Απομάκρυνση ή αλλαγή τηλεγραφικής γραμμής ή πασσάλου

13.-(1) Όταν βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλος έχει κατασκευαστεί ή τοποθετηθεί κάτω, μέσα, πάνω, υπεράνω, κατά μήκος ή κατά πλάτος οποιασδήποτε οδού ή ακίνητης ιδιοκτησίας, και οποιαδήποτε τοπική ή άλλη αρχή ή πρόσωπο που δικαιούται να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό επιθυμεί να επέμβει σε αυτή την οδό ή ακίνητη ιδιοκτησία με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστεί αναγκαίο ή εύκολο όπως η τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλος μετακινηθεί σε άλλο μέρος αυτής ή σε ψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο ή αλλαχτεί στη μορφή, αυτή η τοπική ή άλλη αρχή ή πρόσωπο δύναται με γραπτή ειδοποίηση να απαιτήσει από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία να απομακρύνει ή μετατρέψει την τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλο ανάλογα.

(2) Αν η αποζημίωση έχει καταβληθεί σε σχέση με τέτοια τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλο, το πρόσωπο ή η τοπική ή άλλη αρχή που προβάλλει την απαίτηση αυτή οφείλει, ενώ πράττει αυτό, να προσφέρει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία το ποσό που απαιτείται για την καταβολή της δαπάνης της απομάκρυνσης ή μετατροπής, και καμία περαιτέρω ή άλλη αποζημίωση δεν είναι καταβλητέα από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία σε σχέση με την εν λόγω απομάκρυνση ή αλλαγή.

(3) Αν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία παραλείψει εντός εύλογου χρόνου να συμμορφωθεί με την απαίτηση αυτή, το πρόσωπο ή η τοπική ή άλλη αρχή που την υποβάλλει δύναται να υποβάλει αίτηση στο Δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία στον τόπο στον οποίο βρίσκεται η τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλος για διάταγμα απομάκρυνσης ή αλλαγής.

(4) Σε κάθε αίτηση βάσει του άρθρου αυτού, το Δικαστήριο-

(α) δύναται να απορρίψει την αίτηση ή να εκδώσει διάταγμα, απόλυτο ή υπό όρους, για την απομάκρυνση της τηλεγραφικής γραμμής ή πασσάλου σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της οδού ή της ακίνητης ιδιοκτησίας ή σε ψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο ή για τη μεταβολή της μορφής της, και

(β) δύναται να αποφασίσει τα έξοδα της διαδικασίας, και

(γ) δύναται να διατάξει από ποιον θα καταβληθούν τα έξοδα αυτά.