Προσβλητικά ή ψευδή τηλεφωνήματα, κ.λ.π.

22. Αν πρόσωπο -

(α)αποστείλει μήνυμα μέσω τηλεφώνου το οποίο είναι βαριά προσβλητικό ή ανήθικου, άσεμνου ή απειλητικού χαρακτήρα.

(β) αποστείλει μήνυμα μέσω τηλεφώνου ή τηλεγράφημα το οποίο εν γνώσει του είναι ψευδές με σκοπό να προκαλέσει ενόχληση, στενοχώρια ή περιττή ανησυχία σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ή

(γ) επίμονα διενεργεί τηλεφωνήματα χωρίς κάποια εύλογη αιτία με σκοπό να προκαλέσει ενόχληση, στενοχώρια ή περιττή ανησυχία σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.