Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο:

«Oδηγία (ΕΕ) 2016/2370 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/34/ΕΕ όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής».

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αδειοδότησης Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2019.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο-

«άδεια» σημαίνει την έγκριση που χορηγείται από την αρμόδια αρχή αδειοδότησης σε επιχείρηση, με την οποία αναγνωρίζεται η ικανότητά της να παρέχει υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών ως σιδηροδρομική επιχείρηση και η ικανότητα αυτή μπορεί να περιοριστεί στην παροχή μόνον συγκεκριμένων ειδών υπηρεσιών·

«αρμόδια αρχή αδειοδότησης» σημαίνει την αρχή που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου·

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή∙

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙

«σιδηροδρομική επιχείρηση» σημαίνει κάθε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση, η οποία έχει λάβει άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η κύρια δραστηριότητα της οποίας είναι η παροχή υπηρεσιών για την μεταφορά εμπορευμάτων ή/και επιβατών, χρησιμοποιώντας σιδηροδρόμους, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση αυτή εξασφαλίζει και το μηχανισμό έλξης και ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει επίσης τις επιχειρήσεις που παρέχουν μόνον τους μηχανισμούς έλξης·

«σιδηροδρομική υποδομή» σημαίνει τη σιδηροδρομική υποδομή που αποτελείται από τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι·

«σοβαρά ποινικά αδικήματα» σημαίνει τα αδικήματα που καθορίζονται ως κακουργήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή επιφέρουν, σε περίπτωση καταδίκης, ποινή φυλάκισης πέντε (5) ετών και άνω ή αποτελούν αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε:

(α) Eπιχειρήσεις που εκτελούν μόνον επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές χρησιμοποιώντας τοπικές και περιφερειακές μεμονωμένες σιδηροδρομικές υποδομές·

(β) επιχειρήσεις που εκτελούν μόνον αστικές ή προαστιακές επιβατικές μεταφορές·

(γ) επιχειρήσεις, που εκτελούν μόνον περιφερειακές εμπορευματικές σιδηροδρομικές μεταφορές·

(δ) επιχειρήσεις που εκτελούν μόνο εμπορευματικές μεταφορές σε ιδιωτικές σιδηροδρομικές υποδομές, οι οποίες υπάρχουν για να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη τους για τις δικές του μεταφορές εμπορευμάτων.

Αρμόδια αρχή αδειοδότησης

4.-(1) Ως αρμόδια αρχή αδειοδότησης, ορίζεται το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

(2) Η αρμόδια αρχή αδειοδότησης δεν παρέχει η ίδια υπηρεσίες σιδηροδρομικής μεταφοράς και είναι ανεξάρτητη από τέτοιες επιχειρήσεις ή φορείς.

Γενικές απαιτήσεις

5.-(1) Κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση εγκατεστημένη στη Δημοκρατία, δικαιούται να υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή αδειοδότησης για έκδοση άδειας.

(2) Δεν χορηγείται άδεια εκμετάλλευσης, ούτε παρατείνεται η ισχύς της, εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος Νόμου.

(3) Κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση η οποία πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, δικαιούται να λάβει άδεια.

(4) Δεν επιτρέπεται στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών που καλύπτονται από το παρόν άρθρο, εάν δεν είναι κάτοχοι κατάλληλης άδειας για τις εν λόγω υπηρεσίες.

(5) Η άδεια δεν εξασφαλίζει στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή.

Όροι απόκτησης της άδειας

6.-(1) Κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας, πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στην αρμόδια αρχή αδειοδότησης, πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων της, ότι μπορεί να πληροί, ανά πάσα στιγμή, ορισμένες απαιτήσεις αξιοπιστίας, χρηματοοικονομικής επάρκειας, επαγγελματικής επάρκειας και κάλυψης της αστικής της ευθύνης, οι οποίες καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 7 έως 13:

Νοείται ότι, κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας, παρέχει στην αρμόδια αρχή αδειοδότησης όλες τις σχετικές πληροφορίες.

(2) Το έντυπο αίτησης για τη χορήγηση άδειας, καθώς και ο κατάλογος όλων των απαιτούμενων εγγράφων, και του περιεχομένου τους, που τη συνοδεύουν περιλαμβάνονται σε σχετικό αναλυτικό οδηγό της αρμόδιας αρχής αδειοδότησης, που δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της και επικαιροποιείται όταν απαιτείται.

