Τηλεγραφήματα να μην αποκαλύπτονται σε δίκη οποιουδήποτε θέματος

15. Εκτός όπως προνοείται ακολούθως, κανένα πρόσωπο που απασχολείται στη λειτουργία οποιουδήποτε τηλεγράφου σε δίκη οποιουδήποτε θέματος, ή σε οποιοδήποτε θέμα ή ζήτημα, ή σε οποιαδήποτε ανάκριση ενώπιον Δικαστηρίου, ή ενώπιον οποιουδήποτε προσώπου που έχει κατά νόμο εξουσία να λαμβάνει μαρτυρία, δεν είναι ικανό ή εξαναγκάσιμο να δώσει μαρτυρία για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τηλεγραφήματος που μεταβιβάστηκε ή διαβιβάστηκε ή παρουσιάστηκε προς μεταβίβαση ή διαβίβαση από τον τηλέγραφο αυτό, ούτε να παρουσιάσει βάσει οποιασδήποτε μαρτυρικής κλήσεως ή διατάγματος το πρωτότυπο του τηλεγραφήματος αυτού που υπογράφεται από ή εκ μέρους του αποστολέα.