ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τηλεγράφων Νόμος.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

"μεταβίβαση" ή "μεταβιβάζω" ή "μεταβιβάζοντας" ή "μεταβιβάστηκε" όπου χρησιμοποιείται σε σχέση με τηλεγραφήματα περιλαμβάνει τη λήψη καθώς και την αποστολή τηλεγραφημάτων·

"οδός" σημαίνει οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό δρόμο, πλατεία, ατραπό, μονοπάτι, αδιέξοδο, πεζόδρομο ή ανοιχτό χώρο·

"πάσσαλος" σημαίνει στύλλο, ιστό, στήριγμα, υποστήριγμα ή άλλη κατασκευή επί του εδάφους για τη μεταφορά, ανάρτηση ή στήριξη τηλεγραφικής γραμμής και περιλαμβάνει δένδρο που χρησιμοποιείται για παρόμοιο σκοπό·

"τηλεγράφημα" ή "μήνυμα" σημαίνει οποιαδήποτε επικοινωνία που μεταβιβάστηκε ή σκοπεύεται να μεταβιβαστεί με τηλέγραφο ή που παραδόθηκε ή σκοπεύεται να παραδοθεί ως επικοινωνία που μεταβιβάστηκε είτε ολικώς είτε μερικώς με τηλέγραφο·

"τηλεγραφητής" σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που εργοδοτείται είτε μόνιμα είτε προσωρινά από κάποιο πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού·

"τηλεγραφική γραμμή" σημαίνει καλώδιο, αγωγό ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά, μεταβίβαση ή διανομή ηλεκτρισμού προς το σκοπό επικοινωνίας με τηλέγραφο, μαζί με οποιοδήποτε περίβλημα, επικάλυμμα, σωλήνωση, κάλυψη με σωλήνες ή απομονωτήρα που εγκλείει, περιβάλλει ή προστατεύει αυτά, και περιλαμβάνει οποιοδήποτε τμήμα τηλεγραφικής γραμμής όπως ορίζεται πιο πάνω·

"τηλεγραφική εταιρεία" σημαίνει οποιαδήποτε εταιρεία, νομικό πρόσωπο ή

πρόσωπα που διεξάγουν την εργασία μεταβίβασης τηλεγραφημάτων για το κοινό ή διαφορετικά, βάσει οποιασδήποτε εξουσιοδότησης ή με οποιοδήποτε τρόπο είτε εντός είτε εκτός της Δημοκρατίας τέτοια εταιρεία, νομικό πρόσωπο ή πρόσωπα δυνατό να ενεργούν ή να λαμβάνουν υπόσταση·

"τηλέγραφος" περιλαμβάνει "τηλέφωνο" και σημαίνει ηλεκτρικό ή μαγνητικό τηλέγραφο, και περιλαμβάνει όργανα και συσκευές για τη διενέργεια, μεταβίβαση ή λήψη τηλεγραφικών, τηλεφωνικών ή άλλων επικοινωνιών με ηλεκτρισμό ή μαγνητισμό, ή με οποιοδήποτε μέσο παρόμοιας φύσεως, με τη βοήθεια καλωδίων.

ΜΕΡΟΣ II ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αποκλειστικό προνόμιο Υπουργικού Συμβουλίου να εγκαθιδρύει, κλπ. τηλέγραφους και τηλεγραφικές γραμμές

3.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει το αποκλειστικό προνόμιο της εγκαθίδρυσης, κατασκευής, διατήρησης και λειτουργίας τηλεγράφων και τηλεγραφικών γραμμών εντός της Δημοκρατίας.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να χορηγεί άδεια, με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις και έναντι τέτοιων πληρωμών όπως αυτό θεωρεί ορθό, σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία για να εγκαθιδρύσει, κατασκευάσει, διατηρήσει ή λειτουργήσει τηλέγραφο ή τηλεγραφική γραμμή εντός οποιουδήποτε μέρους της Δημοκρατίας και για να τοποθετήσει, αποθέσει, μεταφέρει και διατηρήσει οποιουσδήποτε πασσάλους ή καλώδια για το σκοπό αυτού του τηλεγράφου ή της τηλεγραφικής γραμμής εντός, κατά μήκος, διά μέσου, κατά πλάτος ή κάτω από οποιαδήποτε οδό ή ακίνητη ιδιοκτησία.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, σε οποιοδήποτε χρόνο, να ανακαλεί οποιαδήποτε άδεια που χορηγήθηκε βάσει του άρθρου αυτού λόγω παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους που περιέχονται σε αυτήν ή λόγω παράλειψης καταβολής οποιασδήποτε αντιπαροχής καταβλητέας βάσει αυτής.

