Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινοβουλευτικών Συνεργατών και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αντιπρόσωπος» σημαίνει πρόσωπο που εκλέγεται ως αντιπρόσωπος θρησκευτικής ομάδας όπως προβλέπεται στον περί Θρησκευτικών Ομάδων (Εκπροσώπηση) Νόμο·

«βουλευτής» σημαίνει μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«κοινοβουλευτικό κόμμα» σημαίνει πολιτικό κόμμα που έχει στις τάξεις του τουλάχιστον έναν βουλευτή·

«κοινοβουλευτικός συνεργάτης» σημαίνει πρόσωπο το οποίο εργοδοτείται δυνάμει σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που συνομολογείται μεταξύ αυτού και κοινοβουλευτικού κόμματος, βουλευτή ή αντιπροσώπου, όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο.

Σύμβαση εργασίας

3.-(1) Κοινοβουλευτικός συνεργάτης εργοδοτείται δυνάμει σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που συνομολογείται μεταξύ αυτού και κοινοβουλευτικού κόμματος ή βουλευτή ή αντιπροσώπου.

(2) Τα μέρη στην αναφερόμενη στο εδάφιο (1) σύμβαση δύνανται να χρησιμοποιήσουν το πρότυπο σύμβασης που εκτίθεται στο Παράρτημα:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που τα μέρη στη σύμβαση αποφασίσουν να μην χρησιμοποιήσουν το πρότυπο σύμβασης, διασφαλίζουν ότι οι όροι της σύμβασης εργασίας που συνομολογούν δεν παραβαίνουν οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Προϋποθέσεις εργοδότησης

4. Κοινοβουλευτικό κόμμα, βουλευτής ή αντιπρόσωπος δύναται να εργοδοτήσει πρόσωπο ως κοινοβουλευτικό συνεργάτη, νοουμένου ότι αυτό-

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους και έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία,

(β) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του,

(γ) κατέχει τίτλο σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου αναγνωρισμένο στη Δημοκρατία,

(δ) διατηρεί λευκό ποινικό μητρώο, πιστοποιητικό του οποίου εκδίδεται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Αστυνομίας Νόμου,

(ε) προκειμένου περί άρρενος, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές,

(στ) δεν έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού με εν ενεργεία βουλευτή ή αντιπρόσωπο, και

(ζ) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημόσιου δικαίου της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.

Καθήκοντα και υποχρεώσεις

5. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του κοινοβουλευτικού συνεργάτη αφορούν στο κοινοβουλευτικό έργο του εργοδότη του και καθορίζονται στον τύπο σύμβασης που εκτίθεται στο Παράρτημα.

Απολαβές

6. Οι απολαβές που καταβάλλονται σε κοινοβουλευτικό συνεργάτη καθορίζονται στη σύμβαση εργασίας του και υπολογίζονται κατ’ αναλογία της μισθοδοτικής κλίμακας Α8 της δημόσιας υπηρεσίας και εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, τα ισχύοντα στη δημόσια υπηρεσία σε σχέση με τη μείωση των κλιμάκων εισδοχής, την παραχώρηση μισθοδοτικών προσαυξήσεων και την παραχώρηση δέκατου τρίτου (13ου) μισθού:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ανανέωσης της σύμβασης εργασίας ή σύναψης νέας σύμβασης εργασίας με διαφορετικό κοινοβουλευτικό κόμμα, βουλευτή ή αντιπρόσωπο ως εργοδότη, ο κοινοβουλευτικός συνεργάτης δεν επανατοποθετείται στην πρώτη βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας, αλλά η προϋπηρεσία του προσμετράται για τον καθορισμό των απολαβών του.

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

7. Ο κοινοβουλευτικός συνεργάτης και τα εξαρτώμενα αυτού πρόσωπα δικαιούνται κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης εργασίας του, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα για τη δημόσια υπηρεσία.

