Αδικήματα και ποινές

21 .-(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) ηθελημένα και παράνομα ή κακόβουλα-

(i) καταστρέφει, βλάπτει ή απομακρύνει οποιοδήποτε τηλέγραφο, τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλο, ή

(ii) παρεμποδίζει ή κωλύει τη μεταβίβαση ή παράδοση τηλεγραφήματος από οποιοδήποτε τηλέγραφο. ή

(β) μεταδίδει ή μεριμνά ώστε να μεταβιβαστεί με τηλέγραφο μήνυμα το οποίο αυτός γνωρίζει ότι είναι ψευδές ή πλαστό. ή

(γ) δόλια κατακρατεί, ή ηθελημένα αποκρύπτει, απομακρύνει ή κατακρατεί μήνυμα το οποίο έπρεπε να παραδοθεί σε κάποιο άλλο πρόσωπο, ή υποχρεούμενο από τηλεγραφητή να παραδώση οποιοδήποτε τέτοιο μήνυμα, αμελεί ή αρνείται να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.

(2) Πρόσωπο το οποίο από αμέλεια καταστρέφει ή προκαλεί ζημιά σε οποιοδήποτε τηλέγραφο, τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλο είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες.

(3) Πρόσωπο το οποίο, γνωρίζοντας ή έχοντας λόγο να πιστεύει ότι τηλέγραφος έχει εγκατασταθεί ή διατηρείται ή λειτουργεί κατά παράβαση του Νόμου αυτού-

(α) μεταβιβάζει ή λαμβάνει οποιοδήποτε μήνυμα μέσω του τηλεγράφου αυτού· ή

(β) εκτελεί οποιαδήποτε συναφή υπηρεσία· ή

(γ) παραδίδει οποιοδήποτε μήνυμα προς μεταβίβαση μέσω του τηλεγράφου αυτού. ή

(δ) δέχεται παράδοση οποιουδήποτε μηνύματος που στάλθηκε από αυτόν,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες.

(4) Τηλεγραφητής ο οποίος-

(α) κακόβουλα ή δόλια παραλείπει ή καθυστερεί να μεταβιβάσει ή παραδώσει οποιοδήποτε τηλεγράφημα. ή

(β) με κακόβουλη ή δόλια πράξη ή παράλειψη εμποδίζει ή καθυστερεί τη μεταβίβαση ή παράδοση οποιουδήποτε τηλεγραφήματος,

είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες.

(5) Τηλεγραφητής ο οποίος-

(α) ηθελημένα αποκρύπτει, απομακρύνει ή μεταβάλλει, οποιοδήποτε μήνυμα το οποίο παρέλαβε προς μεταβίβαση ή παράδοση. ή

(β) ηθελημένα, και διαφορετικά παρά υπακούοντας σε διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου βάσει του Νόμου αυτού ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, κατακρατεί οποιοδήποτε μήνυμα ή μέρος αυτού. ή

(γ) κοινοποιεί τη σημασία οποιουδήποτε τηλεγραφικού σήματος σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν δικαιούται να λάβει γνώση αυτού,

είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.