Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας Νόμος του 2019.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2.- (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –

«ανωτέρα βία» σημαίνει καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί από σεισμούς, πυρκαγιές, κυκλώνες, νεροποντές, ανεμοστρόβιλους και άλλης μορφής φυσικές καταστροφές ή από πολεμικές επιχειρήσεις, επαναστάσεις, τρομοκρατικές ενέργειες, αεροπορικά δυστυχήματα, πυρηνικές ή ηφαιστειακές εκρήξεις, εκπομπές ραδιενεργών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών ή αερίων·

«Αντιπρόεδρος» σημαίνει τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας·

«διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ATM)» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το Άρθρο 2, παράγραφος 10 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ·

«ΔΟΠΑ» σημαίνει τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας·

«Εθνική Εποπτική Αρχή» σημαίνει την Εθνική Εποπτική Αρχή Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, που ορίζεται στο άρθρο 8Β του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου ˑ

«Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2019/317» σημαίνει τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/317 σχετικά με την καθιέρωση μηχανισμού επιδόσεων και συστήματος χρέωσης τελών στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και με την κατάργηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 390/2013 και (ΕΕ) αριθ. 391/2013, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ∙

«εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος ·

«εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος·

«εταιρεία» σημαίνει την εταιρεία που καθορίζεται για τους σκοπούς του άρθρου 3·

«EUROCONTROL» σημαίνει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας, που συστάθηκε με βάση τη Διεθνή Σύμβαση EUROCONTROL, η οποία κυρώθηκε με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως EUROCONTROL και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) Νόμο ·

«ζώνη χρέωσης τερματικών τελών» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2019/317∙

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004 για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«μετεωρολογικές υπηρεσίες» σημαίνει τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που παρέχουν στα αεροσκάφη μετεωρολογικές προγνώσεις, δελτία και παρατηρήσεις, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες μετεωρολογικές πληροφορίες και στοιχεία παρέχουν τα κράτη προς αεροναυτική χρήση·

«νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου» σημαίνει αρχή, οργανισμό ή υπηρεσία που ιδρύθηκε με νόμο προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος·

«νόμιμο ελεγκτικό γραφείο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμος ·

«Πρόεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας·

«Σύμβαση του Σικάγου 1944» σημαίνει τη Σύμβαση Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που υπογράφηκε στο Σικάγο στις 7 Δεκεμβρίου 1944 και κυρώθηκε με τον περί της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 και Δεκατριών Πρωτοκόλλων αυτής του 1947 έως 1984 (Κυρωτικό) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο∙

«συνδεδεμένο πρόσωπο», αναφορικά με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σημαίνει-

(α) σύζυγο και συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τετάρτου βαθμού·

(β) εταιρεία στην οποία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σύζυγος ή συγγενής του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τετάρτου βαθμού κατέχει ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό είκοσι τοις εκατόν (20%) ή μεγαλύτερο των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση·

(γ) πρόσωπο το οποίο τελεί σε σχέση εξάρτησης ή έχει κοινά, σε ουσιώδη βαθμό, συμφέροντα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου·

«τέλη αεροναυτιλίας» σημαίνει τα τέλη διαδρομής και τα τέλη τερματικής εξυπηρέτησης·

«τέλη διαδρομής» σημαίνει τα τέλη που επιβάλλονται για πτήση εντός της ζώνης χρέωσης τελών διαδρομής, τα οποία υπολογίζονται με βάση τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/317 και τα οποία συμβαδίζουν με το κοινό σύστημα τελών του EUROCONTROL όπως ορίζεται στον περί της Διεθνούς Συμβάσεως EUROCONTROL και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) Νόμο ·

«τέλη τερματικής εξυπηρέτησης» σημαίνει τα τέλη που επιβάλλονται στους χρήστες αεροναυτιλιακών υπηρεσιών εντός της ζώνης χρέωσης τερματικών τελών, τα οποία υπολογίζονται με βάση τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/317∙

«Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας» σημαίνει το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων·

«υπηρεσία πληροφοριών πτήσης» σημαίνει υπηρεσία με την οποία παρέχονται συμβουλές και πληροφορίες χρήσιμες για την ασφαλή και αποτελεσματική εκτέλεση των πτήσεων·

«υπηρεσίες αεροναυτιλίας (ΑΝS)» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004:

Νοείται ότι οι μετεωρολογικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στον ορισμό του όρου αυτού στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2004, θα συνεχίσουν να παρέχονται από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντοςˑ

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

(2) Εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, όροι που αναφέρονται, αλλά δεν ερμηνεύονται στον παρόντα Νόμο, έχουν την ερμηνεία που τους αποδίδεται στον περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμο ή στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 549/2004, ανάλογα με την περίπτωση.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην εταιρεία

3. Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού, δύναται να αποφασίσει όπως η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) και η παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ANS) εντός της περιοχής πληροφοριών πτήσεων Λευκωσίας, και εντός της Ζώνης Ελέγχου Αεροδρομίου, της Περιοχής Ελιγμών και Τερματικής Περιοχής των αεροδρομίων της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου 1944 και τα εναρμονισμένα κανονιστικά πλαίσια για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροπορίας, όπως αυτά καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2004 και στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008, μεταβιβαστεί σε εταιρεία, σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 25ː

Νοείται ότι η εν λόγω εταιρεία πρέπει, κατά την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος που αναφέρεται στο άρθρο 25, να είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης η οποία να ανήκει εξ ολοκλήρου στη Δημοκρατία και η οποία θα εγγραφεί και θα λειτουργεί με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο.

Συμμετοχή Δημοκρατίας στην εταιρεία

4.- (1) Με τη μεταβίβαση στην εταιρεία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 25, η εταιρεία εκδίδει και παραχωρεί στην Δημοκρατία μία μόνο μετοχή, όπως καθορίζεται στο διάταγμα που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 25.

(2) Η ονομαστική αξία της μετοχής αυτής είναι ίση με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όπως αυτό καθορίζεται στο διάταγμα που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 25.

Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου

5.- (1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη, ως ακολούθως-

(α) Ένα μέλος προέρχεται από τα μέλη του προσωπικού της εταιρείας, το οποίο εκλέγεται από το σύνολο του προσωπικού ύστερα από μυστική ψηφοφορία·

(β) ένα μέλος διορίζεται ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου·

(γ) ένα μέλος διορίζεται ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

Νοείται ότι, τηρουμένης της διαδικασίας εκλογής που αναφέρεται στην παράγραφο (α), το μέλος του προσωπικού που εκλέγεται και θα αποτελεί μέλος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας διορίζεται μετά τη μεταβίβαση από το Υπουργικό Συμβούλιο στην εταιρεία της αρμοδιότητας διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) και της παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ANS), σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 25.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται για πέντε (5) έτη και μπορεί να επαναδιοριστεί για ακόμα πέντε (5) έτη κατ’ ανώτατο όριο.