(4) Κάθε άδεια εγκαθίδρυσης, κατασκευής, διατήρησης ή λειτουργίας τηλεγράφου που χορηγήθηκε βάσει των διατάξεων οποιωνδήποτε νομοθετημάτων που καταργούνται με το παρόν και η οποία εξακολουθεί να ισχύει κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού, θεωρείται ότι χορηγήθηκε βάσει του Νόμου αυτού, και κάθε τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλος που τοποθετήθηκε κάτω, μέσα, πάνω, υπεράνω, κατά μήκος ή κατά πλάτος οποιασδήποτε οδού ή ακίνητης ιδιοκτησίας για τους σκοπούς του τηλεγράφου αυτού θεωρείται ότι τοποθετήθηκε κατά την άσκηση των εξουσιών που παρέχονται από το Νόμο αυτό και μετά από την ορθή τήρηση όλων των απαιτήσεων του.

(5)Αν πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία στην οποία χορηγήθηκε άδεια βάσει του άρθρου αυτού παραβιάζει οποιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση που περιέχεται στην άδεια αυτή, το πρόσωπο αυτό ή τηλεγραφική εταιρεία είναι ένοχη αδικήματος και υπόκειται κατόπι καταδίκης σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες και σε περαιτέρω πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες για κάθε εβδομάδα κατά την οποία η παράβαση του όρου ή προϋπόθεσης συνεχίζεται.

Τηλέγραφοι ή τηλεγραφικές γραμμές δεν εγκαθίστανται κλπ., παρά μόνο με άδεια

4.-(1) Κανένα πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία δεν εγκαθιδρύει, κατασκευάζει, διατηρεί, λειτουργεί ή χρησιμοποιεί προς το σκοπό μεταβίβασης τηλεγραφημάτων οποιοδήποτε τηλέγραφο ή τηλεγραφική γραμμή εντός της Δημοκρατίας παρά μόνο δυνάμει άδειας που χορηγήθηκε βάσει του άρθρου 3 του Νόμου αυτού.

(2) Αν πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία ενεργεί κατά παράβαση του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, το πρόσωπο αυτό ή τηλεγραφική εταιρεία είναι ένοχη αδικήματος και υπόκειται κατόπι καταδίκης σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες και σε περαιτέρω πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες για κάθε εβδομάδα κατά τη διάρκεια της οποίας ο τηλέγραφος ή τηλεγραφική γραμμή σε σχέση με την οποία διαπράχθηκε το αδίκημα διατηρείται ή λειτουργεί. Κάθε τέτοιος τηλέγραφος ή τηλεγραφική γραμμή δύναται, επιπρόσθετα προς τις ποινές που καθορίζονται στο εδάφιο αυτό, να διαταχθεί από το Δικαστήριο που δικάζει το αδίκημα αυτό να δημευθεί προς χρήση της Δημοκρατίας.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει Κανονισμούς που αφορούν την εγκαθίδρυση, κλπ., τηλεγράφων ή τηλεγραφικών γραμμών

5.-(1)Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, από καιρό σε καιρό, να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας που αφορούν την εγκαθίδρυση, κατασκευή, διαχείριση, προστασία, διατήρηση και λειτουργία όλων ή οποιωνδήποτε τηλεγράφων ή τηλεγραφικών γραμμών που εγκαθιδρύονται, διατηρούνται ή λειτουργούν από οποιοδήποτε πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού.

(2) Κανονισμοί βάσει του άρθρου αυτού δύνανται να προνοούν για όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα, δηλαδή-

(α)τα τέλη, τους όρους και τους περιορισμούς υπό τους οποίους, μεταβιβάζονται και παραδίδονται τηλεγραφήματα:

Νοείται ότι κανένας Κανονισμός που εκδόθηκε βάσει του παρόντος μετά τη χορήγηση άδειας βάσει του άρθρου 3 του Νόμου αυτού, δεν επηρεάζει δυσμενώς τον αδειούχο βάσει αυτής ή τα τέλη που ορίστηκαν με την άδεια αυτή ή εξουσιοδοτήθηκαν όπως επιβάλλονται ή εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειας αυτής.

(β) την προτεραιότητα των τηλεγραφημάτων, και τη μέθοδο διάθεσης αζήτητων και μη παραδοθέντων τηλεγραφημάτων·

(γ) τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για την παρεμπόδιση της παράνομης ανακοπής ή αποκάλυψης τηλεγραφημάτων·

(δ) την περίοδο για την οποία, και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες, τηλεγραφήματα, και άλλα έγγραφα ή βιβλία που ανήκουν, ή βρίσκονται υπό τη φύλαξη ή υπό τον έλεγχο, προσώπου ή τηλεγραφικής εταιρείας που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ή τηλεγραφητή, διατηρούνται·

(ε) τα δικαιώματα που επιβάλλονται για έρευνα τηλεγραφημάτων ή άλλων εγγράφων στη φύλαξη ή υπό τον έλεγχο προσώπου ή τηλεγραφικής εταιρείας που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ή τηλεγραφητή·

