Τηλέγραφοι ή τηλεγραφικές γραμμές δεν εγκαθίστανται κλπ., παρά μόνο με άδεια

4.-(1) Κανένα πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία δεν εγκαθιδρύει, κατασκευάζει, διατηρεί, λειτουργεί ή χρησιμοποιεί προς το σκοπό μεταβίβασης τηλεγραφημάτων οποιοδήποτε τηλέγραφο ή τηλεγραφική γραμμή εντός της Δημοκρατίας παρά μόνο δυνάμει άδειας που χορηγήθηκε βάσει του άρθρου 3 του Νόμου αυτού.

(2) Αν πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία ενεργεί κατά παράβαση του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, το πρόσωπο αυτό ή τηλεγραφική εταιρεία είναι ένοχη αδικήματος και υπόκειται κατόπι καταδίκης σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες και σε περαιτέρω πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες για κάθε εβδομάδα κατά τη διάρκεια της οποίας ο τηλέγραφος ή τηλεγραφική γραμμή σε σχέση με την οποία διαπράχθηκε το αδίκημα διατηρείται ή λειτουργεί. Κάθε τέτοιος τηλέγραφος ή τηλεγραφική γραμμή δύναται, επιπρόσθετα προς τις ποινές που καθορίζονται στο εδάφιο αυτό, να διαταχθεί από το Δικαστήριο που δικάζει το αδίκημα αυτό να δημευθεί προς χρήση της Δημοκρατίας.