(4) Ο διορισμός του μέλους που προέρχεται από το προσωπικό τερματίζεται μετά την αποχώρησή του από την εταιρεία και αντικαθίσταται, σύμφωνα με διαδικασία που θα συμφωνηθεί μεταξύ της εταιρείας και των εκπροσώπων του προσωπικού, από άλλο μέλος του προσωπικού, το οποίο θα υπηρετεί για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρούντος μέλους.

Αρμοδιότητες της εταιρείας

6.- (1) Από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 25, η εταιρεία αναλαμβάνει τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) και την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ANS) εντός της περιοχής πληροφοριών πτήσεων Λευκωσίας, και εντός της Ζώνης Ελέχου Αεροδρομίου, της Περιοχής Ελιγμών και Τερματικής Περιοχής των αεροδρομίων της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου 1944 και τα εναρμονισμένα κανονιστικά πλαίσια για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροπορίας, όπως αυτά καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2004 και στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008, εφόσον προηγηθεί-

(α) Η πιστοποίηση από την Εθνική Εποπτική Αρχή Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και ο ορισμός της από το Υπουργικό Συμβούλιο ως φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, σύμφωνα με το ανωτέρω εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο∙

(β) η μεταβίβαση σε αυτή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 25, περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες αμέσως πριν από την έκδοση διατάγματος σύμφωνα με το άρθρο 25∙ και

(γ) η εργοδότηση από την εταιρεία των μελών του προσωπικού του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, που παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες αμέσως πριν από την έκδοση του διατάγματος σύμφωνα με το άρθρο 25.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), η εταιρεία έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αρμοδιότητες-

(α) Την εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών που συνήψε η Δημοκρατία οι οποίες αφορούν ή σχετίζονται με τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ΑΤΜ) και την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ΑΝS)·

(β) την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας, η οποία διέπει τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ΑΤΜ) και την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ΑΝS)·

(γ) την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στα θέματα της ασφάλειας, της οικονομίας, της προστασίας από παράνομες ενέργειες και της προστασίας του περιβάλλοντος, στο μέτρο και στην έκταση που αυτά αφορούν τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ΑΤΜ) και την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ANS) ·

(δ) τη συμμετοχή σε συναντήσεις και δραστηριότητες στον ΔΟΠΑ και στο EUROCONTROL, καθώς και σε διάφορους άλλους διεθνείς οργανισμούς όπου συμμετέχουν φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας·

(ε) τη διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας, πλοήγησης και επιτήρησης (CNS) ·

(στ) τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή των κοινών κανόνων για την ευέλικτη χρήση του εναέριου χώρου εντός της περιοχής πληροφοριών πτήσεων Λευκωσίας, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2150/2005 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για την ευέλικτη χρήση του εναέριου χώρου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και του Σχεδίου Εφαρμογής της ευέλικτης χρήσης του Εναερίου Χώρου·

(ζ) την απόκτηση, είτε μέσω διαδικασίας διαγωνισμών είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, την εγκατάσταση και τη συντήρηση τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμού και υπηρεσιών, για τη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας (ATM), την παροχή υπηρεσίας αεροναυτικών υπηρεσιών (AΝS) και τη διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας, πλοήγησης και επιτήρησης (CNS) ·

(η) την επεξεργασία σχεδίων και μελετών για την ανέλιξη του προσωπικού της εταιρείας·

(θ) την εκπαίδευση και κατάρτιση στους τομείς των υπηρεσιών αεροναυτιλίας για τις δικές της ανάγκες, καθώς και για άλλους ενδιαφερομένους·

(ι) τη συνεργασία με οργανισμούς ή πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων και για την έρευνα και τη διάσωση·

(ια) την παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών που εμπίπτουν στον τομέα της αρμοδιότητάς της αναφορικά με τον σχεδιασμό, την παραγωγή, τον δοκιμαστικό έλεγχο, την εμπορευματοποίηση και την εγκατάσταση προϊόντων, συστημάτων και συστατικών στοιχείων σχετικών με τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) και την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ANS) ·

(ιβ) το σχεδιασμό διαγραμμάτων, εμποδίων και διαδικασιών σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο ΔΟΠΑ ·

(ιγ) τη συμμετοχή σε διαδικασίες δημόσιων διαγωνισμών ή ιδιωτικών προσφορών και την πρόσκληση προς εκδήλωση ενδιαφέροντος πριν από την έναρξη διαδικασίας προσφορών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ελάχιστο περιεχόμενο ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού

7.- (1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της εταιρείας περιέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα-

(α) Την επωνυμία της εταιρείαςˑ

(β) τους σκοπούς της εταιρείαςˑ

(γ) κάθε ζήτημα που αφορά τη διαδικασία διορισμού, παραίτησης και αντικατάστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τις εξουσίες και τα καθήκοντά τους, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 5 και 8∙

(δ) τον αριθμό των μετοχών και τα συνεπαγόμενα από αυτές δικαιώματα που καθορίζονται στο άρθρο 4∙

(ε) τα καθήκοντα και τις εξουσίες των αξιωματούχων της εταιρείας.

(2) Το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της εταιρείας δύναται να περιέχουν και άλλες διατάξεις, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας, η εταιρεία συγκαλεί ετησίως γενική συνέλευση:

Νοείται ότι πέραν της ετήσιας γενικής συνέλευσης είναι δυνατό όπως συγκαλούνται και έκτακτες γενικές συνελεύσεις, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο καταστατικό της εταιρείας.

Διοικητικό Συμβούλιο

8.- (1) Η εταιρεία διοικείται και ενεργεί μέσω των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που ασκούν όλες τις εξουσίες της εταιρείας, όπως προβλέπεται στο καταστατικό της εταιρείας και στον περί Εταιρειών Νόμο.

(2) Το μέλος του προσωπικού της εταιρείας που συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συμμετέχει σε όλες τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν έχει όμως δικαίωμα ψήφου παρά μόνο στις περιπτώσεις που το θέμα της συζήτησης ή απόφασης που θα ληφθεί αφορά ή επηρεάζει ένα ή περισσότερα μέλη του προσωπικού.