(στ) τον ορισμό και ρύθμιση των δικαιωμάτων και τελών που επιβάλλονται για τη χρήση οποιουδήποτε δημόσιου τηλεφώνου·

(ζ) την εγκατάσταση τηλεφώνων σε ιδιωτικές κατοικίες, καταστήματα, ή άλλα κτίρια, τη χρήση των τηλεφώνων που εγκαθίστανται με τον τρόπο αυτό, και τις επιβαρύνσεις και δικαιώματα που πρέπει να πληρώνονται σε σχέση με αυτά·

(η) τα ενοίκια και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ιδιωτικοί τηλέγραφοι και τηλεγραφικές γραμμές ή συστήματα δύνανται να εγκαθίστανται·

(θ) την προστασία τηλεγράφων και τηλεγραφικών γραμμών από παρέμβαση ή ζημιογόνο επηρεασμό από ηλεκτρικό φως και ηλεκτρικές γραμμές ή έργα·

(ι) την απαίτηση από ιδιοκτήτες και κατόχους ακίνητης ιδιοκτησίας να έχουν τα δένδρα και χαμόκλαδα πάνω στην ιδιοκτησία αυτή με τέτοιο τρόπο κομμένα ώστε να εμποδίζεται η επαφή τους με οποιοδήποτε πάσσαλο ή τηλεγραφική γραμμή ή η πρόκληση ζημιάς σε αυτά·

(ια) γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού.

(3) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται βάσει του άρθρου αυτού δύνανται να προνοούν για την επιβολή σε παραβάτες αυτών, προστίμου που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες για κάθε παράβαση και σε περίπτωση συνεχιζόμενης παράβασης περαιτέρω πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε ημέρα κατά την οποία η παράβαση εξακολουθεί.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να λαμβάνει κατοχή τηλεγράφων ή τηλεγραφικών γραμμών και να διατάσσει ανακοπή, αποκάλυψη, ή παρουσίαση τηλεγραφημάτων

6.-(1) Σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη ή προς το δημόσιο συμφέρον το Υπουργικό Συμβούλιο ή οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτό γενικά ή ειδικά για το σκοπό αυτό, δύναται-

(α)να λάβει προσωρινή κατοχή οποιουδήποτε τηλεγράφου ή τηλεγραφικής γραμμής που εγκαταστάθηκε, διατηρήθηκε ή λειτούργησε από πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού· ή

(β) να διατάξει όπως οποιοδήποτε τηλεγράφημα ή κατηγορία τηλεγραφημάτων προς ή από οποιοδήποτε πρόσωπο ή κατηγορία προσώπων, ή αναφορικά με οποιοδήποτε ειδικό θέμα που ήρθε προς μεταβίβαση ή μεταβιβάστηκε ή λήφθηκε από οποιοδήποτε πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ή τηλεγραφητή, μη μεταβιβαστεί ή κατακρατηθεί.

(2) Πιστοποιητικό που υπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο αποτελεί αμάχητη απόδειξη για την ύπαρξη έκτακτης ανάγκης ή για το ότι κάθε πράξη που έγινε βάσει του εδαφίου (1) ήταν προς το δημόσιο συμφέρον.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο καταβάλλει στο εν λόγω πρόσωπο ή την τηλεγραφική εταιρεία ως αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους που υπέστη το πρόσωπο αυτό ή τηλεγραφική εταιρεία λόγω της άσκησης από το Υπουργικό Συμβούλιο της εξουσίας που παραχωρείται σε αυτό από το εδάφιο (1)(α), από τις προσόδους της Δημοκρατίας, τέτοιο ποσό ως ήθελε διευθετηθεί μεταξύ του Υπουργικού Συμβουλίου και του εν λόγω προσώπου ή τηλεγραφικής εταιρείας, με συμφωνία ή, σε περίπτωση διαφοράς, με διαιτησία, η οποία διεξάγεται με τον τρόπο που προνοείται στο άρθρο αυτό.

(4) Κάθε διαιτησία βάσει του άρθρου αυτού διεξάγεται ως ακολούθως:

(α)το Υπουργικό Συμβούλιο και το εν λόγω πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία, εντός δεκατεσσάρων ημερών από την παράδοση από τον ένα στον άλλο γραπτής απαίτησης για διαιτησία, διορίζουν κάθε ένας ένα διαιτητή·

(β) οι δύο διοριζόμενοι διαιτητές, προτού αναλάβουν τη διαιτησία, διορίζουν έναν επιδιαιτητή·

