Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

«Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του Δημόσιου Τομέα»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προσβασιμότητας των Ιστότοπων και των Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημόσιου Toμέα Νόμος του 2019.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αντικείμενα συλλογών πολιτιστικής κληρονομιάς» σημαίνει αγαθά που δύναται να ανήκουν στο δημόσιο ή σε ιδιώτη, τα οποία παρουσιάζουν ιστορικό, καλλιτεχνικό, αρχαιολογικό, αισθητικό, επιστημονικό ή τεχνικό ενδιαφέρον και αποτελούν μέρος συλλογών που συντηρούνται από πολιτιστικά ιδρύματα, όπως βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής·

«αρχές προσβασιμότητας» σημαίνει-

(α) αντιληπτικότητα, η οποία έχει την έννοια ότι οι πληροφορίες και τα συστατικά στοιχεία διεπαφής με τον χρήστη δύναται να παρουσιαστούν στους χρήστες με τρόπους που αυτοί να μπορούν να αντιληφθούν·

(β) χρηστικότητα, η οποία έχει την έννοια ότι τα συστατικά στοιχεία διεπαφής με τον χρήστη και η πλοήγηση είναι εύχρηστα·

(γ) κατανοησιμότητα, η οποία έχει την έννοια ότι οι πληροφορίες και η λειτουργία της διεπαφής με τον χρήστη είναι κατανοητές·

(δ) αξιοπιστία, η οποία έχει την έννοια ότι το περιεχόμενο είναι αρκετά αξιόπιστο, ώστε να μπορεί να ερμηνευτεί αξιόπιστα από ένα ευρύ φάσμα χρηστών, πρακτόρων χρηστών, περιλαμβανομένων και υποστηρικτικών τεχνολογιών·

«άτομα με αναπηρίες» σημαίνει τα άτομα τα οποία έχουν μακροχρόνιες σωματικές, πνευματικές, διανοητικές ή αισθητηριακές διαταραχές οι οποίες, κατά την αλληλεπίδρασή τους με διάφορα εμπόδια, δυνατόν να εμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με άλλους·

«δεδομένα μέτρησης» σημαίνει τα ποσοτικά αποτελέσματα από τη δραστηριότητα παρακολούθησης που διενεργείται, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα των ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 και καλύπτουν ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με το δείγμα ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές που ελέγχονται και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο προσβασιμότητας·

«δυσανάλογη επιβάρυνση» σημαίνει τα μέτρα η εφαρμογή των οποίων συνεπάγεται υπερβολική οργανωτική ή χρηματοοικονομική επιβάρυνση για έναν οργανισμό του δημόσιου τομέα ή μέτρα που θέτουν σε κίνδυνο την ικανότητα του οργανισμού είτε να εκπληρώνει τον σκοπό του είτε να δημοσιεύει πληροφορίες απαραίτητες ή συναφείς προς τα καθήκοντα ή τις υπηρεσίες του, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το πιθανό όφελος ή τη ζημιά για τους πολίτες, ειδικότερα για τα άτομα με αναπηρίες·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής·

«εναρμονισμένο πρότυπο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το Άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012·

«ενεργές διοικητικές διαδικασίες» σημαίνει τις ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες που ακολουθεί ο οργανισμός του δημόσιου τομέα για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του με βάση τις αρμοδιότητές του·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Επιτροπή Παρακολούθησης» σημαίνει την επιτροπή που παρακολουθεί και υποβάλλει εκθέσεις στην Επιτροπή με τρόπο που καθορίζεται στους Κανονισμούς·

«ευρωπαϊκό πρότυπο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 ·

«εφαρμογές για φορητές συσκευές» σημαίνει λογισμικό εφαρμογών που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από οργανισμούς του δημόσιου τομέα ή για λογαριασμό τους, για χρήση, από το ευρύ κοινό, σε φορητές συσκευές, όπως έξυπνα τηλέφωνα και ταμπλέτες, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν το λογισμικό που ελέγχει τις εν λόγω συσκευές (λειτουργικά συστήματα για φορητές συσκευές) ή το ίδιο το υλισμικό·

