Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμος του 2019.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2.Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αλλόφωνο σχολείο» σημαίνει σχολείο το οποίο έχει ως κύρια γλώσσα διδασκαλίας άλλη γλώσσα, εκτός της ελληνικής·

«αντιστοιχία απολυτηρίου» σημαίνει ότι το απολυτήριο εκτός από ισότιμο είναι και αντίστοιχο με απολυτήριο δημόσιων σχολείων, νοουμένου ότι εκδίδεται από ιδιωτικό σχολείο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων που λειτουργεί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και του οποίου τα προγράμματα σπουδών έχουν εγκριθεί από το εν λόγω Υπουργείο και περιλαμβάνουν τουλάχιστο τα δύο τρίτα σ’ ό,τι αφορά το Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και το Πρόγραμμα Σπουδών των αντίστοιχων μαθημάτων που διδάσκονται στα δημόσια σχολεία (equivalent)·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ο οποίος ενεργεί συνήθως μέσω του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου·

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας·

«δημόσιο σχολείο» σημαίνει σχολείο, την ευθύνη της διοίκησης και συντήρησης του οποίου φέρει η Δημοκρατία και το οποίο δε διέπεται από άλλο νόμο και περιλαμβάνει σχολείο που κηρύχθηκε ως σχολείο με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

«ελληνόφωνο σχολείο» σημαίνει σχολείο το οποίο έχει ως κύρια γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική·

«εξ αποστάσεως εκπαίδευση» σημαίνει τη συνέχιση της παρεχόμενης διά ζώσης και με φυσική παρουσία εκπαίδευσης και περιλαμβάνει τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση τεχνολογικών μέσων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση τεχνολογικών μέσων σε διαφορετικό χρόνο, κατά περίπτωση δύναται δε να περιλαμβάνει συνδυασμό της διά ζώσης και με φυσική παρουσία εκπαίδευσης ομάδας μαθητών και της ταυτόχρονης μετάδοσής της σε πραγματικό χρόνο, με τη χρήση τεχνολογικών μέσων, σε ομάδα μαθητών που συμμετέχουν εξ αποστάσεως στο μάθημα.

«επίπεδο» σημαίνει βαθμίδα εκπαίδευσης, δημοτική και μέση·

«εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου» σημαίνει κανονισμούς οι οποίοι διέπουν τη λειτουργία κάθε ιδιωτικού σχολείου ανεξαρτήτως τύπου και οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σύμφωνα με το άρθρο 14·

«θερινό σχολείο» σημαίνει σχολείο δημοτικής, μέσης γενικής και μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης που μπορεί να περιλαμβάνει και νηπιαγωγείο και το οποίο λειτουργεί κατά τη θερινή περίοδο με επέκταση του εγκεκριμένου προγράμματος λειτουργίας του, σύμφωνα με το πιστοποιητικό έγκρισης της ίδρυσης και λειτουργίας του.

«ιδιοκτήτης» σημαίνει το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, περιλαμβανομένης και σύστασης ομάδας με τη μορφή συνεταιρισμού, στην οποία ανήκει κατά κυριότητα το σχολείο·

«ιδιωτική εκπαίδευση» σημαίνει ιδιωτική δημοτική (συμπεριλαμβανομένου νηπιαγωγείου), μέση γενική, μέση τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση·

«ιδιωτικό σχολείο» σημαίνει σχολείο άλλο από δημόσιο σχολείο, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«ισοτιμία απολυτηρίου» σημαίνει ότι το απολυτήριο είναι ισότιμο με τα απολυτήρια δημόσιων σχολείων, νοουμένου ότι εκδίδεται από ιδιωτικό σχολείο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων που λειτουργεί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και του οποίου τα προγράμματα σπουδών έχουν εγκριθεί από το εν λόγω Υπουργείο (equal)·

«Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων), όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«Κανονισμοί» σημαίνει τους δυνάμει του Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελβετία ή/και συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992 και προσαρμόσθηκε από το Πρωτόκολλο που υπογράφτηκε την 17η Μαΐου 1993 και όπως η Συμφωνία αυτή εκάστοτε τροποποιείται και την Ελβετία·

«κύκλος σπουδών» σημαίνει το καθορισμένο από κάθε ιδιωτικό σχολείο πρόγραμμα σπουδών, που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο θα πρέπει να παρακολουθήσει κάθε μαθητής που εγγράφεται μέχρι και την ολοκλήρωση των σπουδών του, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου. ο κύκλος σπουδών διαχωρίζεται σε Κύκλο Σπουδών Νηπιαγωγείου -Προδημοτικής (μέχρι και 3 χρόνια εκ των οποίων η υποχρεωτική Προδημοτική είναι 1 χρόνο), Δημοτικού (5 ή 6 χρόνια), Γυμνασίου (3 χρόνια) και Λυκείου (3 ή 4 χρόνια) και η ημερομηνία εισδοχής και αποφοίτησης καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 21·

«ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.» σημαίνει το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου·

«Μητρώο Ίδρυσης Ιδιωτικών Σχολείων» σημαίνει το Μητρώο που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 7·

«Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων» σημαίνει το Μητρώο που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 8·

«Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων» σημαίνει το Μητρώο που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 23·

«οδηγός σπουδών» σημαίνει τον οδηγό που εκδίδει κάθε ιδιωτικό σχολείο σύμφωνα με το άρθρο 15·

«Συμβουλευτική Επιτροπή» σημαίνει τη Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικών Σχολείων που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 27·

«σχολείο» σημαίνει σχολείο δημοτικής, μέσης γενικής, μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και περιλαμβάνει και νηπιαγωγείο·

«σχολικό έτος» σημαίνει περίοδο δώδεκα (12) μηνών, που αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους·

«τύπος σχολείου» σημαίνει το σχολείο όπως αυτό καθορίζεται ανάλογα με το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα που εφαρμόζει κάθε σχολείο σε σχέση με αυτό που εφαρμόζεται στα δημόσια σχολεία σύμφωνα με το άρθρο 11·

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών σχολείων

3. Κανένα ιδιωτικό σχολείο δεν μπορεί να ιδρυθεί και να λειτουργήσει, εκτός εάν τηρούνται οι διατυπώσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου και έχουν χορηγηθεί σ’ αυτό τα πιστοποιητικά που καθορίζονται στα άρθρα 7 και 8.

Αίτηση ίδρυσης ιδιωτικού σχολείου

4.-(1) Τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την ίδρυση ιδιωτικού σχολείου, ο αιτητής πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια αρχή αίτηση ίδρυσης του ιδιωτικού σχολείου, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζει η αρμόδια αρχή, που πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

(α) Tο όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση και το επάγγελμα του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, την επωνυμία, την έδρα και τη διεύθυνσή του, καθώς και τα ονόματα των μετόχων, των διευθυντών και του γραμματέα του, μαζί με πιστοποιημένο αντίγραφο εγγραφής του νομικού προσώπου στην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας και με πρωτότυπο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για τις εταιρείες·

(β) την επωνυμία του σχολείου, με πιστοποιημένο αντίγραφο εγγραφής της επωνυμίας στην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας·

(γ) την έδρα και τη διεύθυνση του σχολείου. Σε περίπτωση νέου ανεγειρόμενου κτηρίου να προσκομίζεται η άδεια οικοδομής από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή, σε πιστοποιημένο αντίγραφο, και σε περίπτωση υφιστάμενου κτηρίου η πολεοδομική άδεια, σε πιστοποιημένο αντίγραφο·

(δ) τον τύπο και το επίπεδο του σχολείου·

(ε) το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου στο οποίο θα περιλαμβάνεται η φιλοσοφία, ο βασικός σκοπός, η αποστολή, η βασική επιδίωξη και οι γενικοί σκοποί που επιδιώκονται με την ίδρυση και λειτουργία του·

(στ) το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων που θα διδάσκονται, το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: το σκοπό, τις επιδιώξεις, τους στόχους μαθημάτων, το περιεχόμενο/ύλη, το χρόνο-περίοδοι διδασκαλίας εβδομαδιαία, τη μεθοδολογία διδασκαλίας, την αξιολόγηση·

(ζ) ο ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε τάξης·

(η) τον κατάλογο των διδακτικών και βοηθητικών βιβλίων ή άλλων υλικών και μέσων για τη διδασκαλία των μαθημάτων, όπως προνοείται στην παράγραφο (στ)·

(θ) τον οδηγό σπουδών·

(ι) τον αριθμό των τάξεων που θα ιδρυθούν στο σχολείο·

(κ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία καθορίζει η αρμόδια αρχή με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι η αρμόδια αρχή μπορεί να προβαίνει σε υποδείξεις προς τα ιδιωτικά σχολεία, για τη βελτίωση των ωρολόγιων και αναλυτικών προγραμμάτων τους, μετά από τη γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

(2) Σε περίπτωση μεταβολής οποιωνδήποτε στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο αιτητής υποχρεούται μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες να υποβάλει γραπτή δήλωση για τις αλλαγές αυτές. Εάν η αρμόδια αρχή ικανοποιηθεί ότι οι αλλαγές συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, τότε προβαίνει στη σχετική καταχώριση στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολείων.

(3) Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να ενημερώσει τον αιτητή ότι έχει παραλάβει τη δήλωσή του και, σε περίπτωση που αυτή είναι ελλιπής, να τον ενημερώσει γραπτώς μέσα σ’ ένα μήνα από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης σχετικά με την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων.

Όροι ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων

5.-(1) Κανένα ιδιωτικό σχολείο δεν μπορεί να ιδρυθεί-

(α) Aπό φυσικό πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή από νομικό πρόσωπο όπου η πλειοψηφία των μετόχων του δεν ανήκει σε Κύπριους πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους ή μόνιμους κατοίκους της Δημοκρατίας με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προνοεί το εδάφιο (2)·

(β) από δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου ή λειτουργό της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους, εν ενεργεία·

(γ) από καθηγητή, δάσκαλο ή άλλο εκπαιδευτικό δημοσίου σχολείου, εν ενεργεία·

(δ) από πρόσωπο που καταδικάσθηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·

(ε) από εκπαιδευτικό ή δημόσιο υπάλληλο της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους που απολύθηκε ή του οποίου έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες στο παρελθόν, από τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή Οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος·

(στ) από πρόσωπο που εργοδοτείται από άλλη Κυβέρνηση ή οργανισμό·

(ζ) όταν, βάσει των υποβληθέντων εγγράφων και κατόπιν σύμφωνης γνωμοδότησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, προκύπτει ότι η ίδρυση του σχολείου δεν αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών εντός της Δημοκρατίας·

(η) από ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία της οποίας οποιοσδήποτε εταίρος είναι δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δημόσιου σχολείου·

(θ) από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή γενικά από νομικό πρόσωπο το οποίο έχει συσταθεί δυνάμει των νόμων της Δημοκρατίας του οποίου μέτοχος ή σύμβουλος ή εταίρος είναι δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δημόσιου σχολείου·

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου 1(α), μη πολίτης της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να ιδρύσει ιδιωτικό σχολείο μετά την εξασφάλιση ειδικής αδείας χορηγουμένης από τον Υπουργό σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο και τους καθορισμένους όρους.

Παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

5Α.-(1)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), το ιδιωτικό σχολείο δύναται να παρέχει εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

(2) Το ιδιωτικό σχολείο εκδίδει μετά τη διενέργεια της εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων, σύμφωνα με την Παράγραφο 1 του Άρθρου 35 και την Παράγραφο 1 του Άρθρου 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, εσωτερικούς κανονισμούς, στους οποίους ορίζονται και ρυθμίζονται, τηρουμένων των διατάξεων του πιο πάνω Κανονισμού, ο σκοπός, τα τεχνολογικά μέσα και η χρήση τους για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η διαδικασία και ο τρόπος συμμετοχής του διδακτικού προσωπικού και των μαθητών σε αυτήν, η συλλογή, η επεξεργασία και η περίοδος αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων του διδακτικού προσωπικού και των μαθητών,  οργανωτικά, τεχνικά και μέτρα φυσικής ασφάλειας, προς διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των  συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια.

Επωνυμία ιδιωτικών σχολείων

6.-(1) Κάθε ιδιωτικό σχολείο πρέπει να έχει επωνυμία, η οποία:

(α) Nα μην είναι παραπλανητική ως προς το επίπεδο, τον τύπο και τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών·

(β) να διακρίνεται σαφώς από τις επωνυμίες άλλων ιδιωτικών ή δημόσιων σχολείων·

(γ) να μην περιέχει τις λέξεις «Ακαδημία», «Ακαδημαϊκό», «Εθνικό», «Παγκύπριο», «Ευρωπαϊκό», «Διεθνές», «Πρότυπο», «Κολλέγιο» ή παρόμοιές τους:

Νοείται ότι σχολεία, τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιήσει την επωνυμία για τόσο χρόνο, ώστε τυχόν αλλαγή της να είναι δυνατό να αποβεί επιζήμια για τα ίδια, μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν την επωνυμία αυτή.

(2) Η ίδια επωνυμία μπορεί να καλύπτει περισσότερα σχολεία του ίδιου ιδιοκτήτη.

(3) Κάθε ιδιωτικό σχολείο πρέπει, πριν από την επωνυμία του, να φέρει τις λέξεις «Ιδιωτικό Σχολείο» ή «Θερινό Σχολείο», ανάλογα με την περίπτωση, οι οποίες να φαίνονται ευδιάκριτα στις πινακίδες, στις διαφημίσεις, στα πιστοποιητικά και γενικά σε κάθε έγγραφο που εκδίδεται από το σχολείο.

(4) Απαγορεύεται η διαφήμιση ή η χρησιμοποίηση με οποιοδήποτε τρόπο της επωνυμίας ιδιωτικού σχολείου, πριν από τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8.

Έκδοση πιστοποιητικού ίδρυσης και καταγραφή στο Μητρώο Ίδρυσης Ιδιωτικών Σχολείων

7.-(1) Μέσα σε περίοδο δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της προβλεπόμενης στο άρθρο 4 αίτησης και του συνόλου των στοιχείων που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο, η αρμόδια αρχή, εάν ικανοποιηθεί ότι η αίτηση και τα υποβληθέντα στοιχεία συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καταχωρεί αυτήν στο Μητρώο Ίδρυσης Ιδιωτικών Σχολείων και εκδίδει πιστοποιητικό ίδρυσης:

Νοείται ότι εάν δεν υπάρξει οποιαδήποτε γραπτή απάντηση της αρμόδιας αρχής εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, το πιστοποιητικό θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί.

(2) Από την έκδοση του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) πιστοποιητικού το ιδιωτικό σχολείο θεωρείται ότι έχει ιδρυθεί στη βάση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και η προσαγωγή του πιστοποιητικού αυτού αποτελεί απόδειξη της ίδρυσής του.

(3) Το πιστοποιητικό ίδρυσης ιδιωτικού σχολείου ισχύει για ένα χρόνο από την έκδοσή του. Μετά την πάροδο του έτους, αν ο ιδιοκτήτης δεν προβεί σε εξασφάλιση πιστοποιητικού λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 8, τότε θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για ανανέωση για ακόμη ένα έτος.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Αίτηση για λειτουργία ιδιωτικού σχολείου, έκδοση πιστοποιητικού λειτουργίας και καταγραφή στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων

8.-(1) Πριν από την αρχική λειτουργία οποιουδήποτε ιδιωτικού σχολείου ο ιδιοκτήτης υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση για την προγραμματιζόμενη λειτουργία του σχολείου, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζει η αρμόδια αρχή, η οποία περιλαμβάνει τα πιο κάτω στοιχεία:

(α) Tο ονοματεπώνυμο και τα προσόντα του προτεινομένου διδακτικού προσωπικού και του διευθυντή του σχολείου προσκομίζοντας τα ακόλουθα:

(i) Πιστοποιητικό γέννησης·

(ii) πιστοποιητικό γυμνασιακών/ λυκειακών σπουδών·

(iii) πτυχίο πανεπιστημιακών σπουδών και αναλυτική βαθμολογία πτυχίου.

(iv) πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/ και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από το ΚΥ.ΣΑ.Τ.Σ. ή βεβαίωση καταχώρησης στον κατάλογο διοριστέων του κλάδου σπουδών, από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 11·

(v) πιστοποιητικό βεβαίωσης προϋπηρεσίας (μόνο για διευθυντή)·

(vi) βεβαίωση εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές για άρρενες·

(vii) πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου δυνάμει των διατάξεων του περί Αστυνομίας Νόμου και πρωτότυπο πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφεται ότι το άτομο δεν περιλαμβάνεται στο Αρχείο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου.

(viii) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν, από τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή Οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος:

Νοείται ότι τα πιστοποιητικά, που θα εκδίδονται από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο.

(β) περιγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του σχολείου·

(γ) στοιχεία της κτιριολογικής υποδομής, προσκομίζοντας τα ακόλουθα σε επίσημα πιστοποιημένα αντίγραφα:

(i) άδεια οικοδομής η οποία θα επιτρέπει τη χρήση του συγκεκριμένου υποστατικού ως ιδιωτικού σχολείου·

(ii) πιστοποιητικό πολεοδομικής άδειας η οποία θα επιτρέπει τη χρήση του συγκεκριμένου υποστατικού ως ιδιωτικού σχολείου και θα αναφέρει αν πρόκειται για ιδιωτικό νηπιαγωγείο/δημοτικό/γυμνάσιο/λύκειο/τεχνική σχολή.

(iii) αίτηση τελικής έγκρισης για χρήση του συγκεκριμένου υποστατικού ως ιδιωτικού σχολείου·

(iv) πιστοποιητικό καταλληλόλητας όσον αφορά τον υγειονομικό έλεγχο και την πυρασφάλεια από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας·

(v) πιστοποιητικό ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας·

Νοείται ότι, εντός τεσσάρων (4) χρόνων από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου ο ιδιοκτήτης του υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή πιστοποιητικό τελικής έγκρισης:

Νοείται περαιτέρω ότι, δύναται να δοθεί παράταση αν η αρμόδια αρχή ικανοποιηθεί ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη∙

(δ) τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του σχολείου, όπως προνοείται στο άρθρο 14.

(2) Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη ότι έχει παραλάβει την αίτηση λειτουργίας και σε περίπτωση που αυτή είναι ελλιπής να τον ενημερώσει γραπτώς σε ένα (1) μήνα σχετικά με την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων. Μέσα σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) αίτησης λειτουργίας και του συνόλου των στοιχείων που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο, η αρμόδια αρχή εάν ικανοποιηθεί ότι η αίτηση και τα στοιχεία συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καταχωρεί αυτήν, όταν καταβληθεί το καθορισμένο με τους Κανονισμούς τέλος εγγραφής στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων και εκδίδει το πιστοποιητικό λειτουργίας.

(3) Οι ιδιοκτήτες των σχολείων οι οποίοι κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου έχουν πιστοποιητικά ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου τα οποία είναι σε ισχύ και έχουν εκδοθεί δυνάμει των περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμων του 1971 έως 2012 και ήταν εγγεγραμμένα στο Βιβλίο Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων, οφείλουν να υποβάλουν σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου την αίτηση, η οποία περιγράφεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου η οποία να περιέχει στοιχεία μόνον όσον αφορά στις παραγράφους (α), (β), (δ) και στις παραγράφους (γ), (δ) και (θ) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, μαζί με αντίγραφο του πιστοποιητικού ίδρυσης και λειτουργίας.

(4) Σε περίπτωση μεταβολής οποιωνδήποτε στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) ο ιδιοκτήτης υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) μέρες να υποβάλει πλήρως αιτιολογημένη γραπτή δήλωση για τις αλλαγές αυτές. Εάν η αρμόδια αρχή ικανοποιηθεί ότι οι αλλαγές συμμορφώνονται προς τις διατάξεις που παρόντος Νόμου, τότε προβαίνει στη σχετική καταχώριση στο Μητρώο ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων.

(5) Κανένα ιδιωτικό σχολείο δε λειτουργεί πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο εδάφιο (2).

(6) Γνωστοποίηση, αναφορικά με τα ιδιωτικά σχολεία που καταχωρούνται στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, μια φορά το χρόνο, και όχι αργότερα από τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, η οποία τυγχάνει συνεχούς ενημέρωσης. Στη γνωστοποίηση αναφέρονται η επωνυμία, η διεύθυνση, ο τύπος και η ημερομηνία ίδρυσης και λειτουργίας κάθε ιδιωτικού σχολείου:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή προβαίνει σε έλεγχο και καταρτίζει σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου κατάλογο με τα εν ενεργεία και εγκεκριμένα ιδιωτικά σχολεία τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων.

Διαγραφή ιδιωτικού σχολείου από το Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων και διαγραφή διδακτικού προσωπικού από το Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων

9.-(1) Εγγεγραμμένο σχολείο, το οποίο δε λειτουργεί για διάστημα δύο (2) σχολικών ετών, διαγράφεται από το Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων. Για την επανεγγραφή του σχολείου απαιτείται η εξασφάλιση έγκρισης της αρμόδιας αρχής, με τη σύμφωνο γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Για την έγκριση υποβάλλονται οποιαδήποτε στοιχεία ήθελε ορίσει η αρμόδια αρχή, μη εξαιρουμένης και της συνολικής εφαρμογής των διαδικασιών που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Η αρμόδια αρχή, μετά από την εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να διατάξει:

(α) Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας οποιουδήποτε ιδιωτικού σχολείου εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων·

(β) τη διαγραφή οποιουδήποτε ιδιωτικού σχολείου από το Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων·

(γ) την ακύρωση του πιστοποιητικού ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου, αν διαπιστωθεί ύστερα από επιθεώρηση ή ύστερα από διερεύνηση και τεκμηρίωση σχετικών καταγγελιών ή ύστερα από καταδικαστικές αποφάσεις του δικαστηρίου εναντίον οποιουδήποτε ιδιωτικού σχολείου, ότι-

(i) έπαψαν να υφίστανται οποιοιδήποτε όροι που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού για την ίδρυση και λειτουργία του· ή

(ii) η λειτουργία του είναι επιζήμια για τα δημόσια ήθη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία· ή

(iii) συστηματικά παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού· ή

(iv) δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που αφορούν την κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία του, την τήρηση των όρων που αναφέρονται στους οδηγούς σπουδών και στους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου ως προς τη φοίτηση των μαθητών.

