Τρόπος επιδικάσεως ποσού αποζημίωσης σε περίπτωση διαφοράς

12.-(1) Αν προκύψει διαφορά σε σχέση με το ποσό της αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί βάσει του Μέρους αυτού του Νόμου αυτού, το ποσό αυτό αποφασίζεται και επιδικάζεται από το Δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία στον τόπο όπου βρίσκεται η οδός ή ακίνητη ιδιοκτησία σε σχέση με την οποία η αποζημίωση αυτή πρέπει να καταβληθεί με αίτηση που υποβάλλεται στο Δικαστήριο αυτό από οποιοδήποτε μέρος. (2) Σε κάθε αίτηση βάσει του άρθρου αυτού, το Δικαστήριο-

(α)δύναται να απορρίψει την αίτηση ή να επιδικάσει το ποσό της αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί ή να παραπέμψει το ζήτημα σε διαιτησία με το Δικαστήριο ως επιδιαιτητή, και

(β) δύναται να επιδικάσει τα έξοδα της διαδικασίας και τα δικαιώματα ή δαπάνες της διαιτησίας, και

(γ) δύναται να διατάξει από ποιον πρέπει να πληρωθούν τα εν λόγω έξοδα, δικαιώματα ή δαπάνες.