«θεμιτοί λόγοι» σημαίνει οποιοιδήποτε λόγοι οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση του βαθμού στον οποίο οι απαιτήσεις προσβασιμότητας δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, λόγω του ότι συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση, περιλαμβανομένης της συχνότητας ή/και της διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου ιστότοπου ή της εφαρμογής για φορητές συσκευές:

Νοείται ότι η μη απόδοση προτεραιότητας και η έλλειψη χρόνου ή γνώσης δεν θεωρούνται θεμιτοί λόγοι·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«λογισμικό εφαρμογών» σημαίνει το πρόγραμμα που έχει δημιουργηθεί από προγραμματιστή που έχει αναπτυχθεί με εξειδικευμένες απαιτήσεις, προκειμένου να βοηθήσει τους χρήστες στην ολοκλήρωση των εργασιών τους κατά τρόπο ταχύτερο, ευκολότερο και περισσότερο αποδοτικό·

«μέσα με διάσταση χρόνου» (time-based media) σημαίνει ή μόνο ήχο ή μόνο βίντεο ή ήχο και βίντεο ή συνδυασμό ήχου ή/και βίντεο με διαδραστικότητα·

«μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)» σημαίνει εθελοντικοί αυτοδιοικούμενοι φορείς συσταθέντες προς επιδίωξη, κατ' ουσίαν, μη κερδοσκοπικών σκοπών, που παρέχουν υπηρεσίες που δεν είναι βασικές για το κοινό, όπως υπηρεσίες που δεν τους έχουν ανατεθεί απευθείας από κρατικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή υπηρεσίες που δεν απευθύνονται ειδικά στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες·

«μορφότυποι αρχείου γραφείου» σημαίνει τα έγγραφα που δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν πρώτιστα στο διαδίκτυο και περιλαμβάνονται σε ιστοσελίδες, όπως το Adobe Portable Document Format (PDF), έγγραφα του Microsoft Office ή τα ισοδύναμά τους (ανοικτής πηγής)·

«οργανισμός δημόσιου δικαίου» σημαίνει κάθε οργανισμό-

(α) ο οποίος έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό για την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα,

(β) ο οποίος έχει νομική προσωπικότητα, και

(γ) του οποίου, είτε η δραστηριότητα χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από το κράτος, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου είτε η διαχείρισή του υπόκειται στην εποπτεία των ανωτέρω είτε διοικείται, διευθύνεται ή εποπτεύεται από όργανο του οποίου περισσότερα από τα μισά μέλη διορίζονται από το κράτος, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή άλλους οργανισμούς δημόσιου δικαίου·

«οργανισμός του δημόσιου τομέα» σημαίνει το κράτος, τις περιφερειακές ή τις τοπικές αρχές, τους οργανισμούς δημόσιου δικαίου ή τις ενώσεις μιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημόσιου δικαίου, εφόσον οι εν λόγω ενώσεις έχουν συσταθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα·

«περιεχόμενο που σχετίζεται με βασικές επιγραμμικές διοικητικές λειτουργίες σχολείων, νηπιαγωγείων ή παιδικών σταθμών» σημαίνει περιεχόμενο που σχετίζεται με τη διαδικασία εγγραφής, τον κατάλογο των μαθημάτων, την έναρξη και λήξη σχολικού έτους, το ωράριο εργασίας, τις σχολικές αργίες, την ασφάλεια και θέματα υγείας των παιδιών, τον σύνδεσμο γονέων και την τοποθεσία του σχολείου, του νηπιαγωγείου ή του παιδικού σταθμού:

Νοείται ότι, όταν το περιεχόμενο παρέχεται σε προσβάσιμη μορφή μέσω άλλου ιστότοπου, δεν χρειάζεται να καταστεί ξανά προσβάσιμο στον ιστότοπο του συγκεκριμένου φορέα·

