Προοίμιο

Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου·

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 251/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου ·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 606/2009 της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2009 για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 479/2008 όσον αφορά τις κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται·

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (Ε)Κ) αριθ. 2092/91·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής της 5ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων·

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 203/2012 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες για τους βιολογικούς οίνους.

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2019/33 της Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αιτήσεις προστασίας ονομασιών προέλευσης, γεωγραφικών ενδείξεων και παραδοσιακών ενδείξεων στον αμπελοοινικό τομέα, τη διαδικασία ένστασης, τους περιορισμούς στη χρήση, τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος, την ανάκληση της προστασίας, καθώς και την επισήμανση και την παρουσίαση.·

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου των Οινολογικών Πρακτικών και Επεξεργασιών Νόμος του 2019.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αμπελοοινικό προϊόν» σημαίνει τα αμπελοοινικά προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα VII, Μέρος ΙΙ, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και περιλαμβάνει και τα προϊόντα που αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 251/2014·

«αμπελοοινική περίοδος» σημαίνει την περίοδο η οποία αναφέρεται στο άρθρο 6, σημείο δ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·

«εγκατάσταση» σημαίνει οποιαδήποτε εγκατάσταση στην οποία παράγεται, τυγχάνει επεξεργασίας, εμφιάλωσης, αποθήκευσης ή/και εμπορίας αμπελοοινικό προϊόν ή οινολογική ουσία·

«Επιθεωρητής» σημαίνει τον Επιθεωρητή που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 9·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1308/2013» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 251/2014» σημαίνει τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 606/2009» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 606/2009 της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2009 για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 479/2008 όσον αφορά τις κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής της 5ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 203/2012» σημαίνει τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 203/2012 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες για τους βιολογικούς οίνους, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2019/33» σημαίνει τον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/33 της Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αιτήσεις προστασίας ονομασιών προέλευσης, γεωγραφικών ενδείξεων και παραδοσιακών ενδείξεων στον αμπελοοινικό τομέα, τη διαδικασία ένστασης, τους περιορισμούς στη χρήση, τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος, την ανάκληση της προστασίας, καθώς και την επισήμανση και την παρουσίαση.·

«οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες» σημαίνει τις οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες όπως αυτές που καθορίζονται στο Παράρτημα 1Α του Κανονισμού (ΕΚ) 606/2009·

«οινολογικό εργαστήριο» σημαίνει το εργαστήριο που πληροί τα κριτήρια λειτουργίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 146 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και διενεργεί επίσημες αναλύσεις στον αμπελοοινικό τομέα·

«οινολογικές ουσίες» σημαίνει τις ουσίες που χρησιμοποιούνται για τις οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα 1Α του Κανονισμού (ΕΚ) 606/2009·

«παραγωγός» σημαίνει το πρόσωπο που παράγει αμπελοοινικά προϊόντα·

«υπεύθυνος εγκατάστασης» σημαίνει το πρόσωπο που είναι καταχωρημένο στο μητρώο εγκεκριμένων οινοποιών που τηρείται από την Αρμόδια Αρχή·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ορίζονται ειδικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 251/2014, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 606/2009, ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2019/33, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 ή ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 203/2012.

Πεδίο εφαρμογής

3. Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 251/2014, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 606/2009, του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/33, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 203/2012, όσον αφορά τις οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες.

Απαγορεύσεις

4. Απαγορεύεται η παραγωγή, προμήθεια, επεξεργασία, εμφιάλωση, αποθήκευση, μεταφορά, πώληση, ή εμπορία αμπελοοινικού προϊόντος ή η χρησιμοποίηση οινολογικής ουσίας, που δεν συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 251/2014 ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 606/2009 ή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 203/2012.

Εγγραφή στο μητρώο και έλεγχος επιτρεπόμενων οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών και οινολογικών ουσιών

5.-(1) Ο υπεύθυνος εγκατάστασης εγγράφεται στο μητρώο εγκεκριμένων οινοποιών που τηρεί η Αρμόδια Αρχή.

