Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ το 2015 η Κυπριακή Δημοκρατία διερχόταν οξείας οικονομικής κρίσης και κρίθηκε αναγκαίο να επιλυθούν οξύτατα προβλήματα που προέκυψαν μέσα σε εξαιρετικές συνθήκες και μεγάλες τραπεζικές ζημιές που έπληξαν το χρηματοπιστωτικό τομέα, με απώτερο στόχο να αποφευχθεί η κατάρρευση της οικονομίας,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ κρίθηκε αναγκαίο να διασφαλιστεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ θεσπίστηκαν πρόνοιες και μηχανισμοί με την εισαγωγή του Πλαισίου Αφερεγγυότητας για την αντιμετώπιση της οικονομικής δυσχέρειας στην οποία βρέθηκαν φυσικά και νομικά πρόσωπα,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ για το σκοπό αυτό θεσμοθετήθηκε και ρυθμίστηκε το επάγγελμα του Συμβούλου Αφερεγγυότητας,

KAI ΕΠΕΙΔΗ το 2015 εκσυγχρονίστηκε η πτωχευτική και εκκαθαριστική διαδικασία και εισήχθησαν διαδικασίες αφερεγγυότητας που προάγουν τη δεύτερη ευκαιρία για φυσικά και νομικά πρόσωπα,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ανέθεσε στον Επίσημο Παραλήπτη να εκτελεί τα καθήκοντα της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας, που ανατίθενται σε αυτήν από τη σχετική νομοθεσία,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ο τρόπος που εκτελούνται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας από τον Επίσημο Παραλήπτη παρουσιάζει αδυναμίες,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ κρίθηκε αναγκαίο να ληφθούν μέτρα που να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των νομοθεσιών, οι οποίες διέπουν τις διαδικασίες αφερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ διαφάνηκε ότι η αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του Πλαισίου Αφερεγγυότητας προϋποθέτει τη σύσταση Τμήματος με την κατάλληλη οργανωτική δομή και τις κατάλληλες τυποποιημένες διαδικασίες,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ λαμβάνονται μέτρα για την ενδυνάμωση και τον εκσυγχρονισμό του λειτουργικού μοντέλου εφαρμογής του Πλαισίου Αφερεγγυότητας, που θα διασφαλίζουν τη βέλτιστη απόδοση των διαδικασιών αφερεγγυότητας, ενισχύοντας την ανάπτυξη της οικονομίας,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ στα μέτρα ενδυνάμωσης και εκσυγχρονισμού επιβάλλεται και η διασαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων του αρμόδιου Τμήματος για την εφαρμογή του Πλαισίου Αφερεγγυότητας και συναφών θεμάτων,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Τμήματος Αφερεγγυότητας και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2020.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«διορισμός εξεταστή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου∙

«Επίσημος Παραλήπτης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 222 του περί Εταιρειών Νόμου∙

«Διαχειριστής» περιλαμβάνει και τον παραλήπτη κατά την έννοια που προκύπτει από τις διατάξεις του Μέρους VI του περί Εταιρειών Νόμου∙

«ηλεκτρονικά μέσα» σημαίνει μέσα ηλεκτρονικού μηχανισμού για την επεξεργασία, περιλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης, για την αποθήκευση και για τη μετάδοση δεδομένων με τη χρήση καλωδίων, ράδιου, οπτικών τεχνολογιών ή οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου·

«Οδηγία (ΕΕ) 2019/1023» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Οδηγία 2019/1023 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα)·

«Πλαίσιο Αφερεγγυότητας» σημαίνει-

(α) τον περί Εταιρειών Νόμο αναφορικά με-

(i) τις εκκαθαρίσεις εταιρειών·

(ii) το διορισμό Διαχειριστή ή Παραλήπτη·

(iii) το μηχανισμό χρέους για την αναδιάρθρωση χρέους εταιρειών· και

(β) τον περί Πτώχευσης Νόμο·

(γ) τον περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διατάγματα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμο·

(δ) τον περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς·

(ε) οποιοδήποτε άλλο Νόμο ή κανονισμό, ο οποίος καθορίζει οποιαδήποτε ενέργεια ή ιδιότητα στην οποία δύναται να προβεί ή με την οποία δύναται να ενεργήσει, αντίστοιχα, ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας·

(στ) οποιοδήποτε άλλο Νόμο ή κανονισμό, ο οποίος αφορά ή ρυθμίζει διαδικασίες αφερεγγυότητας·

(ζ) την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1023 και οποιαδήποτε άλλη νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της οποίας αρμόδια αρχή ορίζεται το Τμήμα Αφερεγγυότητας·

«Σύμβουλος Αφερεγγυότητας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμου∙

«Τμήμα Αφερεγγυότητας» ή «Τμήμα» σημαίνει το Τμήμα Αφερεγγυότητας που ιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3∙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

(2) Όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ορίζονται διαφορετικά έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Αρμοδιότητες Τμήματος Αφερεγγυότητας

3. Με το παρόν άρθρο ιδρύεται Τμήμα Αφερεγγυότητας, στο οποίο μεταφέρονται-

(α)Οι αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που εκχωρούνται από οποιοδήποτε σχετικό νόμο ή και κανονισμό στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας,

(β) οι αρμοδιότητες και καθήκοντα που εκχωρούνται από οποιοδήποτε σχετικό νόμο ή και κανονισμό στον Επίσημο Παραλήπτη,