«περιεχόμενο τρίτων» σημαίνει περιεχόμενο που δεν χρηματοδοτείται ούτε αναπτύσσεται από τον οικείο οργανισμό δημόσιου τομέα ούτε είναι υπό τον έλεγχό του:

Νοείται ότι, αν ο στόχος του περιεχομένου ιστότοπων ή εφαρμογών για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα είναι η διενέργεια διαβουλεύσεων ή η οργάνωση βημάτων διαλόγου, το εν λόγω περιεχόμενο δεν θεωρείται περιεχόμενο τρίτων και, ως εκ τούτου, είναι προσβάσιμο, πλην του περιεχομένου που συνεισφέρουν οι χρήστες, και δεν τελεί υπό τον έλεγχο του οικείου οργανισμού δημόσιου τομέα·

«περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές» σημαίνει κειμενικές, καθώς και μη κειμενικές πληροφορίες, έγγραφα και έντυπα που μπορούν να μεταφορτωθούν (download) και αμφίδρομη λειτουργία, όπως η επεξεργασία ψηφιακών εντύπων και η ολοκλήρωση διαδικασιών επαλήθευσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και διεκπεραίωσης πληρωμών·

«πράκτορας χρήστη» σημαίνει οποιοδήποτε λογισμικό το οποίο ανακτά και παρουσιάζει περιεχόμενο ιστού σε χρήστες, όπως λογισμικό πλοήγησης στον ιστό (web browser), λογισμικό αναπαραγωγής μέσων (media player) και άλλων εφαρμογών συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών τεχνολογιών (assistive technologies) που συμβάλλουν στην ανάκτηση, απόδοση και αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο του ιστού·

«προσβασιμότητα» σημαίνει τις αρχές προσβασιμότητας και τις τεχνικές που πρέπει να τηρούνται κατά τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση και την επικαιροποίηση ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές ούτως ώστε να καθίστανται περισσότερο πλήρως προσβάσιμα στους χρήστες, ιδίως στα άτομα με αναπηρίες·

«πρότυπο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το Άρθρο 2 του Κανονισμoύ (ΕΕ) με αριθμό 1025/2012·

«ΤΠΕ» σημαίνει τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Με τον παρόντα Νόμο καθιερώνονται οι κανόνες που απαιτούνται για να διασφαλίζεται ότι οι ιστότοποι, ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε αυτούς, και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας όπως καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στους ιστότοπους και στις εφαρμογές για φορητές συσκευές των-

(α) Tων σχολείων, νηπιαγωγείων ή παιδικών σταθμών, πλην του περιεχομένου που σχετίζεται με βασικές επιγραμμικές διοικητικές λειτουργίες σχολείων, νηπιαγωγείων ή παιδικών σταθμών:

Νοείται ότι, όταν αυτό το βασικό περιεχόμενο παρέχεται σε προσβάσιμη μορφή μέσω άλλου ιστότοπου, δεν χρειάζεται να καταστεί ξανά προσβάσιμο στον ιστότοπο του συγκεκριμένου φορέα·

(β) των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των θυγατρικών τους, καθώς και άλλων φορέων ή των θυγατρικών τους, με σκοπό την εκπλήρωση αποστολής ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής δημόσιας υπηρεσίας· και

(γ) των ΜΚΟ που δεν παρέχουν υπηρεσίες βασικές για το κοινό ή υπηρεσίες που εξειδικεύονται στην κάλυψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες ή προορίζονται για αυτά.

