Αποκλειστικό προνόμιο Υπουργικού Συμβουλίου να εγκαθιδρύει, κλπ. τηλέγραφους και τηλεγραφικές γραμμές

3.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει το αποκλειστικό προνόμιο της εγκαθίδρυσης, κατασκευής, διατήρησης και λειτουργίας τηλεγράφων και τηλεγραφικών γραμμών εντός της Δημοκρατίας.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να χορηγεί άδεια, με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις και έναντι τέτοιων πληρωμών όπως αυτό θεωρεί ορθό, σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία για να εγκαθιδρύσει, κατασκευάσει, διατηρήσει ή λειτουργήσει τηλέγραφο ή τηλεγραφική γραμμή εντός οποιουδήποτε μέρους της Δημοκρατίας και για να τοποθετήσει, αποθέσει, μεταφέρει και διατηρήσει οποιουσδήποτε πασσάλους ή καλώδια για το σκοπό αυτού του τηλεγράφου ή της τηλεγραφικής γραμμής εντός, κατά μήκος, διά μέσου, κατά πλάτος ή κάτω από οποιαδήποτε οδό ή ακίνητη ιδιοκτησία.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, σε οποιοδήποτε χρόνο, να ανακαλεί οποιαδήποτε άδεια που χορηγήθηκε βάσει του άρθρου αυτού λόγω παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους που περιέχονται σε αυτήν ή λόγω παράλειψης καταβολής οποιασδήποτε αντιπαροχής καταβλητέας βάσει αυτής.

(4) Κάθε άδεια εγκαθίδρυσης, κατασκευής, διατήρησης ή λειτουργίας τηλεγράφου που χορηγήθηκε βάσει των διατάξεων οποιωνδήποτε νομοθετημάτων που καταργούνται με το παρόν και η οποία εξακολουθεί να ισχύει κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού, θεωρείται ότι χορηγήθηκε βάσει του Νόμου αυτού, και κάθε τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλος που τοποθετήθηκε κάτω, μέσα, πάνω, υπεράνω, κατά μήκος ή κατά πλάτος οποιασδήποτε οδού ή ακίνητης ιδιοκτησίας για τους σκοπούς του τηλεγράφου αυτού θεωρείται ότι τοποθετήθηκε κατά την άσκηση των εξουσιών που παρέχονται από το Νόμο αυτό και μετά από την ορθή τήρηση όλων των απαιτήσεων του.

(5)Αν πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία στην οποία χορηγήθηκε άδεια βάσει του άρθρου αυτού παραβιάζει οποιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση που περιέχεται στην άδεια αυτή, το πρόσωπο αυτό ή τηλεγραφική εταιρεία είναι ένοχη αδικήματος και υπόκειται κατόπι καταδίκης σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες και σε περαιτέρω πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες για κάθε εβδομάδα κατά την οποία η παράβαση του όρου ή προϋπόθεσης συνεχίζεται.