Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει Κανονισμούς που αφορούν την εγκαθίδρυση, κλπ., τηλεγράφων ή τηλεγραφικών γραμμών

5.-(1)Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, από καιρό σε καιρό, να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας που αφορούν την εγκαθίδρυση, κατασκευή, διαχείριση, προστασία, διατήρηση και λειτουργία όλων ή οποιωνδήποτε τηλεγράφων ή τηλεγραφικών γραμμών που εγκαθιδρύονται, διατηρούνται ή λειτουργούν από οποιοδήποτε πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού.

(2) Κανονισμοί βάσει του άρθρου αυτού δύνανται να προνοούν για όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα, δηλαδή-

(α)τα τέλη, τους όρους και τους περιορισμούς υπό τους οποίους, μεταβιβάζονται και παραδίδονται τηλεγραφήματα:

Νοείται ότι κανένας Κανονισμός που εκδόθηκε βάσει του παρόντος μετά τη χορήγηση άδειας βάσει του άρθρου 3 του Νόμου αυτού, δεν επηρεάζει δυσμενώς τον αδειούχο βάσει αυτής ή τα τέλη που ορίστηκαν με την άδεια αυτή ή εξουσιοδοτήθηκαν όπως επιβάλλονται ή εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειας αυτής.

(β) την προτεραιότητα των τηλεγραφημάτων, και τη μέθοδο διάθεσης αζήτητων και μη παραδοθέντων τηλεγραφημάτων·

(γ) τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για την παρεμπόδιση της παράνομης ανακοπής ή αποκάλυψης τηλεγραφημάτων·

(δ) την περίοδο για την οποία, και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες, τηλεγραφήματα, και άλλα έγγραφα ή βιβλία που ανήκουν, ή βρίσκονται υπό τη φύλαξη ή υπό τον έλεγχο, προσώπου ή τηλεγραφικής εταιρείας που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ή τηλεγραφητή, διατηρούνται·

(ε) τα δικαιώματα που επιβάλλονται για έρευνα τηλεγραφημάτων ή άλλων εγγράφων στη φύλαξη ή υπό τον έλεγχο προσώπου ή τηλεγραφικής εταιρείας που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ή τηλεγραφητή·

(στ) τον ορισμό και ρύθμιση των δικαιωμάτων και τελών που επιβάλλονται για τη χρήση οποιουδήποτε δημόσιου τηλεφώνου·

(ζ) την εγκατάσταση τηλεφώνων σε ιδιωτικές κατοικίες, καταστήματα, ή άλλα κτίρια, τη χρήση των τηλεφώνων που εγκαθίστανται με τον τρόπο αυτό, και τις επιβαρύνσεις και δικαιώματα που πρέπει να πληρώνονται σε σχέση με αυτά·

(η) τα ενοίκια και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ιδιωτικοί τηλέγραφοι και τηλεγραφικές γραμμές ή συστήματα δύνανται να εγκαθίστανται·

(θ) την προστασία τηλεγράφων και τηλεγραφικών γραμμών από παρέμβαση ή ζημιογόνο επηρεασμό από ηλεκτρικό φως και ηλεκτρικές γραμμές ή έργα·

(ι) την απαίτηση από ιδιοκτήτες και κατόχους ακίνητης ιδιοκτησίας να έχουν τα δένδρα και χαμόκλαδα πάνω στην ιδιοκτησία αυτή με τέτοιο τρόπο κομμένα ώστε να εμποδίζεται η επαφή τους με οποιοδήποτε πάσσαλο ή τηλεγραφική γραμμή ή η πρόκληση ζημιάς σε αυτά·

(ια) γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού.

(3) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται βάσει του άρθρου αυτού δύνανται να προνοούν για την επιβολή σε παραβάτες αυτών, προστίμου που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες για κάθε παράβαση και σε περίπτωση συνεχιζόμενης παράβασης περαιτέρω πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε ημέρα κατά την οποία η παράβαση εξακολουθεί.