(3)(α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, με ανώτερη επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική επάρκεια και αξιοπιστία και με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εμπειριών σε θέματα σχετιζόμενα με τις αρμοδιότητες της εταιρείας, όπως αυτές καθορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 6.

(β) Ένα τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξ επαγγέλματος νομικός και ένα εξ επαγγέλματος λογιστής ή οικονομολόγος και να έχουν ασκήσει το επάγγελμά τους για δέκα (10) ή περισσότερα έτη.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, απαγορεύεται ο διορισμός στο Διοικητικό Συμβούλιο προσώπου το οποίο-

(α) Έχει το ίδιο ή συνδεδεμένο με αυτό πρόσωπο συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με πρόσωπο που εργοδοτείται από την εταιρεία ή έχει το ίδιο ή συνδεδεμένο με αυτό πρόσωπο συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου·

(β) έχει πτωχεύσει ή έχει καταδικαστεί από δικαστήριο για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·

(γ) ασχολείται επαγγελματικά ή έχει άλλο άμεσο ή έμμεσο συμφέρον σε επιχείρηση που ασχολείται με δραστηριότητες συναφείς με τις αρμοδιότητες της εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 6·

(δ) είναι μέλος άλλου Διοικητικού Συμβουλίου εταιρείας ή συμμετέχει στη διοίκηση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

(5) Επιπρόσθετα από τα όσα προβλέπονται στον περί Εταιρειών Νόμο, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να υποβάλει γραπτώς την παραίτησή του προς το Υπουργικό Συμβούλιο, εφόσον προηγηθεί η ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, και το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να παύσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω-

(α) Πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας ή άλλης ασθένειας η οποία το καθιστά ανίκανο να εκπληρώσει επαρκώς τα καθήκοντά του για το υπόλοιπο της θητείας του∙ ή

(β) συστηματικής αδικαιολόγητης απουσίας από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή λόγω αμέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του∙ ή

(γ) συμπεριφοράς ασυμβίβαστης με τη διατήρηση του αξιώματός του· ή

(δ) παραβίασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου· ή

(ε) καταδίκης από δικαστήριο για διάπραξη αδικήματος ατιμωτικού ή ηθικής αισχρότητας· ή

(στ) αποκάλυψης ή επέλευσης γεγονότος που, με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (3), θα αποτελούσε κώλυμα για το διορισμό του· ή

(ζ) οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψής του που αιτιολογημένα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθιστά αναγκαία την παύση του· ή

(η) αποτυχίας, χωρίς εύλογη αιτιολογία, στην επίτευξη των στόχων επιδόσεων που αφορούν τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας που παρέχονται από την εταιρεία και περιλαμβάνονται στα σχέδια επιδόσεων που εκπονούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/317.

(6) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ασκεί τα καθήκοντά του αμερόληπτα και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

9.- (1) Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου, ετοιμάζει τις ημερήσιες διατάξεις των συνεδριών αυτών και μεριμνά, ώστε, κατά τη διάρκειά τους, να τηρείται η τάξη και η ομαλή διεκπεραίωση των εργασιών, όπως προβλέπεται στο καταστατικό της εταιρείας και σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο.

(2)(α) Ο Πρόεδρος ορίζει μία τουλάχιστον τακτική συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε δύο (2) μήνες, μπορεί όμως να ορίζει και έκτακτες συνεδρίες οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

(β) Ο Πρόεδρος ορίζει έκτακτη συνεδρία ύστερα από γραπτό αίτημα τριών (3) τουλάχιστο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εvτός επτά (7) ημερώv από τη λήψη του αιτήματος.

(3)(α) Ο Πρόεδρος είναι ο κύριος εκπρόσωπος της εταιρείας στις σχέσεις της με άλλα πρόσωπα, περιλαμβανομένης της Δημοκρατίας, και υπό την ιδιότητα αυτή υπογράφει οποιεσδήποτε συμφωνίες συνάπτει η εταιρεία και τις εκθέσεις που υποβάλλονται στον Υπουργό.

(β) Ο Πρόεδρος δύναται, εάν το κρίνει σκόπιμο, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών του στον Αντιπρόεδρο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(4) Ο Πρόεδρος τηρεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενήμερα για όλα τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν την εταιρεία και χρήζουν της προσοχής τους, ώστε να διευκολύνονται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

(5) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση που απουσιάζει τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Αντιπρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ένα πρόσωπο για να προεδρεύει της συνεδρίας.

Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

10.- (1) Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και, σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του Προέδρου, ασκεί όλες τις εξουσίες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Προέδρου, όπως προβλέπεται στο καταστατικό της εταιρείας και σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο.

(2) Σε περίπτωση παύσης ή παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή μόνιμης απουσίας του για οποιοδήποτε λόγο, αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο μέχρι τον διορισμό άλλου Προέδρου για το υπόλοιπο της θητείας του παυθέντος ή παραιτηθέντος Προέδρου.

Γραμματέας

11. Ο γραμματέας της εταιρείας διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ασκεί τα καθήκοντά του, όπως προβλέπεται στον περί Εταιρειών Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου

12.- (1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με την αποστολή της ημερήσιας διάταξης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από το γραμματέα της εταιρείας.

(2) Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ορίζονται από τον Πρόεδρο και οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εγγράψει θέμα το οποίο επιθυμεί να τεθεί προς συζήτηση, ειδοποιώντας γραπτώς το γραμματέα της εταιρείας σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη συνεδρία στην οποία το θέμα αυτό θα συζητηθεί.

(3) Οι συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται με πρωτοβουλία του Προέδρου ή μετά από αίτημα τριών (3) τουλάχιστο μελών και μπορούν να λαμβάνουν χώρα και εκτός της έδρας της εταιρείας ή μέσω τηλεδιάσκεψης ή άλλης μεθόδου που όλα τα συμμετέχοντα μέλη μπορούν να βλέπουν μέσω ηλεκτρονικής οθόνης ή να ακούν με οποιονδήποτε τρόπο το ένα το άλλο.

(4) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου-

(α) Λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία τωv παρισταμέvωv μελώv και, σε περίπτωση ισοψηφίας, o Πρόεδρος έχει δεύτερη ή vικώσα ψήφo∙ και

(β) υπογράφονται από τα μέλη που έλαβαν μέρος στη σχετική συνεδρία∙ και

(γ) κοινοποιούνται στο προσωπικό της εταιρείας, εκτός εάν κριθεί ότι το συμφέρον της εταιρείας επιβάλλει να τηρηθούν εμπιστευτικές.