Άδεια ανάπαυσης και άδεια ασθενείας

8. Σε κοινοβουλευτικό συνεργάτη παραχωρείται άδεια ανάπαυσης, όπως προβλέπεται στον περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών Νόμο, και δύναται να του παραχωρείται άδεια ασθενείας με πλήρεις απολαβές, που πιστοποιείται από Ιατρικό Λειτουργό, η οποία δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «Ιατρικός Λειτουργός» σημαίνει ιατρό που είναι εγγεγραμμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου και περιλαμβάνει οδοντίατρο εγγεγραμμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμου.

Χρηματοδότηση και καταβολή απολαβών

9.-(1)(α) Κοινοβουλευτικό κόμμα λαμβάνει χρηματοδότηση για την κάλυψη της δαπάνης για την εργοδότηση κοινοβουλευτικού συνεργάτη.

(β) Βουλευτής ο οποίος δεν ανήκει σε κοινοβουλευτικό κόμμα ή αντιπρόσωπος λαμβάνει χρηματοδότηση για την εργοδότηση κοινοβουλευτικού συνεργάτη, η οποία προβλέπεται στον κρατικό προϋπολογισμό.

(2) Οι απολαβές κοινοβουλευτικού συνεργάτη καταβάλλονται απευθείας σε αυτόν από τη Δημοκρατία εκ μέρους του εργοδότη του στη βάση σχετικής εξουσιοδότησης του εν λόγω εργοδότη, αφού πρώτα διενεργηθούν, στη βάση της ίδιας εξουσιοδότησης, οι προβλεπόμενες στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο αποκοπές, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες αποκοπές προβλέπονται σε νόμο:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν δημιουργούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση μεταξύ της Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικού συνεργάτη.

Φιλοδώρημα

10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), κοινοβουλευτικός συνεργάτης ο οποίος εργοδοτείται για τουλάχιστον τρία (3) έτη έχει δικαίωμα καταβολής εφάπαξ φιλοδωρήματος σε περίπτωση-

(α) Παραίτησής του,

(β) μη ανανέωσης ή τερματισμού της σύμβασης εργασίας του,

(γ) θανάτου του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης εργασίας του.

(2) Το αναφερόμενο στο εδάφιο (1) φιλοδώρημα υπολογίζεται ως ακολούθως:

(α) Για τη χρονική περίοδο εργοδότησής του πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου με βάση συντελεστή ενός δωδέκατου (1/12) επί των τελευταίων μηναίων απολαβών του για κάθε μήνα εργοδότησής του· και

(β) για τη χρονική περίοδο εργοδότησής του μετά από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου με βάση συντελεστή ενός δωδέκατου (1/12) του μέσου όρου των συνολικών μηναίων απολαβών του για κάθε μήνα εργοδότησής του:

(3) Το κοινοβουλευτικό κόμμα ή ο βουλευτής ή ο αντιπρόσωπος που εργοδοτεί κοινοβουλευτικό συνεργάτη καταβάλλει το αναφερόμενο στο εδάφιο (1) φιλοδώρημα στον κοινοβουλευτικό συνεργάτη κατά την ημερομηνία λήξης ή τερματισμού της σύμβασης εργασίας του ή της οικειοθελούς αποχώρησής του και, σε περίπτωση θανάτου του, καταβάλλει το φιλοδώρημα στον νόμιμο αντιπρόσωπό του το συντομότερο δυνατό.

(4) Από τις μηνιαίες απολαβές κάθε κοινοβουλευτικού συνεργάτη αποκόπτεται ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τρία επί τοις εκατό (3%) επί των μηνιαίων απολαβών του:

Νοείται ότι οι αποκοπές των κοινοβουλευτικών συνεργατών καταβάλλονται στην υπηρεσία που διενεργεί την καταβολή του φιλοδωρήματος:

Νοείται περαιτέρω ότι, η αναφερόμενη στο παρόν άρθρο αποκοπή σκοπό έχει την ενίσχυση των ταμείων από τα οποία θα καταβληθεί το φιλοδώρημα.