(3) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στο περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που αφορά-

(α) Mορφότυπους αρχείου γραφείου που δημοσιεύτηκαν πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2018, εκτός αν το εν λόγω περιεχόμενο είναι αναγκαίο για τις ενεργές διοικητικές διαδικασίες των καθηκόντων του οικείου οργανισμού του δημόσιου τομέα·

(β) προεγγεγραμμένα μέσα με διάσταση χρόνου (pre-recorded time-based media) που δημοσιεύτηκαν πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2020·

(γ) μέσα με διάσταση χρόνου σε ζωντανή μετάδοση (live time-based media)·

(δ) επιγραμμικούς χάρτες και υπηρεσίες χαρτογράφησης, εφόσον παρέχονται αναγκαίες πληροφορίες με προσβάσιμο ψηφιακό τρόπο για χάρτες που προορίζονται για χρήσεις πλοήγησης·

(ε) τρίτους που δεν χρηματοδοτούνται ούτε αναπτύσσονται από τον οικείο οργανισμό του δημόσιου τομέα ούτε είναι υπό τον έλεγχό του·

(στ) αναπαραγωγές αντικειμένων συλλογών πολιτιστικής κληρονομιάς που δεν μπορούν να καταστούν πλήρως προσβάσιμες, λόγω-

(i) της ασυμβατότητας των απαιτήσεων προσβασιμότητας είτε με τη συντήρηση του οικείου αντικειμένου είτε με την αυθεντικότητα της αναπαραγωγής (π.χ. αντίθεση), ή

(ii) της μη διαθεσιμότητας αυτοματοποιημένων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων που θα μπορούσαν εύκολα να εξάγουν το κείμενο χειρογράφων ή άλλων αντικειμένων συλλογών πολιτιστικής κληρονομιάς και να το μετατρέψουν σε μορφή περιεχομένου συμβατή με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας·

(ζ) εξωδίκτυα και ενδοδίκτυα, δηλαδή ιστότοπους οι οποίοι είναι αποκλειστικά διαθέσιμοι σε μια κλειστή ομάδα ατόμων και όχι στο ευρύ κοινό και έχουν δημοσιευτεί πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2019, μέχρις ότου οι ιστότοποι αυτοί υποστούν ουσιαστική αναθεώρηση· και

(η) αρχεία υπό την έννοια ότι αυτά περιέχουν μόνο περιεχόμενο που δεν είναι αναγκαίο για ενεργές διοικητικές διαδικασίες, δεν επικαιροποιείται και δεν θα είναι πλέον ενεργό μετά τις 23 Σεπτεμβρίου 2019.

Υποχρεώσεις των οργανισμών του δημόσιου τομέα και απαιτήσεις για την προσβασιμότητα

4.-(1) Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, για να προσδώσουν στους ιστότοπούς τους και στις εφαρμογές για φορητές συσκευές μεγαλύτερη προσβασιμότητα, προσδίδοντάς τους μεγαλύτερη αντιληπτικότητα, χρηστικότητα, κατανοησιμότητα και αξιοπιστία.

(2) Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα-

(α) Συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη τους, τα οποία καταρτίζονται και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, με σκοπό τη διατύπωση λεπτομερών προδιαγραφών των εν λόγω απαιτήσεων·

(β) εφαρμόζουν, ως ελάχιστη απαίτηση συμμόρφωσης του περιεχομένου των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές, τις ρήτρες 9, 10 και 11 του ευρωπαϊκού προτύπου EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), το οποίο τιτλοφορείται «Απαιτήσεις προσβασιμότητας κατάλληλες για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ στην Ευρώπη»·

(γ) παρέχουν στους χρήστες, παράλληλα με την περιγραφή της εφαρμογής για φορητές συσκευές που είναι διαθέσιμες από διάφορες πηγές (τρίτες πηγές), συμπερι-λαμβανομένων και των ιδιωτικών καταστημάτων ηλεκτρονικών εφαρμογών, πληροφορίες για την προσβασιμότητα πριν από τη μεταφόρτωση (download) της εφαρμογής μέσω υφιστάμενων ή μελλοντικών τεχνολογιών·