(γ) αν οποιοδήποτε μέρος ή διαιτητής παραλείψει να διορίσει διαιτητή ή επιδιαιτητή εντός δεκατεσσάρων ημερών από τη λήψη έγγραφης απαίτησης από το άλλο μέρος για το διορισμό αυτό, ο Αρχιδικαστής δύναται, μετά από παράκληση του Κυβερνήτη, ή του εν λόγω προσώπου ή τηλεγραφικής εταιρείας, να διορίσει με ιδιόχειρο έγγραφο διαιτητήν ή επιδιαιτητή·

(δ) οι διαιτητές εκδίδουν το πόρισμα τους εντός είκοσι οκτώ ημερών από το διορισμό τους, διαφορετικά το θέμα παραμένει για να αποφασιστεί από τον επιδιαιτητή·

(ε) ο επιδιαιτητής εκδίδει το πόρισμα του εντός είκοσι οκτώ ημερών μετά που έλαβε ειδοποίηση από τους διαιτητές ή από έναν από αυτούς ότι το θέμα έμεινε να αποφασιστεί από αυτόν· ή, σε περίπτωση παράλειψης, διορίζεται νέος επιδιαιτητής κατά τρόπον όσον το δυνατό παρόμοιο με τον προαναφερόμενο, ο οποίος εκδίδει το πόρισμα του μέσα σε ίδιο χρόνο, ή, σε περίπτωση παράλειψης, αυτός αντικαθίσταται και ούτω καθεξής.

(5) Το πόρισμα των διαιτητών ή του επιδιαιτητή είναι τελικό και ακαταμάχητο.

(6) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση του άρθρου αυτού ή οποιουδήποτε διατάγματος που εκδόθηκε βάσει αυτού ή αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με το διάταγμα αυτό είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.

ΜΕΡΟΣ III ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ
Εξουσία αδειούχου προσώπου ή τηλεγραφικής εταιρείας βάσει του Νόμου αυτού ή τηλεγραφητή

7. Σύμφωνα με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση από το Υπουργικό Συμβούλιο η οποία λαμβάνεται εκ των προτέρων και τηρουμένων των διατάξεων που περιέχονται στο Μέρος αυτό του Νόμου αυτού, πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ή τηλεγραφητής-

(α) δύναται να εισέλθει σε οποιαδήποτε οδό ή ακίνητη ιδιοκτησία προς το σκοπό κατασκευής, τοποθέτησης, ή διατήρησης τηλεγραφικής γραμμής ή πασσάλου, ή εξέτασης, επιθεώρησης, επιδιόρθωσης, αλλαγής ή μετακίνησης οποιασδήποτε τηλεγραφικής γραμμής ή πασσάλου που κατασκευάστηκε, τοποθετήθηκε ή διατηρήθηκε με τον τρόπο αυτό, και δύναται να παραμείνει εκεί για τόσο εύλογο χρόνο και να εκτελέσει και πράξει οποιοδήποτε έργο ή οτιδήποτε που δυνατό να είναι αναγκαίο για τους σκοπούς του Νόμου αυτού.

(β) δύναται να επιθεωρεί και να ισοπεδώνει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε μέρος αυτής.

(γ) δύναται να αποκόπτει και απομακρύνει από κάθε πλευρά οποιασδήποτε προτεινόμενης ή υφιστάμενης τηλεγραφικής γραμμής όλα τα δένδρα και χαμόκλαδα που δυνατό ή πιθανόν να επηρεάζουν την κατασκευή ή κανονική λειτουργία της τηλεγραφικής αυτής γραμμής.

(δ) δύναται να κατασκευάζει, τοποθετεί και διατηρεί τηλεγραφικές γραμμές ή πασσάλους κάτω, μέσα, επάνω, υπεράνω, κατά μήκος ή κατά πλάτος οποιασδήποτε οδού ή ακίνητης ιδιοκτησίας. και για το σκοπό αυτό δύναται να ανοίγει ή σπάζει οποιαδήποτε οδό και να αλλάσσει τη θέση κάτω από αυτήν οποιουδήποτε αγωγού (όχι του κύριου αγωγού) για την προμήθεια ύδατος, δύναται επίσης να αλλάσσει ή μετακινεί οποιαδήποτε τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλο που κατασκευάστηκε ή τοποθετήθηκε με τον τρόπο που προαναφέρθηκε:

Νοείται ότι το πρόσωπο αυτό ή τηλεγραφική εταιρεία ή τηλεγραφητής, με την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, οφείλει να επιδιορθώνει και αποκαθιστά το δρόμο που ανοίχτηκε ή σπάστηκε με τον τρόπο αυτό.

Πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία δικαιούται σε χρήση μόνο

8.-(1) Πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού δεν έχει δικαίωμα άλλο από το δικαίωμα της χρήσης μόνο της οδού ή της ακίνητης ιδιοκτησίας κάτω, μέσα, πάνω, υπεράνω, κατά μήκος ή κατά πλάτος της οποίας το εν λόγω πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία τοποθετεί οποιαδήποτε τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλο.