(5)(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να επιληφθεί οποιουδήποτε θέματος, εκτός αν παρίστανται στη συνεδρία περισσότερα από τα μισά μέλη του.

(β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α) αν μετά από δεύτερη διαδοχική πρόσκληση για συνεδρία που αφορά το ίδιο θέμα, παραστούν σε αυτή τρία (3) ή περισσότερα μέλη, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιληφθεί του εν λόγω θέματος και να λάβει σχετική απόφαση.

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

13.- (1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο όπως χειρίζεται τις υποχρεώσεις της εταιρείας, περιλαμβανομένων και των διεθνών υποχρεώσεών της, εποπτεύει τις εργασίες, τη διοίκηση του προσωπικού και διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρείας.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα -

(α) Εκπροσωπεί διά του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του την εταιρεία ενώπιον των δικαστηρίων, των δημοσίων αρχών και των διεθνών οργανισμών·

(β) καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό για έγκριση το στρατηγικό αναπτυξιακό πρόγραμμα της εταιρείας·

(γ) μεριμνά για την τήρηση λογαριασμών και την κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων και οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Μέρος ΙV·

(δ) εφαρμόζει αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου και χρηστής διακυβέρνησης της εταιρείας·

(ε) διασφαλίζει την συμμόρφωση με το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις·

(στ) υιοθετεί κώδικα δεοντολογίας και ηθικής, τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και για το προσωπικό της εταιρείας·

(ζ) λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, περιλαμβανομένης της έκδοσης οδηγιών προς το προσωπικό, για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εργασιών της εταιρείας και τη διαχείριση με τη δέουσα επιμέλεια των περιουσιακών της στοιχείων·

(η) υιοθετεί σχέδια δημιουργίας κινήτρων για το προσωπικό της εταιρείας, με αναφορά σε στόχους επιδόσεων που τίθενται στο σχέδιο επιδόσεων της εταιρείας·

(θ) υποβάλλει στην Εθνική Εποπτική Αρχή το κόστος των υπηρεσιών αναφορικά με το σύστημα χρέωσης που προβλέπεται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/317∙

(ι) προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες επιβάλλονται από την οικεία νομοθεσία ή κρίνονται αναγκαίες ή σκόπιμες προς εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας.

Αποκάλυψη συμφέροντος μελών Διοικητικού Συμβουλίου

14.- (1) Επιπρόσθετα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχει σε συνεδρία για συζήτηση θέματος ή για λήψη απόφασης παρέχει τα εχέγγυα της αμερόληπτης κρίσης και αποχωρεί από τη συνεδρία, εάν έχει ιδιάζουσα σχέση ή συγγενικό δεσμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τέταρτου βαθμού ή βρίσκεται σε οξεία έχθρα με το πρόσωπο που αφορά το υπό συζήτηση θέμα ή έχει συμφέρον για την έκβασή της.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) ισχύουν και για κάθε πρόσωπο που παρευρίσκεται στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου υπό ιδιότητα άλλη από την ιδιότητα του μέλους του.

Συμβουλευτικές επιτροπές

15.- (1) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συστήσει συμβουλευτική επιτροπή η οποία να επιλαμβάνεται θεμάτων προσωπικού, περιλαμβανομένων προσλήψεων, προαγωγών και πειθαρχικών παραπτωμάτων, καθώς και άλλες συμβουλευτικές επιτροπές οι οποίες να μελετούν θέματα που το απασχολούν και να υποβάλλουν σχετικές εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται στο καταστατικό της εταιρείας.

(2) Κάθε τέτοια συμβουλευτική επιτροπή αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται όμως να περιλαμβάνει και μέλη του προσωπικού ή εμπειρογνώμονες, όπως απαιτείται, ώστε να προσφέρουν βοήθεια στις συμβουλευτικές επιτροπές.

Διευθύνων Σύμβουλος

16.- (1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, όπως προβλέπεται στο καταστατικό της εταιρείας, διορίζει Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος, ενόσω υπηρετεί στη θέση του, δεν κατέχει οποιαδήποτε άλλη θέση ή αξίωμα στη Δημοκρατία ή αλλού ή απασχολείται σε οποιαδήποτε άλλη εργασία με αμοιβή.

(2) Eπιπρόσθετα από τα όσα αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 8, ο Διευθύνων Σύμβουλος διαθέτει πείρα δέκα (10) τουλάχιστον ετών σε διευθυντική θέση εταιρείας ή άλλου οργανισμού που λειτουργεί με σημαντικού μεγέθους προϋπολογισμό και αριθμό εργοδοτου-μένων και έχει ασκήσει διοικητικά και εποπτικά καθήκοντα σε πέραν των εβδομήντα πέντε (75) υπαλλήλων της ίδιας εταιρείας ή του ίδιου οργανισμού.

(3) Ο Διευθύνων Σύμβουλος-

(α) Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την αποτελεσματική διαχείριση των καθημερινών δραστηριοτήτων της εταιρείας·

(β) πληροφορεί και συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με όλα τα θέματα που αφορούν τις δραστριότητες και υποχρεώσεις της εταιρείας·

(γ) προΐσταται του προσωπικού της εταιρείας και ελέγχει την ποιότητα της εργασίας που επιτελεί· και

(δ) με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί την εταιρεία σε διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς συναντήσεις αναφορικά με θέματα σχετικά με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Εμπιστευτικότητα

17. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται στο καταστατικό της εταιρείας, θεωρούν και χειρίζονται ως απόρρητο κάθε ζήτημα πoυ εγέρθηκε ή συζητήθηκε σε συνεδρία ή άλλη εργασία της εταιρείας καθώς και κάθε πληροφορία γραπτή ή προφορική πoυ περιήλθε σε γvώση τους κατά τηv εκτέλεση τωv καθηκόντων τους και δεν απoκαλύπτουν ούτε μεταδίδουν οποιοδήποτε τέτοιο ζήτημα ή πληροφορία, εκτός αν η αποκάλυψη ή μετάδοση αυτών κρίθηκε απόλυτα αναγκαία για τη δέουσα εκτέλεση τωv καθηκόντων τους.

ΜΕΡΟΣ IV ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οικονομική διαχείριση

18. Για την οικονομική διαχείριση της εταιρείας εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας και, τηρουμένων των αναλογιών του περί Εταιρειών Νόμου.