Μεταβολή στοιχείων ιδιωτικού σχολείου

10.-(1) Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού σχολείου, ο οποίος επιθυμεί να επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή οποιωνδήποτε στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 και στο εδάφιο (1) του άρθρου 8, οφείλει, οκτώ (8) μήνες πριν την έναρξη του σχολικού έτους, κατά το οποίο θα εφαρμοσθεί η αλλαγή, να υποβάλει για το σκοπό αυτό αίτηση στην αρμόδια αρχή, που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται από την αρμόδια αρχή.

(2) Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να απαντήσει, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες, το αργότερο, από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, αν εγκρίνει ή όχι την αλλαγή των στοιχείων, νοουμένου ότι ο ιδιοκτήτης του σχολείου έχει υποβάλει τα στοιχεία που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο.

(3) Όταν υποβληθεί αίτηση δυνάμει του εδαφίου (1) για αλλαγές οποιωνδήποτε στοιχείων, η αρμόδια αρχή, παραπέμπει την αίτηση στη Συμβουλευτική Επιτροπή για υποβολή σχετικής εισήγησης προς τον Υπουργό, αν κριθεί σκόπιμο.

(4) Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού σχολείου του ιδίου/ αυτού και παρομοίου τύπου οφείλει εντός δύο (2) χρόνων να συμμορφώνεται με τυχόν αλλαγές που εφαρμόζονται στα δημόσια σχολεία και αφορούν το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα, δηλαδή το ωρολόγιο πρόγραμμα, το αναλυτικό πρόγραμμα και τα προγράμματα σπουδών όλων των γνωστικών αντικειμένων κατά κύκλο σπουδών, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο κάθε ιδιωτικού σχολείου:

Νοείται ότι, τυχόν αλλαγές που αφορούν τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα θα αφορούν τους μαθητές που εγγράφονται την επόμενη σχολική χρονιά στην Α΄ τάξη ή και όπου είναι εφικτό στην αρχή νέου κύκλου σπουδών:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού σχολείου ιδίου/αυτού, παρομοίου και διαφόρου τύπου, οφείλει εντός ενός (1) έτους να συμμορφώνεται με τυχόν αλλαγές στους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς και στους περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμούς, οι οποίες περιλαμβάνονται στους ήδη εγκεκριμένους από την αρμόδια αρχή εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται σχετική αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) μέχρι (4) του παρόντος άρθρου.

Τύποι ιδιωτικών σχολείων

11.-(1) Ιδιωτικό σχολείο δύναται να είναι του αυτού/ ιδίου, παρομοίου ή διαφόρου τύπου σε σχέση με τον τύπο των δημοσίων σχολείων.

(2) Ιδιωτικό σχολείο του αυτού/ιδίου τύπου με δημόσιο σχολείο είναι το σχολείο στο οποίο κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική και που ακολουθεί τα ισχύοντα με τον υφιστάμενο τύπο των δημοσίων σχολείων αναφορικά με:

(α) Τη διάρκεια του αντίστοιχου κύκλου σπουδών των δημοσίων σχολείων·

(β) το ωρολόγιο πρόγραμμα, το αναλυτικό πρόγραμμα και τα προγράμματα σπουδών όλων των γνωστικών αντικειμένων κατά κύκλο σπουδών·

(γ) τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού, περιλαμβανομένου του διευθυντή·

(δ) την εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων, τη μεθοδολογία διδασκαλίας, την αξιολόγηση του μαθητή και το υλικό υποστήριξης των μαθητών·

(ε) τη συμμετοχή στις παγκύπριες και άλλες εξετάσεις του Υπουργείου με τις ίδιες συνθήκες και με τους ίδιους όρους όπως και στα δημόσια σχολεία.

(3) Ελληνόφωνο ιδιωτικό σχολείο παρόμοιου τύπου με δημόσιο σχολείο είναι το σχολείο, στο οποίο κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική και στο οποίο διδάσκονται τα ακόλουθα:

(α) Για τον κύκλο σπουδών του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σ’ ό,τι αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών (ενός και έξι χρόνων φοίτησης αντίστοιχα) που προνοείται για τα δημόσια σχολεία·

(β) για τον κύκλο σπουδών του Γυμνασίου, το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σ’ ό,τι αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών (των τριών χρόνων φοίτησης) που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία·

(γ) για τον κύκλο σπουδών του Λυκείου ή της Τεχνικής Σχολής το σύνολο των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στον κοινό κορμό των δημοσίων σχολείων τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σε ό,τι αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών (των τριών χρόνων φοίτησης) που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία, καθώς και το σύνολο των μαθημάτων κατεύθυνσης (υποχρεωτικά και επιλεγόμενα) τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σε ό,τι αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία στο συγκεκριμένο κύκλο σπουδών:

Νοείται ότι, μαθητής απόφοιτος ιδιωτικού σχολείου ελληνόφωνου αυτού/ιδίου ή παρομοίου τύπου θεωρείται κάτοχος του τεκμηρίου γνώσης της ελληνικής γλώσσας στο ίδιο επίπεδο όπως ο απόφοιτος των δημόσιων σχολείων για σκοπούς διορισμού στη δημόσια και εκπαιδευτική υπηρεσία, εφόσον ακολουθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών τουλάχιστον κατά τα δύο τρία που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία.

(4) Αλλόφωνο ιδιωτικό σχολείο παρόμοιου τύπου με δημόσιο σχολείο είναι το σχολείο στο οποίο κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι άλλη γλώσσα εκτός από την Ελληνική και στο οποίο θα διδάσκονται τα ακόλουθα:

(α) Για τον κύκλο σπουδών του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σ’ ό,τι αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών (των τριών και έξι χρόνων φοίτησης αντίστοιχα) που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία·

(β) για τον κύκλο σπουδών του Γυμνασίου, το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σε ό,τι αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών (των τριών χρόνων φοίτησης) που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία·

(γ) για τον κύκλο σπουδών του Λυκείου ή της Τεχνικής Σχολής το σύνολο των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στον κοινό κορμό των δημοσίων σχολείων τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σε ό,τι αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών (των τριών χρόνων φοίτησης για τα εξατάξια σχολεία ή τεσσάρων χρόνων φοίτησης για τα επτατάξια φοίτησης) που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία, καθώς και το σύνολο των μαθημάτων κατεύθυνσης (υποχρεωτικά και επιλεγόμενα) τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σ‘ ό,τι αφορά στη συνολική ύλη που προνοείται για τα δημόσια σχολεία στο συγκεκριμένο κύκλο σπουδών:

Νοείται ότι, μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής μπορεί να συμπεριληφθούν και μαθήματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα των δημοσίων σχολείων.

(5) Ιδιωτικό σχολείο διαφόρου τύπου από δημόσιο σχολείο είναι το σχολείο, το οποίο δεν εμπίπτει σε κανένα από τους τύπους των εδαφίων (2), (3) και (4) και το οποίο ακολουθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σύστημα άλλης χώρας:

Νοείται ότι, σε ιδιωτικό σχολείο διαφόρου ή παρομοίου τύπου διδάσκεται σε μαθητές το γνωστικό αντικείμενο της Ελληνικής Γλώσσας και η Ιστορία της Κύπρου, σύμφωνα με τον καθορισμένο αριθμό διδακτικών περιόδων που προνοούνται εβδομαδιαία στους κύκλους σπουδών που ανήκουν στην υποχρεωτική δημόσια εκπαίδευση.

Κτιριακές εγκαταστάσεις

12.-(1) Κανένα ιδιωτικό σχολείο δεν δύναται να λειτουργεί σε άλλο χώρο εκτός αυτού που έχει δηλωθεί στο εδάφιο (1) του άρθρου 8, το οποίο, τηρουμένων των αναλογιών, πρέπει να πληροί παρόμοια κριτήρια με τα εκάστοτε ισχύοντα σε σχέση με τις κτιριακές εγκαταστάσεις των δημοσίων σχολείων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ιδιωτικό σχολείο διαθέτει παράρτημα εντός ή και εκτός της έδρας του, θα πρέπει πριν την έναρξη της λειτουργίας του να υποβληθεί αίτηση από τον ιδιοκτήτη του και, εάν κατόπιν επιθεώρησης, κριθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, μπορεί να λειτουργήσει.

(2) Κανονισμοί, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθορίζουν ειδικότερα τους όρους που πρέπει να πληρούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις κάθε είδους ιδιωτικού σχολείου:

Νοείται ότι για τα θέματα που αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις εφαρμόζεται ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος και οι περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμοί.

Εξοπλισμός ιδιωτικού σχολείου

13.-(1) Κάθε ιδιωτικό σχολείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τον αναγκαίο εξοπλισμό για την ορθή διδασκαλία των διδασκόμενων μαθημάτων, όπως αυτά καταγράφονται στον οδηγό σπουδών και σύμφωνα με τον τύπο του σχολείου:

Νοείται ότι, σε κανένα ιδιωτικό σχολείο δεν διδάσκονται μαθήματα για τα οποία δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα όργανα, εργαστήρια ή και ειδικές αίθουσες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Υπουργείου.

(2) Στην περίπτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες, το σχολείο θα εφοδιάζεται με τον ανάλογο εξοπλισμό ο οποίος να καλύπτει τις ανάγκες του παιδιού, σύμφωνα με την αξιολόγηση των Επαρχιακών Επιτροπών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου.

Εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου

14.-(1) Κάθε ιδιωτικό σχολείο, ανεξαρτήτως τύπου, οφείλει, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών, να έχει εγκεκριμένους κανονισμούς λειτουργίας, οι οποίοι να συνάδουν ως προς τη δομή, το περιεχόμενο και τη γενικότερη φιλοσοφία με τους αντίστοιχους κανονισμούς των δημοσίων σχολείων:

Νοείται ότι ένα (1) χρόνο μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου κάθε σχολείο θα ετοιμάζει με ευθύνη του Διευθυντή και με τη συνεργασία του Καθηγητικού Συλλόγου, του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου.

Οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων θα ρυθμίζουν τα ακόλουθα:

(α) Για τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης-

- το σχολικό έτος·

- τις σχολικές διακοπές, αργίες και γιορτές·

- τις ελεύθερες δραστηριότητες·

- τις εκδρομές, περιπάτους ·

- τις εγγραφές·

- τις μετεγγραφές·

-την προαγωγή, απόλυση και τις εξετάσεις μαθητών γυμνασιακού και λυκειακού κύκλου·

-τις αποφάσεις καθηγητικών συλλόγων για προαγωγή ή απόλυση μαθητών·

-τον έλεγχο και την αναβαθμολόγηση γραπτών βαθμών δοκιμίων·

-τη μη πλήρη φοίτηση με ειδική διάταξη για την ελλιπή φοίτηση·

-τα Μαθητικά Συμβούλια·

-τη διαγωγή των μαθητών ·

- τα παιδαγωγικά μέτρα·

- το Πειθαρχικό Συμβούλιο Μαθητών·

- τις σχέσεις με τους κηδεμόνες των μαθητών·

-τη σύνθεση, τη λειτουργία, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Καθηγητικού Συλλόγου·

-τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών·

-τα καθήκοντα και δικαιώματα του διδακτικού προσωπικού·

-τα καθήκοντα των καθηγητών υπεύθυνων τμημάτων∙

- το σχέδιο ασφάλειας και υγείας του σχολείου.