(2) Αν το εν λόγω πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία, κατά την άσκηση του δικαιώματος χρήσης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), προξενήσει άμεση απώλεια ή ζημιά στην οδό ή την ακίνητη ιδιοκτησία στην οποία ή πάνω από την οποία το δικαίωμα αυτό χρήσης ασκείται, το πρόσωπο αυτό ή τηλεγραφική εταιρεία καταβάλλει αποζημίωση στον ιδιοκτήτη της οδού αυτής, αν αυτή κατέχεται ιδιωτικά, ή της ακίνητης αυτής ιδιοκτησίας, ή στην τοπική ή άλλη αρχή που ασκεί έλεγχο πάνω στην οδό αυτή, αν πρόκειται για δημόσια οδό, και η αποζημίωση αυτή αποφασίζεται, επιδικάζεται και καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις που περιέχονται στο Μέρος αυτό του Νόμου αυτού.

Οι οδοί δεν δύνανται να φράσσονται

9. Κάθε τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλος που κατασκευάζεται ή τοποθετείται μέσα, πάνω, υπεράνω, κατά μήκος ή κατά πλάτος οποιασδήποτε οδού, πρέπει να κατασκευάζεται ή τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μη σταματά, φράσσει, εμποδίζει ή παρενοχλεί τη διάβαση κατά μήκος της οδού αυτής.

Ειδοποίηση πριν από την είσοδο σε οδό ή ακίνητη ιδιοκτησία

10.-(1) Πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία η οποία έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ή τηλεγραφητής δεν εισέρχεται σε οποιαδήποτε οδό ή ακίνητη ιδιοκτησία προς το σκοπό κατασκευής ή τοποθέτησης οποιασδήποτε τηλεγραφικής γραμμής ή πασσάλου παρά μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και εκτός αν

(α) έχει τη γραπτή συναίνεση της τοπικής ή άλλης αρχής που ασκεί έλεγχο πάνω σε δημόσια οδό, ή

(β) έχει τη γραπτή συναίνεση του ιδιοκτήτη ή κατόχου οδού, αν πρόκειται για ιδιωτική ιδιοκτησία ή ακίνητη ιδιοκτησία,

μέχρις ότου περάσει μία εβδομάδα από την παροχή ειδοποίησης σε αυτήν την τοπική ή άλλη αρχή, ιδιοκτήτη ή κάτοχο για την πρόθεση κατασκευής ή τοποθέτησης της τηλεγραφικής αυτής γραμμής ή του πασσάλου στην οδό αυτή ή την ακίνητη ιδιοκτησία.

(2) Αν ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος οποιασδήποτε οδού, προκειμένου περί ιδιωτικής ή ακίνητης ιδιοκτησίας δεν δύναται να βρεθεί κατόπι εύλογης έρευνας, είναι αρκετό αν το πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ή ο τηλεγραφητής μεριμνήσει ώστε ειδοποίηση όχι μικρότερη της μίας εβδομάδας, για την πρόθεση του να εισέλθει στην οδό αυτή ή την ακίνητη ιδιοκτησία αναρτηθεί, σε κάποιο περίοπτο μέρος αυτής, και μετά την παρέλευση του χρόνου που αναφέρεται στην ειδοποίηση αυτή το πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία ή τηλεγραφητής δύναται να ασκήσει όλες τις εξουσίες που χορηγήθηκαν σε αυτόν κατά τέτοιο αποτελεσματικό τρόπο ωσάν να είχε δοθεί ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο της οδού αυτής ή της ακίνητης ιδιοκτησίας.

Αποζημίωση σε ορισμένες περιπτώσεις

11. Κατά την άσκηση των εξουσιών που παρέχονται από το Μέρος αυτό του Νόμου αυτού, το πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ή ο τηλεγραφητής προξενούν όσον το δυνατό μικρότερη ζημιά και το πρόσωπο αυτό ή τηλεγραφική εταιρεία καταβάλλουν αποζημίωση σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή τοπική ή άλλη αρχή στην οποία έχει προκληθεί άμεση απώλεια ή ζημιά συνεπεία της άσκησης των εξουσιών αυτών, και η αποζημίωση αυτή αποφασίζεται, επιδικάζεται και καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις που περιέχονται στο Μέρος αυτό του Νόμου αυτού.

