στερατζιά
27. Tamarix spp. Μέρικοι - όλα τα είδη
28. Ulmus canescens Φτελιά
29. Zizyphus lotus Παλλούρα, Κονναρκά

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

(Άρθρα 23 και 33)

 

1. Abies spp. Έλατα - όλα τα είδη
2. Albizzia spp. Αλμπίτσια - όλα τα είδη
3. Araucaria spp. Αρουακάρια - όλα τα είδη
4. Bauhinia spp. Μποχίνια - όλα τα είδη
5. Brachychiton diversiifolius Στερκούλια
6. Callistemon spp. Καλλιστήμων - όλα τα είδη
7. Castanea sativa Καστανιά
8. Cercis siliquastrum Κερκίδα, Δέντρον του Ιούδα
9. Delonix regia Φλόγα του δάσους
10. Eleagnus angustifolia Ζιζυφιά
11. Ficus sycomorus Συκομουριά, Τουμπεζιά
12. Grevillea robusta Γκρεβίλλια
13. Jacaranda mimosifolia Τζιακαράντα
14. Liquidambar styraciflua Υγράμβαρις, Ξύλο του Αφέντη
15. Populus spp. Λεύκη - όλα τα είδη (εκτός της P. nigra, βλέπε Πίνακα 1)
16. Quercus spp. Δρυς - όλα τα είδη (εκτός των Q. alnifolia, Q. coccifera και Q. infectoria, βλέπε Πίνακα 1)
17. Robinia pseudoacacia Ψευδακακία, Ρομπίνια
18. Salix spp.
Ιτιά - όλα τα είδη (για S.alba, βλέπε Πίνακα 1)
19. Schinus spp. Αρτυμαθκιά, Μαστισιά - όλα τα είδη
20. Sequoia sempervirens
Σεκβόια
21. Sequoiadendron giganteum Σεκβοϊάδενδρο
22. Sophora japonica Σοφόρα
23. Tipuana tipu Μαχαίριον
24. Ulmus spp. Φτελιές - όλα τα είδη (για U.canescens, βλέπε Πίνακα 1)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(Άρθρο 42)

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

 

....../ ...../ 20......

Κο, Κα, ................................................................................................................,

 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 42 ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ

 

Επειδή περί την ............................................ στην περιοχή ............................................. ......................... της

Κονότητας/Δήμου ........................................................... της επαρχίας ........................................ χωρίς άδεια

και/ή κατά παράβαση των όρων της άδειάς.........................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

........................... ειδοποιείστε ότι, αν η παράβαση δεν τερματιστεί το αργότερο μέσα σε …......................... από την

ημερομηνία επίδοσης της παρούσας ειδοποίησης, θα προβώ σε απομάκρυνση, κατεδάφιση, διάλυση ή

αποσυναρμολόγηση των κατασκευασμάτων ή την απομάκρυνση οποιουδήποτε οχήματος ή μηχανήματος τοποθετήθηκε

ή εγκαταλείφθηκε και μετακίνηση κάθε άλλου αντικειμένου που εναποτέθηκε ή χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη του

αδικήματος και θα απαιτηθούν με αγωγή εναντίον σας όλα τα αναγκαία για την απομάκρυνση, κατεδάφιση, διάλυση,

αποσυναρμολόγηση ή μετακίνηση έξοδα.

 

..............................................................

..............................................................

για Διευθυντή Τμήματος Δασών

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:

Ημερομηνία και ώρα επίδοσης: ....................................................................................................................

Ονοματεπώνυμο παραλήπτη: ......................................................................................................................

Υπογραφή παραλήπτη: ..............................................................................................................................

Ονοματεπώνυμο επιδότη: ..........................................................................................................................

Υπογραφή επιδότη: ...................................................................................................................................

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ

(Άρθρο 55)

 

Άρθρο

 

Περιγραφή Αδικήματος

 

Ποινές με βάση το Νόμο

Μέγιστο ποσό συμβιβασμού  Άρθρο 55

 

Φυλάκιση Ποσό
32 Αδικήματα σε σχέση με τη φωτιά 5 χρόνια €25.000 €2.000
33 Αδικήματα σε σχέση με παράνομη υλοτομία, αποκοπή ή πρόκληση ζημιάς σε δασικό προϊόν και παράνομη μεταφορά στρογγύλης ξυλείας 1  έτος €5.000 €1.000
34 Αδικήματα που σχετίζονται με την κατοχή δασικού προϊόντος που λήφθηκε παράνομα 1  έτος €5.000 €1.000
35 Αδικήματα που σχετίζονται με την πώληση δασικού προϊόντος που λήφθηκε παράνομα 2 έτη €10.000 €1.500
36 Αδικήματα που σχετίζονται με την παράνομη είσοδο ζώων 1  έτος €5.000 €1.000
37 Άλλα αδικήματα σε κρατικά δάση 1  έτος €5.000 €1.000
38 Αδικήματα σε σχέση με τοποθέτηση ή εγκατάλειψη οχημάτων ή μηχανημάτων σε κρατικό δάσος 6 μήνες €2.500 €500
39 Αδικήματα σε σχέση με επέμβαση ή καταστροφή δειγματοληπτικής επιφάνειας ή δεδομένων και άλλα αδικήματα 1  έτος €5.000 €1.000
40 Αδικήματα από εμπόρους δασικού προϊόντος ή ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασών ---------- €1.000 €200
41 Αδικήματα που αφορούν παραποίηση σημάτων ή εγγράφων 1  έτος €5.000 €1.000
44 Απαγόρευση εισόδου σε κρατικά δάση 1  έτος €5.000 €1.000
45 Απαγόρευση χρήσης κρατικών δασών για εμπορικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες 6 μήνες €2.500 €500
48 Επίταξη οχημάτων προς κατάσβεση πυρκαγιών ---------- €1.000 €250
50 Άρνηση συμμόρφωσης με τις υποδείξεις δασικού λειτουργού
---------- €1.000 €250
59 Αδικήματα σε σχέση με την έρευνα σε κρατικά δάση
---------- €1.000 €250
65 Αδικήματα που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο 1  έτος €5.000 €1.000
66 Αδικήματα που καθορίζονται σε Κανόνες για προστατευόμενες περιοχές και δασικούς χώρους αναψυχής 3 μήνες
€1.500 €200