(5) [Διαγράφηκε].

Κατάθεση αντίγραφου σύμβασης εργασίας, εξουσιοδότησης και βεβαίωσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων

11. Κοινοβουλευτικό κόμμα, βουλευτής ή αντιπρόσωπος που εργοδοτεί κοινοβουλευτικό συνεργάτη καταθέτει στην υπηρεσία της Δημοκρατίας που εντέλλεται να διενεργήσει την καταβολή των απολαβών του κοινοβουλευτικού συνεργάτη και τη διενέργεια των απαραίτητων αποκοπών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, αντίγραφο της σύμβασης απασχόλησης, εξουσιοδότηση για την καταβολή των εν λόγω απολαβών και τη διενέργεια των εν λόγω αποκοπών, καθώς και βεβαίωση ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 4.

Μεταβατικές διατάξεις

12. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 4, πρόσωπο που κατείχε θέση κοινοβουλευτικού συνεργάτη δυνάμει Νόμου και βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου δύναται να συνεχίσει να κατέχει την εν λόγω θέση και η σύμβαση αυτή δύναται να ανανεωθεί, έστω και αν δεν κατέχει τον αναφερόμενο στην παράγραφο (γ) τίτλο σπουδών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Άρθρα 3 και 5)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Σύμβαση που έγινε την ……… [ημερομηνία] μεταξύ του/της ……………… [όνομα εργοδότη] (στο εξής θα αναφέρεται ως «ο Εργοδότης») Διεύθυνση: ………………………Τηλ. ………………………… Αρ. Μητρώου Εργοδότη (Κοινωνικών Ασφαλίσεων): ………..... ως Εργοδότη και του/της …………………………[όνομα κοινοβουλευτικού συνεργάτη] Διεύθυνση: ………………………….. Τηλ. …………………………, ως εργοδοτουμένου/ης στη θέση Κοινοβουλευτικού Συνεργάτη.

1. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Ο Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης είναι υπεύθυνος για-

(α) Τη διεξαγωγή ερευνών και ετοιμασία μελετών και σημειωμάτων αναφορικά με διάφορα θέματα που εξετάζονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το κοινοβουλευτικό κόμμα ή τα μέλη του, τον βουλευτή μονοεδρικού κόμματος ή τον ανεξάρτητο βουλευτή ή τον αντιπρόσωπο θρησκευτικής ομάδας, ανάλογα με την περίπτωση.  Για τον σκοπό αυτό συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και τις πληροφορίες, ετοιμάζει εκθέσεις, μνημόνια, σημειώματα και πρακτικά, υποβάλλει εισηγήσεις για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία,

(β)  την παροχή συμβουλών ή/και γνωμοδοτήσεων αναφορικά με τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και άλλες επιπτώσεις που σχετίζονται με συγκεκριμένες νομοθετικές ή άλλες προτάσεις που εξετάζονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και

(γ) την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων συναφών καθηκόντων τού ανατεθούν.

Για την εκτέλεση των πιο πάνω καθηκόντων, ο Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης συνοδεύει, εφόσον του ζητηθεί, το κοινοβουλευτικό κόμμα ή τα μέλη του, τον βουλευτή μονοεδρικού κόμματος ή τον ανεξάρτητο βουλευτή ή τον αντιπρόσωπο θρησκευτικής ομάδας, ανάλογα με την περίπτωση, σε επιτόπου επισκέψεις ή εξορμήσεις ή άλλες συγκεντρώσεις για τη συζήτηση τοπικών ή άλλων προβλημάτων.