Τρόπος επιδικάσεως ποσού αποζημίωσης σε περίπτωση διαφοράς

12.-(1) Αν προκύψει διαφορά σε σχέση με το ποσό της αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί βάσει του Μέρους αυτού του Νόμου αυτού, το ποσό αυτό αποφασίζεται και επιδικάζεται από το Δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία στον τόπο όπου βρίσκεται η οδός ή ακίνητη ιδιοκτησία σε σχέση με την οποία η αποζημίωση αυτή πρέπει να καταβληθεί με αίτηση που υποβάλλεται στο Δικαστήριο αυτό από οποιοδήποτε μέρος. (2) Σε κάθε αίτηση βάσει του άρθρου αυτού, το Δικαστήριο-

(α)δύναται να απορρίψει την αίτηση ή να επιδικάσει το ποσό της αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί ή να παραπέμψει το ζήτημα σε διαιτησία με το Δικαστήριο ως επιδιαιτητή, και

(β) δύναται να επιδικάσει τα έξοδα της διαδικασίας και τα δικαιώματα ή δαπάνες της διαιτησίας, και

(γ) δύναται να διατάξει από ποιον πρέπει να πληρωθούν τα εν λόγω έξοδα, δικαιώματα ή δαπάνες.

Απομάκρυνση ή αλλαγή τηλεγραφικής γραμμής ή πασσάλου

13.-(1) Όταν βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλος έχει κατασκευαστεί ή τοποθετηθεί κάτω, μέσα, πάνω, υπεράνω, κατά μήκος ή κατά πλάτος οποιασδήποτε οδού ή ακίνητης ιδιοκτησίας, και οποιαδήποτε τοπική ή άλλη αρχή ή πρόσωπο που δικαιούται να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό επιθυμεί να επέμβει σε αυτή την οδό ή ακίνητη ιδιοκτησία με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστεί αναγκαίο ή εύκολο όπως η τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλος μετακινηθεί σε άλλο μέρος αυτής ή σε ψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο ή αλλαχτεί στη μορφή, αυτή η τοπική ή άλλη αρχή ή πρόσωπο δύναται με γραπτή ειδοποίηση να απαιτήσει από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία να απομακρύνει ή μετατρέψει την τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλο ανάλογα.

(2) Αν η αποζημίωση έχει καταβληθεί σε σχέση με τέτοια τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλο, το πρόσωπο ή η τοπική ή άλλη αρχή που προβάλλει την απαίτηση αυτή οφείλει, ενώ πράττει αυτό, να προσφέρει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία το ποσό που απαιτείται για την καταβολή της δαπάνης της απομάκρυνσης ή μετατροπής, και καμία περαιτέρω ή άλλη αποζημίωση δεν είναι καταβλητέα από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία σε σχέση με την εν λόγω απομάκρυνση ή αλλαγή.

(3) Αν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία παραλείψει εντός εύλογου χρόνου να συμμορφωθεί με την απαίτηση αυτή, το πρόσωπο ή η τοπική ή άλλη αρχή που την υποβάλλει δύναται να υποβάλει αίτηση στο Δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία στον τόπο στον οποίο βρίσκεται η τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλος για διάταγμα απομάκρυνσης ή αλλαγής.

(4) Σε κάθε αίτηση βάσει του άρθρου αυτού, το Δικαστήριο-

(α) δύναται να απορρίψει την αίτηση ή να εκδώσει διάταγμα, απόλυτο ή υπό όρους, για την απομάκρυνση της τηλεγραφικής γραμμής ή πασσάλου σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της οδού ή της ακίνητης ιδιοκτησίας ή σε ψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο ή για τη μεταβολή της μορφής της, και

(β) δύναται να αποφασίσει τα έξοδα της διαδικασίας, και

(γ) δύναται να διατάξει από ποιον θα καταβληθούν τα έξοδα αυτά.

Διαδικαστικοί Κανονισμοί

14. Ο Κυβερνήτης, με τη συμβουλή και βοήθεια του Αρχιδικαστή, δύναται από καιρό σε καιρό με έγγραφο που φέρει την υπογραφή και την επίσημη σφραγίδα του Κυβερνήτη και την υπογραφή του Αρχιδικαστή να εκδίδει Διαδικαστικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν την πρακτική και διαδικασία (περιλαμβανομένων κλιμάκων δικαιωμάτων και εξόδων) σε σχέση με διαδικασίες βάσει των άρθρων 12 και 13 του Νόμου αυτού.

ΜΕΡΟΣ IV ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Τηλεγραφήματα να μην αποκαλύπτονται σε δίκη οποιουδήποτε θέματος

15. Εκτός όπως προνοείται ακολούθως, κανένα πρόσωπο που απασχολείται στη λειτουργία οποιουδήποτε τηλεγράφου σε δίκη οποιουδήποτε θέματος, ή σε οποιοδήποτε θέμα ή ζήτημα, ή σε οποιαδήποτε ανάκριση ενώπιον Δικαστηρίου, ή ενώπιον οποιουδήποτε προσώπου που έχει κατά νόμο εξουσία να λαμβάνει μαρτυρία, δεν είναι ικανό ή εξαναγκάσιμο να δώσει μαρτυρία για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τηλεγραφήματος που μεταβιβάστηκε ή διαβιβάστηκε ή παρουσιάστηκε προς μεταβίβαση ή διαβίβαση από τον τηλέγραφο αυτό, ούτε να παρουσιάσει βάσει οποιασδήποτε μαρτυρικής κλήσεως ή διατάγματος το πρωτότυπο του τηλεγραφήματος αυτού που υπογράφεται από ή εκ μέρους του αποστολέα.