(2) Ο υπεύθυνος εγκατάστασης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις πιο κάτω οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες καθώς και τις οινολογικές ουσίες, ενημερώνει γραπτώς την Αρμόδια Αρχή, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες προηγουμένως, για την πρόθεση του αυτή και προχωρεί στην χρησιμοποίηση αυτών αφού λάβει σχετική έγκριση από την Αρμόδια Αρχή, σε έντυπο που καθορίζει η ίδια-

(α) Χρήση ιονανταλλακτικών ρητινών, όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα 1Α, σημείο 20 και στο προσάρτημα 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 606/2009·

(β) διόρθωση (μερική αφαίρεση) της περιεκτικότητας των οίνων σε αλκοόλη, όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα 1Α, σημείο 40 και στο προσάρτημα 10 του Κανονισμού (ΕΚ) 606/2009·

(γ) επεξεργασία με σιδηροκυανιούχο κάλιο, όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα 1Α, σημείο 26 και στο προσάρτημα 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 606/2009·

(δ) επεξεργασία με φυτικό ασβέστιο, όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα 1Α, σημείο 26 και στο προσάρτημα 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 606/2009·

(ε)χρήση D-L τρυγικού οξέος, όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα 1Α, σημείο 29 και στο προσάρτημα 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 606/2009·

(στ) προσθήκη πυροκαρβονικού διμεθυλίου (DMDC), όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα 1Α, σημείο 34 και στο προσάρτημα 6 του Κανονισμού (ΕΚ) 606/2009·

(ζ) επεξεργασία με τεχνολογία μεμβράνης συζευγμένης με ενεργό άνθρακα, όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα 1Α, σημείο 53 και στο προσάρτημα 19 του Κανονισμού (ΕΚ) 606/2009·

(η) χρήση συμπολυμερούς πολυβινυλιμιδαζολίου-πολυβινυλοπυρρολιδόνης (PVI/PVP), όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα 1Α, σημείο 54 και στο προσάρτημα 20 του Κανονισμού (ΕΚ) 606/2009·

(θ) χρήση χλωριούχου αργύρου όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα 1Α, σημείο 55 και στο προσάρτημα 21 του Κανονισμού (ΕΚ) 606/2009.

Έλεγχος παραγωγής ερυθρωπού οίνου με ανάμειξη

6.-(1) Για την παραγωγή ερυθρωπού οίνου με ανάμειξη λευκού και ερυθρού οίνου, ο υπεύθυνος εγκατάστασης ενημερώνει γραπτώς την Αρμόδια Αρχή, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες προηγουμένως και προχωρεί στην παραγωγή ερυθρωπού οίνου αφού λάβει σχετική έγκριση από την Αρμόδια Αρχή, σε έντυπo που καθορίζει η ίδια.

(2) Η Αρμόδια Αρχή εξετάζει εάν ο οίνος προς ανάμειξη δύναται να φέρει προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/33 και ενημερώνει γραπτώς τον υπεύθυνο εγκατάστασης για την απόφασή της.

Παρέκκλιση από τα όρια πτητικής οξύτητας

7. Παρέκκλιση από τα όρια πτητικής οξύτητας, σύμφωνα με το σημείο 3(α) του Παραρτήματος 1Γ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 606/2009, παρέχεται μόνο σε οίνους από υπερώριμα ή λιαστά σταφύλια με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) ή με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), μέχρι το όριο των είκοσι πέντε χιλιοστοϊσοδύναμων ανά λίτρο (25 meq/l).

Δηλώσεις επεξεργασιών

8. Οι δηλώσεις για αύξηση της οξύτητας ή τη μείωση της οξύτητας, ή για γλύκανση ή εμπλουτισμό αμπελοοινικών προϊόντων, υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή σε έντυπο, όπως αυτό καθορίζεται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, αντίστοιχα και υπό προϋποθέσεις που αναφέρονται ρητώς στα ίδια έντυπα.

Ορισμός των Επιθεωρητών

9.-(1) Ο Υπουργός δύναται, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίζει προσωπικό του Τμήματος Γεωργίας ως Επιθεωρητές, για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών ή Διαταγμάτων.

(2) Κάθε Επιθεωρητής εφοδιάζεται με κατάλληλη ταυτότητα για σκοπούς αναγνώρισης της ιδιότητάς του.

