Εξουσία αδειούχου προσώπου ή τηλεγραφικής εταιρείας βάσει του Νόμου αυτού ή τηλεγραφητή

7. Σύμφωνα με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση από το Υπουργικό Συμβούλιο η οποία λαμβάνεται εκ των προτέρων και τηρουμένων των διατάξεων που περιέχονται στο Μέρος αυτό του Νόμου αυτού, πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ή τηλεγραφητής-

(α) δύναται να εισέλθει σε οποιαδήποτε οδό ή ακίνητη ιδιοκτησία προς το σκοπό κατασκευής, τοποθέτησης, ή διατήρησης τηλεγραφικής γραμμής ή πασσάλου, ή εξέτασης, επιθεώρησης, επιδιόρθωσης, αλλαγής ή μετακίνησης οποιασδήποτε τηλεγραφικής γραμμής ή πασσάλου που κατασκευάστηκε, τοποθετήθηκε ή διατηρήθηκε με τον τρόπο αυτό, και δύναται να παραμείνει εκεί για τόσο εύλογο χρόνο και να εκτελέσει και πράξει οποιοδήποτε έργο ή οτιδήποτε που δυνατό να είναι αναγκαίο για τους σκοπούς του Νόμου αυτού.

(β) δύναται να επιθεωρεί και να ισοπεδώνει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε μέρος αυτής.

(γ) δύναται να αποκόπτει και απομακρύνει από κάθε πλευρά οποιασδήποτε προτεινόμενης ή υφιστάμενης τηλεγραφικής γραμμής όλα τα δένδρα και χαμόκλαδα που δυνατό ή πιθανόν να επηρεάζουν την κατασκευή ή κανονική λειτουργία της τηλεγραφικής αυτής γραμμής.

(δ) δύναται να κατασκευάζει, τοποθετεί και διατηρεί τηλεγραφικές γραμμές ή πασσάλους κάτω, μέσα, επάνω, υπεράνω, κατά μήκος ή κατά πλάτος οποιασδήποτε οδού ή ακίνητης ιδιοκτησίας. και για το σκοπό αυτό δύναται να ανοίγει ή σπάζει οποιαδήποτε οδό και να αλλάσσει τη θέση κάτω από αυτήν οποιουδήποτε αγωγού (όχι του κύριου αγωγού) για την προμήθεια ύδατος, δύναται επίσης να αλλάσσει ή μετακινεί οποιαδήποτε τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλο που κατασκευάστηκε ή τοποθετήθηκε με τον τρόπο που προαναφέρθηκε:

Νοείται ότι το πρόσωπο αυτό ή τηλεγραφική εταιρεία ή τηλεγραφητής, με την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, οφείλει να επιδιορθώνει και αποκαθιστά το δρόμο που ανοίχτηκε ή σπάστηκε με τον τρόπο αυτό.