Εξαιρέσεις

16. Οι διατάξεις του αμέσως προηγούμενου άρθρου δεν εφαρμόζονται-

(α)αν το πρόσωπο από το οποίο ή προς το οποίο το τηλεγράφημα αυτό έχει αποσταλεί ή απευθυνθεί γνωστοποιήσει γραπτώς στο πρόσωπο ή την τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ότι επιθυμεί τέτοια μαρτυρία ή παρουσίαση. ή

(β) αν η εν λόγω μαρτυρία ή παρουσίαση απαιτείται ή επιτρέπεται βάσει άλλου Νόμου. ή

Σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω περιπτώσεις η μαρτυρία αυτή δύναται να δοθεί ή προσαχθεί από το πρόσωπο ή την τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ή από τηλεγραφητή.

Το αντίγραφο τηλεγραφημάτων αποτελεί απόδειξη

17. Το αντίγραφο κάθε τηλεγραφήματος μετά τη μεταβίβαση του, πριν από την παράδοση του στο πρόσωπο στο οποίο αυτό απευθύνεται, σφραγίζεται ή μονογράφεται από τον τηλεγραφητή ο οποίος λαμβάνει αυτό προς παράδοση, και το αντίγραφο αυτό που φέρεται ότι σφραγίστηκε ή μονογράφηκε με τον τρόπο αυτό είναι δεκτό σε κάθε Δικαστήριο και σε κάθε δικαστική διαδικασία ως εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι το ζήτημα που περιέχεται σε αυτό είναι το ίδιο με εκείνο που περιλαμβάνεται στο πρωτότυπο τηλεγράφημα που αφέθηκε προς μεταβίβαση, και ότι το πρωτότυπο αυτό τηλεγράφημα υπογράφτηκε δεόντως και παραδόθηκε προς μεταβίβαση από το πρόσωπο από το οποίο αυτό φέρεται ότι έχει υπογραφτεί, και δεν είναι απαραίτητο να αποδειχτεί η υπογραφή του προσώπου που φέρεται ότι υπόγραψε το πρωτότυπο αυτό τηλεγράφημα, ή ότι αυτό αφέθηκε σε οποιοδήποτε τηλεγραφικό γραφείο προς μεταβίβαση, ούτε να αποδειχτεί η σφραγίδα ή μονογραφή του τηλεγραφητή που λαμβάνει το αντίγραφο αυτό προς παράδοση.

Τηλεγραφήματα τα οποία δυνατό να μη γίνουν δεκτά προς μεταβίβαση

18. Τηλεγραφητής δύναται να αρνηθεί να μεταβιβάσει οποιοδήποτε τηλεγράφημα το οποίο κατά τη γνώμη του περιέχει οτιδήποτε στο περιεχόμενο του, στη διεύθυνση ή την υπογραφή, το οποίο είναι βλάσφημης, αισχρής ή δυσφημηστικής φύσεως, ή το οποίο αντίκειται στο νόμο ή την ευπρέπεια.

Πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία αδειούχα, βάσει του Νόμου αυτού ή τηλεγραφητής δεν ευθύνονται για μεταβίβαση λιβέλλου

19. Κανένα πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ή τηλεγραφητής δεν υπόκειται σε ποινική διαδικασία, ή σε αγωγή για αποζημιώσεις, λόγω του ότι κατά τη διάρκεια της εργασίας ή απασχόλησης του μεταβίβασε ή διαβίβασε ή έλαβε μέρος στη μεταβίβαση ή διαβίβαση οποιασδήποτε δυσφήμησης με τηλέγραφο.

Καμιά ευθύνη προσώπου ή τηλεγραφικής εταιρείας αδειούχας βάσει του Νόμου αυτού ή τηλεγραφητή σε ορισμένες περιπτώσεις

20. Καμιά αξίωση ή απαίτηση εναντίον προσώπου ή τηλεγραφικής εταιρείας που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ή τηλεγραφητή δεν εγείρεται λόγω οποιουδήποτε σφάλματος σε οποιοδήποτε τηλεγράφημα ή παράλειψης από οποιοδήποτε τηλεγράφημα, ή αργοπορίας στη μεταβίβαση οποιουδήποτε τηλεγραφήματος, ή λόγω οποιασδήποτε αργοπορίας στην παράδοση, ή λόγω κακής παράδοσης ή μη παράδοσης, οποιουδήποτε τηλεγραφήματος, ούτε λόγω παράλειψης αποστολής ή λήψης οποιουδήποτε τηλεγραφήματος, από οποιαδήποτε αιτία εκτός από κακοβουλία ή απάτη του προσώπου αυτού ή τηλεγραφικής εταιρείας ή τηλεγραφητή, το σφάλμα, παράλειψη, αργοπορία, κακή παράδοση ή μη παράδοση οφείλεται.