(δ) παρέχουν προσβάσιμη εναλλακτική δυνατότητα στους χάρτες που προορίζονται για χρήσεις πλοήγησης και όχι για χρήσεις γεωγραφικής περιγραφής, όπως ταχυδρομικές διευθύνσεις και πλησιέστερες στάσεις συγκοινωνιακών μέσων ή τα ονόματα τόπων ή περιοχών που είναι συχνά ήδη διαθέσιμα για τον οργανισμό δημόσιου τομέα σε απλή, ευανάγνωστη μορφή για τους περισσότερους χρήστες·

(ε) προσθέτουν, στον βαθμό που είναι ευλόγως εφικτό, προσβάσιμες εναλλακτικές επιλογές στους ιστότοπούς τους ή στις εφαρμογές τους για φορητές συσκευές όποτε προστίθεται μη προσβάσιμο περιεχόμενο στους ιστοτόπους ή στις εφαρμογές για φορητές συσκευές·

(στ) καθιστούν προσβάσιμα τα μέσα με διάσταση χρόνου σε ζωντανή μετάδοση που παραμένουν διαθέσιμα στο διαδίκτυο ή αναδημοσιεύονται μετά τη ζωντανή μετάδοση, καθώς θεωρούνται προεγγεγραμμένα μέσα με διάσταση χρόνου, δίνοντας προτεραιότητα σε βασικές πληροφορίες σχετικές με την υγεία, την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια του κοινού:

Νοείται ότι η αναγκαία αυτή χρονική περίοδος δεν πρέπει να υπερβαίνει, καταρχήν, τις δεκατέσσερις (14) ημέρες, εκτός σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, όπως όταν είναι αδύνατο να ανατεθούν οι σχετικές υπηρεσίες σε εύλογο χρονικό διάστημα, που η εν λόγω περίοδος δύναται κατ' εξαίρεση να παραταθεί κατά τον ελάχιστο χρόνο που είναι αναγκαίος, ώστε να καταστεί προσβάσιμο το περιεχόμενο· και

(ζ) εφαρμόζουν μηχανισμό ανατροφοδότησης ο οποίος συνδέεται με τη διαδικασία εκτέλεσης, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 5.

Διαδικασία εκτέλεσης μηχανισμού ανατροφοδότησης

5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4, κάθε πρόσωπο δύναται να υποβάλλει αίτημα στον οικείο φορέα του δημόσιου τομέα, για να τον ενημερώνει για τυχόν αποτυχία συμμόρφωσης του ιστότοπού του ή των εφαρμογών του για φορητές συσκευές με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και να ζητά πληροφορίες για το περιεχόμενο που δεν πληροί τις απαιτήσεις αυτές.

(2) Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί εγγράφως ή σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του ιστότοπού του, στον τύπο που καθορίζει για τον σκοπό αυτό ο Διευθυντής, το οποίο περιλαμβάνει δήλωση του ονόματος του αιτητή, το επάγγελμα, τα στοιχεία επικοινωνίας και την περιγραφή του αιτήματος.

(3) Εάν το αίτημα που υποβάλλεται αφορά αποτυχία συμμόρφωσης του ιστότοπού του ή των εφαρμογών του για φορητές συσκευές με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και ο αιτητής ζητά πληροφορίες για το περιεχόμενο που δεν πληρεί τις απαιτήσεις αυτές, ο φορέας του δημόσιου τομέα επεξεργάζεται το αίτημα και παρέχει πληροφορίες, με ενδεδειγμένο τρόπο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος, στον αιτητή που υπέβαλε το αίτημα είτε εγγράφως είτε σε ηλεκτρονική μορφή:

Νοείται ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που το αίτημα αφορά θέματα ασφάλειας, υγείας, είτε θέματα με ημερομηνία προθεσμίας, όπως για παράδειγμα τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης, ο φορέας του δημόσιου τομέα δύναται να παρέχει πληροφορίες και σε μικρότερο χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών, αν αυτό είναι εφικτό.

(4) Σε περίπτωση που ο αιτητής δεν ικανοποιείται από τις πληροφορίες που δόθηκαν και έχει ένσταση αναφορικά με την απάντηση που δόθηκε από τον φορέα του δημόσιου τομέα ή την παράλειψη του φορέα του δημόσιου τομέα να ανταποκριθεί, δύναται να υποβάλει γραπτώς παράπονο προς τον Υπουργό.

