Πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία δικαιούται σε χρήση μόνο

8.-(1) Πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού δεν έχει δικαίωμα άλλο από το δικαίωμα της χρήσης μόνο της οδού ή της ακίνητης ιδιοκτησίας κάτω, μέσα, πάνω, υπεράνω, κατά μήκος ή κατά πλάτος της οποίας το εν λόγω πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία τοποθετεί οποιαδήποτε τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλο.

(2) Αν το εν λόγω πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία, κατά την άσκηση του δικαιώματος χρήσης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), προξενήσει άμεση απώλεια ή ζημιά στην οδό ή την ακίνητη ιδιοκτησία στην οποία ή πάνω από την οποία το δικαίωμα αυτό χρήσης ασκείται, το πρόσωπο αυτό ή τηλεγραφική εταιρεία καταβάλλει αποζημίωση στον ιδιοκτήτη της οδού αυτής, αν αυτή κατέχεται ιδιωτικά, ή της ακίνητης αυτής ιδιοκτησίας, ή στην τοπική ή άλλη αρχή που ασκεί έλεγχο πάνω στην οδό αυτή, αν πρόκειται για δημόσια οδό, και η αποζημίωση αυτή αποφασίζεται, επιδικάζεται και καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις που περιέχονται στο Μέρος αυτό του Νόμου αυτού.