Ειδοποίηση πριν από την είσοδο σε οδό ή ακίνητη ιδιοκτησία

10.-(1) Πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία η οποία έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ή τηλεγραφητής δεν εισέρχεται σε οποιαδήποτε οδό ή ακίνητη ιδιοκτησία προς το σκοπό κατασκευής ή τοποθέτησης οποιασδήποτε τηλεγραφικής γραμμής ή πασσάλου παρά μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και εκτός αν

(α) έχει τη γραπτή συναίνεση της τοπικής ή άλλης αρχής που ασκεί έλεγχο πάνω σε δημόσια οδό, ή

(β) έχει τη γραπτή συναίνεση του ιδιοκτήτη ή κατόχου οδού, αν πρόκειται για ιδιωτική ιδιοκτησία ή ακίνητη ιδιοκτησία,

μέχρις ότου περάσει μία εβδομάδα από την παροχή ειδοποίησης σε αυτήν την τοπική ή άλλη αρχή, ιδιοκτήτη ή κάτοχο για την πρόθεση κατασκευής ή τοποθέτησης της τηλεγραφικής αυτής γραμμής ή του πασσάλου στην οδό αυτή ή την ακίνητη ιδιοκτησία.

(2) Αν ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος οποιασδήποτε οδού, προκειμένου περί ιδιωτικής ή ακίνητης ιδιοκτησίας δεν δύναται να βρεθεί κατόπι εύλογης έρευνας, είναι αρκετό αν το πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ή ο τηλεγραφητής μεριμνήσει ώστε ειδοποίηση όχι μικρότερη της μίας εβδομάδας, για την πρόθεση του να εισέλθει στην οδό αυτή ή την ακίνητη ιδιοκτησία αναρτηθεί, σε κάποιο περίοπτο μέρος αυτής, και μετά την παρέλευση του χρόνου που αναφέρεται στην ειδοποίηση αυτή το πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία ή τηλεγραφητής δύναται να ασκήσει όλες τις εξουσίες που χορηγήθηκαν σε αυτόν κατά τέτοιο αποτελεσματικό τρόπο ωσάν να είχε δοθεί ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο της οδού αυτής ή της ακίνητης ιδιοκτησίας.