Δυσανάλογη επιβάρυνση

6.-(1) Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα εφαρμόζουν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4, στον βαθμό που η εφαρμογή αυτή δεν συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση επί των οργανισμών του δημόσιου τομέα για τους σκοπούς του εν λόγω άρθρου:

Νοείται ότι μόνο θεμιτοί λόγοι λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της δυσανάλογης επιβάρυνσης.

(2) Προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων -

(α) Του μεγέθους, των πόρων και του χαρακτήρα του σχετικού οργανισμού του δημόσιου τομέα· και

(β) του εκτιμώμενου κόστους και του οφέλους που προκύπτει για τον σχετικό οργανισμό του δημόσιου τομέα σε σχέση με το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με αναπηρίες, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου ιστότοπου ή της εφαρμογής για φορητές συσκευές.

(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (1), ο οργανισμός του δημόσιου φορέα διενεργεί την αρχική εκτίμηση του βαθμού στον οποίο η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4, συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), ο οργανισμός του δημόσιου τομέα διευκρινίζει, στη δήλωση προσβασιμότητας, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 8, τα μέρη των απαιτήσεων προσβασιμότητας με τα οποία δεν ήταν δυνατή η συμμόρφωση και παρέχει προσβάσιμες εναλλακτικές επιλογές.

Τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας

7.-(1) Το περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα θεωρείται ότι πληροί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4, αν συμμορφώνεται με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη των προτύπων αυτών, τα οποία δημοσιεύονται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.

(2) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων, το περιεχόμενο-

(α) Για τους ιστότοπους θεωρείται ότι πληροί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4, εάν πληροί τις οικείες απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ή μέρη του· και

(β) για τις εφαρμογές για φορητές συσκευές θεωρείται ότι πληροί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4, αν συμμορφώνεται προς τις τεχνικές προδιαγραφές ή μέρη αυτών:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία αναφοράς τεχνικών προδιαγραφών, το περιεχόμενο για τις εφαρμογές για φορητές συσκευές θεωρείται ότι πληροί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4, αν πληροί τις οικείες απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ή μέρη του.

(3) Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται από την Επιτροπή, πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 και εξασφαλίζουν τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο προσβασιμότητας με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Δήλωση προσβασιμότητας

8.-(1) Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα παρέχουν λεπτομερή, περιεκτική και σαφή δήλωση προσβασιμότητας, την οποία επικαιροποιούν τακτικά, σχετικά με τη συμμόρφωση των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές.

(2) Για τους ιστότοπους, η δήλωση προσβασιμότητας παρέχεται υπό προσβάσιμη μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (5) και δημοσιεύεται στον σχετικό ιστότοπο.

(3) Για τις εφαρμογές για φορητές συσκευές η δήλωση προσβασιμότητας παρέχεται υπό προσβάσιμη μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (5) και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του οργανισμού του δημόσιου τομέα, ο οποίος ανέπτυξε την οικεία εφαρμογή για φορητές συσκευές, ή διατίθεται εκ παραλλήλου με άλλα πληροφοριακά στοιχεία κατά την τηλεφόρτωση της εφαρμογής.

(4) Η δήλωση προσβασιμότητας περιλαμβάνει-

(α) Eξήγηση σχετικά με τα τμήματα του περιεχομένου που δεν είναι προσβάσιμα και τους λόγους για την απουσία προσβασιμότητας και, ενδεχομένως, προσβάσιμες εναλλακτικές δυνατότητες που παρέχονται· και

(β) περιγραφή και σύνδεσμο προς το μηχανισμό ανατροφοδότησης και τη διαδικασία εκτέλεσης όπως ορίζεται στο άρθρο 5.