- την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

(β) για τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης-

-την έναρξη του σχολικού έτους και τις εγγραφές των μαθητών·

-την κατώτατη και ανώτατη ηλικία των μαθητών για σκοπούς εγγραφής και φοίτησης·

- τη μετεγγραφή μαθητών·

- την προαγωγή μαθητών·

- τα ενδεικτικά, απολυτήρια και άλλα έντυπα·

- την επανάληψη τάξης σε ειδικές περιπτώσεις·

- τον τερματισμό φοίτησης·

- την ομαλή λειτουργία των σχολείων και τα παιδαγωγικά μέτρα πειθαρχίας·

- την τήρηση παρουσιών και απουσιών·

- τις απουσίες παιδιών από το σχολείο·

- το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα·

- το ωράριο εργασίας·

- τις σχολικές αργίες·

-τη σύνθεση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του διδασκαλικού συλλόγου·

-τα καθήκοντα και τις ευθύνες του διευθυντή·

-τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των δασκάλων·

-τις λοιπές υποχρεώσεις των δασκάλων·

-τις σχέσεις με τους κηδεμόνες των μαθητών·

-τα διδακτικά βιβλία, τη διδακτέα ύλη·

-την τήρηση αρχείου·

-τη βιβλιοθήκη·

-τις εκδρομές και επισκέψεις·

-την επιθεώρηση της σχολικής εργασίας·

-τη χρήση εμβλημάτων και διακριτικών πολιτικών κομμάτων·

-την απαγόρευση εισόδου ορισμένων προσώπων στα σχολεία·

-την αντιμετώπιση μολυσματικών ασθενειών·

-τη διενέργεια εράνων σε σχολεία·

-το σχέδιο ασφάλειας και υγείας του σχολείου.

- την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

(γ) για τα νηπιαγωγεία:

-την έναρξη του σχολικού έτους και τις εγγραφές των μαθητών·

-την κατώτατη και ανώτατη ηλικία των μαθητών για σκοπούς εγγραφής και φοίτησης·

-τα ενδεικτικά και πιστοποιητικά φοίτησης·

-την ομαλή λειτουργία των σχολείων·

-την τήρηση παρουσιών και απουσιών·

-τις απουσίες παιδιών από το σχολείο·

-το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα·

-το ωράριο εργασίας·

-τις σχολικές αργίες·

-τη σύνθεση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του διδασκαλικού συλλόγου·

-τα καθήκοντα και τις ευθύνες του διευθυντή·

-τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των δασκάλων·

-τις λοιπές υποχρεώσεις των δασκάλων·

-τις σχέσεις με τους κηδεμόνες των μαθητών·

-τη διδακτέα ύλη·

-την επιθεώρηση της σχολικής εργασίας·

-την απαγόρευση εισόδου ορισμένων προσώπων στα σχολεία·

-την αντιμετώπιση μολυσματικών ασθενειών·

-τη διενέργεια εράνων σε σχολεία·

-το σχέδιο ασφάλειας και υγείας του σχολείου.

- την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

(δ) για όλα τα σχολεία:

-την ύπαρξη συνδέσμου γονέων·

-την ενημέρωση των γονέων για την εξυπηρέτηση αναγκών ατόμων με ειδικές ανάγκες σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων: παροχή ειδικής εκπαίδευσης, παροχή σχολικών συνοδών, παραχώρηση διευκολύνσεων, δημιουργία υποδομής ή/και αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού και όσα άλλα απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες.

-την ενημέρωση για την παροχή άλλων υπηρεσιών σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων: υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικής αγωγής, υπηρεσίες εκπαιδευτικής ψυχολογίας και όλες τις άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από τα ιδιωτικά σχολεία.

(2) Οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας κάθε ιδιωτικού σχολείου υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή για έγκριση κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου. Ο Υπουργός μετά τη γνωμοδότηση της εκάστοτε αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου και μετά από διαβούλευση με το σχολείο, δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις με απώτερο σκοπό το καλώς νοούμενο συμφέρον των μαθητών και της ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

(3) Κάθε φορά που ιδιοκτήτης ιδιωτικού σχολείου επιθυμεί να προβεί σε αλλαγές στους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου θα πρέπει να εξασφαλίσει σχετική έγκριση από την αρμόδια αρχή.

(4) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και κατά συνέπεια μη έγκρισης των κανονισμών η αρμόδια αρχή ενημερώνει άμεσα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του ιδιωτικού σχολείου, ενώ εφαρμόζονται άμεσα οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(5) Αναφορικά με θέματα που αφορούν την παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, για τα οποία δεν υπάρχει διάταξη στον παρόντα Νόμο, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου και των περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμών.

Οδηγός σπουδών ιδιωτικού σχολείου

15.-(1) Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού σχολείου υποχρεούται να εκδίδει κάθε σχολικό έτος, πριν από τις εγγραφές μαθητών, οδηγό σπουδών, στον οποίο πρέπει να αναφέρονται:

(α) Για τα ιδιωτικά σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης:

(i) O τύπος του σχολείου, η βαθμίδα και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται, ανάλογα με τον κύκλο σπουδών της δημοτικής, του γυμνασίου, του λυκείου και της τεχνικής σχολής·

(ii) οι όροι εισδοχής, οι όροι αποφοίτησης, οι στόχοι, η διάρκεια σπουδών, τα διδασκόμενα μαθήματα, το περιεχόμενο κάθε μαθήματος, οι περίοδοι διδασκαλίας εβδομαδιαίως, η παρεχόμενη ενισχυτική διδασκαλία, η ειδική αγωγή και εκπαίδευση, η διάρκεια της διδακτικής περιόδου, η κύρια γλώσσα διδασκαλίας και το πιστοποιητικό φοίτησης, το δελτίο προόδου, το ενδεικτικό και απολυτήριο που απονέμεται ύστερα από επιτυχή συμπλήρωση των σπουδών και, γενικά, οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ώστε να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες αναφορικά με κάθε προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών·

(iii) αναλυτικές πληροφορίες για υποτροφίες που να περιέχουν, μεταξύ άλλων τον αριθμό, το ποσό, τη διάρκεια και τα κριτήρια επιλογής των υποτροφιών·

(iv) το ημερολόγιο κάθε σχολικού έτους·

(v) o προκαταρκτικός κατάλογος με το ονοματεπώνυμο και τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα του διευθυντή και των βασικών στελεχών και μελών του διδακτικού προσωπικού, την ειδικότητα ή τις ειδικότητες και το μάθημα ή τα μαθήματα, το οποίο ή τα οποία διδάσκει ο καθένας απ’ αυτούς·

(vi) το ποσό των διδάκτρων, των δικαιωμάτων εγγραφής και τυχόν άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων του μαθητή ετησίως μέχρι την ολοκλήρωση της φοίτησής του στο εξατάξιο ή επτατάξιο σχολείο, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και τον τρόπο καταβολής τους, την πολιτική του σχολείου για την επιστροφή των διδάκτρων σε περίπτωση διακοπής φοίτησης·

(vii) η επωνυμία, η έδρα του σχολείου και ο κατά νόμον υπεύθυνος του σχολείου·

(viii) στοιχεία για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του σχολείου, καθώς και πληροφορίες για τους χώρους και τις διευκολύνσεις του σχολείου, περιλαμβανομένων των γραφείων του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού, των αιθουσών διδασκαλίας, των εργαστηρίων, των χώρων άθλησης, υγιεινής και ψυχαγωγίας καθώς και του χώρου παροχής υπηρεσιών πρώτων βοηθειών από προσοντούχο εν ενεργεία εκπαιδευτή εγκεκριμένου παροχέα πρώτων βοηθειών·

(ix) στοιχεία για τη βιβλιοθήκη του σχολείου, το προσωπικό της, την οργάνωση και τη λειτουργία της, τον τεχνικό εξοπλισμό της, το περιεχόμενό της και άλλες παρόμοιας φύσης πληροφορίες·

(x) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μαθητών·

(xi) στοιχεία για την υποβολή και την ημερομηνία έγκρισης του οδηγού σπουδών·

(xii) αναλυτική επεξήγηση των παροχών που το σχολείο θα εξασφαλίζει σε σχέση με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και ιδιαίτερα με τους όρους εισδοχής των παιδιών σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου και τους περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμούς και οποιεσδήποτε τυχόν άλλες πληροφορίες ορίζονται από τον Υπουργό με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(xiii) όροι παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

(β) Για τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία:

(i) Ο τύπος του σχολείου, η βαθμίδα και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται ανάλογα στον κύκλο σπουδών του νηπιαγωγείου και της προδημοτικής.

(ii) οι στόχοι, η διάρκεια σπουδών, τα διδασκόμενα μαθήματα, το περιεχόμενο κάθε μαθήματος, οι περίοδοι διδασκαλίας εβδομαδιαίως, η παρεχόμενη ενισχυτική διδασκαλία ή η ειδική αγωγή και εκπαίδευση, η διάρκεια της διδακτικής περιόδου, η γλώσσα διδασκαλίας, το πιστοποιητικό φοίτησης, το ενδεικτικό, που απονέμεται ύστερα από επιτυχή συμπλήρωση των σπουδών και, γενικά, οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ώστε να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες αναφορικά με κάθε προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών·

(iii) αναλυτικές πληροφορίες για υποτροφίες που να περιέχουν, μεταξύ άλλων τον αριθμό, το ποσό, τη διάρκεια και τα κριτήρια επιλογής των υποτρόφων·

(iv) το ημερολόγιο του κάθε σχολικού έτους·

(v) ο προκαταρκτικός κατάλογος με το ονοματεπώνυμο και τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα του διευθυντή και των βασικών στελεχών και μελών του διδακτικού προσωπικού, την ειδικότητα ή τις ειδικότητες και το μάθημα ή τα μαθήματα, το οποίο ή τα οποία διδάσκει ο καθένας απ’ αυτούς·

(vi) το ποσό των διδάκτρων, των δικαιωμάτων εγγραφής και τυχόν άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων του μαθητή ετησίως μέχρι την ολοκλήρωση της φοίτησής του στο νηπιαγωγείο, καθώς και τον τρόπο καταβολής τους, την πολιτική του σχολείου για την επιστροφή των διδάκτρων σε περίπτωση διακοπής φοίτησης·

(vii) η επωνυμία, η έδρα του σχολείου και ο κατά νόμον υπεύθυνος του σχολείου·

(viii) στοιχεία για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του σχολείου, καθώς και πληροφορίες για τους χώρους και τις διευκολύνσεις του σχολείου, περιλαμβανομένων των γραφείων του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού, των αιθουσών διδασκαλίας, των χώρων άθλησης, υγιεινής και ψυχαγωγίας καθώς και χώρου παροχής υπηρεσιών πρώτων βοηθειών από προσοντούχο εν ενεργεία εκπαιδευτή εγκεκριμένου παροχέα πρώτων βοηθειών·

(ix) αναλυτική επεξήγηση των παροχών που το σχολείο θα εξασφαλίζει σε σχέση με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και ιδιαίτερα με τους όρους εισδοχής των παιδιών σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου και τους περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμούς·

(x) οποιεσδήποτε τυχόν άλλες πληροφορίες ορίζονται από τον Υπουργό με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(xi) οι όροι παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

(2) Οι πληροφορίες που περιέχει ο οδηγός σπουδών πρέπει να είναι εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή και να συνάδουν με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν για εξασφάλιση της έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και με όλα τα σχετικά έντυπα που υποβάλλονται κατά διαστήματα στο Υπουργείο, δηλαδή στοιχεία του ιδιωτικού σχολείου για κάθε σχολική χρονιά, τα δίδακτρα, το διευθυντή, το διδακτικό προσωπικό, το αναλυτικό πρόγραμμα, το ωρολόγιο πρόγραμμα, το πρόγραμμα σπουδών γνωστικών αντικειμένων.