ΜΕΡΟΣ V ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αδικήματα και ποινές

21 .-(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) ηθελημένα και παράνομα ή κακόβουλα-

(i) καταστρέφει, βλάπτει ή απομακρύνει οποιοδήποτε τηλέγραφο, τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλο, ή

(ii) παρεμποδίζει ή κωλύει τη μεταβίβαση ή παράδοση τηλεγραφήματος από οποιοδήποτε τηλέγραφο. ή

(β) μεταδίδει ή μεριμνά ώστε να μεταβιβαστεί με τηλέγραφο μήνυμα το οποίο αυτός γνωρίζει ότι είναι ψευδές ή πλαστό. ή

(γ) δόλια κατακρατεί, ή ηθελημένα αποκρύπτει, απομακρύνει ή κατακρατεί μήνυμα το οποίο έπρεπε να παραδοθεί σε κάποιο άλλο πρόσωπο, ή υποχρεούμενο από τηλεγραφητή να παραδώση οποιοδήποτε τέτοιο μήνυμα, αμελεί ή αρνείται να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.

(2) Πρόσωπο το οποίο από αμέλεια καταστρέφει ή προκαλεί ζημιά σε οποιοδήποτε τηλέγραφο, τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλο είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες.

(3) Πρόσωπο το οποίο, γνωρίζοντας ή έχοντας λόγο να πιστεύει ότι τηλέγραφος έχει εγκατασταθεί ή διατηρείται ή λειτουργεί κατά παράβαση του Νόμου αυτού-

(α) μεταβιβάζει ή λαμβάνει οποιοδήποτε μήνυμα μέσω του τηλεγράφου αυτού· ή

(β) εκτελεί οποιαδήποτε συναφή υπηρεσία· ή

(γ) παραδίδει οποιοδήποτε μήνυμα προς μεταβίβαση μέσω του τηλεγράφου αυτού. ή

(δ) δέχεται παράδοση οποιουδήποτε μηνύματος που στάλθηκε από αυτόν,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες.

(4) Τηλεγραφητής ο οποίος-

(α) κακόβουλα ή δόλια παραλείπει ή καθυστερεί να μεταβιβάσει ή παραδώσει οποιοδήποτε τηλεγράφημα. ή

(β) με κακόβουλη ή δόλια πράξη ή παράλειψη εμποδίζει ή καθυστερεί τη μεταβίβαση ή παράδοση οποιουδήποτε τηλεγραφήματος,

είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες.

(5) Τηλεγραφητής ο οποίος-

(α) ηθελημένα αποκρύπτει, απομακρύνει ή μεταβάλλει, οποιοδήποτε μήνυμα το οποίο παρέλαβε προς μεταβίβαση ή παράδοση. ή

(β) ηθελημένα, και διαφορετικά παρά υπακούοντας σε διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου βάσει του Νόμου αυτού ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, κατακρατεί οποιοδήποτε μήνυμα ή μέρος αυτού. ή

(γ) κοινοποιεί τη σημασία οποιουδήποτε τηλεγραφικού σήματος σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν δικαιούται να λάβει γνώση αυτού,

είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.

Προσβλητικά ή ψευδή τηλεφωνήματα, κ.λ.π.

22. Αν πρόσωπο -

(α)αποστείλει μήνυμα μέσω τηλεφώνου το οποίο είναι βαριά προσβλητικό ή ανήθικου, άσεμνου ή απειλητικού χαρακτήρα.

(β) αποστείλει μήνυμα μέσω τηλεφώνου ή τηλεγράφημα το οποίο εν γνώσει του είναι ψευδές με σκοπό να προκαλέσει ενόχληση, στενοχώρια ή περιττή ανησυχία σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ή

(γ) επίμονα διενεργεί τηλεφωνήματα χωρίς κάποια εύλογη αιτία με σκοπό να προκαλέσει ενόχληση, στενοχώρια ή περιττή ανησυχία σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.

Σημείωση
(Ν. 92(Ι)/96).

* Ο περί Προστασίας του Απόρρητου της Ιδιωτικής Επικοινωνίας (Παρακολούθηση Συνδιαλέξεων) Νόμος του 1996, (Ν. 92(Ι)/96).

Σημείωση
2 του Ν.182(I)/2003Κατάργηση

Με τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή τον Ν.182(I)/2003] ο περί Τηλεγράφων Νόμος καταργείται.