Πόροι της εταιρείας

19.- (1) Τα κεφάλαια και τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από-

(α) Τα τέλη διαδρομής, τα οποία εισπράττονται από τον ΕUROCONTROL εκ μέρους της εταιρείας και κατατίθενται απευθείας σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, εκτός στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εφαρμόζεται ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2019/317·

(β) τα τέλη τερματικής εξυπηρέτησης ή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, κατ’ εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/317, δεν επιβληθούν τέλη τερματικής εξυπηρέτησης, τα ποσά που οφείλει να καταβάλλει η Δημοκρατία στην εταιρεία για κάλυψη των δαπανών της από την παροχή υπηρεσιών τερματικής εξυπηρέτησης σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή οργανισμούςː

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιβάλλονται τέλη διαδρομής ή τέλη τερματικής εξυπηρέτησης, σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β), η Δημοκρατία καταβάλλει στην εταιρεία το αντίτιμο για το κόστος των υπηρεσιών που παρείχε η εταιρεία, για τις οποίες η εταιρεία δεν δύναται να επιβάλει τα σχετικά τέληˑ

(γ) εκπαιδευτικές και άλλες υπηρεσίες, που η εταιρεία μπορεί να παρέχει σε πρόσωπα και οργανισμούς, συναφείς με τις αρμοδιότητές της·

(δ) χρηματικά ποσά από δάνεια που συνάπτει η εταιρεία∙

(ε) εισοδήματα από εκμετάλλευση των περιουσιακών της στοιχείων·

(στ) πιστώσεις που παρέχονται άμεσα από τη Δημοκρατία υπό την ιδιότητά της ως μοναδικού μετόχου της εταιρείας·

(ζ) κεφάλαια, χορηγίες και επιδοτήσεις από σχετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(η) κάθε άλλο ποσό ή στοιχείο ενεργητικού που δυνατό να είναι πληρωτέο στην εταιρεία ή να περιέλθει στην κατοχή της και είναι σχετικό με οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές της.

(2) Τα έσοδα από τα τέλη αεροναυτιλίας διατίθενται για-

(α) Τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, περιλαμβανομένων, κατά προτεραιότητα, των απολαβών και των συνταξιοδοτικών και άλλων ωφελημάτων του προσωπικού·

(β) την απόκτηση ενεργητικού·

(γ) επενδύσεις σχετιζόμενες με τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) και την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ANS)·

(δ) εξόφληση δανείων·

(ε) την ετοιμασία και εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης και απόκτησης ικανοτήτων και λήψη μέτρων πρόληψης κινδύνων και ασθενειών και ανάρρωσης και αποκατάστασης του προσωπικού της εταιρείας·

(στ) την εφαρμογή σχεδίων και προγραμμάτων προς τήρηση υποχρεώσεων της Δημοκρατίας που αφορούν τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ΑΤΜ) και την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ΑΝS)·

(ζ) τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων·

(η) τις πληρωμές ασφαλίστρων που αφορούν κινδύνους έναντι τρίτου.

(3) Οι δαπάνες οι οποίες καλύπτονται από τα τέλη αεροναυτιλίας που καταβάλλονται στην εταιρεία περιλαμβάνουν τόσο τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται οι εθνικές εποπτικές αρχές όσο και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται η Δημοκρατία και η εταιρεία αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

(4) Όλα τα ποσά που αντιστοιχούν στις δαπάνες της Δημοκρατίας οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (3) καταβάλλονται στη Δημοκρατία από την εταιρεία, σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζει ο Υπουργός.

(5)(α) Για σκοπούς φερεγγυότητάς της, η εταιρεία ιδρύει και διατηρεί ταμείο αποθεματικό.

(β) Το μέγεθος του ταμείου και οι όροι λειτουργίας και διαχείρισής του αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Προϋπολογισμός εταιρείας

20. Το Διοικητικό Συμβούλιο ετοιμάζει και υποβάλλει στον Υπουργό και στον Υπουργό Οικονομικών, το αργότερο δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, τον ετήσιο προϋπολογισμό της εταιρείας, για ενημέρωσή τους.

Λογαριασμοί

21.- (1) Η εταιρεία τηρεί κατάλληλα λογιστικά βιβλία και ακριβείς λογαριασμούς, όπως προβλέπεται στον περί Εταιρειών Νόμο.

(2) Η εταιρεία καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα λογιστικά πρότυπα και τα υποβάλλει στον Υπουργό και στον Υπουργό Οικονομικών, καθώς και στο Γενικό Ελεγκτή για έλεγχο, εντός τεσσάρων (4) μηνών, μετά το τέλος του οικονομικού έτους, όπως προβλέπεται στον περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.

(3) Οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δημοσιεύονται.

Έλεγχος λογαριασμών

22.-(1) Η εταιρεία διορίζει νόμιμο ελεγκτικό γραφείο ως ελεγκτές της εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου.

(2) Οι λογαριασμοί της εταιρείας ελέγχονται ετησίως από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ο οποίος δύναται να καλέσει οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή του προσωπικού της εταιρείας για παροχή πληροφοριών ή για επεξηγήσεις ή για προσκόμιση οποιουδήποτε βιβλίου, συμβολαίου, σύμβασης, λογαριασμού, τιμολογίου ή άλλου εγγράφου αναγκαίου για τους σκοπούς του ελέγχου.

(3) Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας δύναται οποτεδήποτε να διεξάγει, κατά την κρίση του, επιπρόσθετο διαχειριστικό ή άλλο έλεγχο.

Απολογισμός

23. Η εταιρεία, αμέσως μετά το τέλος του οικονομικού έτους, συντάσσει απολογισμό του προϋπολογισμού του λήξαντος οικονομικού έτους και τον υποβάλλει στον Υπουργό και στον Υπουργό Οικονομικών για ενημέρωση τους, το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου.

Σύναψη δανείων

24. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, η εταιρεία δύναται να συνάπτει δάνεια τα οποία δυνατό να εγγυάται η Δημοκρατία ή να συνάπτει δάνεια από άλλες πηγές για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με το καταστατικό της.

ΜΕΡΟΣ V ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ KAI ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Διαδικασία μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και περιουσιακών στοιχείων

25.- (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού, δύναται με διάταγμά του να καθορίσει ότι οι αρμοδιότητες διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ΑΤΜ) και παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ΑΝS) που ασκούσε αμέσως πριν από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος αυτού το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας θα ασκούνται, από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος, από την εταιρεία και τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του εν λόγω Τμήματος, σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών αυτών, καθίστανται περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της εταιρείας.