Καθορισμός διδάκτρων

16.-(1) Πριν από την πρώτη εγγραφή εκάστου μαθητή, τόσο ο ιδιοκτήτης ή εξουσιοδοτημένο απ’ αυτό πρόσωπο συμφωνεί γραπτώς με τους γονείς/κηδεμόνες για το συνολικό ύψος των εγκεκριμένων διδάκτρων, τελών ή και άλλων δικαιωμάτων που πρέπει να καταβληθούν στο σχολείο μέχρι και την ολοκλήρωση της φοίτησης του μαθητή, με ολοκληρωμένη και λεπτομερή οικονομική κατάσταση. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση των γονέων/κηδεμόνων, περιλαμβανομένων των εξόδων που αφορούν στην καθημερινή φοίτηση του μαθητή, όπως την αγορά βιβλίων, στολής, συμμετοχών σε εκδηλώσεις/δράσεις/διαγωνισμούς, εκδρομές κ.ά.

(2) Ο ιδιοκτήτης κάθε σχολείου, με βάση το εδάφιο (3), μέχρι το τέλος του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους αποστέλλει προς την αρμόδια αρχή το ύψος των διδάκτρων, τελών και των άλλων δικαιωμάτων με τα οποία θα επιβαρύνονται οι μαθητές για την επόμενη σχολική χρονιά, οι οποίοι εγγράφονται για πρώτη φορά στο ιδιωτικό σχολείο σε οποιαδήποτε τάξη όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης:

Νοείται ότι, για το θερινό σχολείο η αίτηση υποβάλλεται τρεις μήνες πριν την έναρξη της λειτουργίας του.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή υποχρεούται δύο μήνες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς να δημοσιοποιεί τα υποβληθέντα δίδακτρα, τέλη και άλλα δικαιώματα της επόμενης σχολικής χρονιάς για κάθε τάξη.

(4)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), στις περιπτώσεις που ιδιοκτήτης ιδιωτικού σχολείου επιθυμεί να επιφέρει οποιαδήποτε αύξηση επί των διδάκτρων, τελών ή και άλλων δικαιωμάτων σε σχέση με μαθητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στο ιδιωτικό σχολείο σε οποιαδήποτε τάξη όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την αρμόδια αρχή και να αιτιολογεί τους λόγους της πιο πάνω αύξησης με επαρκή και τεκμηριωμένα στοιχεία και επίσημα αποδεικτικά έγγραφα, όπως σχέδιο βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προγραμματισμών, ετήσιες οικονομικές εκθέσεις, μισθοδοσίες προσωπικού, έξοδα για αγορά εξοπλισμού, έξοδα για αναβάθμιση κτιρίων και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνονται αναγκαία από την αρμόδια αρχή.

(β) Ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού σχολείου υποχρεούται να δημοσιοποιεί το ύψος της αύξησης των διδάκτρων, τελών ή και άλλων δικαιωμάτων, με βάση τα πιο πάνω:

Νοείται ότι, στην περίπτωση νέας εγγραφής μαθητή σε ενδιάμεση τάξη πέραν της πρώτης τάξης, τα συμφωνηθέντα δίδακτρα, τέλη ή και άλλα δικαιώματα δεν υπερβαίνουν τον μέσο όρο των διδάκτρων, τελών ή και άλλων δικαιωμάτων των μαθητών που φοιτούν στην ίδια τάξη.

(5) Ο ιδιοκτήτης ή οποιοδήποτε εντεταλμένο από τον ίδιο πρόσωπο, οφείλει να εκδίδει τιμολόγιο και απόδειξη με αύξοντα αριθμό σχετικά με τις εισπράξεις διδάκτρων, δικαιωμάτων εγγραφής ή τυχόν άλλων δικαιωμάτων.

(6) Όποιος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (€15.000) ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές και το εκδικάζον την υπόθεση δικαστήριο μπορεί, ύστερα από δεύτερη καταδίκη, να διατάξει τον τερματισμό της λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου.

Επιθεώρηση ιδιωτικών σχολείων

17.-(1) Ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού ιδιωτικού σχολείου υποχρεούνται να επιτρέπουν στους αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου την είσοδο στο σχολείο και στις τάξεις κατά το χρόνο κατά τον οποίο λειτουργεί το σχολείο, για να επιθεωρήσουν και να εξακριβώσουν -

(α) Την τήρηση των όρων ίδρυσης και λειτουργίας του σχολείου·

(β) την απασχόληση του αναγκαίου προσοντούχου προσωπικού·

(γ) την τήρηση του καθορισμένου ωρολόγιου και αναλυτικού προγράμματος·

(δ) την επιτελούμενη διδακτική εργασία·

(ε) τις τυχόν ελλείψεις και τα μέτρα που λαμβάνονται από τους υπευθύνους για την αντιμετώπιση των ελλείψεων αυτών, για χάρη της αρτιότερης λειτουργίας του σχολείου·

(στ) την τήρηση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας του σχολείου·

(ζ) την καταλληλόλητα των κτιριακών εγκαταστάσεων·

(η) τη συμμόρφωση του ιδιωτικού σχολείου με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Η επιθεώρηση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) διεξάγεται μία τουλάχιστον φορά το χρόνο και για την επιθεώρηση αυτή συντάσσεται έκθεση από τον αρμόδιο λειτουργό που τη διενήργησε η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό:

Νοείται ότι, η επιθεώρηση στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία αφορά στα τμήματα εκείνα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου, καθώς και το εγκεκριμένο διδακτικό προσωπικό και τη διεύθυνση του σχολείου.

(3) Σε περίπτωση, κατά την οποία η έκθεση που προβλέπεται στο εδάφιο (2), περιλαμβάνει, δυσμενείς παρατηρήσεις για οποιοδήποτε θέμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο Υπουργός κοινοποιεί το μέρος αυτό της έκθεσης στον ιδιοκτήτη και στο διευθυντή του σχολείου και τους καλεί μέσα σε καθορισμένη προθεσμία μικρότερη από ένα μήνα να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις, τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

(4) Όποιος δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Υπουργού σύμφωνα με το εδάφιο (3), διαπράττει αδίκημα, το οποίο, σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 40.

Αρχείο

18.-(1) Ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής ιδιωτικού σχολείου υποχρεούται να τηρεί αρχείο από την ίδρυσή του, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, όπου είναι δυνατό, σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται από τον Υπουργό στο οποίο να περιλαμβάνονται τα πιο κάτω-

(α) Μητρώο μαθητών (απαραίτητα και σε έντυπη μορφή)·

(β) πρωτόκολλο (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)·

(γ) βιβλίο Γενικού – Ειδικού Ελέγχου·

(δ) βιβλίο Εισαγωγικών Εξετάσεων·

(ε) βιβλίο Ανεξεταστέων/Προαχθέντων∙

(στ) βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών·

(ζ) βιβλίο Κατατακτήριων Εξετάσεων·

(η) βιβλίο Διδαχθείσας και Εξεταστέας Ύλης·

(θ) ημερολόγιο Σχολείου·

(ι) παρουσιολόγιο Προσωπικού·

(ια) αρχείο καταχώρησης Βιβλιοθήκης·

(ιβ) βιβλίο κατανομής μαθημάτων·

(ιγ) βιβλίο πρακτικών Καθηγητικού Συλλόγου·

(ιδ) βιβλίο πρακτικών πειθαρχικού συμβουλίου.

Τα στοιχεία του Αρχείου που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (γ), (ε) και (στ) του παρόντος εδαφίου τηρούνται από το κάθε ιδιωτικό σχολείο ανελλιπώς, κρατούνται στο σχολείο διαχρονικά και παραδίδονται στο Υπουργείο, όποτε αυτό τους ζητηθεί.

(2) Τα καθορισμένα στο εδάφιο (1) αρχεία του σχολείου πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

(3) Σε περίπτωση μεταβίβασης της ιδιοκτησίας του σχολείου σε άλλο πρόσωπο, ο προηγούμενος ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώσει γραπτώς σχετικά την αρμόδια αρχή, σ’ ένα (1) μήνα από τη μεταβίβαση, και να παραδώσει τα καθορισμένα στο εδάφιο (1) αρχεία του σχολείου στο νέο ιδιοκτήτη, ο οποίος εξακολουθεί να τα τηρεί.

(4) Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου για οποιαδήποτε αιτία, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται, σ’ ένα (1) μήνα από τη διακοπή, να ενημερώσει την αρμόδια αρχή και να παραδώσει τα αρχεία σ’ αυτήν.

Τίτλοι σπουδών, ενδεικτικά και απολυτήρια

19.-(1) Κάθε ιδιωτικό σχολείο υποχρεούται να εκδίδει πιστοποιητικά φοίτησης, δελτία προόδου, ενδεικτικά και απολυτήρια, των οποίων ο τύπος πρέπει να εγκρίνεται από τον Υπουργό και το περιεχόμενο των οποίων πρέπει να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε θέματα προσωπικών δεδομένων.

(2) Το περιεχόμενο των πιο πάνω πιστοποιητικών δεν μπορεί να είναι παραπλανητικό ως προς το επίπεδο, τον τύπο του ιδιωτικού σχολείου και το περιεχόμενο των σπουδών που παρέχονται από το ιδιωτικό σχολείο.

(3) Τα μαθήματα που παρακολούθησε ο κάθε μαθητής ιδιωτικού σχολείου και η επίδοσή του σ‘ αυτά πρέπει να αναγράφονται στο πιστοποιητικό φοίτησης, στο δελτίο προόδου, στο ενδεικτικό ή στο απολυτήριο που εκδίδεται σ’ αυτό μέχρι την ημέρα φοίτησης του μαθητή.

(4) Τα ιδιωτικά σχολεία είναι υποχρεωμένα να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των μαθητών σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

(5)(α) Τα ιδιωτικά σχολεία είναι υποχρεωμένα να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των μαθητών σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και να χορηγούν τα πιστοποιητικά φοίτησης, τα δελτία προόδου, τα ενδεικτικά και τα απολυτήρια.

(β) Tο Υπουργείο χορηγεί έγγραφη βεβαίωση για τη φοίτηση του μαθητή βασιζόμενο στα στοιχεία που υποχρεούνται να υποβάλουν τα ιδιωτικά σχολεία στο εν λόγω Υπουργείο.

(6) Τα απολυτήρια που χορηγούνται από εγκεκριμένα ιδιωτικά σχολεία είναι ισότιμα ή/και αντίστοιχα, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου, με τα απολυτήρια των δημοσίων σχολείων:

Νοείται ότι, όσον αφορά στο τεκμήριο γνώσης της ελληνικής γλώσσας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11 οι οποίες θα πρέπει να φαίνονται στο απολυτήριο κάθε μαθητή ανάλογα:

Νοείται περαιτέρω ότι, κανένας μαθητής δεν μπορεί να εξασφαλίσει απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης ισότιμο των δημόσιων σχολείων εάν δεν έχει προηγουμένως ολοκληρώσει τη φοίτησή του, προκειμένου για τα εξατάξια ιδιωτικά σχολεία τον έκτο χρόνο και για τα επτατάξια τον έβδομο χρόνο.

