Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2019, αποφάσισε τη μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σε Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ώστε να προβάλλεται ευκρινέστερα η αποστολή και ολόκληρο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Νόμος του 2019.

Μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

2.–(1) Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

(2) Κάθε αναφορά στο «Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού» και στον «Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού», που περιλαμβάνεται σε νόμο ή σε Κανονισμούς ή σε δημόσιο έγγραφο, θα διαβάζεται ή ερμηνεύεται ως αναφορά στο «Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας» και στον «Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας», αντίστοιχα.

Κατάργηση του περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας Νόμου του 1993

3. Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας Νόμος του 1993 καταργείται.

Σημείωση
3 του Ν. 56(Ι)/2022Κατάργηση

Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 56(Ι)/2022] ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Νόμος του 2019 καταργείται.

Σημείωση
4 του Ν. 56(Ι)/2022Έναρξη της ισχύος του Ν. 56(Ι)/2022

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 56(Ι)/2022] τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία προγενέστερη της 1ης Ιουλίου 2022, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.