(3) Εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή αίτησης, η αρμόδια αρχή αδειοδότησης πληροφορεί την επιχείρηση ότι ο φάκελος είναι πλήρης ή ζητεί πρόσθετες πληροφορίες και η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εβδομάδες σε εξαιρετικές περιστάσεις και η επιχείρηση ενημερώνεται σχετικά.

(4) Μόλις παραλάβει τις συμπληρωματικές πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις του εδα-φίου (3), η αρμόδια αρχή αδειοδότησης ενημερώνει τη σιδηροδρομική επιχείρηση εντός μέγιστης προθεσμίας ενός (1) μηνός, εάν ο φάκελος είναι πλήρης.

(5) Μαζί με την αίτηση για χορήγηση άδειας καταβάλλεται τέλος ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000).

(6) Οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση παραβιάζει τους όρους της άδειας, διαπράττει αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16.

Απαιτήσεις αξιοπιστίας

7. Για σκοπούς απόδειξης των απαιτήσεων αξιοπιστίας, η σιδηροδρομική επιχείρηση, η οποία υποβάλλει αίτηση άδειας ή τα αρμόδια για τη διαχείρισή της άτομα, οφείλουν να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Να μην έχουν καταδικαστεί για σοβαρά ποινικά αδικήματα, περιλαμβανομένων των αδικημάτων εμπορικού χαρακτήρα·

(β) να μην έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαδικασίας εκκαθάρισης ·

(γ) να μην έχουν καταδικαστεί για σοβαρές παραβάσεις νομοθετικών διατάξεων που αφορούν τον τομέα των μεταφορών·

(δ) να μην έχουν καταδικαστεί για σοβαρές ή κατ’ εξακολούθηση παραβάσεις υποχρεώσεων που απορρέουν από την κοινωνική ή εργατική νομοθεσία, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων δυνάμει της οικείας νομοθεσίας που αφορά την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την τελωνειακή νομοθεσία, στην περίπτωση εταιρείας η οποία σκοπεύει να εκτελέσει διασυνοριακές εμπορευματικές μεταφορές που υπόκεινται σε τελωνειακές διαδικασίες·

(ε) να μην έχουν καταδικαστεί για σοβαρά ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με υποχρεώσεις που απορρέουν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο από δεσμευτικές συλλογικές συμβάσεις, όποτε εφαρμόζεται.

Απαιτήσεις χρηματοοικονομικής επάρκειας

8.-(1) Οι απαιτήσεις όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια θεωρείται ότι πληρούνται, όταν η σιδηροδρομική επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση για τη χορήγηση άδειας μπορεί να αποδείξει ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις τρέχουσες και μελλοντικές υποχρεώσεις της, οι οποίες καθορίζονται με βάση ρεαλιστικές εκτιμήσεις, για περίοδο δώδεκα (12) μηνών.

(2)(α) Η αρμόδια αρχή αδειοδότησης ελέγχει τη χρηματοοικονομική επάρκεια ιδίως μέσω των ετήσιων λογαριασμών της σιδηροδρομικής επιχείρησης ή, όταν η σιδηροδρομική επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση για τη χορήγηση άδειας δεν είναι σε θέση να υποβάλει ετήσιους λογαριασμούς, μέσω του ισολογισμού της.

(β) Κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας παρέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ.

(3) Η αρμόδια αρχή αδειοδότησης θεωρεί ότι η σιδηροδρομική επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας, δεν διαθέτει οικονομική επιφάνεια, εάν παρατηρούνται σημαντικές ή συχνές καθυστερήσεις της καταβολής φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, συνεπεία της δραστηριότητας της επιχείρησης.

(4) Η αρμόδια αρχή αδειοδότησης, δύναται να απαιτήσει την υποβολή έκθεσης λογιστικού ελέγχου και κατάλληλων εγγράφων από τράπεζα, δημόσιο ταμιευτήριο, οικονομικό ελεγκτή ή ορκωτό λογιστή και τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ.