Εξουσίες των Επιθεωρητών

10.-(1) Ο Επιθεωρητής έχει εξουσία σε κάθε εύλογο χρόνο-

(α) Να εισέρχεται σε οποιαδήποτε εγκατάσταση, εκτός της κατοικίας, και να εξετάζει αμπελοοινικά προϊόντα ή οινολογικές ουσίες, όσον αφορά οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες, με σκοπό την συλλογή πληροφοριών, την έρευνα και την επιθεώρηση αναφορικά με θέματα που εμπίπτουν της αρμοδιότητά του, για τακτικούς ελέγχους και ελέγχους όπου υπάρχουν εύλογες υποψίες για παράβαση του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ή/και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθ. 251/2014, (ΕΚ) αριθ. 606/2009, (ΕΕ) αριθ. 2019/33 ή (ΕΚ) αριθ. 889/2008 ή (ΕΕ) αριθ. 203/2012·

(β) να έχει πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία ή σε άλλα, χρήσιμα για τους ελέγχους, έγγραφα, βιβλία, αρχεία ή μητρώα, σε οποιαδήποτε μορφή, τα οποία βρίσκονται στην εγκατάσταση και για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν πληροφορίες ή καταχωρήσεις σε σχέση με οποιαδήποτε αμπελοοινικά προϊόντα ή οινολογικές ουσίες και να τα αντιγράφει επί τόπου με οποιοδήποτε μέσο·

(γ) να λαμβάνει δείγματα, να παρακρατεί ή δεσμεύει, για όσο χρόνο είναι αναγκαίο, οποιοδήποτε αντικείμενο ή αμπελοοινικό προϊόν ή οινολογική ουσία, αναφορικά με τα οποία ή σε σχέση με τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει παραβιασθεί οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθ. 251/2014, (ΕΚ) αριθ. 606/2009, (ΕΕ) αριθ. 2019/33 ή (ΕΚ) αριθ. 889/2008 ή (ΕΕ) αριθ. 203/2012 και να διατάξει όπως παραμείνει ή μεταφερθεί το εν λόγω αντικείμενο, αμπελοοινικό προϊόν ή οινολογική ουσία σε οποιοδήποτε μέρος υποδείξει.

(3) Ο υπεύθυνος εγκατάστασης ή άλλο πρόσωπο που σχετίζεται με την εγκατάσταση παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις, μέσα και πληροφορίες στον Επιθεωρητή κατά την άσκηση των εξουσιών του.

(4) Ο Επιθεωρητής δύναται να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή αστυνομικό, αν το θεωρεί αναγκαίο, σε περίπτωση που ο υπεύθυνος εγκατάστασης ή άλλο πρόσωπο που σχετίζεται με την εγκατάσταση εσκεμμένα παρεμποδίζει ή παρακωλύει τον Επιθεωρητή από την αποτελεσματική εφαρμογή των προνοιών του παρόντος Νόμου.

Δειγματοληψία

11.-(1) Για κάθε δειγματοληψία που διενεργεί ο Επιθεωρητής εκδίδει βεβαίωση δειγματοληψίας σε έντυπο, όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα V.

(2) Για κάθε δείγμα που λαμβάνεται δυνάμει του εδαφίου (1) της παραγράφου (γ) του άρθρου 10, ο υπεύθυνος εγκατάστασης δύναται να αξιώσει το αντίτιμο της ποσότητας που λαμβάνεται, σύμφωνα με την τρέχουσα τιμή του, κατά την ημέρα της δειγματοληψίας.

(3) Η δειγματοληψία διενεργείται στην παρουσία του υπεύθυνου εγκατάστασης ως ακολούθως:

(α) Λαμβάνεται ποσότητα του δείγματος, που να είναι επαρκής και αντιπροσωπευτική και χωρίζεται σε τρία μέρη, τα οποία σημαίνονται και σφραγίζονται·

(β) με ευθύνη του Επιθεωρητή που ενήργησε τη δειγματοληψία, το ένα μέρος παραδίδεται στον υπεύθυνο εγκατάστασης, το δεύτερο μέρος παραδίδεται σε οινολογικό εργαστήριο και το τρίτο μέρος φυλάγεται από την Αρμόδια Αρχή σε κατάλληλες συνθήκες για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την ημερομηνία της δειγματοληψίας, για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση.