(γ) οι αρμοδιότητες εξουσίες και καθήκοντα που εκχωρούνται από οποιοδήποτε σχετικό νόμο ή και κανονισμό στον Κλάδο Εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη σε σχέση με-

(i) τις εκκαθαρίσεις εταιρειών∙

(ii) το διορισμό Διαχειριστή ή Παραλήπτη· και

(iii) το μηχανισμό για την αναδιάρθρωση χρέους εταιρειών:

Νοείται ότι, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, το Τμήμα Αφερεγγυότητας είναι το αρμόδιο τμήμα για-

(i) Tην αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή των διαδικασιών αφερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα, έτσι ώστε να συμβάλλει στην ενίσχυση και στην ανάπτυξη της οικονομίας και της χρηματοπιστωτικής και χρηματοοικονομικής σταθερότητας∙

(ii) την εφαρμογή των νομοθεσιών του Πλαισίου Αφερεγγυότητας, περιλαμβανομένων και κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(iii) το συνεχή εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας του Πλαισίου Αφερεγγυότητας καθώς και την εφαρμογή της·

(iv) την προώθηση και αναβάθμιση των μηχανισμών του Πλαισίου Αφερεγγυότητας·

(v) την εκπόνηση και υποβολή προτάσεων και μελετών για μεταρρυθμίσεις, που διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία του Πλαισίου Αφερεγγυότητας και συναφών θεμάτων·

(vi) τη διασφάλιση και επίβλεψη της πρόσβασης οφειλετών σε εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης και στις σχετικές με αυτά πληροφορίες, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1023·

(vii) τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής από χρέη, σύμφωνα με το άρθρο 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1023·

(viii) τη συλλογή και δημοσίευση στοιχείων αναφορικά με τις διαδικασίες που αφορούν την αναδιάρθρωση, αφερεγγυότητα και απαλλαγή από τα χρέη, τον αριθμό οφειλετών που υπήχθησαν σε τέτοιες διαδικασίες και λοιπά στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1023·

(ix) την υποβολή προτάσεων προς το ιδρυόμενο, δυνάμει των διατάξεων του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Δικαστών Νόμου, Συμβούλιο σχετικά με την κατάρτιση των δικαστών σε θέματα αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής από τα χρέη, διαφυλασσομένης της δικαστικής ανεξαρτησίας.

Λειτουργία του Τμήματος Αφερεγγυότητας

4.-(1) Για τη λειτουργία του Τμήματος Αφερεγγυότητας εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί.

(2) Το Τμήμα Αφερεγγυότητας μεριμνά, ώστε να διασφαλίσει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, την ομαλή λειτουργία των συστημάτων, διαδικασιών και οποιοδήποτε άλλο θέμα, εξαρτάται από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, που μπορεί να επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Αφερεγγυότητας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση Κανονισμών

5. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και ειδικότερα για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος χρήζει καθορισμού, περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε θέματος τεχνικής φύσεως.

Υπηρεσία Αφερεγγυότητας

6. Σε οποιοδήποτε άλλο νόμο, σχέδιο υπηρεσίας ή κανονισμό, η αναφορά σε-

(α) Επίσημο Παραλήπτη λογίζεται ότι συνιστά αναφορά στο Τμήμα Αφερεγγυότητας,

(β) Υπηρεσία Αφερεγγυότητας λογίζεται ότι συνιστά αναφορά στο Τμήμα Αφερεγγυότητας,

(γ) λειτουργό Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας ή σε λειτουργό Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη αναφορικά με εκκαθαρίσεις εταιρειών λογίζεται ότι συνιστά αναφορά σε λειτουργό Αφερεγγυότητας, και

(δ) διορισμό του Επίσημου Παραλήπτη ως Διαχειριστή ή Παραλήπτη Διαχειριστή ή Παραλήπτη λογίζεται ότι συνιστά αναφορά σε λειτουργό Αφερεγγυότητας.

Διαχείριση υποθέσεων του Επίσημου Παραλήπτη και της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας

7. Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου η διαχείριση των υποθέσεων του Επίσημου Παραλήπτη και της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας μεταφέρονται στο Τμήμα Αφερεγγυότητας.

Επιφυλάξεις

8.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν επηρεάζουν οποιοδήποτε διάταγμα, κανόνα, κανονισμό, διορισμό, μεταβίβαση, επιβάρυνση, υποθήκη, συμβόλαιο ή συμφωνία που συνήφθη, ψήφισμα που εγκρίθηκε, εντολή που δόθηκε, διαδικασία που λήφθηκε, έγγραφο που εκδόθηκε ή οτιδήποτε έγινε με βάση οποιοδήποτε νομοθέτημα ίσχυε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Τηρουμένης της διάταξης του εδαφίου (1), οποιοδήποτε διάταγμα, κανόνας, κανονισμός, διορισμός, μεταβίβαση, επιβάρυνση, υποθήκη, συμβόλαιο, συμφωνία, ψήφισμα, εντολή, διαδικασία, έγγραφο ή οτιδήποτε είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, συνεχίζει να ισχύει και, στην έκταση στην οποία δυνατό να γίνει αυτό, λογίζεται ότι έχει εκδοθεί, ψηφιστεί, δοθεί, ληφθεί, γίνει ή εκτελεστεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.