(2) Το διάταγμα που προβλέπεται στο εδάφιο (1) εκδίδεται μετά την εφαρμογή των όσων προβλέπονται στο άρθρο 3 και τις παραγράφους (α) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6, περιλαμβανομένης και της υπογραφής της συλλογικής σύμβασης της εταιρείας με το προσωπικό της εταιρείας.

(3) Το διάταγμα που εκδίδεται, δυνάμει του εδαφίου (1), δύναται να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθαː

(α) Περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρεία, την αξία τους και το ποσό των τυχόν υποχρεώσεων που τα βαρύνουν, όπως θα καθοριστούν ύστερα από τη δέουσα αποτίμησή τους∙ και

(β) τον τρόπο και χρόνο της μεταβίβασης.

(4) Εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος που αναφέρεται στο εδάφιο (1), η εταιρεία καταρτίζει και υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο, μέσω του Υπουργού, κατάλογο όλων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που έχουν μεταβιβαστεί στην ίδια από τη Δημοκρατία.

(5) Εάν εντός περιόδου τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) το Υπουργικό Συμβούλιο διαπιστώσει ότι οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση περιήλθε στην εταιρεία με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εσφαλμένα, τότε μπορεί να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει το εν λόγω διάταγμα στην έκταση που αυτό αφορά τη συγκεκριμένη μεταβίβαση.

Εργοδότηση ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

26. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η εταιρεία εργοδοτεί, μεταξύ άλλων, ικανό αριθμό προσώπων που κατέχουν άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/340 της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2015 για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις άδειες και τα πιστοποιητικά ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 923/2012 της Επιτροπής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 805/2011 της Επιτροπής, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Εργοδότηση προσωπικού

27.- (1)(α) Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της εταιρείας, η εταιρεία εργοδοτεί πρόσωπα τα οποία, αμέσως πριν από την έκδοση του διατάγματος που προβλέπεται στο άρθρο 25, υπηρετούσαν στον κλάδο διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) και παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ANS) του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και του κλάδου της Εθνικής Εποπτικής Αρχής του Τμήματος αυτού, είτε σε μόνιμη θέση είτε ως εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου είτε ως εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου είτε ως υπότροφοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίαςː

Νοείται ότι, σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 30, η εταιρεία εργοδοτεί και τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, και εφαρμόζονται για τα πρόσωπα αυτά όλες οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και απολαμβάνουν τα ίδια ωφελήματα με τους υπόλοιπους υπαλλήλους που εργοδοτούνται στην εταιρεία.

(β) Η εταιρεία δύναται επίσης να εργοδοτήσει πρόσωπα τα οποία έχουν προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες στον κλάδο διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) και παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ANS) του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και τα οποία, πριν από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος που προβλέπεται στο άρθρο 25, κατείχαν μόνιμη θέση ή υπηρετούσαν, ως εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου ή ως εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου, σε άλλους κλάδους ή υπηρεσίες του Τμήματος αυτού, καθώς και σε υπουργεία, τμήματα ή υπηρεσίες της δημόσιας υπηρεσίας και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

(2) Για να εργοδοτηθούν από την εταιρεία, σύμφωνα με το εδάφιο (1), οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα κατάλληλα προσόντα για τα καθήκοντα που θα αναλάβουν, όπως αυτά θα καθοριστούν και θα δημοσιοποιηθούν από την εταιρεία.

(3) Εάν οι ενδιαφερόμενοι εμπίπτουν στην κατηγορία του εδαφίου (1), πριν εργοδοτηθούν από την εταιρεία, πρέπει να υποβάλουν και να γίνει αποδεκτή η παραίτησή τους από τη θέση που κατέχουν ή από τα καθήκοντα που εκτελούν στη δημόσια υπηρεσία ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου:

Νοείται ότι, η παραίτηση των προσώπων αυτών από τη δημόσια υπηρεσία αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία αποδοχής εκ μέρους τους της θέσης που τους προσφέρει η εταιρεία.

(4) Η εταιρεία, για τα πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στο εδάφιο (1), θα καθορίσει τον αριθμό και την περιγραφή των θέσεων εργασίας στην εταιρεία, οι οποίες θα πληρωθούν με τη διαδικασία που θα καθορίσει η εταιρεία.

(5) Η θέση στην οποία θα υπηρετεί το καθένα από τα πρόσωπα που θα εργοδοτηθούν από την εταιρεία, σύμφωνα με τα εδάφια (1) έως (4), η αμοιβή και τα άλλα ωφελήματά τους, καθώς και οι υποχρεώσεις τους ως εργοδοτουμένων -

(α) Θα καθοριστούν σε συλλογική σύμβαση που θα συνομολογηθεί, ύστερα από συλλογικές διαπραγματεύσεις, μεταξύ της εταιρείας και των συντεχνιών οι οποίες τους εκπροσωπούν και θα ενσωματωθούν σε ατομική σύμβαση εργασίας που θα συνομολογηθεί μεταξύ του καθενός από τα εν λόγω πρόσωπα και της εταιρείας ή

(β) σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα ανωτέρω πρόσωπα δεν αποτελεί μέλος συντεχνίας ή δεν εκπροσωπηθεί στις ανωτέρω διαπραγματεύσεις από νόμιμη συντεχνία, θα καθοριστούν σε ατομική σύμβαση εργασίας που θα συνομολογηθεί μεταξύ του προσώπου αυτού και της εταιρείας με τους ίδιους όρους της συλλογικής σύμβασης

υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα διατηρούν στην εταιρεία, κατ' ελάχιστο όριο, το σύνολο των δικαιωμάτων και ωφελημάτων που είχαν πριν από την παραίτησή τους από τη δημόσια υπηρεσία ή από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ανάλογα με την περίπτωση.

(6) Πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στο εδάφιο (1), που δεν επιθυμούν όπως εργοδοτηθούν στην εταιρεία, μετά την έκδοση του διατάγματος που προβλέπεται στο άρθρο 25, συνεχίζουν να υπάγονται στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.