(4)(α) Για σκοπούς διασφάλισης της ανωνυμίας της δειγματοληψίας, το μέρος του δείγματος που παραδίδεται σε οινολογικό εργαστήριο κωδικοποιείται ενώ τα υπόλοιπα δύο μέρη του δείγματος σημαίνονται με ετικέτα σύμφωνα με το Παράρτημα VΙ.

(β) Σε περίπτωση που το μέγεθος του δοχείου δεν επιτρέπει να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη ετικέτα, τοποθετείται ανεξίτηλος αριθμός επί του δοχείου και οι ενδείξεις αναγράφονται στη βεβαίωση δειγματοληψίας.

(γ) Ο υπεύθυνος εγκατάστασης, από την οποία λαμβάνεται το δείγμα, καλείται να υπογράψει την ετικέτα ή τη βεβαίωση δειγματοληψίας.

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων

12.-(1) Η Αρμόδια Αρχή έχει αρμοδιότητα να εξετάζει, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν υποβολής παραπόνου, οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών και Διαταγμάτων ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 251/2014, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 606/2009, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/33, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 203/2012.

(2) Σε περίπτωση που κατά τη διερεύνηση που διεξάγεται δυνάμει του εδαφίου (1) διαπιστωθεί παράβαση, η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες:

(α) Να διατάξει ή να συστήσει στο πρόσωπο το οποίο διέπραξε την παράβαση όπως μέσα σε τακτή προθεσμία τερματίσει αυτήν και αποφύγει την επανάληψη της στο μέλλον, σε έντυπο που καθορίζει ή ίδια, και στο οποίο αναφέρονται-

(i) Οι λόγοι μη συμμόρφωσης.

(ii) οι ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί το πρόσωπο, προκειμένου να τερματίσει την παράβαση ή τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ώστε να υπάρχει συμμόρφωση·

(iii) η χρονική προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να γίνει η συμμόρφωση·

(β) να δεσμεύσει ή παρακρατήσει το αμπελοοινικό προϊόν ή οποιαδήποτε οινολογική ουσία χρησιμοποιείται για την παραγωγή ή επεξεργασία του εν λόγω προϊόντος, για όσο χρόνο κρίνει αναγκαίο, αναφορικά με το οποίο ή σε σχέση με το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι δεν πληροί οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 251/2014, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 606/2009, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/33, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 203/2012, και να διατάξει όπως αυτά παραμείνουν ή μεταφερθούν σε οποιοδήποτε μέρος υποδεικνύει ·

(γ) να επιβάλει στο εν λόγω πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, το οποίο δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000), ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει άλλης νομικής διάταξης.

(3) Προτού επιβάλει οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο ή διοικητική κύρωση, η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει γραπτώς το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεση της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο και τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως παρέχοντας του το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδοποίησης.

(4) Η Αρμόδια Αρχή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο με αιτιολογημένη απόφασή της, ή οποία κοινοποιείται στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και στην οποία καθορίζονται-

(α) Η παράβαση ή η παράλειψη συμμόρφωσης για την οποία επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο·

(β) η χρονική προθεσμία μέσα στην οποία δύναται το επηρεαζόμενο πρόσωπο να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή στον Υπουργό·και

(γ) το ποσό και την προθεσμία μέσα στην οποία το επηρεαζόμενο πρόσωπο οφείλει να πληρώσει το διοικητικό πρόστιμο.

Ιεραρχική προσφυγή

13.-(1) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ή διοικητική κύρωση, δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται, εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών (15) από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της ειδοποίησης για επιβολή διοικητικού προστίμου ή διοικητικής κύρωσης, να προσβάλει την απόφαση αυτή με γραπτή και αιτιολογημένη προσφυγή στον Υπουργό.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, δυνάμενος κατά την κρίση του να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς τους λόγους στους οποίους στηρίζεται αυτή και εκδίδει και διαβιβάζει γραπτώς την απόφαση του στον προσφεύγοντα.