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Ο Εργοδότης συμφωνεί να εργοδοτήσει τον Κοινοβουλευτικό Συνεργάτη για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 από την ………… μέχρι την ……………… [συνολική περίοδο δώδεκα (12) μηνών] και ο Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης συμφωνεί να εκτελεί τα πιο πάνω καθήκοντα για την ίδια περίοδο, έναντι μισθού, που υπολογίζεται στη βάση της μισθολογικής κλίμακας Α8, όπως καθορίζεται στον περί Αναδιάρθρωσης του Κρατικού Μισθολογίου (Ενσωμάτωση Γενικών Αυξήσεων και του Τιμαριθμικού Επιδόματος και Ρύθμιση Άλλων Συναφών Θεμάτων) Νόμο, και για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας προστίθενται η ετήσια προσαύξηση και οι εκάστοτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται για τους δημόσιους υπαλλήλους, καθώς και τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Οι απολαβές του κοινοβουλευτικού συνεργάτη καταβάλλονται σε αυτόν από τη Δημοκρατία εκ μέρους του εργοδότη του στη βάση σχετικής εξουσιοδότησης του εν λόγω εργοδότη, αφού πρώτα διενεργηθούν, στη βάση της ίδιας εξουσιοδότησης, οι προβλεπόμενες στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο αποκοπές, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες αποκοπές προβλέπονται σε νόμο.

Ο εργοδότης καταβάλλει επίσης επιπρόσθετο ποσό όπως προβλέπεται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στον περί Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής Νόμο, στον περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμο και στους περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού) Κανονισμούς, καθώς και στον περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμο.

Στον κοινοβουλευτικό συνεργάτη καταβάλλεται 13ος μισθός κατά τα προβλεπόμενα στον περί Κοινοβουλευτικών Συνεργατών Νόμο.

Ουδέν ποσό καταβάλλεται στον Κοινοβουλευτικό Συνεργάτη επιπλέον της συμφωνηθείσας στην πιο πάνω παράγραφο αμοιβής για οποιονδήποτε λόγο ή/και λόγω παροχής των συμφωνηθεισών υπηρεσιών πέραν των συνολικών ωρών εργασίας που αναφέρονται πιο κάτω ή/και κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δημόσιας ή/και άλλης αργίας.

Ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα ανανέωσης της Σύμβασης αυτής χρόνο με τον χρόνο, κατόπιν έγκρισης του κοινοβουλευτικού κόμματος, όπου αυτό εφαρμόζεται, μέχρι τον τερματισμό της θητείας της παρούσας Βουλής.

Ο Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης-

(α)  Προσφέρει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης,

(β) διεκπεραιώνει την εργασία που του ανατίθεται, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 πιο πάνω, μέσα στα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται εύλογα σε κάθε περίπτωση από τον Εργοδότη,

(γ) παρέχει τις υπηρεσίες του επιμελώς, αποδοτικά, με πλήρη συνείδηση των υποχρεώσεών του,

(δ) δεσμεύεται να μην πληροφορεί, γνωστοποιεί, κοινοποιεί, μεταδίδει ή/και καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαδίδει ή παραδίδει άμεσα ή έμμεσα οποτεδήποτε προς οποιοδήποτε πρόσωπο (εξαιρέσει προσώπου δεόντως εξουσιοδοτημένου από τον Εργοδότη) οποιαδήποτε πληροφορία ή/και στοιχεία ή/και υλικό ή/και έγγραφα και γενικά οτιδήποτε έρχεται σε γνώση του ή/και ετοιμάζεται ή/και χρησιμοποιείται από αυτόν συνεπεία των υπηρεσιών του δυνάμει της παρούσας Σύμβασης (η δυνάμει της παραγράφου αυτής δέσμευση ισχύει και μετά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης),

(ε) απαγορεύεται να εκχωρήσει με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση που αυτός έχει δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.