(5) Το υπόδειγμα δήλωσης προσβασιμότητας εκδίδεται από την Επιτροπή.

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

9.-(1) Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι υπεύθυνη για -

(α) Tην τακτική παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, με βάση τη μεθοδολογία παρακολούθησης, η οποία θα καθορίζεται από την Επιτροπή·

(β) την υποβολή έκθεσης στην Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των διεθμετρήσεων, έως τις 23 Δεκεμβρίου 2021 και εν συνεχεία ανά τριετία· και

(γ) τη δημοσιοποίηση του περιεχομένου όλων των εκθέσεων σε προσβάσιμη μορφή:

Νοείται ότι το περιεχόμενο δεν περιλαμβάνει απαραιτήτως τον κατάλογο των ιστότοπων, εφαρμογών για φορητές συσκευές ή οργανισμών του δημόσιου τομέα που εξετάστηκαν.

(2) Η λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης καθορίζεται με βάση τους Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12:

Νοείται ότι διασφαλίζεται ότι στην Επιτροπή Παρακολούθησης, μετέχουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους.

(3) Η έκθεση καταρτίζεται βάσει των ρυθμίσεων για την υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή.

(4) Η πρώτη έκθεση καλύπτει τα ακόλουθα-

(α) Περιγραφή των μηχανισμών στων οποίων τη σύσταση προβαίνει η αρμόδια αρχή, για διαβουλεύσεις με τους σχετικούς ενδιαφερομένους όσον αφορά την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές·

(β) διαδικασίες για τη δημοσιοποίηση τυχόν εξελίξεων της πολιτικής για την προσβασιμότητα σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές·

(γ) εμπειρίες και ευρήματα από την εφαρμογή των κανόνων για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4· και

(δ) πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης.

Υποχρεώσεις αρμόδιας αρχής

10.-(1) Η αρμόδια αρχή έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος Νόμου και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της είναι υπεύθυνη να-

(α) Λαμβάνει μέτρα για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των απαιτήσεων προσβασιμότητας που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 σε τύπους ιστότοπων ή εφαρμογών για φορητές συσκευές πέραν των όσων αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 και συγκεκριμένα στους ιστότοπους και στις εφαρμογές για φορητές συσκευές που καλύπτονται από την οικεία νομοθεσία σχετικά με την προσβασιμότητα·

(β) προωθεί και διευκολύνει τα προγράμματα κατάρτισης σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές, για τους εμπλεκόμενους φορείς και το προσωπικό των οργανισμών του δημόσιου τομέα, σχεδιασμένα για να τους εκπαιδεύσουν, με σκοπό τη δημιουργία, τη διαχείριση και την επικαιροποίηση του προσβάσιμου περιεχομένου ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές· και

(γ) λαμβάνει μέτρα για αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4, τα οφέλη τους για τους χρήστες και τους ιδιοκτήτες ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές και τη δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας.

Υποβολή παραπόνου στον Επίτροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

11. Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να υποβάλλει σχετικό παράπονο στον Επίτροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

Κανονισμοί

12.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου καθώς και για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Διατάγματα

13. Ο Υπουργός για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να εκδίδει διατάγματα για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος τεχνικής φύσεως.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

14.- (1) Ο παρών Νόμος λογίζεται ότι τέθηκε σε ισχύ την 23η Σεπτεμβρίου 2018.

(2)(α) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του εδαφίου (1)-

(i) Αναφορικά με τους ιστότοπους των οργανισμών του δημόσιου τομέα, οι οποίοι δεν δημοσιοποιήθηκαν πριν από την 23η Σεπτεμβρίου 2018, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ την 23η Σεπτεμβρίου 2019,

(ii) αναφορικά με τους ιστότοπους των οργανισμών του δημόσιου τομέα που δεν καλύπτονται από την υποπαράγραφο (i), οι διατάξεις του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ την 23η Σεπτεμβρίου 2020,

(iii) αναφορικά με τις εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ την 23η Ιουνίου 2021.