Εξαιρέσεις

16. Οι διατάξεις του αμέσως προηγούμενου άρθρου δεν εφαρμόζονται-

(α)αν το πρόσωπο από το οποίο ή προς το οποίο το τηλεγράφημα αυτό έχει αποσταλεί ή απευθυνθεί γνωστοποιήσει γραπτώς στο πρόσωπο ή την τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ότι επιθυμεί τέτοια μαρτυρία ή παρουσίαση. ή

(β) αν η εν λόγω μαρτυρία ή παρουσίαση απαιτείται ή επιτρέπεται βάσει άλλου Νόμου. ή

Σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω περιπτώσεις η μαρτυρία αυτή δύναται να δοθεί ή προσαχθεί από το πρόσωπο ή την τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ή από τηλεγραφητή.