(3) Ο Υπουργός μέχρι την έκδοση της δυνάμει του εδαφίου (5) απόφασής του δύναται να λάβει μέτρα για την προσωρινή απαγόρευση παραγωγής, επεξεργασίας, εμφιάλωσης ή εμπορίας αμπελοοινικού προϊόντος ή οποιασδήποτε οινολογικής ουσίας χρησιμοποιείται για την παραγωγή ή επεξεργασία του εν λόγω προϊόντος και την ασφαλή αποθήκευσή τους ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος της διάθεσής τους που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς ή Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 251/2014 ή τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 606/2009 ή τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/33 ή τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2008.

(4) Ο Υπουργός δύναται να αναθέσει σε ένα ή περισσότερους λειτουργούς του Υπουργείου του την εξέταση ορισμένων θεμάτων που περιλαμβάνει η προσφυγή και την υποβολή σε αυτόν του πορίσματος της εξέτασης αυτής πριν από την έκδοση της απόφασής του επί της προσφυγής.

(5) Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(6) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής του διοικητικού προστίμου, η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.

Εμπιστευτικότητα

14. Κάθε πρόσωπο το οποίο λαμβάνει πληροφορία εμπιστευτικής φύσεως την οποία απέκτησε κατά την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, οφείλει να μην την αποκαλύψει.

Αδικήματα και ποινές

15.-(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) Παράγει, εμφιαλώνει, προμηθευέται επεξεργάζεται, αποθηκεύει, πωλεί ή με οποιο-δήποτε τρόπο εμπορέυτεται αμπελοοινικό προίόν ή χρησιμοποιεί οινολογική ουσία, που δεν συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή και Κανονισμών ή Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 251/2014 ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 606/2009 ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/33 ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ή

(β) εσκεμμένα παρεμποδίζει ή παρακωλύει την Αρμόδια Αρχή ή Επιθεωρητή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με οποιοδήποτε τρόπο ή κατέχει ή γνωρίζει τις αναγκαίες διευκολύνσεις ή πληροφορίες και δεν τις παρέχει ή/και παρέχει ανακριβή ή ψευδή στοιχεία ή

(γ) δεν συμμορφώνεται με τις επιτακτικές ή απαγορευτικές διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/20013 ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 251/2014 ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 606/2009 ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/33 ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ή

(δ) σκόπιμα κωλυσιεργεί ή παραπλανεί με οποιονδήποτε τρόπο Επιθεωρητή ή οποιο-δήποτε άλλο πρόσωπο ενεργεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και των εξουσιών που τους ανατίθενται με βάση τον παρόντα Νόμο ή

(ε) αρνείται να παράσχει στον Επιθεωρητή ή σε πρόσωπο που τον συνοδεύει ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος της εγκατάστασης ή πρόσβαση σε πληροφορίες και έγγραφα που σχετίζονται με την εγκατάσταση με βάση τον παρόντα Νόμο ή

(στ) αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλα στοιχεία ή δεδομένα ή παρέχει ψευδή, αναληθή, παραπλανητικά στοιχεία ή πληροφορίες ή έγγραφα ή αρχεία ή

(ζ) αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οδηγία ή αξίωση του Επιθεωρητή ή του προσώπου που τον συνοδεύει ή

(η) αλλοιώνει, παραποιεί, παραβιάζει, καταστρέφει, νοθεύει ή με οποιονδήποτε τρόπο επεμβαίνει σε οποιοδήποτε αντικείμενο που δεσμεύτηκε ή παρακρατήθηκε για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Το εκδικάζον δικαστήριο δύναται, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε ποινή επιβλήθηκε δυνάμει του εδαφίου (1) να διατάξει όπως τα αμπελοοινικά προϊόντα ή οι οινολογικές ουσίες κατασχεθούν, καταστραφούν ή τύχουν οποιασδήποτε άλλης μεταχείρισης ή και να διατάξει το κλείσιμο της εγκατάστασης σε σχέση με την οποία ή έντός της οποίας διεπράχθη το αδίκημα.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

16. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Εξουσία έκδοσης Διαταγμάτων

17. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα για τον καθορισμό τεχνικών θεμάτων τα οποία χρήζουν ή είναι δεκτικά καθορισμού για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή για την τροποποίηση των Παραρτημάτων του παρόντος Νόμου ή των Παραρτημάτων των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Κατάργηση

