Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ, με την ψήφιση του περί του Τμήματος Αφερεγγυότητας και Συναφών Θεμάτων Νόμου, ιδρύθηκε το Τμήμα Αφερεγγυότητας,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, από την έναρξη της ισχύος του εν λόγω Νόμου μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Αφερεγγυότητας-

(α)οι αρμοδιότητες, εξουσίες και τα καθήκοντα που εκχωρούνται από οποιοδήποτε Νόμο ή και Κανονισμό στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας,

(β)οι αρμοδιότητες και καθήκοντα που εκχωρούνται από οποιοδήποτε Νόμο ή και Κανονισμό στον Επίσημο Παραλήπτη,

(γ)οι αρμοδιότητες, οι εξουσίες και τα καθήκοντα που εκχωρούνται από οποιοδήποτε Νόμο ή και Κανονισμό στον Κλάδο Εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη σε σχέση με-

(i)τις εκκαθαρίσεις εταιρειών,

(ii)το διορισμό Διαχειριστή ή Παραλήπτη, και

(iii)το μηχανισμό για την αναδιάρθρωση χρέους εταιρειών,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η μεταφορά των πιο πάνω αρμοδιοτήτων στο Τμήμα Αφερεγγυότητας διαφοροποιεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που ασκούσε το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη έως την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί του Τμήματος Αφερεγγυότητας και Συναφών Θεμάτων Νόμου,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η ονομασία του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί του Τμήματος Αφερεγγυότητας και Συναφών Θεμάτων Νόμου, δεν αντικατοπτρίζει πλέον τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Τμήματος,

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας Νόμος του 2021.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2.Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Επίσημος Παραλήπτης και Έφορος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 7∙

«Έφορος Διανοητικής Ιδιοκτησίας» σημαίνει τον Έφορο του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για να ασκεί όλες ή οποιεσδήποτε από τις εξουσίες και να εκτελεί όλα ή οποιαδήποτε από τα καθήκοντα του Εφόρου Διανοητικής Ιδιοκτησίας, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 6∙

«Έφορος Εταιρειών» σημαίνει τον Έφορο του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για να ασκεί όλες ή οποιεσδήποτε από τις εξουσίες και να εκτελεί όλα ή οποιαδήποτε από τα καθήκοντα του Εφόρου Εταιρειών, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 5∙

«Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7∙

«Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας» σημαίνει τον Κλάδο του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ο οποίος πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ονομαζόταν Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και υπαγόταν στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη∙

«Κλάδος Εταιρειών» σημαίνει τον Κλάδο του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ο οποίος πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ονομαζόταν Κλάδος Εταιρειών και υπαγόταν στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη∙

«νομοθεσία διανοητικής ιδιοκτησίας» σημαίνει τους Νόμους οι οποίοι καταγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 6 και τους δυνάμει αυτών εκδιδόμενους Κανονισμούς, Διατάγματα και Οδηγίες∙

«νομοθεσία νομικών και άλλων οντοτήτων» σημαίνει τους Νόμους οι οποίοι καταγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 5 και τους δυνάμει αυτών εκδιδόμενους Κανονισμούς, Διατάγματα και Οδηγίες∙

«Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στις διατάξεις του άρθρου 3∙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Μετονομασία του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

3. Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη μετονομάζεται σε Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τα καθήκοντα που του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4.

Αρμοδιότητες του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

4. Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας αποτελεί την αρμόδια αρχή για-

(α) Tην εφαρμογή της νομοθεσίας νομικών και άλλων οντοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 5,

(β) την εφαρμογή της νομοθεσίας διανοητικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 6,

(γ) τη δημιουργία και τήρηση των μητρώων που αναφέρονται στις πιο πάνω νομοθεσίες.

Αρμοδιότητες του Εφόρου Εταιρειών και Κλάδου Εταιρειών

5.-(1) Ο Έφορος Εταιρειών έχει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που ανατίθενται στον Κλάδο Εταιρειών, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (2).

(2) Ο Κλάδος Εταιρειών ασκεί τις εξουσίες, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που αφορούν-

(α) στη νομοθεσία νομικών και άλλων οντοτήτων και περιλαμβάνει τους ακόλουθους Νόμους και τους δυνάμει αυτών εκδιδόμενους Κανονισμούς, Διατάγματα ή και Οδηγίες:

(i) Τον περί Εταιρειών Νόμο∙

(ii) τον περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο∙ και

(iii) τον περί Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) (Εφαρμοστικές Διατάξεις) Νόμο∙

(β) σε οποιαδήποτε ενέργεια ή ιδιότητα στην οποία ο Έφορος Εταιρειών δύναται να προβεί ή με την οποία δύναται να ενεργήσει, αντίστοιχα, όπως καθορίζεται σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο, Κανονισμό ή διοικητική πράξη∙

(γ) στη δημιουργία και τήρηση των ακόλουθων μητρώων:

(i) Μητρώο εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων που τηρείται στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, βάσει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, και αφορά στην εγγραφή εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων και καταχώριση αλλαγών στα στοιχεία τους, καθώς και κάθε άλλη πράξη, στοιχείο ή πληροφορία σχετικά με αυτές, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου∙

(ii) Μητρώο Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών που τηρείται στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 58 του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου∙

(iii) Μητρώο ΕΟΟΣ που τηρείται στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, βάσει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 8 του περί Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) (Εφαρμοστικές Διατάξεις) Νόμου∙ και

(iv) Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και Άλλων Νομικών Οντοτήτων που τηρείται στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, βάσει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 61Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου.