Μετεγγραφές

20.-(1) Μαθητές που προέρχονται από δημόσιο σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης δύναται να εγγράφονται σε ιδιωτικό σχολείο ιδίου /αυτού ή παρομοίου τύπου, στην ίδια ή αντίστοιχη τάξη, για την οποία κρίθηκαν ικανοί να φοιτήσουν σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς και τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου στο οποίο θα φοιτήσουν.

(2) Προκειμένου περί μετεγγραφής μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης που προέρχονται από δημόσιο σχολείο σε ιδιωτικό σχολείο διαφόρου τύπου, οι μαθητές αυτοί δύναται να εγγράφονται στην τάξη, στην οποία θα καταταγούν ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις.

(3) Μαθητές που προέρχονται από ιδίου τύπου ιδιωτικό σχολείο, στα οποία η κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, δεν παρακάθονται σε κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις για να εγγραφούν σε δημόσιο σχολείο, εκτός στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι μαθητές εκδηλώσουν ενδιαφέρον να επιλέξουν στο λυκειακό κύκλο ή στον κλάδο σπουδών της Τεχνικής Σχολής, μάθημα ή μαθήματα τα οποία θεωρούνται προαπαιτούμενα για την κατεύθυνση, τον κλάδο και την ειδικότητα φοίτησής τους και δεν τα έχουν διδαχθεί.

(4) Μαθητές που προέρχονται από παρομοίου ή διαφόρου τύπου ιδιωτικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης, εγγράφονται σε δημόσιο σχολείο μετά από κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών 12, 14 και 15 των περί Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών και σε οποιαδήποτε άλλα μαθήματα αποφασίσει η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, νοουμένου ότι έχουν ήδη προαχθεί στην τάξη στην οποία επιθυμούν να φοιτήσουν.

(5) Μαθητές που προέρχονται από ιδιωτικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης ιδίου/αυτού ή παρομοίου τύπου, δύναται να εγγράφονται σε ιδιωτικό σχολείο ιδίου/αυτού ή παρομοίου τύπου, στην ίδια ή αντίστοιχη τάξη, για την οποία κρίθηκαν ικανοί να φοιτήσουν σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου στο οποίο θα φοιτήσουν.

(6) Προκειμένου περί μετεγγραφής μαθητών που προέρχονται από ιδιωτικό σχολείο διαφόρου τύπου σε ιδιωτικό σχολείο ιδίου/αυτού ή παρομοίου τύπου σε δημόσιο σχολείο, οι μαθητές αυτοί δύναται να εγγράφονται στην τάξη, στην οποία θα καταταγούν ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργεί το ιδιωτικό σχολείο.

(7) Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων καθώς και οι ημερομηνίες για τις κατατακτήριες εξετάσεις γνωστοποιούνται έγκαιρα με εγκύκλιο της αρμόδιας αρχής προς τα ιδιωτικά σχολεία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή μπορεί σε έκτακτες, πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις να εγκρίνει τη διοργάνωση κατατακτήριων εξετάσεων σε άλλο χρόνο:

Νοείται περαιτέρω ότι, η εγγραφή και μετεγγραφή μαθητών από ιδιωτικό σε δημόσιο σχολείο γίνεται σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς.

(8) Μετεγγραφή μαθητή σε δημοτικό σχολείο ή νηπιαγωγείο στην προδημοτική τάξη, από ιδιωτικό σχολείο διαφόρου ή παρομοίου τύπου ή το αντίθετο γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμών.

(9) Τα μαθήματα που παρακολούθησε ο κάθε μαθητής ιδιωτικού σχολείου και η επίδοσή του σ’ αυτά πρέπει να αναγράφονται στο πιστοποιητικό φοίτησης, το δελτίο προόδου, το ενδεικτικό ή το απολυτήριο που εκδίδεται σ’ αυτό μέχρι την ημέρα φοίτησης του μαθητή.

(10) Το Υπουργείο χορηγεί έγγραφη βεβαίωση για τη φοίτηση του μαθητή βασιζόμενο στα στοιχεία που υποχρεούνται να υποβάλλουν τα ιδιωτικά σχολεία στο εν λόγω Υπουργείο.

Εγγραφές-κατώτατη και ανώτατη ηλικία για εγγραφή και φοίτηση

21. Για την κατώτατη και ανώτατη ηλικία για εγγραφή και φοίτηση σε ιδιωτικό σχολείο εφαρμόζονται οι πρόνοιες των περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμών και των περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών.

Διδακτικό προσωπικό ιδιωτικού σχολείου

22.-(1)(α) Ο Διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό ιδιωτικού σχολείου ιδίου ή παρομοίου τύπου πρέπει να κατέχουν τα ίδια ακαδημαϊκά προσόντα που απαιτούνται, αντίστοιχα, για το διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό των δημοσίων σχολείων. Ο Διευθυντής ιδιωτικού σχολείου δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης πρέπει να έχει τουλάχιστον πενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε δημόσια σχολεία ή εγκεκριμένα ιδιωτικά σχολεία στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος.

(β) Ο Διευθυντής ιδιωτικού νηπιαγωγείου πρέπει να έχει τουλάχιστον διετή πείρα σε δημόσια νηπιαγωγεία ή εγκεκριμένα ιδιωτικά νηπιαγωγεία στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος.

(γ) Ο Διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό ιδιωτικού σχολείου διαφόρου τύπου είναι δυνατόν να μην κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα που απαιτούνται για το διδακτικό προσωπικό των δημόσιων σχολείων, όμως η εξασφάλιση πιστοποιητικού ισοτιμίας από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. στον κλάδο σπουδών του συγκεκριμένου μαθήματος που θα διδαχθεί είναι απαραίτητη:

Νοείται, ότι σε ιδιωτικά σχολεία, διαφόρου τύπου από τα δημόσια, είναι δυνατόν ο Διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό να έχουν ειδικά προσόντα για την πρόσληψή τους, όμως, απαιτείται σύμφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχής.

(δ) Εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι εκπαιδευτικοί που ήδη εργοδοτούνται στα ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων προκειμένου να εξα-σφαλίσουν από την αρμόδια αρχή, έγκριση διδασκαλίας στο γνωστικό αντικείμενο που διδάσκουν.

(2) Με την έναρξη κάθε σχολικού έτους, η Διεύθυνση της σχολικής μονάδας υποβάλλει κατάλογο για το διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου και, σε περίπτωση νέου προσώπου ο κατάλογος συνοδεύεται από τα σχετικά έντυπα και πιστοποιητικά.

(3) Ο ιδιοκτήτης μεριμνά για τη συνεχή επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού του σχολείου. Το Υπουργείο προσκαλεί τους διευθυντές ιδιωτικών σχολείων να στείλουν το διδακτικό προσωπικό τους στα επιμορφωτικά προγράμματα που διοργανώνει εκεί, όπου είναι δυνατό.

(4) Κανένας εκπαιδευτικός δεν προσλαμβάνεται ως Διευθυντής ή ως μέλος διδακτικού προσωπικού σε ιδιωτικό σχολείο, εάν δεν έχει προηγουμένως προσκομίσει πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου δυνάμει των διατάξεων του περί Αστυνομίας Νόμου και πρωτότυπο πιστοποιητικό στο οποίο να αναγράφεται ότι το άτομο αυτό δεν περιλαμβάνεται στο Αρχείο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου.

Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων

23.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Υπουργείο καταρτίζει σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και μετέπειτα τηρεί μητρώο, το οποίο καλείται Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων στο οποίο εγγράφονται το όνομα, η διεύθυνση, τα προσόντα και τα εγκεκριμένα διδασκόμενα μάθημα τα οποία δικαιούται να διδάσκει σε εγκεκριμένο από το εν λόγω Υπουργείο ιδιωτικό σχολείο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου μαζί με οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ήθελε ορίσει ο Υπουργός.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να διαγράψει πρόσωπο από το Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων, εάν έπαυσαν να υφίστανται ή ουδέποτε υφίσταντο οι προϋποθέσεις για εγγραφή του στο εν λόγω Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Αρμοδιότητες Διευθυντή

24.-(1) Ο Διευθυντής ιδιωτικού σχολείου έχει ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη και της αρμόδιας αρχής για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και εκτελεί πάντα τα ανάλογα καθήκοντα σύμφωνα με τον εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου.

(2) Ο Διευθυντής ιδιωτικού σχολείου ασκεί πειθαρχική εξουσία στο διδακτικό προσωπικού του σχολείου, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου και τους όρους πρόσληψης που υπόγραψε με τον ιδιοκτήτη.

(3)(α) Ο Διευθυντής ιδιωτικού σχολείου δε δύναται να διευθύνει πέραν του ενός ιδιωτικού σχολείου:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής θερινού σχολείου μπορεί να είναι ο διευθυντής του ιδιωτικού σχολείου στις εγκαταστάσεις του οποίου λειτουργεί θερινό σχολείο.

(β) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο όρος «ιδιωτικό σχολείο» περιλαμβάνει και παράρτημα ιδιωτικού σχολείου.

Σύλλογοι Διδακτικού Προσωπικού

25.-(1) Κάθε ιδιωτικό σχολείο, ανεξαρτήτως τύπου, οφείλει τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών, να συστήσει με πρωτοβουλία του Διευθυντή Σύλλογο Διδακτικού Προσωπικού. Η σύνθεση, η λειτουργία, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Συλλόγου είναι κατ’ αναλογία ίδια με εκείνα των δημοσίων σχολείων, εκτός και αν καθορίζονται διαφορετικά στην υφιστάμενη νομοθεσία.

(2) Για τις εργασίες του Συλλόγου του Διδακτικού Προσωπικού συντάσσονται πρακτικά, τα οποία είναι στη διάθεση των αρμοδίων λειτουργών του Υπουργείου.

Πειθαρχικό Συμβούλιο Μαθητών

26.-(1) Ο Σύλλογος του Διδακτικού Προσωπικού υποδεικνύει κάθε χρόνο το Πειθαρχικό Συμβούλιο Μαθητών στο οποίο μετέχουν ο Διευθυντής του σχολείου ή εκπρόσωπός του Βοηθός Διευθυντής, ως Πρόεδρος, δυο μέλη του διδακτικού προσωπικού, ο υπεύθυνος του τμήματος, ο Πρόεδρος του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του τμήματος του μαθητή:

Νοείται ότι, μετά από διαβούλευση, ο Πρόεδρος του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου δύναται να μη συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου Μαθητών· συμμετέχει όμως στις συνεδριάσεις εκείνες όπου διερευνώνται σοβαρά παραπτώματα.

(2) Ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού σχολείου δεν έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Μαθητών, εκτός εάν τυγχάνει να είναι και Διευθυντής:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής του σχολείου δεν δύναται να μειώσει ή να αυξήσει ποινή, η οποία επιβλήθηκε από το Σύλλογο Διδακτικού Προσωπικού ή το Πειθαρχικό Συμβούλιο Μαθητών.