Απαιτήσεις επαγγελματικής επάρκειας

9.Οι απαιτήσεις όσον αφορά την επαγγελματική επάρκεια πληρούνται όταν η σιδηροδρομική επιχείρηση, που υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας, είναι σε θέση να αποδείξει ότι διαθέτει ή θα διαθέτει διαχειριστική οργάνωση με τις απαραίτητες γνώσεις ή πείρα για την ασφαλή και αξιόπιστη άσκηση επιχειρησιακού ελέγχου και εποπτείας όσον αφορά το είδος των υπηρεσιών που ορίζονται στην άδεια.

Απαιτήσεις κάλυψης αστικής ευθύνης

10.-(1) Με την επιφύλαξη των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις και σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 93, 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η σιδηροδρομική επιχείρηση είναι επαρκώς ασφαλισμένη, ή διαθέτει επαρκείς εγγυήσεις βάσει όρων της αγοράς ώστε να καλύπτεται κατ’ εφαρμογή της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας από πλευράς αστικής ευθύνης ατυχημάτων, ιδίως όσον αφορά, τους επιβάτες, τις αποσκευές, τα εμπορεύματα, το ταχυδρομείο και τους τρίτους.

(2) Παρά την υποχρέωση που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1), μπορούν να λαμβάνονται υπόψη oι ιδιαιτερότητες και το προφίλ κινδύνου των διαφόρων ειδών υπηρεσιών, ιδιαίτερα δε των σιδηροδρομικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τον πολιτισμό ή την κληρονομιά.

Εδαφική και χρονική ισχύς

11.-(1) Η άδεια η οποία εκδίδεται στη Δημοκρατία, ισχύει στο σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2)(α) Η άδεια ισχύει ενόσω η σιδηροδρομική επιχείρηση, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.

(β) Η αρμόδια αρχή αδειοδότησης επανεξετάζει την άδεια σε τακτά διαστήματα και η επανεξέταση διεξάγεται τουλάχιστον ανά πενταετία ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο η σιδηροδρομική επιχείρηση συνεχίζει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της άδειας.

(3) Ειδικές διατάξεις για την αναστολή ή την ανάκληση άδειας, μπορούν να περιλαμβάνονται στην ίδια την άδεια.

Προσωρινή άδεια, έγκριση, αναστολή και ανάκληση

12.-(1) Αν υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσον συγκεκριμένη σιδηροδρομική επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 6 έως 11, και ιδίως εκείνες του άρθρου 6, η αρμόδια αρχή αδειοδότησης μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να εξετάσει αν οι απαιτήσεις αυτές πληρούνται πράγματι.

(2) Εάν η αρμόδια αρχή αδειοδότησης, κρίνει ότι η σιδηροδρομική επιχείρηση δεν δύναται πλέον να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αναστέλλει ή ανακαλεί την άδειά της.

(3) Εάν η αρμόδια αρχή αδειοδότησης, έχει σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος Νόμου, από σιδηροδρομική επιχείρηση της οποίας την άδεια έχει εκδώσει αρμόδια αρχή αδειοδότησης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενημερώνει αμελλητί την αρχή αυτή.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), όταν μια άδεια αναστέλλεται ή ανακαλείται λόγω μη συμμόρφωσης της σιδηροδρομικής επιχείρησης προς τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής επιφάνειας, η αρμόδια αρχή αδειοδότησης μπορεί να χορηγήσει προσωρινή άδεια μέχρις ότου αναδιοργανωθεί οικονομικά η σιδηροδρομική επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι η ασφάλεια δεν διακυβεύεται.

(5) Η ισχύς της προσωρινής άδειας δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας.

(6) Εάν η σιδηροδρομική επιχείρηση διακόψει τη δραστηριότητά της επί έξι (6) μήνες ή δεν την αρχίσει εντός έξι (6) μηνών από τη χορήγηση της άδειας, η αρμόδια αρχή αδειοδότησης μπορεί να αποφασίσει ότι πρέπει να υποβληθεί εκ νέου αίτηση για χορήγηση άδειας ή ότι η άδεια αναστέλλεται.

(7) Σε περίπτωση έναρξης δραστηριοτήτων, η σιδηροδρομική επιχείρηση μπορεί να ζητήσει μεγαλύτερη προθεσμία, λόγω της ιδιαιτερότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

(8)(α) Η αρμόδια αρχή αδειοδότησης μπορεί να απαιτήσει από σιδηροδρομική επιχείρηση στην οποία έχει χορηγήσει άδεια, να της υποβάλει εκ νέου την άδεια αυτή για έγκριση, σε περίπτωση μεταβολής της νομικής κατάστασης της επιχείρησης, ιδίως μάλιστα σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς αυτής.

