Το αντίγραφο τηλεγραφημάτων αποτελεί απόδειξη

17. Το αντίγραφο κάθε τηλεγραφήματος μετά τη μεταβίβαση του, πριν από την παράδοση του στο πρόσωπο στο οποίο αυτό απευθύνεται, σφραγίζεται ή μονογράφεται από τον τηλεγραφητή ο οποίος λαμβάνει αυτό προς παράδοση, και το αντίγραφο αυτό που φέρεται ότι σφραγίστηκε ή μονογράφηκε με τον τρόπο αυτό είναι δεκτό σε κάθε Δικαστήριο και σε κάθε δικαστική διαδικασία ως εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι το ζήτημα που περιέχεται σε αυτό είναι το ίδιο με εκείνο που περιλαμβάνεται στο πρωτότυπο τηλεγράφημα που αφέθηκε προς μεταβίβαση, και ότι το πρωτότυπο αυτό τηλεγράφημα υπογράφτηκε δεόντως και παραδόθηκε προς μεταβίβαση από το πρόσωπο από το οποίο αυτό φέρεται ότι έχει υπογραφτεί, και δεν είναι απαραίτητο να αποδειχτεί η υπογραφή του προσώπου που φέρεται ότι υπόγραψε το πρωτότυπο αυτό τηλεγράφημα, ή ότι αυτό αφέθηκε σε οποιοδήποτε τηλεγραφικό γραφείο προς μεταβίβαση, ούτε να αποδειχτεί η σφραγίδα ή μονογραφή του τηλεγραφητή που λαμβάνει το αντίγραφο αυτό προς παράδοση.