Αποζημίωση σε ορισμένες περιπτώσεις

11. Κατά την άσκηση των εξουσιών που παρέχονται από το Μέρος αυτό του Νόμου αυτού, το πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ή ο τηλεγραφητής προξενούν όσον το δυνατό μικρότερη ζημιά και το πρόσωπο αυτό ή τηλεγραφική εταιρεία καταβάλλουν αποζημίωση σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή τοπική ή άλλη αρχή στην οποία έχει προκληθεί άμεση απώλεια ή ζημιά συνεπεία της άσκησης των εξουσιών αυτών, και η αποζημίωση αυτή αποφασίζεται, επιδικάζεται και καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις που περιέχονται στο Μέρος αυτό του Νόμου αυτού.