Αρμοδιότητες του Εφόρου Διανοητικής Ιδιοκτησίας

6.-(1) Ο Έφορος Διανοητικής Ιδιοκτησίας έχει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που ανατίθενται στον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (2).

(2) Ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας ασκεί τις εξουσίες, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που αφορούν-

(α) στη νομοθεσία διανοητικής ιδιοκτησίας και περιλαμβάνει τους ακόλουθους Νόμους και τους δυνάμει αυτών εκδιδόμενους Κανονισμούς, Διατάγματα ή και Οδηγίες:

(i) Τον περί Εμπορικών Σημάτων Νόμο∙

(ii) τον περί της Νομικής Προστασίας των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων Νόμο∙

(iii) τον περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμο∙

(iv) τον περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Νόμο∙

(v) τον περί της Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων Νόμο∙

(vi) τον περί της Νομικής Προστασίας των Τοπογραφιών Προϊόντων Ημιαγωγών Νόμο∙ και

(vii) τον περί της Προστασίας της Τεχνογνωσίας και των Επιχειρηματικών Πληροφοριών που δεν έχουν Αποκαλυφθεί (Εμπορικό Απόρρητο) από την Παράνομη Απόκτηση, Χρήση και Αποκάλυψή τους Νόμο

(β) σε οποιαδήποτε ενέργεια ή ιδιότητα στην οποία ο Έφορος Διανοητικής Ιδιοκτησίας δύναται να προβεί ή με την οποία δύναται να ενεργήσει, αντίστοιχα, όπως καθορίζεται σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο, Κανονισμό ή διοικητική πράξη,

(γ) στη δημιουργία και τήρηση των ακόλουθων μητρώων:

(i) Μητρώο Εμπορικών Σημάτων που τηρείται στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 33 του περί Εμπορικών Σημάτων Νόμου∙

(ii) Μητρώο Σχεδίων και Υποδειγμάτων που τηρείται στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 13 του περί της Νομικής Προστασίας των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων Νόμου∙

(iii) Μητρώο των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που τηρείται στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, βάσει των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 του περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμου∙

(iv) Μητρώο οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και ανεξάρτητων οντοτήτων διαχείρισης που τηρείται στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 του περί της Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων Νόμου∙

(v) Μητρώο Τοπογραφιών που τηρείται στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 του περί της Νομικής Προστασίας των Τοπογραφιών Προϊόντων Ημιαγωγών Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τελικές διατάξεις

7.-(1) Σε οποιοδήποτε Νόμο, Κανονισμό, Διάταγμα, Οδηγία, σχέδιο υπηρεσίας και/ή δημόσιο έγγραφο γίνεται αναφορά σε-

(α) «Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη» και δεν αφορά στις αρμοδιότητες του Τμήματος Αφερεγγυότητας, όπως αυτές καθορίζονται στον περί του Τμήματος Αφερεγγυότητας και Συναφών Θεμάτων Νόμο, διαβάζεται ή ερμηνεύεται ως αναφορά στο «Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας»,

(β) «Επίσημο Παραλήπτη και Έφορο» σε σχέση με-

(i) τον περί Εταιρειών Νόμο, εξαιρουμένων των Μερών IVA έως και VI, διαβάζεται ή ερμηνεύεται ως αναφορά στον Έφορο Εταιρειών,

(ii) τα Μέρη ΙVA έως και VI του περί Εταιρειών Νόμου, διαβάζεται ή ερμηνεύεται ως αναφορά στο Τμήμα Αφερεγγυότητας,

(γ) «Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη» σε σχέση με-

(i) τον περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο, διαβάζεται ή ερμηνεύεται ως αναφορά στον Έφορο Εταιρειών,

(ii) τον περί της Συμπλήρωσης του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας όσον αφορά το Ρόλο των Εργαζομένων Νόμο, διαβάζεται ή ερμηνεύεται ως αναφορά στον Έφορο Εταιρειών,

(iii) τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο, διαβάζεται ή ερμηνεύεται ως αναφορά στον Έφορο Εταιρειών,

(iv) τη νομοθεσία διανοητικής ιδιοκτησίας, διαβάζεται ή ερμηνεύεται ως αναφορά στον Έφορο Διανοητικής Ιδιοκτησίας:

Νοείται ότι, η αναφορά σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο ή Κανονισμό, σε Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, διαβάζεται ή ερμηνεύεται ως αναφορά σε Έφορο Εταιρειών ή Έφορο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ανάλογα με τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες που ανατίθενται σε αυτόν στις διατάξεις του εν λόγω Νόμου ή Κανονισμού,

(δ) «Έφορο Εταιρειών» σε σχέση με τον περί Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικών Σκοπού (ΕΟΟΣ) (Εφαρμοστικές Διατάξεις) Νόμο, διαβάζεται ή ερμηνεύεται ως αναφορά στον Έφορο Εταιρειών.

(2) Σε περίπτωση που οποιαδήποτε εκ των αναφορών που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) γίνεται σε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ισχύουν οι διατάξεις του εν λόγω εδαφίου, αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί η συγκατάθεση του αντισυμβαλλομένου.