(3) Η αρμοδιότητα του Πειθαρχικού Συμβουλίου Μαθητών καθορίζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας των δημόσιων σχολείων και οποιαδήποτε ποινή πέραν της αρμοδιότητας του Πειθαρχικού Συμβουλίου Μαθητών ανήκει στον Σύλλογο του Διδακτικού Προσωπικού.

(4) Κάθε ποινή αποβολής μαθητή πέραν των οκτώ (8) ημερών ή/και αποβολής διά παντός, υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας αρχής:

Νοείται ότι, κατά τη διαδικασία μελέτης του αιτήματος από την αρμόδια αρχή οι γονείς και οι κηδεμόνες του μαθητή έχουν δικαίωμα υποβολής των δικών τους απόψεων:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση έγκρισης από την αρμόδια αρχή της διά παντός αποβολής διασφαλίζονται τα δικαιώματα του μαθητή για εξασφάλιση φοίτησης σε άλλο σχολείο.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικών Σχολείων

27.-(1) Ιδρύεται στο Υπουργείο Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικών Σχολείων, η οποία έχει αρμοδιότητα για κάθε θέμα που αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων. Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από έντεκα μέλη τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ήτοι -

(α) Το Γενικό Διευθυντή ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο·

(β) δύο λειτουργούς από το Υπουργείο οι οποίοι εκπροσωπούν τη Διεύθυνση Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης·

(γ) δύο μέλη μετά από διαβούλευση με τους οργανωμένους φορείς που εκπροσωπούν τους γονείς ιδιωτικών σχολείων·

(δ) τρία πρόσωπα με ειδικά προσόντα και γνώσεις, συναφή με τους σκοπούς του παρόντος Νόμου (νομικός ή/και εγκεκριμένος ελεγκτής ή/και εκπαιδευτικός ή/και αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός ή/και άλλα)∙

(ε) οι τρεις εκάστοτε εκπρόσωποι των θρησκευτικών Ομάδων στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(2) Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για χρονική περίοδο τριών (3) ετών και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Στην περίπτωση που μια θέση κενούται για λόγους άλλους από εκείνους που αναφέρονται στο εδάφιο (4), το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στην πλήρωση της θέσης για το υπόλοιπο της θητείας της Συμβουλευτικής Επιτροπής:

Νοείται ότι, η πλήρωση της θέσης θα γίνει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κένωσης της θέσης.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή να κηρύξει τη θέση του χηρεύουσα και στη συνέχεια να προβεί στην πλήρωση της θέσης αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), σε περίπτωση που αυτό απουσιάσει από τις συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής για δύο αδικαιολόγητες ή τέσσερις δικαιολογημένες φορές.

(5) Η Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να συστήνει ειδικές υποεπιτροπές, που απαρτίζονται από μέλη της ή από άλλα μέλη με εξειδικευμένες γνώσεις που ήθελε ορίσει η αρμόδια αρχή, γενικού ή ειδικού χαρακτήρα, αναγκαίες για τη μελέτη και υποβολή σ’ αυτήν εισηγήσεων ή εκθέσεων πάνω σε θέματα που ήθελε παραπέμψει ο Υπουργός σ’ αυτές.

(6) Η Συμβουλευτική Επιτροπή ρυθμίζει τη διαδικασία λειτουργίας της, καθώς και τη διαδικασία λειτουργίας οποιασδήποτε υποεπιτροπής της.

(7) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο και σε έκτακτες περιπτώσεις, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή μετά από απαίτηση τουλάχιστον τεσσάρων μελών της.

(8) Σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ένας από τους εκπροσώπους του Υπουργείου που ορίζεται από τον Υπουργό.

(9) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής δεν επηρεάζεται από κενωθείσα θέση μέλους της, εφόσον ο αριθμός των μελών τα οποία έχουν εναπομείνει δεν είναι μικρότερος των τεσσάρων.

Αποζημίωση του Προέδρου και των μελών

28. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής δεν λαμβάνουν κανένα επίδομα ή αποζημίωση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Αρμοδιότητες Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικών Σχολείων

29.-(1) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συμβουλεύει τον Υπουργό για κάθε θέμα που αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), η Συμβουλευτική Επιτροπή-

(α) Συμβουλεύει την αρμόδια αρχή για θέματα που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών σχολείων·

(β) συμβουλεύει την αρμόδια αρχή αναφορικά με τον τύπο, τα προγράμματα και το επίπεδο των ιδιωτικών σχολείων·

(γ) ασκεί τον απαιτούμενο από τον παρόντα Νόμο εποπτικό έλεγχο των εγκεκριμένων ιδιωτικών σχολείων και συμβουλεύει τον Υπουργό για την επιβολή των καθορισμένων πειθαρχικών κυρώσεων, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(δ) συμβουλεύει τον Υπουργό για την καταχώρηση κατηγορητηρίων στο δικαστήριο αναφορικά με τα ποινικά αδικήματα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος και των νόμων της Δημοκρατίας και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες και εξουσίες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Αστυνομίας·

(ε) παρακολουθεί την έγκαιρη έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών ή αδειών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(στ) παρακολουθεί την τήρηση του Μητρώου Ίδρυσης Ιδιωτικών Σχολείων, Μητρώου Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων και του Μητρώου Διδακτικού Προσωπικού τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 7, 8 και 23·

(ζ) συμβουλεύει τον Υπουργό για την εκπαιδευτική πολιτική που αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση·

(η) υποβάλλει εισηγήσεις για κάθε θέμα που παραπέμπεται σ’ αυτήν από τον Υπουργό·

(θ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ’ αυτήν από τον παρόντα Νόμο.

(ι) συμβουλεύει τον Υπουργό για το χειρισμό ένστασης για το ύψος των υποβληθέντων διδάκτρων, τελών ή άλλων δικαιωμάτων, με βάση το εδάφιο (7) του άρθρου 16.

Σύσταση Ειδικών επιτροπών ή υποεπιτροπών

30. Η Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να συστήνει ειδικές επιτροπές ή υποεπιτροπές, γενικού ή ειδικού χαρακτήρα, αναγκαίες για τη μελέτη και υποβολή σ’ αυτήν εισηγήσεων ή εκθέσεων πάνω σε θέματα που ήθελε παραπέμψει σ’ αυτήν ο Υπουργός ή που εκάστοτε ήθελε θεωρήσει αναγκαίες. Οι ειδικές επιτροπές ή οι υποεπιτροπές αυτές απαρτίζονται από μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή και από άλλα μέλη που ήθελε ορίσει ο Υπουργός σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 32.

Γραμματέας, προσωπικό και γραφεία

31.-(1) Χρέη Γραμματέα της Συμβουλευτικής Επιτροπής εκτελεί λειτουργός, ο οποίος ορίζεται από το Γενικό Διευθυντή για το σκοπό αυτό, και ο οποίος ετοιμάζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών και εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατίθενται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

(2) Το Υπουργείο παρέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή τις απαραίτητες διευκολύνσεις σε προσωπικό και γραφεία που απαιτούνται για την εκπλήρωση των ανατιθεμένων σ’ αυτή αρμοδιοτήτων και καθηκόντων.

ΜΕΡΟΣ V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διορισμός Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου, για διερεύνηση παραβάσεων της νομοθεσίας

32.-(1) Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, ο Γενικός Διευθυντής δύναται να αναθέσει στη Συμβουλευτική Επιτροπή να ορίσει «Ειδική Επιτροπή Ελέγχου», η οποία έχει το καθήκον του ελέγχου της συμμόρφωσης και της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών.

(2) Αναλόγως με το υπό διερεύνηση θέμα, ως μέλη της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου δύναται να συμμετάσχουν λειτουργοί του Υπουργείου, μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθώς και λειτουργοί από άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.

(3) Τα καθήκοντα και οι ευθύνες της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου και των μελών της περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

(α) Την επιθεώρηση των εγγεγραμμένων ιδιωτικών σχολείων για σκοπούς εξακρίβωσης της τήρησης των όρων ίδρυσης και λειτουργίας τους και της τήρησης των διατάξεων του Νόμου·

(β) τη διερεύνηση, συλλογή πληροφοριών, λήψη καταθέσεων και εξασφάλιση οποιασδήποτε άλλης μαρτυρίας αναγκαίας για τη στοιχειοθέτηση πειθαρχικών παραβάσεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών·

(γ) την υποχρέωση να εμφανίζεται ως μάρτυρας ενώπιον των δικαστηρίων της Δημοκρατίας·

(δ) τη διενέργεια κάθε άλλης προπαρασκευαστικής πράξης που κρίνεται αναγκαία για την προώθηση ή επίτευξη της λήψης νομικών μέτρων εναντίον οποιουδήποτε προσώπου το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών·

(ε) τη σύνταξη και υποβολή τεκμηριωμένων εκθέσεων προς τον Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις διερευνώμενες υποθέσεις με απώτερο στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον Υπουργό·

Διερεύνηση πειθαρχικών αδικημάτων από την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου και διοικητικές ποινές

33.-(1) Οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολείων, το διοικητικό συμβούλιο του σχολείου, το διευθυντικό καθώς και το διδακτικό προσωπικό που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων υπόκεινται σε πειθαρχικές ποινές :

(α) Αν καταδικαστούν για αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·

(β) αν επιδείξουν διαγωγή επιζήμια για τα δημόσια ήθη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία·

(γ) αν παραβούν οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ή στους Κανονισμούς και εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Οι πειθαρχικές ποινές που δύναται να επιβληθούν είναι:

(α) Γραπτή επίπληξη·

(β) ανακοίνωση στον τύπο·

(γ) ανάκληση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολείων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την περίπτωση·

(δ) διαγραφή από το Μητρώο Ιδιωτικών Σχολείων ιδιωτικού σχολείου που είναι ήδη εγγεγραμμένο·

(ε) διαγραφή διδακτικού προσωπικού εγγεγραμμένου στο Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων:

Νοείται ότι, αν ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον ιδιοκτήτη ή μέλους του διοικητικού, του διευθυντικού ή του διδακτικού προσωπικού που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα Μητρώα που διατηρεί το Υπουργείο, ουδεμία πειθαρχική ποινή επιτρέπεται να ασκηθεί ή να συνεχισθεί εναντίον αυτού για το ίδιο αδίκημα μέχρι την τελική εκδίκαση και αποπεράτωση της ποινικής δίωξης:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε ιδιοκτήτη ή μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή διδακτικού προσωπικού που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα Μητρώα που διατηρεί το Υπουργείο, ο οποίος έχει διωχθεί ποινικά και δε βρέθηκε ένοχος, δε δύναται να επιβληθεί πειθαρχική ποινή για την ίδια κατηγορία.

Πειθαρχική διαδικασία

34.-(1)(α) Αν περιέλθει σε γνώση του Υπουργείου ή καταγγελθεί σε αυτό ότι ο ιδιοκτήτης ή το διευθυντικό προσωπικό εγκεκριμένου ιδιωτικού σχολείου δυνατό να έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα, ο Γενικός Διευθυντής αναθέτει στη Συμβουλευτική Επιτροπή να ορίσει Ειδική Επιτροπή Ελέγχου για τη διεξαγωγή έρευνας.