(β) Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (α), η σιδηροδρομική επιχείρηση έχει το δικαίωμα να συνεχίσει τις δραστηριότητές της, εκτός αν η αρμόδια αρχή αδειοδότησης κρίνει ότι διακυβεύεται η ασφάλεια και στην περίπτωση αυτή, η σχετική απόφαση πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη.

(9) Αν μια σιδηροδρομική επιχείρηση προτίθεται να διαφοροποιήσει ή να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε σημαντικό βαθμό, η άδεια πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αδειοδότησης για επανεξέταση.

(10) Η αρμόδια αρχή αδειοδότησης δεν επιτρέπει σε σιδηροδρομική επιχείρηση, εναντίον της οποίας έχει κινηθεί διαδικασία εκκαθάρισης ή ανάλογη διαδικασία, να διατηρήσει την άδεια, εάν πεισθεί ότι δεν υπάρχουν ρεαλιστικές προοπτικές ικανοποιητικής χρηματοοικονομικής ανάκαμψης της επιχείρησης σε λογικό χρονικό διάστημα.

(11) Όταν η αρμόδια αρχή αδειοδότησης εκδίδει, αναστέλλει, ανακαλεί ή τροποποιεί μια άδεια, ενημερώνει αμέσως τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων σχετικά, για να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές αδειοδότησης των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαδικασία χορήγησης άδειας

13.-(1)(α) Η διαδικασία, χορήγησης άδειας, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής αδειοδότησης και ενημερώνεται σχετικά η Επιτροπή.

(β) Η αρμόδια αρχή αδειοδότησης τηρεί μητρώο σιδηροδρομικών επιχειρήσεων με τα στοιχεία κάθε σιδηροδρομικής επιχείρησης που λαμβάνει άδεια, το είδος των μεταφορών που διενεργεί, καθώς και τη γεωγραφική κάλυψη που παρέχει.

(γ) Το μητρώο, αναρτάται στην ιστοσελίδα, της αρμόδιας αρχής αδειοδότησης.

(2)(α) Η αρμόδια αρχή αδειοδότησης αποφασίζει επί της αίτησης χορήγησης το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή όλων των αναγκαίων πληροφοριών, ιδίως δε των στοιχείων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ.

(β) Η αρμόδια αρχή αδειοδότησης λαμβάνει υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

(γ) Η απόφαση ανακοινώνεται αμελλητί στη σιδηροδρομική επιχείρηση, που υποβάλλει την αίτηση για τη χορήγηση άδειας.

(δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, αναφέρονται οι σχετικοί λόγοι.

(3) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έχει το δικαίωμα προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος κατά των αποφάσεων της αρμόδιας αρχής αδειοδότησης.

Κανονισμοί

14. To Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Ιεραρχική προσφυγή

15.-(1) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορεί να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, κατά της απόφασης της αρμόδιας αρχής αδειοδότησης, για ανάκληση, ή αναστολή της άδειας, ή απόρριψη της αίτησης για χορήγηση άδειας.

(2) Η ιεραρχική προσφυγή ασκείται εγγράφως μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που το πρόσωπο που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) έλαβε γνώση της απόφασης της αρμόδιας αρχής αδειοδότησης.

(3) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερoμένους ή δώσει την ευκαιρία σε αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους προφορικώς ή γραπτώς, αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4).

(4) Ο Υπουργός δύναται να –

(α) Επικυρώσει ή ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,

(β) τροποποιήσει την απόφαση,

(γ) εκδώσει απόφαση σε αντικατάσταση της προσβληθείσας απόφασης.

