Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να λαμβάνει κατοχή τηλεγράφων ή τηλεγραφικών γραμμών και να διατάσσει ανακοπή, αποκάλυψη, ή παρουσίαση τηλεγραφημάτων

6.-(1) Σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη ή προς το δημόσιο συμφέρον το Υπουργικό Συμβούλιο ή οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτό γενικά ή ειδικά για το σκοπό αυτό, δύναται-

(α)να λάβει προσωρινή κατοχή οποιουδήποτε τηλεγράφου ή τηλεγραφικής γραμμής που εγκαταστάθηκε, διατηρήθηκε ή λειτούργησε από πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού· ή

(β) να διατάξει όπως οποιοδήποτε τηλεγράφημα ή κατηγορία τηλεγραφημάτων προς ή από οποιοδήποτε πρόσωπο ή κατηγορία προσώπων, ή αναφορικά με οποιοδήποτε ειδικό θέμα που ήρθε προς μεταβίβαση ή μεταβιβάστηκε ή λήφθηκε από οποιοδήποτε πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ή τηλεγραφητή, μη μεταβιβαστεί ή κατακρατηθεί.

(2) Πιστοποιητικό που υπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο αποτελεί αμάχητη απόδειξη για την ύπαρξη έκτακτης ανάγκης ή για το ότι κάθε πράξη που έγινε βάσει του εδαφίου (1) ήταν προς το δημόσιο συμφέρον.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο καταβάλλει στο εν λόγω πρόσωπο ή την τηλεγραφική εταιρεία ως αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους που υπέστη το πρόσωπο αυτό ή τηλεγραφική εταιρεία λόγω της άσκησης από το Υπουργικό Συμβούλιο της εξουσίας που παραχωρείται σε αυτό από το εδάφιο (1)(α), από τις προσόδους της Δημοκρατίας, τέτοιο ποσό ως ήθελε διευθετηθεί μεταξύ του Υπουργικού Συμβουλίου και του εν λόγω προσώπου ή τηλεγραφικής εταιρείας, με συμφωνία ή, σε περίπτωση διαφοράς, με διαιτησία, η οποία διεξάγεται με τον τρόπο που προνοείται στο άρθρο αυτό.

(4) Κάθε διαιτησία βάσει του άρθρου αυτού διεξάγεται ως ακολούθως:

(α)το Υπουργικό Συμβούλιο και το εν λόγω πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία, εντός δεκατεσσάρων ημερών από την παράδοση από τον ένα στον άλλο γραπτής απαίτησης για διαιτησία, διορίζουν κάθε ένας ένα διαιτητή·

(β) οι δύο διοριζόμενοι διαιτητές, προτού αναλάβουν τη διαιτησία, διορίζουν έναν επιδιαιτητή·

(γ) αν οποιοδήποτε μέρος ή διαιτητής παραλείψει να διορίσει διαιτητή ή επιδιαιτητή εντός δεκατεσσάρων ημερών από τη λήψη έγγραφης απαίτησης από το άλλο μέρος για το διορισμό αυτό, ο Αρχιδικαστής δύναται, μετά από παράκληση του Κυβερνήτη, ή του εν λόγω προσώπου ή τηλεγραφικής εταιρείας, να διορίσει με ιδιόχειρο έγγραφο διαιτητήν ή επιδιαιτητή·

(δ) οι διαιτητές εκδίδουν το πόρισμα τους εντός είκοσι οκτώ ημερών από το διορισμό τους, διαφορετικά το θέμα παραμένει για να αποφασιστεί από τον επιδιαιτητή·

(ε) ο επιδιαιτητής εκδίδει το πόρισμα του εντός είκοσι οκτώ ημερών μετά που έλαβε ειδοποίηση από τους διαιτητές ή από έναν από αυτούς ότι το θέμα έμεινε να αποφασιστεί από αυτόν· ή, σε περίπτωση παράλειψης, διορίζεται νέος επιδιαιτητής κατά τρόπον όσον το δυνατό παρόμοιο με τον προαναφερόμενο, ο οποίος εκδίδει το πόρισμα του μέσα σε ίδιο χρόνο, ή, σε περίπτωση παράλειψης, αυτός αντικαθίσταται και ούτω καθεξής.

(5) Το πόρισμα των διαιτητών ή του επιδιαιτητή είναι τελικό και ακαταμάχητο.

(6) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση του άρθρου αυτού ή οποιουδήποτε διατάγματος που εκδόθηκε βάσει αυτού ή αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με το διάταγμα αυτό είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.