Συνταξιοδοτικά δικαιώματα προσωπικού

28. Για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των υπαλλήλων της εταιρείας οι οποίοι θα εργοδοτηθούν, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 27, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις-

(α) Η εταιρεία προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την ίδρυση και εγγραφή Ταμείου Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, το οποίο λειτουργεί για τους εν λόγω υπαλλήλους σύμφωνα με τον περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο∙

(β) οι κανόνες λειτουργίας του Ταμείου Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών συνάδουν με τις σχετικές διατάξεις της συλλογικής σύμβασης, που καθορίζουν την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των μελών του και προβλέπουν ότι αυτό παρέχει στα μέλη του, κατά την αφυπηρέτησή τους από την εταιρεία, ετήσια σύνταξη και εφάπαξ ποσό∙

(γ) όλα τα ποσά τα οποία, με βάση τον περί Συντάξεων Νόμο ή οποιοδήποτε άλλο νόμο, κανονισμό ή άλλη κανονιστική διοικητική πράξη, θα οφείλονται στα εν λόγω πρόσωπα ως μηνιαία σύνταξη, εφάπαξ ποσό, εισφορές που κατέβαλε ο υπάλληλος για τη μεταβίβαση της σύνταξης στη χήρα και τα τέκνα του, φιλοδώρημα και άλλα ωφελήματα κατά την ημερομηνία παραίτησής τους, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 27, καταβάλλονται από τη Δημοκρατία στο Ταμείο Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο (α), εντός δύο (2) ετών από την εγγραφή του εν λόγω Ταμείου, σε έξι (6) ισόποσες τετραμηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τις πρόνοιες κατάλληλης αναλογιστικής μελέτης, η οποία αποτελεί μέρος της συλλογικής σύμβασης που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 27∙

(δ) δεν υπάρχει ή θεσπίζεται οποιαδήποτε μείωση σε σύνταξη, εφάπαξ ποσό, εισφορές που κατέβαλαν για τη μεταβίβαση της σύνταξης στη χήρα και τα τέκνα τους, φιλοδώρημα και άλλα ωφελήματα ως αποτέλεσμα της παραίτησης ή της πρόωρης αφυπηρέτησης τους, πέραν της αναλογικής προσαρμογής που προβλέπεται για κάθε περίπτωση στην ανωτέρω αναφερόμενη αναλογιστική μελέτη.

ΜΕΡΟΣ VI ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διάλυση εταιρείας

29.- (1) Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία εκκαθαριστεί ή διαλυθεί ή παύσει για οποιοδήποτε λόγο να παρέχει υπηρεσίες αεροναυτιλίας ή σε περίπτωση κατά την οποία αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας, κάθε υπάλληλος ο οποίος έχει προσληφθεί, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 27 ή το άρθρο 30, μεταφέρεται στη δημόσια υπηρεσία, στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ή, στην περίπτωση που δεν υφίσταται το εν λόγω Τμήμα, σε άλλο ανάλογο τμήμα της δημόσιας υπηρεσίας, ως εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου με τους ίδιους όρους και τη μισθολογική του κλίμακα, περιλαμβανομένων και προσωπικών ρυθμίσεων, που καταγράφονται στη συλλογική σύμβαση και στο ατομικό συμβόλαιο που έχει συνάψει με την εταιρεία, για την εκτέλεση των ίδιων καθηκόντων με αυτά που ασκούσε στην εταιρεία:

Νοείται ότι, οι υπάλληλοι που μεταφέρονται στη δημόσια υπηρεσία ως εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου, δεν δικαιούνται σε κανένα συνταξιοδοτικό ωφέλημα από το κράτος ως εργοδότη:

Νοείται περαιτέρω ότι οι εν λόγω υπάλληλοι συνεχίζουν να είναι μέλη του Ταμείου Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών που θα ιδρυθεί στη εταιρεία δυνάμει του άρθρου 28 από το οποίο και θα τους καταβληθούν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που καταγράφονται στη συλλογική σύμβαση και στο ατομικό συμβόλαιο που έχουν συνάψει με την εταιρεία, τόσο για την περίοδο εργοδότησής τους στην εταιρεία όσο και για την περίοδο απασχόλησής τους ως εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία.

(2) Κάθε υπάλληλος ο οποίος μεταφέρεται, σύμφωνα με το εδάφιο (1), απολαύει όλων των δικαιωμάτων και ωφελημάτων και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των δημόσιων υπαλλήλων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζονται δυσμενώς οι όροι που καταγράφονται στη συλλογική σύμβαση και στο ατομικό συμβόλαιο που έχει συνάψει με την εταιρεία.

(3) Η υπηρεσία κάθε υπαλλήλου ο οποίος μεταφέρεται, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, θεωρείται ως άνευ διακοπής συνέχιση της υπηρεσίας αυτού κατά την προηγούμενη υπηρεσία του στην εταιρεία και ο μισθός, τα επιδόματα και τα λοιπά ωφελήματα, η ανέλιξη την οποία απέκτησε στην εταιρεία, η ηλικία συνταξιοδότησης και όλοι οι όροι που καταγράφονται στη συλλογική σύμβαση και στο ατομικό συμβόλαιο που έχει συνάψει με την εταιρεία ισχύουν και δεν δύναται να μεταβληθούν δυσμενώς κατά την υπηρεσία του στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας ή, στην περίπτωση που δεν υφίσταται το εν λόγω Τμήμα, σε άλλο ανάλογο τμήμα της δημόσιας υπηρεσίας.

(4) Τυχόν συσσωρευμένη άδεια ανάπαυσης σε πίστη του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία μεταφοράς του, δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, μεταφέρεται.

(5) Για κάθε υπάλληλο ο οποίος μεταφέρεται, σύμφωνα με το εδάφιο (1), η Δημοκρατία αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας έναντί του, σε σχέση με το μισθό, τα επιδόματα και όλα τα άλλα ωφελήματα τα οποία προβλέπονται στη συλλογική σύμβαση και στο ατομικό συμβόλαιο που είχε συνάψει με την εταιρεία.

(6) Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία η οποία εκκρεμεί ή οποιοδήποτε αγώγιμο δικαίωμα το οποίο είχε δημιουργηθεί μεταξύ της εταιρείας ή και ενός ή περισσότερων εργαζομένων ή οποιουδήποτε τρίτου συνεχίζεται ή ασκείται κατά της Δημοκρατίας.

(7) Κατά και μετά τη μεταφορά των υπαλλήλων στη δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, το Ταμείο Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών που προβλέπεται στο άρθρο 28, συνεχίζει να λειτουργεί για τα μέλη και τους δικαιούχους, με τους ίδιους όρους και η Δημοκρατία αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και εισφορές της εταιρείας ως χρηματοδοτούσα επιχείρηση, περιλαμβανομένης της κάλυψης οποιουδήποτε αναλογιστικού ελλείμματος διαπιστωθεί με τη διεξαγωγή κατάλληλης αναλογιστικής μελέτης:

Νοείται ότι, η Δημοκρατία συμμετέχει με πλειοψηφία στην διαχείριση του εν λόγω Ταμείου και με όρους και προϋποθέσεις που ρυθμίζονται στους κανόνες λειτουργίας αυτού.

Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας, πλοήγησης και επιτήρησης (CNS) από την εταιρεία

30.- (1) Η εταιρεία αποφασίζει, εντός χρονικής περιόδου δύο (2) ετών, εάν θα παρέχει η ίδια υπηρεσίες επικοινωνίας, πλοήγησης και επιτήρησης (CNS).

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία αποφασίσει να παρέχει η ίδια τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), η εταιρεία εργοδοτεί υπαλλήλους της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου οι οποίοι παρέχουν τις τεχνικές αυτές υπηρεσίες και οι οποίοι θα επιλέξουν όπως μεταφερθούν στην εταιρεία.

Ανωτέρα βία

31. Σε περίπτωση κατά την οποία, για λόγους ανωτέρας βίας, η εταιρεία αδυνατεί να παρέχει τις υπηρεσίες που της έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, τότε η Δημοκρατία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών, για όσο καιρό διαρκούν οι λόγοι ανωτέρας βίας.

Άρνηση παροχής υπηρεσιών

32.- (1) Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί όπως παρέχει υπηρεσίες σε οποιοδήποτε αερομεταφορέα ή σε ιδιοκτήτη αεροσκάφους, εάν αυτός παρέλειψε να καταβάλει τα τέλη αεροναυτιλίας τα οποία οφείλει, σύμφωνα με το άρθρο 262 του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου.

(2) Σε τέτοια περίπτωση, η εταιρεία πληροφορεί κατάλληλα τον οφειλέτη και το Διευθυντή του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας.

Τέλη που δεν εισπράττονται από τον ΕUROCONTROL

33. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διάταγμα με το οποίο να καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες, η είσπραξη τελών διαδρομής και τελών τερματικής εξυπηρέτησης τα οποία μπορούν να επιβάλλονται από τη Δημοκρατία στους χρήστες των υπηρεσιών αυτών, οι οποίες δεν καλύπτονται από τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/317 και την Πολυμερή Συμφωνία, τη Σχετική με τα Τέλη Διαδρομής, η οποία κυρώθηκε με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως EUROCONTROL και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) Νόμο.

Συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές

34. Κατά την εκτέλεση της αποστολής της εντός της περιοχής πληροφοριών πτήσεων της Λευκωσίας, και εντός της Ζώνης Ελέγχου του Αεροδρομίου, της Περιοχής Ελιγμών και Τερματικής Περιοχής των αεροδρομίων της Δημοκρατίας, η εταιρεία συνεργάζεται με τα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των αρχών ασφαλείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κυβερνητικής πολιτικής αναφορικά με θέματα εθνικής ασφάλειας.

Ποινικά αδικήματα

35.- (1) Πρόσωπο το οποίο, κατά την παροχή πληροφοριών για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παρέχει ψευδείς, ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες ή προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή, ελλιπή ή ανακριβή δήλωση ή αποκρύπτει ουσιώδες στοιχείο ή παρεμποδίζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων της εταιρείας είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€ 20.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ενεργεί εκ μέρους της εταιρείας και διαπράττει το αδίκημα που αναφέρεται στο εδάφιο (1), εάν αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί το εν λόγω αδίκημα με τη συγκατάθεση, συνενοχή ή έγκριση ή έχει διευκολυνθεί από την επιδειχθείσα αμέλεια συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου που φαίνεται ότι ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα, το φυσικό αυτό πρόσωπο είναι επίσης ένοχο για το προαναφερθέν αδίκημα.

Κανονισμοί

36. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

Μεταβατικές διατάξεις

37.- (1) Οποιοδήποτε διάταγμα, κανονισμός, οδηγία, άδεια, μητρώο ή έγγραφο εκδόθηκε, εγκρίθηκε, έγινε ή τηρείται με βάση οποιοδήποτε νόμο και βρισκόταν σε ισχύ κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εξακολουθεί να ισχύει και μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εάν και στην έκταση που αφορά ή σχετίζεται με τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(2) Οποιεσδήποτε συμφωνίες ή άλλης μορφής διευθετήσεις μεταξύ του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας ή/και του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και άλλης δημόσιας αρχής ή δημόσιου ή ιδιωτικού οργανισμού οι οποίες ίσχυαν πριν από την έκδοση του διατάγματος που αναφέρεται στο άρθρο 25 και αφορούν ή επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ΑΤΜ) και παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ANS) εξακολουθούν να ισχύουν ωσάν να έλαβε χώρα από την εταιρεία ή σχετικά με την εταιρεία από κάθε άποψη, ωσάν η εταιρεία να ήταν το ίδιο πρόσωπο με το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.

(3) Οποιαδήποτε αναφορά στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας σε οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική συμφωνία, διαδικασία ή έγγραφο που εκδόθηκε ή χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς οποιασδήποτε διαδικασίας αναφορικά με ή σε σχέση με το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας ή επηρεάζει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας τα οποία μεταβιβάζονται, σύμφωνα με το άρθρο 25, στην εταιρεία θεωρείται ότι αναφέρεται στην εταιρεία από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος που αναφέρεται στο άρθρο 25.

(4) Οποιαδήποτε συμφωνία η οποία συνάφθηκε, είτε δυνάμει εθνικής νομοθεσίας είτε δυνάμει του ενωσιακού κεκτημένου, και ήταν σε ισχύ πριν από την έκδοση του διατάγματος που αναφέρεται στο άρθρο 25 και η οποία δίδει οποιαδήποτε δικαιώματα ή επιβάλλει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας ή/και στους λειτουργούς του, που μεταβιβάζονται στην εταιρεία δυνάμει του άρθρου 25, συνεχίζει να ισχύει αναφορικά με οτιδήποτε πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος που αναφέρεται στο άρθρο 25, ωσάν η αναφορά να ήταν σε πρόσωπο το οποίο καθορίζει η εταιρεία.

Τερματισμός άσκησης αρμοδιοτήτων από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας

38. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος που αναφέρεται στο άρθρο 25, το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας δεν ασκεί πλέον καμιά από τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στην εταιρεία, εκτός και στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την πλήρη μεταβίβασή τους.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

39.- (1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που ορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες για την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του παρόντος Νόμου.