18. Ο περί Ελέγχου των Οινολογικών Πρακτικών και Επεξεργασιών Νόμος του 2005, με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, καταργείται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(Άρθρο 8)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ

Εγκατάσταση
Ημερομηνία επεξεργασίας
Τόπος
Κατηγορία αμπελοοινικού
προϊόντος
Ποσότητα
Δοχείο
Προϊόν που χρησιμοποιήθηκε
για την αύξηση της οξύτητας
Οξύτητα πριν
(εκφρασμένη σε g/L τρυγικού οξέος
ή σε meq/L)
Οξύτητα μετά
(εκφρασμένη σε g/L τρυγικού οξέος
ή σε meq/l)
Η παρούσα δήλωση υποβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα VΙΙΙ, παράγραφος Δ, σημείο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013.
Η παρούσα δήλωση υποβάλλεται το αργότερο δύο ημέρες μετά τη διεξαγωγή της πρώτης επεξεργασίας που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μιας αμπελοοινικής περιόδου και ισχύει για το σύνολο των επεξεργασιών της αμπελοοινικής περιόδου σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 606/2009).
Ημερομηνία ..................................                        Υπογραφή ………………………………………
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(Άρθρο 8)

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ

Εγκατάσταση
Ημερομηνία επεξεργασίας
Τόπος
Κατηγορία αμπελοοινικού
προϊόντος
Ποσότητα
Δοχείο
Προϊόν που χρησιμοποιήθηκε
για τη μείωση της οξύτητας
Οξύτητα πριν
(εκφρασμένη σε g/L τρυγικού οξέος
ή σε meq/L)
Οξύτητα μετά
(εκφρασμένη σε g/L τρυγικού οξέος
ή σε meq/l)
Η παρούσα δήλωση υποβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα VΙΙΙ, παράγραφος Δ, σημείο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013.
Η παρούσα δήλωση υποβάλλεται το αργότερο δύο ημέρες μετά τη διεξαγωγή της πρώτης επεξεργασίας που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μιας αμπελοοινικής περιόδου και ισχύει για το σύνολο των επεξεργασιών της αμπελοοινικής περιόδου σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 606/2009.
Ημερομηνία .................................. Υπογραφή .............................................................
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI

(Άρθρο 8)

ΔΗΛΩΣΗ ΓΛΥΚΑΝΣΗΣ

Εγκατάσταση
Ημερομηνία επεξεργασίας
Τόπος
Κατηγορία αμπελοοινικού προϊόντος
Πριν την επεξεργασία Λίτρα
Δοχείο
Ολικός κατ’ όγκο
αλκοολικός τίτλος
Αποκτημένος κατ’ όγκο
αλκοολικός τίτλος
Μετά την επεξεργασία Λίτρα
Δοχείο
Ολικός κατ’ όγκο
αλκοολικός τίτλος
Αποκτημένος κατ’
όγκο αλκοολικός τίτλος

Προϊόν γλύκανσης

- γλεύκος
- συμπυκνωμένο γλεύκος
- διορθ. συμπυκνωμένο γλεύκος

(να διαγραφεί ότι δεν ισχύει)

Λίτρα
Δοχείο
Ολικός κατ’ όγκο
αλκοολικός τίτλος
Αποκτημένος κατ’
όγκο αλκοολικός τίτλος
Πυκνότητα
Η παρούσα Δήλωση υποβάλλεται σύμφωνα με σημείο 5(α), του Παραρτήματος Ι Δ του Κανονισμού (ΕΚ) 606/2009.
Η παρούσα δήλωση υποβάλλεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν την έναρξη της επεξεργασίας σύμφωνα με το σημείο 5 (β) του Παραρτήματος Ι Δ του Κανονισμού (ΕΚ) 606/2009.
Ημερομηνία .................................. Υπογραφή ............................................
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

(Άρθρο 8)

ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ

Εγκατάσταση
Ημερομηνία επεξεργασίας
Τόπος
Κατηγορία αμπελοοινικού προϊόντος
Πριν την επεξεργασία Λίτρα
Δοχείο
Ολικός κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος
Αποκτημένος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος
Μετά την επεξεργασία Λίτρα
Δοχείο
Ολικός κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος
Αποκτημένος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος

Διαδικασία Εμπλουτισμού

(Σημειώστε ν σε ότι ισχύει)

-προσθήκη συμπυκνωμένου γλεύκους
-προσθήκη ανακαθ. συμπυκνωμένου γλεύκους
-μερική συμπύκνωση
-αντίστροφη όσμωση
-ψύξη
-Άλλη μέθοδος (προσδιορίστε)………………………………………………………
Η παρούσα δήλωση υποβάλλεται σύμφωνα με το Παράρτημα VΙΙΙ, παράγραφοι Α και Β, του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 και το άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) 606/2009.
Η παρούσα δήλωση υποβάλλεται εφόσον επιτραπεί από την Αρμόδια Αρχή, μόνο στην περίπτωση που ο εμπλουτισμός καθίσταται αναγκαίος λόγω δυσμενών κλιματικών συνθηκών, και πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών και με τις κατάλληλες προϋποθέσεις ελέγχων που η Αρμόδια Αρχή θα καθορίσει.
Ημερομηνία .................................. Υπογραφή .............................................
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

(Άρθρο 11)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο/Η υποφαινόμενος/η …............................................................................................... Επιθεωρητής δηλώνω ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Νόμου, διενήργησα την πιο κάτω δειγματοληψία από την εγκατάσταση των κ.κ. (όνομα)……………………………………………………………………………………………  (διεύθυνση)……………………………………………………………………………………….

Αμπελοοινικό προϊόν :

1.Εμπορική ονομασία ...................................................................................................
2.Κατηγορία ...............................................................................................................
3.Αύξων αριθμός του δείγματος  ....................................................................................
4.Περιγραφή του δοχείου από το οποίο ελήφθη το δείγμα (αριθμός του δοχείου, αριθμός της παρτίδας φιαλών κτλ.) ...............................................................................................................
5.Περιγραφή του προϊόντος (στην οποία περιλαμβάνεται η περιοχή που έχει παραχθεί, το έτος συγμομιδής, ο κτηθείς αλκοολικός τίτλος ή ο δυνάμει τίτλος και, εάν είναι δυνατόν, η ποικιλία αμπελιού) .................................................................................................................................

Η δειγματοληψία έγινε παρουσία του/της κ./κας.  ............................................................
Το δείγμα διαιρέθηκε σε τρία μέρη ................. λίτρων το καθένα, τα οποία σφραγίσθηκαν από εμένα. Από αυτά το ένα παραδόθηκε στον/στην κ./κα.  .................................................... .........................................................., το δεύτερο θα παραδοθεί στο  οινολογικό εργαστήριο………………………………………  για εργαστηριακό  έλεγχο, και το άλλο θα φυλαχθεί για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών από την Αρμόδια Αρχή.

Ημερομηνία ................................................Ώρα .......................................................Υπογραφή................................................Υπογραφή  ….......................................                         (Υπεύθυνος Εγκατάστασης)                          (Επιθεωρητής)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

(Άρθρο 11)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

1. Υποχρεωτικές ενδείξεις:

(α) Αρμόδια Αρχή που έκανε τη δειγματοληψία.

(β) Αύξων αριθμός του δείγματος.

(γ) Ημερομηνία λήψης του δείγματος.

(δ) Ονοματεπώνυμο του Επιθεωρητή που πραγματοποίησε τη δειγματοληψία.

(ε) Επωνυμία και διεύθυνση της εγκατάσταστης στην οποία πραγματοποιήθηκε η δειγματοληψία.

(στ) Περιγραφή του δοχείου από το οποίο ελήφθη το δείγμα (αριθμός του δοχείου, αριθμός της παρτίδας φιαλών κλπ.).

(ζ) Περιγραφή του προϊόντος στην οποία περιλαμβάνεται η περιοχή που έχει παραχθεί, το έτος συγκομιδής, ο κτηθείς αλκοολικός τίτλος ή ο δυνάμει τίτλος και, εάν είναι δυνατόν, η ποικιλία αμπέλου


2. Προαιρετικές ενδείξεις.


3. Ελάχιστο μέγεθος Ετικέτας:  
100 Χ 100 mm