ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Αίτηση για άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

36. Αίτηση για άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου δύναται να υποβάλει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία διά μετοχών η οποία συστάθηκε στη Δημοκρατία με κύρια δραστηριότητα τη διενέργεια στοιχήματος εκ μέρους και για λογαριασμό αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α.

Παύση της ισχύος άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

37. Η άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου παύει να ισχύει -

(α) Όταν ανακαλείται από την Αρχή, σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας αποδέκτη Κλάσης Α του προσώπου εκ μέρους και για λογαριασμό του οποίου ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος διενεργεί το στοίχημα∙

(β) όταν αναστέλλεται από την Αρχή, σε περίπτωση αναστολής για οποιοδήποτε λόγο και για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή της άδειας αποδέκτη Κλάσης Α εκ μέρους και για λογαριασμό του οποίου ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος διενεργεί το στοίχημα∙ και

(γ) κατόπιν γραπτής ειδοποίησης που κοινοποιείται στην Αρχή, μέσω της οποίας ο αποδέκτης ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος τερματίζει τη μεταξύ τους συνεργασία.

Συμφωνία αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

38. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος προσκομίζει στην Αρχή γραπτή συμφωνία μεταξύ του ιδίου και του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α στην οποία διαλαμβάνεται ρητά ότι ο αντιπρόσωπος θα παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος ως αντιπρόσωπος και εκ μέρους και για λογαριασμό του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α, η δε Αρχή δύναται να καθορίζει και αναρτά στην ιστοσελίδα της τις ελάχιστες υποχρεωτικές πρόνοιες της συμφωνίας μεταξύ εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α.