(β) Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου έχει το δικαίωμα της επιτόπιας διερεύνησης στο ιδιωτικό σχολείο αν το πιθανό πειθαρχικό αδίκημα έχει σχέση με τη λειτουργία του. Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να απαιτήσει από τον ιδιοκτήτη ή το πρόσωπο που έχει την ευθύνη του υποστατικού την παρουσίαση οποιωνδήποτε εγγράφων, καθώς και την παροχή πληροφοριών που κρίνονται αναγκαίες για τον έλεγχο και τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών. Ο υπό διερεύνηση ιδιοκτήτης ή μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή διδακτικού προσωπικού υποχρεούται να υποβάλει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, στην αρμόδια Ειδική Επιτροπή Ελέγχου τις απόψεις του αναφορικά με τη διερευνώμενη υπόθεση.

(γ) Εάν η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου από την έρευνα την οποία διεξάγει, διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει εκ πρώτης όψεως μαρτυρία η οποία στηρίζει οποιοδήποτε πειθαρχικό αδίκημα, προβαίνει στη σύνταξη απαλλακτικής πρότασης προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

(δ) Εάν η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου από την έρευνα την οποία διεξάγει συμπεραίνει ότι πιθανολογείται εκ πρώτης όψεως πειθαρχικό αδίκημα, υποβάλει αμέσως το πόρισμά της στη Συμβουλευτική Επιτροπή με πλήρη αιτιολογία και με όλα τα σχετικά έγγραφα.

(2)(α) Εάν η Συμβουλευτική Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου, αποφασίσει ότι πιθανολογείται διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος, τότε δύναται να ζητήσει την περαιτέρω εξέταση της υπόθεσης στην παρουσία του υπό διερεύνηση ιδιοκτήτη, διευθυντή ή μέλους διδακτικού προσωπικού σε καθορισμένο χρόνο.

(β) Εάν το διωκόμενο πρόσωπο δεν εμφανισθεί κατά την ορισθείσα από τη Συμβουλευτική Επιτροπή ημερομηνία για την ακρόαση της υπόθεσης, τότε κατόπιν απόδειξης της επίδοσης της κλήσης και του κατηγορητηρίου σ’ αυτόν, η ακρόαση της υπόθεσης διεξάγεται στην απουσία του.

(γ) Κατά την ακρόαση τηρούνται πρακτικά.

(δ) Κάθε απόφαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής υπογράφεται από τον Πρόεδρο και αποστέλλεται ως εισήγηση στον Υπουργό.

(3) Αν περιέλθει σε γνώση του Υπουργείου ή καταγγελθεί η λειτουργία μη εγκεκριμένου ιδιωτικού σχολείου η υπόθεση παραπέμπεται στην αστυνομία για διερεύνηση.

(4) Το Υπουργείο παρακολουθεί την πορεία της υπόθεσης που παραπέμφθηκε στην αστυνομία και δύναται να ενημερώνει σχετικά το κοινό.

ΜΕΡΟΣ VΙ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διαφημίσεις ιδιωτικού σχολείου

35.-(1) Κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο δεν δικαιούται να διαφημίζεται ως αναγνωρισμένο ιδιωτικό σχολείο, εάν δεν έχει εγγραφεί προηγουμένως στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων που τηρείται στο Υπουργείο.

(2) Κανένα εγκεκριμένο ιδιωτικό σχολείο δεν δικαιούται να διαφημίζει στοιχεία παραπλανητικά που δεν συνάδουν με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους και δεν έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή.

(3) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (€5.000) ευρώ.

Ειδικές διατάξεις για ιδιωτικά σχολεία

36.-(1) Ιδιωτικό σχολείο, στο οποίο φοιτούν μαθητές που διανύουν την ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης:

(α) Πρέπει να μην είναι εσπερινό σχολείο που λειτουργεί μεταξύ των ωρών 4:00΄ μ.μ. και 10:00΄ μ.μ.·

(β) δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο υποχρεωτική διδασκαλία θρησκείας ή δόγματος διαφορετικού από εκείνο, στο οποίο ανήκει ο μαθητής, και ο εξαναγκασμός του μαθητή να αλλάξει ή να μην αλλάξει τη θρησκεία του.

Εισαγωγικές εξετάσεις για εγγραφή σε ιδιωτικό σχολείο και ημερομηνία εγγραφών σε ιδιωτικό σχολείο

37.-(1) Η αρμόδια αρχή με σχετική εγκύκλιο καθορίζει τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα διεξάγονται τυχόν εισαγωγικές εξετάσεις για εγγραφή των μαθητών που επιθυμούν να φοιτήσουν σε ιδιωτικά σχολεία:

Νοείται ότι, η όλη διαδικασία των εξετάσεων και εγγραφών θα πρέπει να ολοκληρωθεί σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου και όχι αργότερα από τη 15η Μαΐου κάθε σχολικής χρονιάς.

(2) Η αρμόδια αρχή με εγκύκλιό της καθορίζει τις ημέρες κατά τις οποίες θα διεξαχθούν οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη ιδιωτικού σχολείου.

(3) Τα ιδιωτικά σχολεία υποχρεούνται να διεξάγουν τις εξετάσεις και να ολοκληρώνουν τις εγγραφές τους στην καθορισμένη από την αρμόδια αρχή χρονική περίοδο σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2).

Ειδικές διατάξεις λειτουργίας θερινού σχολείου

38.-(1) Ιδιωτικό σχολείο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικού Σχολείου δύναται να επεκτείνει την περίοδο λειτουργίας του κατά τη θερινή περίοδο πέραν από το καθορισμένο ωρολόγιο πρόγραμμά του και να λειτουργήσει στις ίδιες εγκαταστάσεις ως θερινό σχολείο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το ιδιωτικό σχολείο λειτουργεί ως θερινό σχολείο χωρίς διαφοροποίηση στο αναλυτικό πρόγραμμα γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται καθώς και στο διδακτικό προσωπικό του, δεν υποχρεούται να εξασφαλίσει έγκριση από την αρμόδια αρχή.

(2) Σε περίπτωση που ιδιωτικό σχολείο θα λειτουργήσει ως θερινό σχολείο με διαφοροποιήσεις ως προς το εγκεκριμένο αναλυτικό του πρόγραμμα, το διδακτικό προσωπικό του ή και με χρήση άλλων εγκαταστάσεων τότε θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για εξασφάλιση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας:

Νοείται ότι, εάν το ιδιωτικό σχολείο θα λειτουργήσει ως Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης τότε ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, εάν το ιδιωτικό σχολείο θα χρησιμοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο σχολές Γυμναστικής ή και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις των περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών.

(3) Σε θερινό σχολείο μπορεί να εργαστεί μόνο διδακτικό προσωπικό, τα προσόντα του οποίου μπορούν να αξιολογηθούν από το Υπουργείο ή είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο διοριστέων ή διορισίμων της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

(4) Πριν την εγγραφή μαθητή σε θερινό σχολείο, ο ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερώσει τους γονείς ή κηδεμόνες του για όλες τις σχετικές διατάξεις λειτουργίας του.

Αναστολή λειτουργίας ή τερματισμός της λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου και φοίτηση εγγεγραμμένων μαθητών

39.-(1) Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης προγραμματίζει την αναστολή ή τον τερματισμό της λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου ενημερώνει άμεσα την αρμόδια αρχή και προειδοποιεί το συντομότερο δυνατό, και πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς όλους τους γονείς για την πρόθεσή του να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του σχολείου. Το ιδιωτικό σχολείο συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, για το καλώς νοούμενο συμφέρον των μαθητών.

(2) Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού σχολείου οφείλει να ενημερώσει εντός τριάντα (30) ημερών τόσο τους γονείς όσο και το Υπουργείο για την πρόθεσή του να προβεί σε αναστολή, διακοπή ή και τερματισμό λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε απόφαση για αναστολή, διακοπή ή και τερματισμό λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου δύναται να ληφθεί με το πέρας του κύκλου εργασιών του σχολείου και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά και έχουν δοθεί όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις στους μαθητές του και στο λοιπό προσωπικό του σχολείου.

(3) Ο ιδιοκτήτης οφείλει να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια, αλλά και να παραδώσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά του μαθητή και πληροφορίες ώστε να διασφαλιστεί με κάθε δυνατό τρόπο η εγγραφή του μαθητή σε άλλο ιδιωτικό ή δημόσιο σχολείο.

(4) Σε περίπτωση μετεγγραφής μαθητών από ιδιωτικό σχολείο σε δημόσιο σχολείο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20:

Νοείται ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης αναστολής, διακοπής ή και τερματισμού λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου, ο Υπουργός έχει τη διακριτική ευχέρεια τροποποίησης των διατάξεων του άρθρου 20 για διασφάλιση της άμεσης μετεγγραφής των μαθητών σε δημόσιο σχολείο.

Αδικήματα και ποινές

40.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο:

(α) Διατηρεί ή λειτουργεί ή διευθύνει σχολείο χωρίς να είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων Κύπρου, που διατηρείται στο Υπουργείο, ή

(β) χρησιμοποιεί τον όρο «ιδιωτικό σχολείο» ή άλλο παρόμοιο όρο χωρίς να έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ίδρυσης και λειτουργίας από το Υπουργείο, ή

(γ) ενώ είναι εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δημόσιου σχολείου ή νομικό πρόσωπο το οποίο συμμετέχει στη διοίκηση ή είναι μέτοχος και είναι εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δημόσιου σχολείου και διατηρεί, λειτουργεί ή διευθύνει ιδιωτικό σχολείο, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται στις ακόλουθες ποινές:

(i) σε περίπτωση πρώτης καταδίκης υπόκειται σε πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (€50.000) ευρώ ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές∙

(ii) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000), αλλά όχι μικρότερης των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000) ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή και στις δύο ποινές.

(2) Το δικαστήριο κατά την καταδίκη οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), δύναται κατά την κρίση του, επιπρόσθετα από άλλη ποινή η οποία προβλέπεται από το παρόν άρθρο, να διατάξει:

(α) Τη διακοπή ή την αναστολή λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου σε σχέση προς το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα∙

(β) την καταβολή από το πρόσωπο το οποίο έχει καταδικασθεί των εξόδων της δίκης.

(3) Όποιος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε Κανονισμού ο οποίος θα εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 41, για την οποία δεν προβλέπεται ειδική ποινή, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (€15.000) ευρώ αλλά όχι κατώτερη των πέντε χιλιάδων (€5.000) ευρώ ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές.

Κανονισμοί

41.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τον καθορισμό κάθε θέματος που χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμού και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, οι Κανονισμοί μπορούν:

(α) Να προβλέπουν για την επιβολή δικαιωμάτων εξέτασης της αίτησης για ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού σχολείου και τελών εγγραφής στο Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων, και να καθορίζουν το ύψος των τελών και των δικαιωμάτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο·

(β) να καθορίζουν τους όρους που πρέπει να πληρούν οι εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και ο εξοπλισμός των ιδιωτικών σχολείων·

(γ) να καθορίζουν τις αρμοδιότητες, τους όρους εντολής και τα κριτήρια επιλογής των Επιθεωρητών που συμμετέχουν στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου.

Κατάργηση Νόμου

42. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, οι περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμοι του 1971 μέχρι 2012 καταργούνται στην έκταση που αφορούν στα ιδιωτικά σχολεία και τα θερινά σχολεία.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

43.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αναφορικά με ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων στο όνομα των οποίων εκδόθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμων του 1971 μέχρι 2012 πιστοποιητικό ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου, αρχίζει είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.