Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

"μεταβίβαση" ή "μεταβιβάζω" ή "μεταβιβάζοντας" ή "μεταβιβάστηκε" όπου χρησιμοποιείται σε σχέση με τηλεγραφήματα περιλαμβάνει τη λήψη καθώς και την αποστολή τηλεγραφημάτων·

"οδός" σημαίνει οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό δρόμο, πλατεία, ατραπό, μονοπάτι, αδιέξοδο, πεζόδρομο ή ανοιχτό χώρο·

"πάσσαλος" σημαίνει στύλλο, ιστό, στήριγμα, υποστήριγμα ή άλλη κατασκευή επί του εδάφους για τη μεταφορά, ανάρτηση ή στήριξη τηλεγραφικής γραμμής και περιλαμβάνει δένδρο που χρησιμοποιείται για παρόμοιο σκοπό·

"τηλεγράφημα" ή "μήνυμα" σημαίνει οποιαδήποτε επικοινωνία που μεταβιβάστηκε ή σκοπεύεται να μεταβιβαστεί με τηλέγραφο ή που παραδόθηκε ή σκοπεύεται να παραδοθεί ως επικοινωνία που μεταβιβάστηκε είτε ολικώς είτε μερικώς με τηλέγραφο·

"τηλεγραφητής" σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που εργοδοτείται είτε μόνιμα είτε προσωρινά από κάποιο πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού·

"τηλεγραφική γραμμή" σημαίνει καλώδιο, αγωγό ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά, μεταβίβαση ή διανομή ηλεκτρισμού προς το σκοπό επικοινωνίας με τηλέγραφο, μαζί με οποιοδήποτε περίβλημα, επικάλυμμα, σωλήνωση, κάλυψη με σωλήνες ή απομονωτήρα που εγκλείει, περιβάλλει ή προστατεύει αυτά, και περιλαμβάνει οποιοδήποτε τμήμα τηλεγραφικής γραμμής όπως ορίζεται πιο πάνω·

"τηλεγραφική εταιρεία" σημαίνει οποιαδήποτε εταιρεία, νομικό πρόσωπο ή

πρόσωπα που διεξάγουν την εργασία μεταβίβασης τηλεγραφημάτων για το κοινό ή διαφορετικά, βάσει οποιασδήποτε εξουσιοδότησης ή με οποιοδήποτε τρόπο είτε εντός είτε εκτός της Δημοκρατίας τέτοια εταιρεία, νομικό πρόσωπο ή πρόσωπα δυνατό να ενεργούν ή να λαμβάνουν υπόσταση·

"τηλέγραφος" περιλαμβάνει "τηλέφωνο" και σημαίνει ηλεκτρικό ή μαγνητικό τηλέγραφο, και περιλαμβάνει όργανα και συσκευές για τη διενέργεια, μεταβίβαση ή λήψη τηλεγραφικών, τηλεφωνικών ή άλλων επικοινωνιών με ηλεκτρισμό ή μαγνητισμό, ή με οποιοδήποτε μέσο παρόμοιας φύσεως, με τη βοήθεια καλωδίων.