Ποινικό αδίκημα

16. Πρόσωπο το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, διαπράττει αδίκημα και τιμωρείται, σε περίπτωση καταδίκης, με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ή/και με τις δύο αυτές ποινές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(Άρθρο 2)


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ


Οι σιδηροδρομικές υποδομές αποτελούνται από τα ακόλουθα στοιχεία, εφόσον τα στοιχεία αυτά αποτελούν μόνιμο μέρος τους πλην των γραμμών που ευρίσκονται στο εσωτερικό των σταθμών επισκευής υλικού, στις αποθήκες ή στα αμαξοστάσια οχημάτων κινήσεως και των ιδιωτικών ή παρακαμπτήριων γραμμών:

(α) Περιοχή Έδρασης Υποδομών (μέχρι όρια ιδιοκτησίας ή και απαλλοτρίωσης)∙

(β) χωματουργικά, ιδίως επιχώματα, τάφροι, αύλακες και οπές αποστραγγίσεως, κτισμένοι τάφροι, οχετοί, τοίχοι επικαλύψεως, φυτά προστασίας των πρανών κ.λπ.· κρηπιδώματα επιβατών και εμπορευμάτων, μεταξύ άλλων, σε επιβατικούς και εμπορικούς τερματικούς σταθμούς· ερείσματα οδών και διαβάσεις πεζών· τοίχοι περιφράξεως, φράκτες εκ φυτών, φράκτες εκ πασσάλων λωρίδες πυρασφαλείας· συσκευές για τη θέρμανση των κλειδιών· διασταυρώσεις, κ.λπ.· συσκευές αντιχιονικής προστασίας·

(γ) τεχνικά: γέφυρες, αναχώματα, και λοιπές διαβάσεις, σήραγγες, κεκαλυμμένες τάφροι, και άλλες υπόγειες διαβάσεις· τοίχοι υποστηρίξεως και αντιστηρίξεως και έργα προστασίας από χιονοστιβάδες, λιθοπτώσεις κ.λπ.·

(δ) ισόπεδες διαβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των έργων για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας·

(ε) επιδομές, ιδίως: σιδηροτροχιές, αυλακωτές σιδηροτροχιές και αντιτροχιές· στρωτήρες, διαμήκεις στρωτήρες, μικρά εξαρτήματα συνενώσεως, λιθορριπές περιλαμβανομένου και του αμμοχάλικου· κλειδιά, διασταυρώσεις, κ.λπ.· περιστρεφόμενες πλατφόρμες και άμαξες μεταμορφώσεως (εξαιρέσει εκείνων που εξυπηρετούν αποκλειστικά τα οχήματα κινήσεως)·

(στ) διαβάσεις για επιβάτες και εμπορεύματα περιλαμβανομένης της πρόσβασης διά οδού και της πρόσβασης για επιβάτες που έρχονται ή φεύγουν πεζοί·

(ζ) εγκαταστάσεις ασφαλείας, σηματοδοτήσεως και τηλεπικοινωνιών για γραμμές, σταθμούς και σταθμούς διαλογής, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής, μετατροπής και διανομής της ηλεκτρικής ενεργείας για την υπηρεσία σηματοδοτήσεως και τηλεπικοινωνιών· κτίρια για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις· τροχοπέδες γραμμών·

(η) εγκαταστάσεις φωτισμού για τη διευκόλυνση και την ασφάλεια της κυκλοφορίας των οχημάτων·

(θ) συσκευές μετατροπής και μεταφοράς της ηλεκτρικής ενεργείας για την έλξη των αμαξοστοιχιών: υποσταθμοί, γραμμές παροχής ρεύματος από τους υποσταθμούς στις γραμμές επαφής, γραμμές επαφής και σχετικά υποστηρίγματα· τρίτη σιδηροτροχιά συμπεριλαμβανομένου και του υποβάθρου της·

(ι) κτίρια στέγασης των υπηρεσιών διοικήσεως συμπεριλαμβανομένου ορισμένου αριθμού εγκαταστάσεων για την είσπραξη μεταφορικών τελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(Άρθρα 8 και 13)

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Οι πληροφορίες τις οποίες παρέχουν οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(α) Τους διαθέσιμους χρηματοοικονομικούς πόρους, περιλαμβανομένων των τραπεζικών καταθέσεων, προκαταβολών επί τρέχοντος λογαριασμού και δανείων·

(β) τα κεφάλαια και τα στοιχεία του ενεργητικού ρευστοποιήσιμα ως εγγύηση·

(γ) το κεφάλαιο εκμετάλλευσης·

(δ) τα σχετικά έξοδα, περιλαμβανομένων εξόδων κτήσης και προκαταβολών επί οχημάτων, οικοπέδων, κτιρίων, εγκαταστάσεων και τροχαίου υλικού·

(ε) τα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης·

(στ) τους φόρους και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.