Η εβδομαδιαία απασχόληση του Κοινοβουλευτικού Συνεργάτη είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7.30 μέχρι 14.30 και Πέμπτη (εξαιρουμένων των μηνών Ιουλίου – Αυγούστου) 15.00  μέχρι 18.00, ανάλογα με τις εργασίες της Βουλής.  Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης εργάζεται, όταν του ζητηθεί, εκτός του προαναφερόμενου ωραρίου και ενδέχεται να ταξιδεύει εκτός έδρας. Πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με τις συγκεκριμένες ανάγκες του κοινοβουλευτικού κόμματος ή των μελών του ή του βουλευτή μονοεδρικού κόμματος ή του ανεξάρτητου βουλευτή ή του αντιπροσώπου θρησκευτικής ομάδας, ανάλογα με τις οδηγίες που του δίδονται.  Σημειώνεται ότι οι συνολικές ώρες εργασίας ανά εβδομάδα δεν υπερβαίνουν τις 38 κατά τους μήνες Ιανουάριο-Ιούνιο και Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο και τις 35 κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Ο Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης δικαιούται να αξιοποιήσει την ετήσια άδεια μετ’ απολαβών που δικαιούται, σε συνεννόηση με το κοινοβουλευτικό κόμμα ή τον βουλευτή μονοεδρικού κόμματος ή τον ανεξάρτητο βουλευτή ή τον αντιπρόσωπο θρησκευτικής ομάδας, ανάλογα με την περίπτωση. Το μεγαλύτερο μέρος της άδειας λαμβάνεται κατά την περίοδο που η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι κλειστή. Οι αργίες είναι οι ίδιες που ισχύουν στη δημόσια υπηρεσία.

Ο Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης δε δικαιούται να ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα ή να ασχολείται με οποιαδήποτε εργασία ή επιχείρηση η οποία έρχεται σε σύγκρουση, έμμεσα ή άμεσα, με τα καθήκοντα που περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση.

Για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του Κοινοβουλευτικού Συνεργάτη, ο Εργοδότης-

(α) Διαθέτει και υποδεικνύει σε αυτόν κατάλληλο προς χρήση χώρο εργασίας, και

(β) παρέχει σε αυτόν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, στοιχεία, υλικό και έγγραφα που εύλογα απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση.

3.  ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επιφυλασσομένου του δικαιώματος του Εργοδότη να τερματίσει ή/και να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση λόγω παραβιάσεώς της από τον Κοινοβουλευτικό Συνεργάτη, ο Εργοδότης δικαιούται εν πάση περιπτώσει κατ’ απόλυτη κρίση, με γραπτή ειδοποίηση ενός (1) μηνός προς τον κοινοβουλευτικό συνεργάτη, να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση.

Ο Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης μπορεί κατ’ απόλυτη κρίση, με γραπτή ειδοποίηση ενός (1) μηνός προς τον Εργοδότη, να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση.

Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Σύμβασης, είτε από τον Εργοδότη είτε από τον Κοινοβουλευτικό Συνεργάτη, δυνάμει των ανωτέρω προνοιών, η συνολική αμοιβή του Κοινοβουλευτικού Συνεργάτη αναπροσαρμόζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αφαιρεθεί από αυτή ποσοστό αντίστοιχο με το ποσοστό του χρονικού διαστήματος από της ημέρας προώρου λήξεως της Σύμβασης μέχρι της ημέρας κατά την οποία θα έληγε κανονικά, εάν ετερματίζετο η Σύμβαση, στο σύνολο του χρονικού διαστήματος της Σύμβασης:

Νοείται ότι η παρούσα παράγραφος δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα αποζημιώσεων, εάν ο τερματισμός ή/και η καταγγελία της Σύμβασης επήλθε συνεπεία παραβάσεως αυτής.

4. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της υπογραφής της.

Η παρούσα Σύμβαση υπεγράφη σήμερα, την ……………, εκ μέρους του Εργοδότη από τον/την …………………………… και από τον Κοινοβουλευτικό Συνεργάτη στην παρουσία των πιο κάτω προσώπων που υπογράφουν ως μάρτυρες:

Εργοδότης                                                                                           Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης

..........................................                              ..............................................................
Μάρτυρες

(Όνομα)…………………………........                                                              ..........................................

(Όνομα)…………………………........                                                              ..............................................